Sektor Publiczny Comarch

39
IT w administracji IT w administracji publicznej publicznej i przemyśle i przemyśle energetycznym energetycznym Rozwiązania IT Comarch w sektorze publicznym i utilites Comarch Comarch www.administracja.comarch.pl
 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  2.968
 • download

  0

description

Rozwiązania IT w sektorze administracji publicznej i utilities

Transcript of Sektor Publiczny Comarch

Page 1: Sektor Publiczny Comarch

IT w administracji publicznejIT w administracji publicznej

i przemyśle energetycznymi przemyśle energetycznym

Rozwiązania IT Comarch w sektorze publicznym i utilites

ComarchComarchwww.administracja.comarch.pl

Page 2: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Oferta Comarch

Systemy ERP

Administracja Publiczna

Telekomunikacja

Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia

Usługi

Infrastruktura

Page 3: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji nowoczesnych systemów informatycznych dla administracji publicznej, a także w tworzeniu kompleksowych rozwiązań „pod klucz” oraz infrastruktury sprzętowo-sieciowej.

Mając na uwadze przemiany zachodzące w polskiej administracji publicznej, Comarch stworzył szereg rozwiązań typu e-government, które mają za zadanie spełnianie specyficznych potrzeb jednostek sektora publicznego.

Jesteśmy przekonani, że nowe technologie mogą przyczynić się do podniesienia efektywności i przejrzystości działań administracji publicznej.

Wszystkie nasze rozwiązania są opracowywane w oparciu o najnowocześniejsze międzynarodowe standardy, a w ich implementacji bierze udział kadra złożona z najwyższej klasy specjalistów.

Page 4: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Portal

Comarch Portal jest zintegrowaną platformą usług publicznych on-line zawierającą zestaw modułów pozwalających na realizację zadań stawianych jednostce samorządu administracji publicznej przez ustawodawcę.

Intuicyjne narzędzia umożliwiają samodzielne zarządzanie aplikacją, zapewniając wsparcie procesów tworzenia i publikacji treści oraz stanowiąc gwarancję sprawnej i efektywnej komunikacji z interesantami poprzez wprowadzenie elektronicznej wymiany dokumentów.

Moduły Comarch Portal

Cyfrowy Urząd (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)

Portal Informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej

Intranet

Page 5: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Portal - korzyści

Podstawową funkcją Comarch Portal jest wsparcie organizacji w wykonywaniu zadań statusowych. System gwarantuje:

– Pełną zgodność z prawem (w tym funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

– Optymalizację procesu tworzenia i publikacji informacji w Internecie (nie tylko informacji publicznej, lecz również informacji lokalnej - o wydarzeniach, imprezach, zapewnienie właściwej promocji regionu/miasta, etc.),

– Zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji instytucji z obywatelami oraz przedsiębiorcami, poprzez łatwy i usystematyzowany dostęp do informacji, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie,

– Uproszczenie załatwiania spraw w urzędach administracji publicznej oraz umożliwienie uzyskania na ich temat wszelkich informacji,

– Umożliwienie Obywatelowi załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną,

– Integracja z wewnętrznymi systemami dziedzinowymi urzędu oraz zewnętrznymi źródłami danych np. EOD, GIS, e-Szkoła, system analityczny.

Page 6: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Workflow

Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem elektronicznego obiegu dokumentów wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w organizacji.

Wdrożenie systemu Comarch Workflow podnosi sprawność działania urzędu, zwłaszcza w zakresie organizacji pracy, dostępu do informacji i wszelkich dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz przyjętymi standardami.

System Comarch Workflow pozwala zastąpić papierowe przepływy dokumentów w urzędzie elektronicznym zapisem procesów biznesowych.

Moduły Comarch Workflow

Kancelaria oraz Sekretariaty

Sprawy i Zadania

Kartoteki i rejestry

Administracja

Raporty

Archiwum

Page 7: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Workflow - korzyści

Podstawowe korzyści z zastosowania Comarch Workflow:

– pełna obsługa dokumentów elektronicznych przekazywanych do urzędu poprzez platformę ePUAP lub Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,

– znaczne usprawnienie procesu rejestracji wszelkich dokumentów zarówno przychodzących, jak i wychodzących,

– możliwość integracji z narzędziami OCR do optycznego rozpoznawania tekstu

– graficzne modelery i edytory procesów, formularzy i słowników pozwalające samodzielnie budować w pełni funkcjonalne, skomplikowane procesy obiegu dokumentów,

– systemowe zapewnienie zgodności z wymogami prawa w szczególności z Instrukcją Kancelaryjną oraz JRWA,

– zwiększenie wydajności pracy i uzyskanie kontroli nad procesami oraz wykonywaną pracą,

– usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji,

– uporządkowanie oraz poprawa jakości dokumentacji takiej jak: decyzje, umowy czy normy jakości.

Page 8: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Workflow - korzyści• Zwiększenie wydajności pracy!

Comarch Workflow znacznie poprawia wydajność pracy. Konkretne zadania do wykonania trafiają we właściwym czasie do odpowiednich, na danym etapie realizacji spraw, pracowników. Wraz z zadaniem do wykonania pracownik otrzymuje także niezbędne do jego realizacji dokumenty i informacje.

• Stały dostęp do dokumentów!W Comarch Workfow nic nie ginie! Dokumenty nie są usuwane z systemu, zmienia się tylko ich stan lub właściciel. Wyeliminowany został również problem wykorzystywania nieaktualnych wersji dokumentacji projektowej. Dzięki systemowi mamy stały dostęp do aktualnej wersji dokumentu, a także do jego poprzednich wersji i historii zmian.

• Pełna kontrola dostępu do spraw i dokumentów!Poprzez odzwierciedlenie w systemie struktury organizacyjnej urzędu, zdefiniowanie ról i funkcji użytkowych dla pracowników, przypisanie do nich stanowisk i odpowiedzialności za konkretne zadania, system Comarch Workflow zapewnia sprawne zarządzanie prawami dostępu do dokumentów. W przypadku wyjazdu służbowego system dekretacji i uprawnień pozwala wyznaczyć zastępstwo.

Page 9: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Workflow - korzyści

• Standaryzacja dokumentów!Comarch Workflow zapewnia standaryzację przechowywanej informacji oraz standaryzację obiegu dokumentów zgodnie z przyjętymi procedurami.

• Przejrzystość procesów biznesowych!Dzięki odzwierciedleniu procesów biznesowych organizacji w systemie uzyskujemy możliwość kontrolowania przepływu dokumentu, wymuszona zostaje konieczność wykonania konkretnego zadania związanego ze sprawą, system pilnuje terminów oraz zapewnia automatyczne informowanie kierownictwa (opiekuna procesu) o opóźnieniach, czy kolejnych etapach, w jakich znalazł się dokument.

• Całkowita organizacja pracy!Comarch Workflow zapewnia ujednoliconą architekturę przeznaczoną do obsługi poczty elektronicznej, dostępu do Internetu, kalendarzy, harmonogramów w pracy grupowej, zarządzania rezerwacjami sal i zasobów, tworzenia wspólnych obszarów pracy i grup dyskusyjnych.

Page 10: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Egeria

Zintegrowany System Informatyczny Egeria jest narzędziem usprawniającym zarządzanie instytucją i oferującym szerokie wsparcie w podejmowaniu decyzji, niezbędnym do efektywnego działania każdej jednostki sektora publicznego.

System posiada budowę modułową oraz dużą konfigurowalność, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Podstawowe obszary funkcjonalne systemu Comarch Egeria obejmują: Finanse-Księgowość (w tym Planowanie – Budżetowanie), Zarządzanie Personelem, Logistykę, Zarządzanie Klientem oraz Obszar Wspierania Decyzji.

Moduły Comarch Egeria

Obszar Finanse – Księgowość

Obszar Zarządzania Personelem

Obszar Logistyka

Obszar Wspierania Decyzji

Moduły „pod klucz”

Page 11: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Egeria - korzyści

System jest dostosowany do specyficznych potrzeb i wymagań sektora publicznego.

Podstawowa wersja oferowanego rozwiązania zawiera: sprawozdawczość budżetową (m.in. druki RB w wersji do wydruku oraz elektronicznej), obsługę budżetu jednostki, naliczanie płac zgodnie ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

Długoletnie doświadczenie Comarch w sektorze publicznym sprawia, że oferowane rozwiązania są dojrzałe i uwzględniają wszelkie aspekty funkcjonowania sektora.

Page 12: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Business Intelligence

Business Intelligence jest oprogramowaniem wspomagającym procesy decyzyjne poprzez analizę danych. Samorządy gromadzą wiele różnorodnych danych, które nie tylko można, ale i powinno się analizować, zarówno do generowania raportów, jak i do tworzenia „inteligentnego Urzędu”.

Comarch Business Intelligence dla Samorządów to szansa na prawdziwą rewolucję w podejściu do podejmowania decyzji w jednostkach samorządów terytorialnych. Niewątpliwą zaletą jest zgromadzenie wszystkich informacji w jednym miejscu i udostępnianie ich praktycznie w każdym momencie, za pomocą prostych operacji analizy i raportowania.

Funkcjonalności Comarch BI

Analiza i Raportowanie

Wskaźniki

Kokpity menadżerskie

Repozytorium

Zarządzanie użytkownikami

Page 13: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Business Intelligence - korzyści

Korzyści biznesowe i operacyjne:

– podniesienie jakości wykorzystania informacji zgromadzonych w systemach transakcyjnych dzięki integracji danych z różnych systemów,

– ograniczenie czasu i zasobów potrzebnych do tworzenia raportów,

– spójny obraz rzeczywistości,

– porównywalność danych w czasie,

– jasne przedstawianie stanu instytucji publicznej,

– szybkie reakcje na zmiany trendów,

– sprawne podejmowanie decyzji strategicznych,

– współdzielenie wiedzy między użytkownikami,

– minimalizacja obciążenia systemów źródłowych (transakcyjnych),

– możliwość wielowymiarowych analiz,

– scentralizowane zarządzanie,

– spójne źródło danych.

Page 14: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Education

Comarch Education stanowi nowoczesne rozwiązanie informatyczne wspierające proces nauczania oraz wykorzystujące Internet jako medium komunikacji pomiędzy uczestnikami tego procesu.

Zintegrowany system Comarch Education stanowi kompletne rozwiązanie wspomagające zarządzanie jednostkami oświaty na wszystkich poziomach, wspierając zarówno procesy dydaktyczne, jak i administracyjne.

Wdrożenie Comarch Education niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści. Obniżeniu ulegają bezpośrednie koszty zarządzania jednostką oświatową, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz optymalizacji i usprawnieniu procesów zachodzących w tym obszarze.

Moduły Comarch Education

Portal Edukacyjny

Uczniowie

Planowanie i Analizy

System Informacji Oświatowej

Page 15: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Risk Management

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku firma Comarch stworzyła system informatyczny wspierający zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie energetycznym.

System do zarządzania ryzykiem finansowym w hurtowym obrocie energią elektryczną realizuje cele w zakresie:

– obsługi portfela kontraktów zakupu i sprzedaży energii,

– przeprowadzania analiz ryzyka,

– raportowania wyników przeprowadzonych analiz.

Moduły Comarch Risk Management

Portfele

Analizy

Raporty

Administracja

Portfolio Management

Page 16: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Risk Management - korzyściPodstawowym zadaniem systemu jest ułatwienie pracy osobom odpowiedzialnym za organizację i przebieg procesu zarządzania ryzykiem poprzez:

– wprowadzenie mechanizmów umożliwiających pełną analizę ryzyka rynkowego i ryzyka wolumenu, w dowolnej perspektywie czasowej, wybranymi metodami matematycznymi,

– przestawianie wyników wykonanych analiz ryzyka w ustalonej, łatwo interpretowalnej postaci (raportowanie wyników analiz),

– parametryzację procesu analizy ryzyka, umożliwiającą dopasowanie metod i modeli matematycznych do specyfiki rynku energii elektrycznej w Polsce,

– wprowadzenie mechanizmów umożliwiających pełną obsługę portfela kontraktów na energię elektryczną,

– wymuszenie standardów organizacji pracy zespołu zarządzającego ryzykiem,

– przechowywania pełnej historii wykonanych analiz ryzyka.

Page 17: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Arena

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych określa warunki bezpieczeństwa i ochrony porządku na imprezie. Istnieje, zatem konieczność posiadania przez organizatora systemu informatycznego, pozwalającego na wspieranie procesu zarządzania bezpieczeństwem i organizacją takich przedsięwzięć.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstała opracowana technologia, która pozwala na wykorzystanie systemu kontroli dostępu do zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie sportowym.

Funkcjonalności aplikacji:

– integracja z systemem kontroli dostępu,

– baza danych o uczestnikach imprezy (np. kibice),

– przechowywanie zdjęć w bazie,

– personalizacja kart zbliżeniowych na dowolnej liczbie stanowisk,

– lista zakazów wstępu (utrzymanie i zarządzanie),

– raportowanie,

– wizualizacja zdjęcia osoby wchodzącej na monitorze przy bramce wejściowej,

– zarządzanie zdalne monitorami na bramkach wejściowych.

Page 18: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Podpis Elektroniczny

Comarch PKI został stworzony do obsługi certyfikatu elektronicznego. Komponenty systemu pozwalają na składanie i weryfikację podpisu kwalifikowanego oraz niekwalifikowanego na wnioskach elektronicznych przesyłanych przez interesantów z Cyfrowego Urzędu, a także w Comarch Workflow na dokumentach i decyzjach podpisywanych przez pracowników.

System umożliwia generację Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPP/UPD) przy współpracy z modułem HSM oraz na znakowanie czasem. Zapewniona jest zgodność z wymaganiami ustawowymi Polski i dyrektywami unijnymi.

Dodatkowo ważnym i trudnym do przecenienia elementem systemu Comarch Podpis Elektroniczny jest Centrum Certyfikacji. Dzięki umocowaniom prawnym, Urząd przy wykorzystaniu Centrum Certyfikacji może wydawać obywatelom podpisy niekwalifikowane, które następnie mogą zostać wykorzystane do podpisania wniosku w Cyfrowym Urzędzie. Obywatel skorzysta z niego załatwiając sprawy on-line jedynie w danej instytucji, ale i tak jest to ogromne ułatwienie.

Innym, równie ważnym sposobem wykorzystania systemu Comarch Podpis Elektroniczny jest możliwość wydawania certyfikatów niekwalifikowanych pracownikom. Dzięki temu będą mogli parafować dokumenty potwierdzając ich integralność i niezaprzeczalność. Praktyczne rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić naprawdę spore sumy

Page 19: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

IT outsourcingPodstawowe elementy projektów outsourcingowych Comarch to m.in. dobre zdefiniowanie przedmiotu umowy, precyzyjne określenie oczekiwań i możliwości, zaufanie i partnerstwo w stosunkach stron.

Docelowe rozwiązanie powstaje zawsze jako odpowiedź na wymagania klienta. Pozwala to osiągnąć rozwiązania, które są najbardziej korzystne dla naszych klientów.

Do głównych usług świadczonych przez Comarch w modelu outsourcingu należą:

– kompleksowa obsługa serwerów – obejmuje wszystkie aspekty związane z zapewnieniem ciągłości pracy platformy sprzętowej oraz jej rozwojem,

– kompleksowa obsługa bazy danych – obejmuje pełen zakres działań związanych z administracją, strojeniem, utrzymaniem oraz modelowaniem baz danych,

– kompleksowa obsługa telekomunikacji – gwarantuje kompletny system telekomunikacji dla organizacji (sieć korporacyjna, telefonia stacjonarna i komórkowa),

– kompleksowa obsługa archiwizacji i backupu – gwarantuje bezpieczne przechowywanie ważnych danych oraz ich odzyskanie w przypadku utraty,

– kompleksowa obsługa infrastruktury typu EndUser - zapewnia ciągłość pracy środowiska użytkownika końcowego,

– Disaster Recovery Center – zapewnia ciągłość działalności operacyjnej/biznesowej organizacji w przypadku zniszczenia infrastruktury informatycznej klienta,

– Centrum Danych (Data Center) – gwarantuje optymalne środowisko pracy dla systemów informatycznych klienta,

– outsourcing sieci WAN – gwarantuje ciągły monitoring i nadzór łączy i urządzeń aktywnych oraz optymalizację parametrów w czasie trwania projektu.

Page 20: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Bezpieczeństwo i ochrona danychComarch jest liderem na polskim rynku w zakresie tworzenia oraz wdrażania zaawansowanych systemów zabezpieczeń. Przeszło 15-letnie doświadczenie firmy przekłada się na możliwość profesjonalnej obsługi tych systemów. Zapewniamy kompleksową obsługę klienta w sposób umożliwiający optymalny poziom ochrony danych i objęcie swoim zasięgiem wszystkich obszarów związanych z ryzykiem. Aspekty bezpieczeństwa informatycznego są traktowane w Comarch jako priorytetowe.

Obecna mocno ugruntowana pozycja Comarch w obszarze rozwiązań bezpieczeństwa jest wynikiem polityki długofalowych inwestycji w kadrę ekspertów i znajomości nowych technologii, będącej wynikiem aktywnej współpracy ze światową czołówką dostawców rozwiązań obszaru bezpieczeństwa i ochrony danych takich jak m.in.: CheckPoint, Crossbeam, Juniper, ISS, RSA, Cisco, TrendMicro, Websense, NetIQ, StoneSoft, Sun, RadWare.

W zakresie zapewniania optymalnego poziomu bezpieczeństwa Comarch oferuje usługi:

– audyty bezpieczeństwa,

– polityka bezpieczeństwa,

– wdrożenia systemów zarządzania dostępem i zabezpieczeniami,

– systemy do wykrywania luk w zabezpieczeniach,

– systemy zaporowe (firewall) i/lub szyfrowania (VPN),

– systemy antywirusowe.

Page 21: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Infrastruktura sprzętowa i standardowe oprogramowanieInfrastruktura IT jest integralną częścią wewnętrznych procesów w każdej organizacji. Comarch jest partnerem większości największych dystrybutorów i producentów technologii IT. Oferujemy rozwiązania w dziedzinie projektowania i budowy sieci, dostawy infrastruktury i oprogramowania, integracji systemów, a także zarządzania całością infrastruktury, również w trybie outsourcingu.

Każde rozwiązanie infrastrukturalne składa się z wielu współzależnych elementów. Sprzęt, oprogramowanie oraz serwis należy dostosować do konkretnych potrzeb indywidualnych.

Aby sprostać wymaganiom naszych klientów, wykorzystujemy tylko rozwiązania producentów, którzy w swojej dziedzinie zaliczają się do wiodących dostawców. W naszej ofercie znajduje się to, co jest potrzebne do zbudowania wydajnej, niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury: sprzęt komputerowy, systemy backup’u, systemy archiwizacji, systemy zasilania awaryjnego.

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i partnerstwie z wiodącymi producentami infrastruktury sieciowej możemy zaoferować:

– okablowanie strukturalne,

– sieci LAN,

– sieci WAN,

– sieci bezprzewodowe (WLAN).

Page 22: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Przykłady wdrożeń w sektorze publicznym

Page 23: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Główny cel jaki postawiono projektowanemu systemowi to zwiększenie efektywności administracji publicznej związanej ze świadczeniem usług publicznych oraz realizacją innych zadań publicznych.

Platforma ePUAP to system, który zapewnia dla wszystkich podmiotów publicznych oraz usługobiorców wspólną infrastrukturę udostępniającą usługi takie jak:

– Katalog usług publicznych,

– Przekazywanie dokumentów pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami usług publicznych,

– Przekazywanie transakcji pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami,

– Usługi koordynacyjne,

– Broker rejestrowy,

– Usługi bezpieczeństwa,

– Obsługa opłat,

– Usługi front-end,

– Publikacja ram interoperacyjności,

– Usługi wspierające tworzenie ram interoperacyjności,

– Usługi przekazywania i publikacji wzorów formularzy elektronicznych.

Page 24: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

E-Urząd w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

Projekt dofinansowywany ze środków ZPORR o łącznej wartości ponad 2,7 mln złotych objął:

– Elektroniczny Obieg Dokumentów,

– Cyfrowy Urząd,

– Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,

– Biuletyn Informacji Publicznej,

– System Zarządzania Treścią,

– Centrum Certyfikacji Podpisów Niekwalifikowanych,

– Dostawę sprzętu i oprogramowania narzędziowego.

Wdrożenie zrealizowane zostało przez zespół wdrożeniowców firmy COMARCH w ścisłej współpracy z pracownikami Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia w krótkim czasie (ok. 4 miesięcy) wymagało także od Urzędu zmobilizowania licznego zespołu osób zajmujących się koordynacją prac w poszczególnych wydziałach.

Page 25: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

E-Urząd w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

W listopadzie 2007 roku podpisano umowę na dostawę i wdrożenie:

– Elektronicznej Platformy Urzędu Wojewódzkiego (eUrząd),

– Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw (SODiS).

Projekt zakończył się sukcesem w czerwcu 2008 roku. Obecnie z systemu korzysta ok. 1.000 użytkowników pracujących w czterech różnych lokalizacjach. Ze względu na ten podział, niezwykle istotny jest czas propagacji informacji. Pisma wewnętrzne, dotyczące bieżącej działalności Urzędu są sporządzane tylko w wersji elektronicznej, znacznie przyspieszając obieg informacji. Poza wsparciem obiegu pism papierowych wewnątrz Urzędu został wdrożony moduł obsługi kancelarii.

System Obiegu Dokumentów i Spraw to nie tylko przyspieszenie i automatyzacja istniejących procesów, to także wprowadzenie możliwości kontroli nad terminowością załatwiania spraw, nadzór nad obciążeniem pracowników zadaniami i optymalizacja kosztów funkcjonowania Urzędu. Wszystkie te możliwości zapewnia moduł raportowania wraz z narzędziem Comarch GenRap.

Na szczególną uwagę w kontekście kontroli pracy zasługują obiegi dedykowane, takie jak obieg aktów prawnych zintegrowany z Elektroniczną Skrzynką Podawczą.

Page 26: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Portale dla instytucji regionalnych

Głównym priorytetem rozwoju lokalnych portali urzędowych było wsparcie przepływu informacji pomiędzy obywatelami a instytucjami publicznymi, jak również promowanie wzrostu wiedzy ekonomicznej.

Portale składają się z kilku modułów obejmujących różne konteksty i funkcjonalności. Prowadzi to do utworzenia wspólnego rynku informacyjnego, który ułatwia stworzenie infrastruktury niezbędnej dla społeczeństwa informacyjnego oraz kooperację między regionalnymi instytucjami.

Klienci:

– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

– Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

– Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Page 27: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

System informatyczny dla Agencji Rynku Rolnego

Projekt obejmował szczegółową analizę, rozwój i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego działalność Agencji Rynku Rolnego, dotyczącą w szczególności regulacji związanych z Europejską Wspólną Polityką Rolną.

Kompleksowe rozwiązanie składało się z kilku modułów obejmujących:

– podsystem rejestracji uczestników,

– podsystemy wspierające mechanizmy CAP: działalność interwencyjna łącznie z zakupem i sprzedażą, pomocą magazynową, ustrój handlowy z licencjami importowymi i eksportowymi, zwroty eksportowe i podatki, produkcja mleka, cukru, mąki ziemniaczanej i innych produktów, jak również płatności wspierające wewnętrzny popyt,

– finansowy i księgowy system dla mechanizmów CAP zgodny z wymaganiami EAGGF,

– finansowy i księgowy system utrzymujący rezerwy państwowe, administracyjne i inne kwestie związane z CAP,

– podsystem bezpieczeństwa obejmujący przestrzeganie wymagań CAP.

Page 28: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

System informacyjny dla Rybołówstwa Morskiego

System IT wspiera zarządzanie rybołówstwem w Polsce zgodnie z wymaganiami Europejskiej Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Składa się z trzech podsystemów realizujących m.in. następujące funkcje:

– system monitorujący statki rybackie przy użyciu nawigacji satelitarnej. System ułatwia kontrolę i zbieranie danych dotyczących statków rybackich na morzu,

– rejestr statków rybackich zgodny z rejestrem istniejącym w Unii Europejskiej. Głównym celem jest harmonizowanie i usprawnienie procedur dotyczących zbierania i przekazu informacji o parametrach i znakach identyfikacyjnych na statkach rybackich,

– system zarządzania normami i statystykami, którego głównym celem jest monitorowanie zdolności rybackich i działalności floty, jak również zebranie danych statystycznych dotyczących cen czy zatrudnienia w sektorze rybołówstwa

Page 29: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

SIMIK – System Informacyjny dla Ministerstwa Finansów

SIMIK jest systemem informacyjnym, który umożliwia obserwację oraz kontrolę finansową w procesie wdrażania oraz alokacji Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w Polsce.

Główne funkcje systemu to m.in.:

– zarządzanie zasobami europejskimi z projektów współfinansowanych przez UE,

– monitorowanie wskaźników finansowych i efektów wdrożonych projektów jako część Podstawy Wsparcia Wspólnoty i Programów Operacyjnych,

– dostarczenie Komisji Europejskiej sprawozdań dotyczących wdrożenia Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce,

– monitorowanie i zarządzanie projektami od momentu rozpatrzenia propozycji poprzez kolejne etapy zarządzania projektem,

– kontrola finansowa i ocena wsparcia projektu.

Page 30: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

System Sindbad w Ministerstwie Finansów

Comarch wytworzył i wdrożył analityczny system informatyczny SINDBAD dla Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Projekt zakładał budowę hurtowni danych oraz dostarczenie zestawu elastycznych narzędzi, stanowiących platformę analityczną dla Departamentu PF oraz wszystkich zainteresowanych jednostek organizacyjnych Resortu Finansów.

System umożliwia m.in.:

– bieżącą analizę stanu dochodów budżetu państwa i finansów publicznych,

– badania makroekonomiczne,

– prognozowanie skutków podejmowanych decyzji,

– symulowanie wyników zmian systemowych w podatkach, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych polepszających jakość i zmniejszających czas uzyskiwania wyników,

– agregowanie danych budżetowych na potrzeby konsolidacji finansów sektora publicznego.

Page 31: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

TREZOR – System zarządzania informacjami finansowymi dla Ministerstwa Finansów

Głównym celem projektu było stworzenie systemu dla racjonalnej alokacji funduszy budżetowych, jak również ulepszenie procesu zarządzania płynnością budżetową i księgową. Główne moduły systemu zostały zbudowane na podstawie ORACLE FINANCIALS. Chcąc w pełni sprostać wymaganiom Ministerstwa Finansów zostały wdrożone również rozwiązania Comarch. Wdrożenie systemu spowodowało optymalizację procesów komunikacyjnych i informacyjnych pomiędzy jednostkami administracji biurowej a MF. Umożliwiło to skuteczną kontrolę nad wykonaniem budżetu.

System TREZOR jest pierwszym system autonomicznym, bezpośrednio zintegrowanym z Systemem Księgowym Narodowego Banku Polskiego. Poprzez specjalny interfejs realizowane są wszystkie operacje z zakresu bankowości elektronicznej, podyktowane wymaganiami systemu, w tym:

– przelewy,

– lokaty,

– wyciągi bankowe,

– informacje o wysokości salda i obrotów.

System w znacznym stopniu usprawnił pracę Dysponentów oraz pracowników Ministerstwa Finansów. Dzięki możliwości generowania szeregu raportów system pozwolił na poprawę procesów decyzyjnych związanych z bieżącą obsługą Budżetu Państwa oraz planowaniem i utrzymywaniem dyscypliny budżetowej.

Page 32: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Egeria w Ministerstwie Skarbu PaństwaW ramach projektu sfinansowanego z pożyczki Banku Światowego, wykonano zintegrowany system informatyczny, poprzez stworzenie dedykowanych dla Ministerstwa Skarbu Państwa podsystemów, wspierających pracę merytoryczną MSP oraz integrację z gotowym, oferowanym przez COMARCH systemem do zarządzania przedsiębiorstwem - Egeria.

ZSI został zintegrowany z systemem obiegu dokumentów Lotus Notes oraz użytkowaną przez MSP aplikacją Analizator Managera. System umożliwia pracę w sieci lokalnej (LAN) w strukturze klient-serwer oraz w strukturze sieci rozległej (WAN), przy pomocy przeglądarek internetowych (delegatury terenowe MSP, inne organy władzy i administracji państwowej).

Podstawowe prace zrealizowane w ramach projektu to między innymi:

– analiza zadań statutowych i funkcji MSP, identyfikacja źródeł danych, projekt systemu wykonany narzędziami Oracle CASE,

– implementacja podsystemów wspierających statutowe zadania Ministerstwa Skarbu Państwa: Monitorowanie Procesów Przekształceń Własnościowych, Nadzór nad Mieniem Skarbu Państwa, Ewidencja Mienia Skarbu Państwa, Monitorowanie programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,

– dostosowanie i wdrożenie podsystemu Egeria,

– wdrożenie interfejsu WWW do ZSI w oparciu o Oracle Application Server,

– integracja z istniejącym w MSP systemem obiegu dokumentów Lotus Notes,

– szkolenia dla użytkowników.

Page 33: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Egeria w Krajowej Spółce Cukrowej

O wyborze systemu Comarch Egeria przez Krajową Spółkę Cukrową SA w Toruniu zdecydowały między innymi: możliwość objęcia wdrożeniem kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, obsługa wielooddziałowej struktury klienta i wsparcie procesu budżetowania.

Istotnymi elementami wdrożenia były również:

– szerokie możliwości parametryzacyjne, pozwalające na szybkie dostosowanie do potrzeb centrali i oddziałów,

– wykorzystanie mechanizmów Systemu Informowania Kierownictwa do weryfikacji prowadzonych działań i sygnalizacji odchyleń,

– zastosowanie najnowszych i unikatowych w skali kraju technologii informatycznych, zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania.

Dzięki pracy on-line, użytkownicy centrali oraz jednostek terenowych posiadają bieżące informacje o stanie rozrachunków z klientami oraz możliwość prowadzenia analiz finansowych na aktualnych danych. Zastosowanie automatycznych procesów dekretacji czy rozliczeń pozwoliło na znaczne skrócenie czasu ewidencji dokumentów oraz zmniejszenie liczby pomyłek. Dodatkowo system dostarcza analitycznych informacji dotyczących wyników finansowych poszczególnych oddziałów spółki, prezentowanych przy pomocy licznych, predefniowanych zestawień.

Page 34: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Egeria w PEC w Malborku

Przedmiotem podstawowej działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Malborku jest wykonywana zawodowo, we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, działalność zarobkowa, prowadzona na podstawie udzielonych koncesji, polegająca na wytwarzaniu i dystrybucji ciepła na terenie miasta Malborka oraz Ryjewa w powiecie Kwidzyn.

Zakresem wdrożenia objęte zostały wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu następujących modułów systemu Comarch Egeria:

– Rozliczanie Ciepła,

– Księga Główna,

– Należności-Zobowiązania,

– Zarządzanie Majątkiem Trwałym,

– Zarządzanie Personelem,

– Gospodarka Magazynowa,

– Controlling.

Page 35: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Egeria w Zakładach Chemicznych Alwernia SA

Zakłady Chemiczne „Alwernia” SA są liczącą się na rynku europejskim firmą, która produkuje wyroby dla odbiorców polskich i zagranicznych różnych branż gospodarki. Wytwarzane produkty znajdują zastosowanie przede wszystkim przy produkcji środków piorących, w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, garbarstwie, przemyśle galwanotechnicznym, przy produkcji farb i lakierów.

Zakresem wdrożenia objęte zostały wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu następujących modułów systemu Comarch Egeria:

– Centralny Słownik Systemu,

– Centralna Kartoteka Kontrahentów,

– Księga Główna,

– Środki Trwałe,

– Gospodarka Materiałowa,

– Sprzedaż,

– Zamówienia,

– Koszty.

Page 36: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Egeria w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym

Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o. istnieje jako przedsiębiorstwo od 1979 i jest największym w Polsce specjalistycznym terminalem przystosowanym do obsługi ładunków skonteneryzowanych w różnych relacjach transportowych. Dotychczasowa zdolność przeładunkowa na poziomie 400.000 TEU i potencjalna wynosząca 800.000 TEU zapewnia BCT pozycję lidera na krajowym rynku przeładunków kontenerów, jak i jednego z największych terminali w rejonie Morza Bałtyckiego.

Zakresem wdrożenia objęte zostały wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu następujących modułów systemu Comarch Egeria:

– Centralny Słownik Systemu,

– Centralna Kartoteka Kontrahentów,

– Należności -Zobowiązania,

– Księga Główna,

– Środki Trwałe,

– Controlling,

– Gospodarka materiałowa,

– Sprzedaż,

– Ewidencja Kadrowa,

– Płace,

– Generator Raportów.

Page 37: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Comarch Egeria w JAS-FBG SA

JAS-FBG SA to jedna z czołowych polskich firm spedycyjnych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Spółka zapewnia kompleksową obsługę logistyczną, obejmującą usługi transportu i spedycji drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej, dystrybucję przesyłek drobnicowych na terenie Europy, usługi logistyczne – ponad 30 tys. m2 magazynów w okolicach Warszawy, Poznania i Katowic. JAS-FBG posiada największą w kraju sieć agencji celnych, liczącą ponad 70 placówek.

W agencji celnej JAS-FBG zdecydowano się na wprowadzenie podsystemu Finansowo-Księgowego (w tym także modułu Windykacja Należności) oraz podsystemu Zarządzanie Personelem.

Od grudnia 1999 rozpoczęto szkolenia użytkowników systemu oraz przeprowadzono migracje uporządkowanej bazy kontrahentów z placówek do systemu Comarch Egeria.

Page 38: Sektor Publiczny Comarch

Comarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilitiesComarch - Rozwiązania IT dla administracji publicznej i utilities

Wdrożenia międzynarodowe dla sektora publicznego

Wysoka jakość rozwiązań i systemów Comarch została doceniona również przez zagraniczne jednostki administracji publicznej.

Wśród nich na uwagę zasługują:

– Czeska Inspekcja Handlu – celem kontraktu było umieszczenie w systemie bazy danych operacyjnych wzmacniających wymianę informacji pomiędzy Ministrem Przemysłu i Handlu i innymi organami władzy,

– Ministerstwo Sprawiedliwości w Serbii – projekt obejmował rozwój baz danych systemu prawa legislacyjnego i wypadkowego. Dostępność systemu w sądach, prokuratorach czy Ministerstwie Sprawiedliwości umożliwia dostęp do przepisów prawnych,

– Narodowa Agencja Skarbowa w Bułgarii – kontrakt obejmował rozwój i wdrożenie systemu wymiany informacji VAT (VIES), jego integracje z właściwymi systemami europejskimi, jak również szkolenie użytkowników i menadżerów administracji podatkowej,

– Wydział Informacji Stanu Waszyngton – projekt obejmował wdrożenie rozwiązań zarządzania systemami bilingowymi i sieciowymi.

Page 39: Sektor Publiczny Comarch

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij:Aby dowiedzieć się więcej, kliknij:

www.administracja.comarch.pl

Aby skontaktować się z konsultantem, kliknij:Aby skontaktować się z konsultantem, kliknij:

Formularz kontaktowy

lub napisz:lub napisz:

[email protected]@comarch.pl