Roczne sprawozdanie merytoryczne zdziałalności organizacji ...· Sygnatura sprawozdania (wypełnia

download Roczne sprawozdanie merytoryczne zdziałalności organizacji ...· Sygnatura sprawozdania (wypełnia

of 14

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Roczne sprawozdanie merytoryczne zdziałalności organizacji ...· Sygnatura sprawozdania (wypełnia

Sygnatura sprawozdania (wypenia MPiPS)

Sygnatura sprawozdania (wypenia MPiPS)

Ministerstwo Pracyi Polityki Spoecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dziaalnociorganizacji poytku publicznego

za rok 2012

Formularz naley wypeni w jzyku polskim, drukowanymi literami; Sprawozdawca wypenia tylko przeznaczone dla niego biae pola; We wszystkich pytaniach, w ktrych istnieje moliwo wyboru odpowiedzi, naley zaznaczy waciwe odpowiedzi znakiem X; We wszystkich polach, w ktrych nie bd wpisane odpowiednie informacje, naley wstawi pojedynczy znak mylnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpynicia sprawozdania(wypenia MPiPS)

I.Dane organizacji poytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSB NIEPENOSPRAWNYCH "SZLAKIEM TCZY"

Kraj POLSKA WojewdztwoMAZOWIECKIE

Powiat PRUSZKOWSKI

Gmina NADARZYN Ulica KAROLA ONIEWSKIEGO

Nr domu 11 Nr lokalu

Miejscowo KAJETANY Kod pocztowy 05-830 Poczta NADARZYN Nr telefonu

Nr faksu E-mailszlakiemteczy@nadarzyn.pl

Strona www www.szlakiemteczy.nadarzyn.pl

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sdowym

4. Data uzyskania statusu organizacji poytku publicznego

2012-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14199948300000 6. Numer KRS 0000336729

Druk: MPiPS 1

7. Skad organu zarzdzajcego organizacji(Naley wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji penionej przez poszczeglnych czonkw organu zarzdzajcego)

Krystyna Dbrowska - prezesIlona Massalska - wiceprezesAndrzej Czarnecki - skarbnikAldona Siwa - sekretarzBoena Kuta Kpka- czonek zarzdu

8. Skad organu kontroli lub nadzoru organizacji(Naley wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji penionej przez poszczeglnych czonkw organu kontroli lub nadzoru)

Anna Zwierzchowska - przewodniczca komisji rewizyjnejDorota Krzysztofik - czonek komisjiLilija Kowalczyk - czonek komisji

9. Cele statutowe organizacji

(Naley opisa cele na podstawie statutu organizacji)

1. Dziaanie na rzecz wyrwnania szans spoecznych dzieci i osb z upoledzeniem umysowym i fizycznym, przestrzegania wobec nich praw czowieka i obywatela,2. aktywizacja osb z upoledzeniem umysowym i fizycznym w yciu spoecznym,3. pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi, a take ich rodzinom, opiekunom oraz pracujcym z nimi specjalistom,4. propagowanie w spoeczestwie poszanowania praw osb niepenosprawnych,5. aktywizacja fizyczna i ruchowa osb niepenosprawnych,6. rzecznictwo na rzecz osb niepenosprawnych i ich rodzin,7. aktywizacja kulturalna i spoeczna opiekunw i rodzin osb niepenosprawnych.

10. Sposb realizacji celw statutowych organizacji

(Naley opisa sposb realizacji celw statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

1. wsppraca z wadzami pastwowymi, samorzdowymi, rodkami masowego przekazu oraz wszystkimi organizacjami spoecznymi,2. utrzymanie kontaktw z zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze,3. prowadzenie szkole, doradztwa i kursw,4. podejmowanie dziaalnoci informacyjnej, reklamowej i wydawniczej sucej realizacji celw statutowych,5. prowadzenie na zlecenie oraz ze rodkw wasnych rnorakich usug m. in. w formie placwek i zespow kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy w szczeglnoci w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii,6. prowadzenie na zlecenie oraz ze rodkw wasnych dziaalnoci kulturalnej i sportowej dla osb niepenosprawnych i ich rodzin,7. wspieranie wszechstronnej aktywnoci osb niepenosprawnych oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wrd niepenosprawnych i ich rodzin,8. wspieranie w miar moliwoci osb niepenosprawnych i ich rodzin,9. prowadzenie kursw, szkole i spotka w celu umoliwienia wypoczynku opiekunom i rodzinom osb niepenosprawnych.

Druk: MPiPS 2

11. Najwaniejsze sfery dziaalnoci poytku publicznego

(Naley wskaza nie wicej ni trzy najwaniejsze, pod wzgldem wielkoci wydatkowanych rodkw, sfery dziaalnoci poytku publicznego, o ktrych mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynajc od najwaniejszej)

pomoc spoeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywanie szans tych rodzin i osb

II.Charakterystyka dziaalnoci organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis dziaalnoci poytku publicznego

1. Opis gwnych dziaa podjtych przez organizacj

Trzy kierunki dziaa:- dziaalno promocyjna czyli rozpowszechnianie pord lokalnej spoecznoci problemw osb niepenosprawnych, uwiadamianie, e tacy ludzie s, yj wrd nas i maj swoje potrzeby( pikniki integracyjne, spotkania wigilijno-integracyjne, kiermasze witeczne)- rehabilitacja podopiecznych blisko miejsca ich zamieszkania stworzenia Sali do terapii integracji sensorycznej i rehabilitacji. Dofinansowywanie z funduszy Stowarzyszenia innych form rehabilitacji m.in. hipoterapii i kynoterapii oraz dofinansowywanie turnusw rehabilitacyjnych dla podopiecznych- pomoc rodzicom i opiekunom dzieci niepenosprawnych poprzez Utworzenie grupy wsparcia oraz organizowanie warsztatw szkoleniowych

2.Zasig terytorialny prowadzonej przez organizacj dziaalnoci poytku publicznego(Naley wskaza np. gmina, powiat, wojewdztwo, cay kraj, zagranica)

wojewdztwo

2. Informacja dotyczca prowadzonych przez organizacj poytku publicznego placwek w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadzia placwki zapewniajce caodobow opiek osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszym wieku, centra integracji spoecznej, domy pomocy spoecznej, placwki opiekuczo-wychowawcze okrelone w przepisach o pomocy spoecznej, szkoy i placwki publiczne okrelone w przepisach o systemie owiaty lub niepubliczne zakady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywnoci placwek, o ktrych mowa w pkt 1

Lp Nazwa placwki Miejscowo/ci, w ktrej/ych placwka prowadzi dziaania

Liczba odbiorcw dziaa placwki w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 3

3. Informacja dotyczca liczby odbiorcw dziaa organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Liczba odbiorcw dziaa organizacji

(Naley oszacowa liczb odbiorcw dziaa organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

0

0

Osobyfizyczne

Osobyprawne

4. Informacja dotyczca dziaalnoci nieodpatnej poytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpatnej dziaalnoci poytku publicznego(Naley poda informacj na temat rodzaju dziaalnoci nieodpatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/w PKD 2007 odpowiadajcego/ych tej dziaalnoci. Jeli organizacja prowadzi wicej ni 3 rodzaje dziaalnoci nieodpatnej, naley poda informacj na temat trzech gwnych rodzajw dziaalnoci (podanie maksymalnie 3 kodw), zaczynajc od gwnego przedmiotu dziaalnoci)

Dziaalno fizjoterapeutyczna 86.90.APozaszkolych form edukacji sportowej oraz zaj sportowych i rekreacyjnych 85.51.ZDziaalnoci pozostaych organizacji czonkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych 94.99.Z

2.Zasig terytorialny prowadzonej przez organizacj nieodpatnej dziaalnoci poytku publicznego

(Naley wskaza np. gmina, powiat, wojewdztwo, cay kraj, zagranica)

wojewdztwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 86.90.A

85.51.Z

94.99.Z

5. Informacja dotyczca dziaalnoci odpatnej poytku publicznego i dziaalnoci gospodarczej organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu dziaalnoci odpatnej poytku publicznego

(Naley poda informacj na temat rodzaju dziaalnoci odpatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/w PKD 2007 odpowiadajcego/ych tej dziaalnoci. Jeli organizacja prowadzi wicej ni 3 rodzaje dziaalnoci odpatnej, naley poda informacj na temat trzech gwnych rodzajw dziaalnoci (podanie maksymalnie 3 kodw), zaczynajc od gwnego przedmiotu dziaalnoci)

Dziaalno fizjoterapeutyczna 86.60.A

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadzia dziaalno odpatn poytku publicznego

Druk: MPiPS 4

3. Zasig terytorialny prowadzonej przez organizacj odpatnej dziaalnoci poytku publicznego

(Naley wskaza np. gmina, powiat, wojewdztwo, cay kraj, zagranica)

wojewdztwo

4.Organizacja prowadzia dziaalno gospodarcz

5. Opis przedmiotu dziaalnoci gospodarczej

(Naley poda informacj na temat rodzaju dziaalnoci odpatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/w PKD 2007 odpowiadajcego/ych tej dziaalnoci. Jeli organizacja prowadzi wicej ni 3 rodzaje dziaalnoci odpatnej, naley poda informacj na temat trzech gwnych rodzajw dziaalnoci (podanie maksymalnie 3 kodw), zaczynajc od gwnego przedmiotu dziaalnoci)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasig terytorialny prowadzonej przez

organizacj dziaalnoci gospodarczej

(Naley wskaza np. gmina, powiat, wojewdztwo, cay kraj, zagranica)

III.Przychody i koszty organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. czna kwota przychodw organizacji ogem (zgodnie z rachunkiem wynikw / zyskw i strat)

65,268.46 z

2. Informacja o rdach przychodw organizacji

1. Przychody z dziaalnoci nieodpatnej poytku publicznego 0.00 z

2. Przychody z dziaalnoci odpatnej poytku publicznego 1,580.00 z

3. Przychody z dziaalnoci gospodarczej 0.00 z

4. Przychody z dziaalnoci finansowej 48.46 z

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osb fizycznych 0.00 z

6. Ze rde publicznych ogem: 17,955.00 z

Druk: MPiPS 5

0.00 z