scenariusze lekcji

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of scenariusze lekcji

 • scenariusze lekcji

  A4

  Centrum Edukacji Obywatelskiej 2013

 • M o d z i O d w a g i 2 / 3 3

  Szanowni Pastwo,

  Zakoczylimy wanie pierwsz edycj programu Modzi, odwagi!. Ta wsplna akcja Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej" organizowana przy wsparciu Grupy Kapitaowej ENEA S.A. miaa na celu promocj zdrowego stylu ycia, zdrowych nawykw ywieniowych oraz aktywnoci fizycznej w pol-skich szkoach. Hasem wszystkich dziaa prowadzonych w ramach programu byo: Modzi, odwagi! do zdrowego ycia!".

  Chcielimy z udziaem caej spoecznoci szkolnej, wietlic i rodzicw zwrci uwag na jako jedzenia, ktre wybieraj modzi ludzie, na sposb, w jaki je spoywaj oraz zachci ich do codziennego ruchu oraz czynnego uprawiania sportu. Chcielimy take namwi nauczycieli i dyrektorw szk do kompleksowego mylenia o mdrym, zdro-wym stylu ycia w szkole.

  Niniejsza broszura zawiera scenariusze zaj, ktre powstay w ramach programu Modzi, odwagi!. Szczegln rol w programie odgrywali wychowawcy i nauczyciele wychowania fizycznego, dlatego w pierwszej kolejnoci to ich dziaania postanowilimy wesprze materiaami dydaktycznymi.

  Oddajemy w Pastwa rce propozycje lekcji z nadziej, e pomog one w codziennej pracy wszystkim nauczycielom realizujcym edukacyjny program prozdrowotny w szkole.

  Powodzenia!

  Zesp programu Modzi Odwagi"

  Organizatorzy akcji: Partner akcji:

 • M o d z i O d w a g i 3 / 2 6

  Scenariusz lekcji do wykorzystania w gimnazjach i szkoach ponadgimnazjalnych. Moe by wykorzystany na lekcjach:

  biologii, geografii,

  godzinie wychowawczej.

  N I E D A L E K O PA D A J A B K O O D S Z K O Y

  PYTANIE KLUCZOWE

  Dlaczego jabko jest jednym z symboli Polski, ktrym si chwalimy za granic?

  Czy sami doceniamy jego walory na co dzie i dlaczego warto je je jako przeksk w szkole?

  CELE LEKCJ I

  Ucze/uczennica: interesuje si swoj okolic, poznaje jej

  zasoby i bogactwa kulinarne, zwracajc szczegln uwag na zrwnowaony rozwj i ochron rodowiska,

  zna i wciela w ycie zasady zdrowego stylu ycia oraz zdrowej diety,

  jest wiadomy/wiadoma znaczenia swoich zachowa konsumenckich i ich wpywu na wiat,

  zna wartoci odywcze jabek i ich znaczenie dla zdrowia. Umie wyjani pojcie foodmiles i dostrzegaj rnic midzy produktami, ktrych uprawy s w ich okolicy, a przywoonymi z odlegych zaktkw wiata.

  45 minut

  PRZEB IEG ZAJ

  1 Przed zajciami uczniowie maj za zadanie sami wyszuka informacje o uprawach sadowniczych w ich okolicy, regionie. Przeprowadzaj rozmowy z rodzicami, ssiadami, id na lokalny rynek, do pobliskiego warzywniaka, rozgldaj si po drodze do szkoy, czy nie mijaj sadw, czy nie rosn drzewa owocowe.

  1

  Katarzyna Sotan-Modoeniec

 • M o d z i O d w a g i 4 / 3 3

  2 Pole im te odwiedzenie strony www.jablkokontrolowane.pl, powiconej nowej akcji promo-cyjnej polskich jabek wysokiej jakoci.

  3 Uczniowie na pocztku lekcji, korzystajc z domowych notatek, rozmawiaj w parach na temat tego, czego dowiedzieli si o uprawach jabek w ich okolicy i regionie.

  4 Poinformuj uczniw, e Polska jest najwikszym producentem jabek w Europie, a jabka s naszym znakiem rozpoznawczym na wiatowych stoach i wanym towarem eksportowym. Naj-wikszymi polskimi regionami sadowniczymi s okolice Grjca i Warki oraz osic na Mazowszu, a take Sandomierza i Nowego Scza (w tym cka ze synnymi jabkami ckimi, zaliczonymi do szczeglnie chronionych i promowanych produktw regionalnych).

  5 Jednak mimo e znamy ten owoc wszyscy, zdecydowanie za mao go doceniamy. Jabka w szkol-nych plecakach s skutecznie wypierane przez batony i chipsy, a w najlepszym razie przez owoce egzotyczne banany czy cytrusy.

  6 Zapytaj uczniw, gdzie, ich zdaniem mona znale zdrowe jabka? Podsumowujc ich wypo-wiedzi, moesz wykorzysta nastpujce informacje:

  Najlepiej, by jabka, ktre jemy, pochodziy z sadu, ogrodu czy dziaki naszej wasnej czy kogo z rodziny lub ssiedztwa. Wspaniale, gdyby w szkolnym ogrodzie udao si posadzi jabonk ze szkki przy pomocy zaprzyjanionego dziakowca czy sadow-nika i zbiera z niej wasne plony.

  Moemy je te kupi w maych, lokalnych sklepach, ktrych waciciele znaj osobi-cie swoich dostawcw i odpowiadaj za jako ich produktw, a take na bazarach, targach, rynkach, gdzie czsto sprzedaj je bezporednio sami producenci, czyli sa-downicy.

  Nie polecane s hipermarkety, bo w pogoni za zyskiem i najnisz cen czsto spro-wadzaj dostpne lokalnie produkty z drugiego koca wiata, od wielkich firm, ktre produkuj je na masow skal, jak najniszym kosztem.

  7 Nastpnie zapytaj uczniw, jak rozumiej okrelenie ywno lokalna. Ich skojarzenia wypisz na tablicy, a nastpnie uzupenij i wyjanij to pojcie.

  ywno lokalna ywno sprzedawana w okrelonym obszarze, bliskim miejscu jej wyprodukowania. Kupujc produkty lokalne, wspieramy ssiadw rolnikw i sadownikw, wpywamy na rozwj lokalnej gospodarki, a poza tym przyczyniamy si do zmniejszenia zanieczyszczenia rodowiska (bo ywno nie jest transportowana wiele kilometrw).

  8 Nastpnie wprowad pojcie: Jedzeniomile (ang. food miles) odlego, jak musi przeby ywno, by trafi z pola czy sadu na nasz talerz. Im mniej jedzeniomil, tym lepiej bo mniej konserwantw, mniejsze koszty opakowania i mniej pienidzy na transport, a take mniej emisji spalin. Owoce egzotyczne, by trafi do Polski, musz pokona tysice kilometrw, czyli wanie jedzeniomil.

  9 Popro uczniw, by przedyskutowali w kilkuosobowych zespoach znaczenie jabek w kontekcie tych poj i wypisali ich zalety.

 • M o d z i O d w a g i 5 / 3 3

  10 Przy podsumowaniu moesz wykorzysta nastpujce informacje: Zalety jabek: s zdrowe, atwe w obsudze, bo wymagaj umycia i ju, dostpne

  wiee przez cay rok, niedrogie, ekologiczne (wymagaj przejechania najmniejszej liczby tzw. jedzeniomil), a kupujc je, zapewniamy prac lokalnym sadownikom.

  Najlepsze jako szkolna przekska przez cay rok s jabka jedzone na surowo, wypro-dukowane metodami tradycyjnymi, bez nadmiernej iloci pestycydw, w miar moli-woci w naszej najbliszej okolicy.

  11 Pytasz uczniw, czy wiedz, dlaczego jabka s zdrowe, a nastpnie rozdajesz im materia po-mocniczy nr 1.

  materia pomocniczy nr 1: WARTO ODYWCZA JABEK

  Wszystkie wane procesy yciowe w naszym organizmie reguluj witaminy. Pomagaj nam te one w walce z infekcjami. Poniewa nie potrafimy maga-zynowa witamin, bardzo wane jest dostarczanie ich codziennie, w wieym jedzeniu i wanie jabka s ich wietnym rdem. Zawieraj witaminy C, A, B1, B2, PP i B3 oraz skadniki mineralne przede wszystkim potas, fosfor, wap, sd, magnez i elazo. Jedzc jabka, dostarczamy je naszemu organizmowi w formach atwo przyswajalnych przez organizm. Ich zawarto zaley od od-miany, dojrzaoci i wieoci jabka. Poza tym w skad jabek wchodzi przede wszystkim woda, a take biako, kwasy organiczne (m.in. jabkowy i cytryno-wy), cukry, w tym glukoza i fruktoza, bonnik, substancje pektynowe.

  Nastpnie uczniowie bior udzia w burzy mzgw (na forum klasy, w mniej-szych grupach lub w parach) o sposobach promocji jedzenia jabek wrd modych ludzi, nawizujc do takich dziaa jak akcja Jabko kontrolowane. Swoje propozycje notuj na kartkach, a nastpnie przedstawiaj na forum klasy i nauczyciel podsumowuje pomysy uczniw (najciekawsze mog te wskaza sami uczniowie). Np. moe to by spotkanie z sadownikiem, dziakowiczem, lokalnym producentem jabek, dotyczce m.in. uprawy i odmian jabek.

  Warto, by uczniowie wcielili swoje pomysy w ycie, promujc jedzenie jabek wrd koleanek i kolegw, np. podczas wita szkoy.

  PODSUMOWANIE

  Uczniowie wypowiadajc si w formie rundki okrelaj, czego si nauczyli, ew. czego jeszcze chcieliby si dowiedzie o zrwnowaonym rozwoju i roli jabek w ich codziennych wyborach konsumenckich.

  Na zakoczenie moesz doda ciekawostk, np. to, e by moe, bez jabka Isaac Newton nie odkryby synnego prawa grawitacji, czyli powszechnego cienia wg legendy rozmyla w sa-dzie, gdy nagle na gow spado mu jabko, co go owiecio. Nie ma zatem wtpliwoci, e jabka su nauce pozostaje tylko z tego na co dzie korzysta.

 • M o d z i O d w a g i 6 / 2 6

  Scenariusz lekcji do wykorzystania w gimnazjach i szkoach ponadgimnazjalnych. Moe by wykorzystany na lekcjach:

  przyrodniczych, jzyku polskim,

  zajciach technicznych godzinie wychowawczej.

  J A B K O W K A D Y M S Z K O L N Y M P L E C A K U

  M o d z i O d w a g i

  PYTANIE KLUCZOWE

  Dlaczego jabko jest jednym z symboli Polski, ktrym si chwalimy za granic?

  Czy sami doceniamy jego walory na co dzie i dlaczego warto je je jako przeksk w szkole?

  CELE LEKCJ I

  Ucze/uczennica: poznaje zasady zdrowego odywiania

  i docenia walory smakowe i odywcze jabek, wczajc je do swoich posikw w szkole,

  chce i umie przekona do ich jedzenia koleanki i kolegw.

  45 minut

  UWAGI

  Szkolny Dzie Jabka mona poczy w czasie z tradycyjnymi obchodami wit sadowniczych witem Kwitncych Jaboni w maju i witem Owocobrania we wrzeniu lub w padzierniku.

  PRZEB IEG ZAJ

  1 Przed zajciami prosisz uczniw, by porozmawiali z rodzicami, dlaczego jabka s stale do-stpne/rzadko bywaj w ich domu. Czy ich bliscy maj swoje ulubione odmiany? Czy atwo je dzi znale?

  2 Prosisz uczniw o przyniesienie kilku owocw, a nastpnie na lekcji wsplnie wyszukujecie w leksykonach i w internecie informacje na temat przyniesionych odmian i sprawdzacie ich walory smakowe. Uczniowie, znajc specyfik rnych gatunkw, robi ich rysunki.

  Katarzyna Sotan-Modoeniec

 • M o d z i O d w a g i 7 / 3 3

  3 Na pocztku lekcji pytasz ich o ich wasne opinie czy uwaaj, e jabka s zdrowe, smaczne, czy warto je je? Dzielisz si z uczniami informacjami i ciekawostkami zwizanymi z odmianami jabek. Np. antonwka, delikates, koksa pomaraczowa, granny smith, spartan, krons