Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności ...· Roczne sprawozdanie merytoryczne z...

download Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności ...· Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

of 19

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności ...· Roczne sprawozdanie merytoryczne z...

1

Sygnatura sprawozdania (wypenia MPiPS)

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci organizacji poytku publicznego

Formularz naley wypenid w jzyku polskim, drukowanymi literami; Sprawozdawca wypenia tylko przeznaczone dla niego biae pola; We wszystkich pytaniach, w ktrych istnieje moliwod wyboru odpowiedzi, naley zaznaczyd waciwe odpowiedzi znakiem

X; We wszystkich polach, w ktrych nie bd wpisane odpowiednie informacje, naley wstawid pojedynczy znak mylnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpynicia sprawozdania (wypenia MPiPS)

I.Dane organizacji poytku publicznego

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenia na rzecz dzieci i modziey Abeon

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA Wojewdztwo MAZOWIECKIE Powiat SIEDLCE

Gmina SIEDLCE Ulica NIEPODLEGOCI Nr domu 2 Nr lokalu 33

Miejscowo SIEDLCE Kod pocztowy 08-110 Poczta SIEDLCE Nr telefonu 667726589

Nr faxu - E-mail abeon@abeon.info Strona www abeon.info

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sdowym

11.12.2008

4. Data uzyskania statusu organizacji poytku publicznego

24.02.2010

5. Numer REGON 141685945 6. Numer KRS 0000319482

za rok 2011

2

7. Skad organu zarzdzajcego organizacji (Naley wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji penionej przez poszczeglnych czonkw organu zarzdzajcego)

Tomasz Lewtak - Prezes Zarzadu

Joanna Klaudia Nowak - Wiceprezes Zarzdu

Magdalena wider - Sekretarz Zarzdu

Jan Pawe Lewtak - Skarbnik Zarzdu

8. Skad organu kontroli lub nadzoru organizacji (Naley wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji penionej przez poszczeglnych czonkw organu kontroli lub nadzoru)

Anna Kaliszuk czonek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Chromiska czonek Komisji Rewizyjnej

Konrad Dziekanowski czonek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji (Naley opisa cele na podstawie statutu organizacji)

Nauka, edukacja, owiata i wychowanie.

Rozwj wypoczynku dzieci i modziey, turystyki i krajoznawstwa, sportu i kultury fizycznej.

Wspomaganie rozwoju zainteresowa przy pomocy realizowanych projektw.

Pomoc spoeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach yciowych oraz wyrwnywanie szans tych osb i rodzin, w tym osb niepenosprawnych.

Profilaktyka uzalenie oraz przeciwdziaanie patologiom spoecznym.

Wspomaganie osb oraz rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo.

Organizowanie pomocy w przystosowaniu do ycia w spoeczestwie oraz integracji z nim.

Ochrona i promocja zdrowia.

Wspomagania osb niepenosprawnych.

Ekologia i ochrona rodowiska.

Kultura i sztuka, ochrona dbr kultury i tradycji.

Podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielgnowanie polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wspomaganie charytatywnoci oraz rozwj wolontariatu.

Dziaanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami.

3

10. Sposb realizacji celw statutowych organizacji (Naley opisa sposb realizacji celw statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

organizowanie i prowadzenie zaj terapeutycznych w placwkach opiekuczo-wychowawczych, wietlicy socjoterapeutycznej oraz rodowiskowej wietlicy z programem socjoterapeutycznym,

tworzenie i realizacja krtkoterminowych i dugoterminowych programw profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych,

organizowanie i prowadzenie szkole, treningw i warsztatw z zakresu umiejtnoci psychospoecznych,

tworzenie grup wsparcia (dzieci, rodzice, nauczyciele),

pozafinansowe i finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji yciowej,

wymian dowiadcze i informacji z organizacjami o podobnym charakterze,

wspprac z samorzdami terytorialnymi, organami wadzy, administracji pastwowej i gospodarczej oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikajcych z celw statutowych,

organizacj imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym,

promowanie wolontariatu.

11. Najwaniejsze sfery dziaalnoci poytku publicznego (Naley wskaza nie wicej ni trzy najwaniejsze, pod wzgldem wielkoci wydatkowanych rodkw, sfery dziaalnoci poytku publicznego, o ktrych mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynajc od najwaniejszej)

1. pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w

trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych

rodzin i osb.

2. porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz

przeciwdziaania patologiom spoecznym,

3. nauki, edukacji, owiaty i wychowania.

II.Charakterystyka dziaalnoci organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis dziaalnoci poytku publicznego

1. Opis gwnych dziaa podjtych przez organizacj

1. Prowadzenie zaj wietlicy stowarzyszenia Abeon dla dzieci modziey gimnazjalnej w tym wielu zaj oglnorozwojowych. 2. Prowadzenie programu profilaktycznego Twrczo , sportowo, rozwojowo II dla dzieci z gminy Siedlce. Projekt obj 150 uczniw szk podstawowych i gimnazjalnych. 3. Prowadzenie warsztatw psychoprofilaktycznych w siedleckich gimnazjach objy one ponad 1300 uczniw. 4. Zorganizowanie dwunastodniowego wyjazdu wakacyjnego Id na Turbacz wakacje na szlaku Papieskim do Szczawy.

4

2.Zasig terytorialny prowadzonej przez organizacj dziaalnoci poytku publicznego (Naley wskaza np. gmina, powiat, wojewdztwo, cay kraj, zagranica)

wojewdztwo

2. Informacja dotyczca prowadzonych przez organizacj poytku publicznego placwek w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadzia placwki zapewniajce caodobow opiek osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszym wieku, centra integracji spoecznej, domy pomocy spoecznej, placwki opiekuczo-wychowawcze okrelone w przepisach o pomocy spoecznej, szkoy i placwki publiczne okrelone w przepisach o systemie owiaty lub niepubliczne zakady opieki zdrowotnej

x

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywnoci placwek, o ktrych mowa w pkt 1

Lp Nazwa placwki Miejscowo/ci, w ktrej/ych placwka prowadzi dziaania

Liczba odbiorcw dziaa placwki w okresie sprawozdawczym

1 wietlica rodowiskowa Stowarzyszenia Abeon Siedlce 15

3. Informacja dotyczca liczby odbiorcw dziaa organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Liczba odbiorcw dziaa organizacji (Naley oszacowa liczb odbiorcw dziaa organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

1480

Osoby prawne

-

4. Informacja dotyczca dziaalnoci nieodpatnej poytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpatnej dziaalnoci poytku publicznego (Naley poda informacj na temat rodzaju dziaalnoci nieodpatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/w PKD 2007 odpowiadajcego/ych tej dziaalnoci. Jeli organizacja prowadzi wicej ni 3 rodzaje dziaalnoci nieodpatnej, naley poda informacj na temat trzech gwnych rodzajw dziaalnoci (podanie maksymalnie 3 kodw), zaczynajc od gwnego przedmiotu dziaalnoci)

88.89.Z Pozostaa pomoc spoeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.60.Z Dziaalno wspomagajca edukacj. 85.59.B Pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane

Kod PKD: 88.89.Z

Kod PKD: 85.60.Z

Kod PKD: 85.59.B

2.Zasig terytorialny prowadzonej przez organizacj nieodpatnej dziaalnoci poytku publicznego

(Naley wskaza np. gmina, powiat, wojewdztwo, cay kraj, zagranica)

wojewdztwo

5. Informacja dotyczca dziaalnoci odpatnej poytku publicznego i dziaalnoci gospodarczej organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadzia dziaalno odpatn poytku publicznego X

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

5

2. Opis przedmiotu dziaalnoci odpatnej poytku publicznego (Naley poda informacj na temat rodzaju dziaalnoci odpatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/w PKD 2007 odpowiadajcego/ych tej dziaalnoci. Jeli organizacja prowadzi wicej ni 3 rodzaje dziaalnoci odpatnej, naley poda informacj na temat trzech gwnych rodzajw dziaalnoci (podanie maksymalnie 3 kodw), zaczynajc od gwnego przedmiotu dziaalnoci)

---

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasig terytorialny prowadzonej przez organizacj odpatnej dziaalnoci poytku publicznego

(Naley wskaza np. gmina, powiat, wojewdztwo, cay kraj, zagranica)

---

4.Organizacja prowadzia dziaalno gospodarcz

X

5.Opis przedmiotu dziaalnoci gospodarczej (Naley poda informacj na temat rodzaju dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez organizacj w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/w PKD 2007 odpowiadajcego/ych tej dziaalnoci. Jeli organizacja prowadzi wicej ni 3 rodzaje dziaalnoci gospodarczej wg klasyfikacji PKD, naley poda informacj na temat trzech gwnych rodzajw dziaalnoci (podanie maksymalnie 3 kodw), zaczynajc od gwnego przedmiotu dziaalnoci)

Nie dotyczy

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6.Zasig terytorialny prowadzonej przez organizacj dziaalnoci gospodarczej

(Naley wskaza np. gmina, powiat, wojewdztwo, cay kraj, zagranica)

Nie dotyczy

III.Przychody i koszty organizacji poytku publicznego w okre