Rozmowa kwalifikacyjna / Marcin Wiśniowski

download Rozmowa kwalifikacyjna / Marcin Wiśniowski

of 28

Embed Size (px)

description

Poznaj najlepsze odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, jakie padają na rozmowie kwalifikacyjnej i wygraj wyścig o pracę, zostawiając w tyle wszystkich konkurentów.

Transcript of Rozmowa kwalifikacyjna / Marcin Wiśniowski

  • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Rozmowa kwalifikacyjna" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Zote Myli & Marcin Winiowski, rok 2012 Autor: Marcin Winiowski Tytu: Rozmowa kwalifikacyjna Data: 09.02.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2. Spis treciWstp............................................................................................5.1. Co musisz wiedzie...................................................................9Uywaj historii do opisu swoich dokona......................... 11Kady pracownik musi mie to co.................................. 12Wiedza ikompetencje..................................................... 13.Zdolno wsppracy........................................................ 13Profesjonalizm................................................................. 14 .Rozwizywanie problemw. ............................................... 16Zapa do pracy............................................................... 17 .2. Profil psychologiczny idealnego kandydata.............................. 19.3. Oglny podzia pyta............................................................. 25 .Pytania otwarte.............................................................. 25 .Pytania sugerujce.......................................................... 26 .Pytania projekcyjne......................................................... 27Pytania zamknite........................................................... 294. Dwie osobowoci, ktre dostaj prac..................................... 31 .Osobowo kandydata...................................................... 32.Osobowo pracownika..................................................... 335. Jak mwi osobie iby wiarygodnym. ................................... 416. Najtrudniejsze pytania, ktrych moesz si spodziewa............ 457. Pytania wprost.................................................................... 498. Pytania odowiadczenie iwiedz. .......................................... 679. Pytania dotyczce miejsca pracy............................................. 91 3. 10. Pytania podchwytliwe........................................................... 97 .11. Pytania wyprowadzajce zrwnowagi................................. 111 .12. Pytania, ktre nie powinny pa......................................... 13513. Pytania testujce ulego.................................................. 141.14. Zadawanie pyta osobie rekrutujcej. .................................. 14315. Porady dla absolwentw..................................................... 145 .16. Pytania do absolwentw..................................................... 151 .17. Przygotowanie do negocjacji wynagrodzenia........................ 161.18. Negocjowanie wynagrodzenia bez ujawniania oczekiwa....... 16319. Negocjowanie wynagrodzenia zujawnionymi oczekiwaniami. 171 .20. Pytania dotyczce wynagrodzenia........................................ 17521. Zaawansowane techniki oceny kandydatw do pracy............ 177 Assessment Center......................................................... 177 . Testy psychologiczne...................................................... 179 Kwestionariusze osobowoci............................................ 180 Testy zdolnoci.............................................................. 182 Prbki pracy................................................................. 184 . Testy wiedzy.................................................................. 185Zakoczenie................................................................................. 187 4. WstpCzytasz ten tekst, wic prawdopodobnie szukasz pracy,ciekawego zajcia. Cho moliwe take, e rekrutujeszwswojej firmie ichcesz znale inspiracj dotyczc tego,oco pyta kandydatw. Ksika ta skierowana jest do osbprzygotowujcych si do rozmowy kwalifikacyjnej ioby-dwie strony wniej uczestniczce znajd co dla siebie.Moliwe, e czujesz si niepewny izarazem zjada Ci cie-kawo, oco mog Ci zapyta. By moe te rozmowykwalifikacyjne nie s Ci obce i wiesz, na czym polegaj.Zdrugiej strony masz wiadomo, e na rozmowie od-powiada si raz lepiej, raz gorzej. S takie odpowiedzi,zktrych nie jestemy zadowoleni. Dlatego lepiej si przy-gotowa, przemyle odpowiednio ofert, wasn wiedz,dowiadczenie iunikatowe atuty. Ksika, ktr dla Ciebieprzygotowaem, zawiera troch teorii iwiele praktycznychinformacji, wicze iprzede wszystkim wyjanienia pyta,ktre moesz usysze podczas rekrutacji.Wiele opowieci znajomych, jak iwasne perypetie zroz-mowami kwalifikacyjnymi i najdziwniejszymi pytaniami,jakie mona usysze, skoniy mnie do napisania tegoopracowania. Jestem psychologiem iod wielu lat wykorzy- 5 5. Marcin Winiowskistuj swoj wiedz w udoskonalaniu wasnych bizneswibiznesw innych ludzi. Chciabym podzieli si zTobswoj praktyczn wiedz dotyczc rekrutacji, eby ua-twi Ci dostanie dobrej pracy. Obecnie bezrobocie wPol-sce jest bardzo wysokie, warunki makroekonomiczne nieza dobre, firmy nie zawsze chc zwiksza zatrudnienie.Ciekawe stanowiska czsto dostaj znajomi innych osbju pracujcych lub rodzina wysoko postawionych whie-rarchii firmy. Dlatego daj Ci co, co moe wyrni Ciztumu ipozwoli dosta wymarzon prac.Wdalszych czciach ksiki dowiesz si, na czym polegaistota rozmowy kwalifikacyjnej, zwaszcza od strony oso-by rekrutujcej. Dowiesz si, co interesuje pracodawc, ja-kich cech osobowoci szuka ijak zaprezentowa si jakotaka osoba.Du cz opracowania stanowi przykadowe pytaniawraz zich omwieniem, najtrudniejsze zawieraj przyka-dy najlepszej inajgorszej odpowiedzi. Wiele ztych pytama na celu odkrycie prawdziwego oblicza kandydata, po-siadanej przez niego wiedzy, umiejtnoci oraz osobistychpredyspozycji zawodowych. Dlatego warto by przygo-towanym i odpowiada sprawnie, bez problemw. Odtego zaley, czy Ty ipracodawca bdziecie zadowoleni zewsppracy.Wfirmach dobrze zarzdzajcych kadrami zwraca si uwa-g na dostosowanie pracownika do stanowiska zwasz-cza chodzi odopasowanie psychiczne. Gdy kaemy osobie 6 6. Wstpniemiaej codziennie wystpowa publicznie przed dugrup nieznanych ludzi, jest bardzo prawdopodobne, ezwizany ztym stres negatywnie odbije si na jej zdrowiu.Atym samym pracownika trzeba bdzie zastpi. Dlategowane jest, eby pasowa do danej pracy pod wzgldempsychofizycznym i czerpa rado ze swojego zawodu.Mona to osign, odpowiednio dobierajc pracownikaiprac. 7. 2. Profil psychologicznyidealnego kandydataProfil psychologiczny kandydata tworzy si na podstawieanalizy stanowiska pracy. eby wiedzie, kto bdzie naj-lepiej wykonywa dane czynnoci, trzeba wiedzie, jakichczynnoci dana praca wymaga. Dodatkowo, wjakim kon-tekcie te czynnoci bd wykonywane.Najczciej analiz stanowiska pracy tworzy si na podsta-wie: Umiejscowienia w strukturze organizacji jaki dzia w firmie, komu jestemy podlegli, kto jest podlegy nam. Wykonywanych obowizkw czynnoci, jakie wy- konujemy ijak czsto, co wie si zwag konkretnych umiejtnoci, jakie musimy posiada. Metod pracy i wykorzystywanych narzdzi s to specjalistyczne umiejtnoci, jakie musimy mie, na przykad znajomo pisania na komputerze czy obsu- gi programw, znajomo jzykw obcych, jzykw programowania. Warunkw pracy czas pracy, potrzeba wyjazdw.19 8. Marcin Winiowskiwiczenie 1. Jak przygotowa opis stanowiska pracy iwy-maganych kompetencjiPrzeanalizuj ofert pracy pod wzgldem powyszychpunktw. Wypisz, czy to praca zalena, czy wymagajcabycia liderem. Opracuj dobrze wszystkie obowizki, jakiesdzisz, e osoba na takim stanowisku wykonuje. Ustalwszystkie metody pracy i narzdzia, jakie s wymagane.Zastanw si take nad warunkami pracy.Do kadego obowizku dodaj, ile uda Ci si wymyli, wy-magane umiejtnoci, kompetencje, wiedz, dowiadcze-nie, jakie moe si przyda. Ustal, ktre programy kom-puterowe musisz umie obsugiwa, jakie jzyki obce bdwymagane. Jeli masz braki wktrym ztych programw,powicz przed rozmow. Podobnie zjzykiem.Gdy masz moliwo zapyta kogo znajomego ztej firmyopowysze zagadnienia, zrb to. Jak nie, moe ktry zna-jomy wykonuje podobn prac winnej firmie zapytaj,jak to wyglda wjego przypadku. Takie wiczenie pomoeCi lepiej zrozumie prac, oktr si starasz, itrafniej opi-sywa siebie iswoje predyspozycje.Majc ju opis stanowiska pracy, czas zastanowi si, jakichumiejtnoci iwiedzy bdzie ta praca od Ciebie wymaga.Tu zaczyna si tworzenie profilu psychologicznego.Taki profil pozwala dobrze dobra osob do stanowiska.Chodzi oodpowiedni poziom energii do dziaania, umie-jtno wsppracy zludmi, odporno na stres iwieleinnych.20 9. 2. Profil psychologiczny idealnego kandydataInn osobowo powinien mie informatyk zarzdzajcybazami danych, a inn przedstawiciel handlowy bdcycay czas wtrasie iprzedstawiajcy oferty klientom. Kolej-nym krokiem jest rozwinicie wymaga zoferty rekru-tacyjnej iuzupenienie ich ododatkowe punkty zprofilupsychologicznego.Profil kandydata zawiera potrzebne skadniki osobowoci,zdobyt wiedz idowiadczenie potrzebne do wykonywa-nia danych czynnoci, zwane wpsychologii kompetencja-mi. Jak nietrudno si domyli, kompetencje do wykony-wania jakiej pracy to nic innego jak wiedza iumiejtnoci,ktre potrzebne s do realizowania powierzonych nam za-da wmiejscu pracy.Przykad. Zawd adwokata dobrze zobrazuje, czym si torni.