Scenariusze zajęć

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Scenariusze zajęć

 • 1

  Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna

  skierowana do uczniw i nauczycieli.

  SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND- GLIWICKI ORODEK METODYCZNY TEMAT: Chro swoje dane osobowe masz do tego prawo CEL OGLNY:

  - poznanie swojego prawa do prywatnoci i ochrony danych osobowych oraz uwiadomienie moliwoci egzekwowania przedmiotowych praw.

  CELE SZCZEGOWE:

  - Zrozumienie pojcia prywatnoci poprzez samodzielne jej definiowanie. - Zapoznanie si ze swoimi prawami okrelonymi w ustawie o ochronie danych

  osobowych. - Ksztatowanie postaw spoecznych poprzez uwiadomienie swoich praw. - Zapoznanie ze sposobem skutecznego egzekwowania swoich praw. - Zapoznanie z instytucj Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  METODY PRACY: praca indywidualna, praca w grupie, ukierunkowana dyskusja, wykad. PRZEBIEG ZAJ: Cz wstpna (czas trwania: 10 min)

  1. Nauczyciel prosi uczniw o napisanie definicji sowa prywatno (metoda kuli niegowej 2+2).

  2. Nastpuje wsplna analiza zapisanych definicji, prba zdefiniowania sowa prywatno (do dwch definicji), okrelenia sfer, ktrych dotyczy.

  prywatno: - obszar ycia wok mnie i mojej rodziny - obszar wiedzy o mnie i moich bliskich, ktrym mog swobodnie dysponowa - obszar wolnoci, przestrzeni/ sfery fizycznej i psychicznej, ktrego nie wolno

  narusza pastwu jak i innym obywatelom bez naszej zgody - informacje, ktre nas identyfikuj w spoeczestwie (autonomia informacyjna)

  sfery prywatnoci:

  - ycie prywatne - miejsce w ktrym mieszkam - wiedza o mnie

  Problemy definicyjne wielo definicji.

 • 2

  3. Nauczyciel zadaje pytania uczniom: - Czy naley chroni prywatno? - Dlaczego naley chroni prywatno?

  Cz gwna (czas trwania: 30 min)

  1. Nauczyciel przedstawia temat zaj oraz najwaniejsze aspekty dotyczce ustawy (zacznik nr 1 zakres merytoryczny wedug uznania nauczyciela)

  - -podstawa prawna ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) - -co to s dane osobowe - -co oznacza przetwarzanie danych osobowych - - prawa obywateli - - instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  2. Uczniowie wykonuj wiczenia nr 1. Praca w grupach (3-5).

  wiczenie 1: Historia Jana Kowalskiego

  Jan Kowalski jest uczniem drugiej klasy gimnazjum. Nauczyciel prosi uczniw o wypisanie jakie dane o Janie Kowalskim znajduj si w jego szkole. Gdzie te dane si znajduj? Nastpnie przedstawiciel kadej z grup gono odczytuje zapisane informacje. Podsumowanie wiczenia- krtka dyskusja.

  Dane Osobowe Jana Kowalskiego znajdujce si w gimnazjum: - dane personalne ucznia i rodzicw, stan zdrowia, sytuacja finansowa rodzicw,

  sytuacja rodzinna, miejsce pracy rodzicw, sytuacja prawna ucznia, adres do korespondencji (mail)

  - rda informacji: (dzienniki - wychowawca, dokumentacja medyczna-pielgniarka, arkusze, pedagog, wietlica, biblioteka).

  Nauczyciel pyta uczniw: Na jakiej podstawie gromadzone s te dane? (odpowied w oparciu o zacznik nr 1). Jest to spenienie obowizku wynikajcego z przepisu prawa, np. Ustawa o systemie owiaty lub zgoda osoby, ktrej dane dotycz. wiczenie 2: Kto zna moje dane? Nauczyciel prosi uczniw, by zastanowili si i podali przykady instytucji, w ktrych znajduj si ich dane osobowe oraz jakiego rodzaju to s dane. wiczenie 3: Masz prawo decydowa o swoich danych Nauczyciel zadaje pytania:

  - Czy czsto otrzymujesz poczt (ulotki informacyjne, reklamy, poczt elektroniczn) skierowane do ciebie, ktrej nie chciaby otrzymywa? Podaj przykady.

  - Czy masz prawo sprzeciwi si zaistniaej sytuacji?

 • 3

  - Jak wyegzekwowa swoje prawo? Cz podsumowujca Forma testu sprawdzanego przez koleg z awki (Zacznik nr 2, Test Sprawd si!) Zadanie domowe Napisz pismo do instytucji, ktra przesya do ciebie niechcian korespondencje i wyraz swj sprzeciw.

 • 4

  Zacznik nr 1 ABC wiedzy o ochronie danych osobowych Przepisy o ochronie danych osobowych Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osb fizycznych, ktrych dane osobowe s lub mog by przetwarzane w zbiorach danych, okrela ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Na system ochrony danych osobowych skadaj si te wszystkie inne przepisy szczeglne, ktre reguluj kwestie wykorzystywania danych osobowych. Podmioty publiczne, w myl zasady praworzdnoci, wyraonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dziaaj wycznie na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, e mog one przetwarza dane osobowe jedynie wtedy, gdy suy to wypenieniu okrelonych prawem zada, obowizkw i upowanie. Dane osobowe Danymi osobowymi s wszelkie informacje dotyczce konkretnej osoby, za pomoc ktrych bez wikszego wysiku mona t osob zidentyfikowa, chocia nie jest ona wyranie wskazana. Informacji nie uwaa si za umoliwiajc okrelenie tosamoci osoby, jeeli wymagaoby to nadmiernych kosztw, czasu lub dziaa. Do danych osobowych zalicza si wic nie tylko imi, nazwisko i adres osoby, ale rwnie przypisane jej numery, dane o cechach fizjologicznych, umysowych, ekonomicznych, kulturowych i spoecznych. Danymi osobowymi nie bd zatem pojedyncze informacje o duym stopniu oglnoci, np. sama nazwa ulicy i numer domu, w ktrym mieszka wiele osb, czy wysoko wynagrodzenia. Informacja ta bdzie jednak stanowi dane osobowe wwczas, gdy zostanie zestawiona z innymi, dodatkowymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem czy numerem PESEL, ktre w konsekwencji mona odnie do konkretnej osoby. Przykadem pojedynczej informacji stanowicej dane osobowe jest numer PESEL. Numer ten jest 11-cyfrowym, staym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikujcym osob fizyczn, w ktrym sze pierwszych cyfr oznacza dat urodzenia (rok, miesic, dzie), kolejne cztery liczb porzdkow i pe osoby, a ostatnia jest cyfr kontroln, suc do komputerowej kontroli poprawnoci nadanego numeru ewidencyjnego. Numer ten, wystpujc nawet bez zestawienia z innymi informacjami o osobie, stanowi dane osobowe, a ich przetwarzanie podlega wszelkim rygorom przewidzianym w ustawie o ochronie danych osobowych. Adres poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej bez dodatkowych informacji, umoliwiajcych ustalenie tosamoci osoby zasadniczo nie stanowi danych osobowych. Wystpujcy samodzielnie adres poczty elektronicznej mona w wyjtkowych przypadkach uzna za dane osobowe, ale tylko wtedy, gdy elementy jego treci pozwalaj, bez nadmiernych kosztw, czasu lub dziaa na ustalenie na ich podstawie tosamoci

 • 5

  danej osoby. Dzieje si tak w sytuacji, gdy elementami treci adresu s np. imi i nazwisko jego waciciela. Dane szczeglnie chronione (wraliwe)

  Dane szczeglnie chronione s to informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, pogldach politycznych, religijnych, filozoficznych, wyznaniu, przynalenoci do partii lub zwizku, stanie zdrowia, kodzie genetycznym, naogach, yciu seksualnym, wyrokach sdowych. Dane zwyke

  Wszystkie inne dane poza chronionymi zaliczamy do danych zwykych, np. imi, nazwisko, adres zamieszkania, dat urodzenia, nr PESEL. Inne

  Danymi osobowymi nie s informacje o osobach zmarych. Przepisw ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje si do informacji o przedsibiorcach. Przetwarzanie danych

  Przetwarzaniem danych osobowych jest wykonywanie na nich jakichkolwiek operacji. Przetwarzaniem jest zatem ju samo przechowywanie danych, nawet jeli podmiot faktycznie z nich nie korzysta. W pojciu przetwarzania mieci si take ich udostpnianie, zmienianie, modyfikowanie, przekazywanie, zbieranie, utrwalanie, opracowywanie. Administrator danych

  To (instytucja/firma/osoba), ktra gromadzi informacje o nas i ma do tego prawo, czyli istnieje podstawa prawna, ktra na to zezwala. W odniesieniu do tzw. danych zwykych, tak podstaw jest zgoda osoby, ktrej dane dotycz. Jednak nie zawsze zgoda jest konieczna, gdy mona przetwarza dane, gdy jest to niezbdne:

  - do zrealizowania uprawnienia lub spenienia obowizku wynikajcego z przepisu prawa ( np. dyrektor szkoy),

  - do realizacji umowy, gdy osoba, ktrej dane dotycz, jest jej stron (np. operator sieci komrkowej),

  - dla wypeniania prawnie usprawiedliwionych celw realizowanych przez administratorw danych. Prawnie usprawiedliwionym celem jest w szczeglnoci marketing wasnych produktw lub usug administratora danych (np. operator sieci komrkowej, bank, portale internetowe, sklepy i inne). Wykorzystywanie danych wraliwych jest dopuszczalne jeli np. osoba, ktrej one

  dotycz wyrazi na to pisemn zgod lub zezwala na to przepis szczeglny innej ustawy.

 • 6

  Gdy podajemy swoje dane powinnimy by poinformowani o:

  - adresie siedziby i penej nazwie administratora, - celu zbierania danych, - prawie dostpu do swoich danych oraz ich poprawiania, - a take dobrowolnoci albo obowizku podania swoich danych administratorowi

  (z przywoaniem podstawy prawnej). Mamy prawo do:

  1. Kontroli przestrzegania przetwarzania dotyczcych nas danych. Informacji.

  2. Na nasz wniosek administrator danych jest obowizany, w terminie 30 dni, poinformowa o przysugujcych nam prawach oraz wskaza:

  - czy zbir istnieje, - kto jest jego administratorem, - od kiedy dane s przetwarzane, - jakie jest rdo pozyskania danych

  3. Otrzymania od administratora danych nastpujcych informacji podanych w zrozumiaej formie:

  - jakie dane osobowe zawiera zbir, - w jaki sposb zebrano dane, - w jakim celu i zakresie dane s przetwarzane, - w jakim zakresie oraz komu dane zostay udostpnione.

  4. Otrzymania na nasz wniosek informacji na pimie. Z wnioskiem o udzielenie informacji mona wystpowa nie czciej ni co 6 miesicy.

  5. dania uzupenienia, uaktualnienia, sprostowania, a take mam