Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności ...· organizacji pożytku publicznego za rok 2013

download Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności ...· organizacji pożytku publicznego za rok 2013

of 22

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności ...· organizacji pożytku publicznego za rok 2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci organizacji poytku publicznego

za rok 2013

Formularz naley wypeni w jzyku polskim; Sprawozdawca wypenia tylko przeznaczone dla niego biae pola; W trakcie wypeniania formularza istnieje moliwo dodawania wierszy oraz zawijania tekstw w polach; We wszystkich polach, w ktrych nie bd wpisane odpowiednie informacje, naley wstawi pojedynczy znak mylnika (

).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji poytku publicznego

1. Nazwa organizacji Fundacja Pro Akademika

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj Polska Wojewdztwo mazowieckie Powiat Warszawa

Gmina Warszawa Ulica Chodakowska Nr domu 19 Nr lokalu 31

Miejscowo Warszawa Kod pocztowy 03-815 Poczta Warszawa Nr telefonu 601534713

Nr faksu - E-mail

katarzyna.kolasinska@fundusz-talenty.pl

Strona www www.fundusz-talenty.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sdowym 17-12-2010

4. Data uzyskania statusu organizacji poytku publicznego 12-11-2013

5. Numer REGON 143149352 6. Numer KRS 0000373346

http://www.fundusz-talenty.pl/

7. Skad organu zarzdzajcego organizacji (Naley wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji

penionej przez poszczeglnych czonkw organu zarzdzajcego)

Imi i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Magorzata Wrblewska Prezes Zarzdu Fundacji tak nie

- - tak nie

- - tak nie

8. Skad organu kontroli lub nadzoru organizacji (Naley wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji penionej przez poszczeglnych czonkw organu kontroli lub

nadzoru)

Imi i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Marian Eliasz Czonek Rady Fundacji tak nie

Teresa Gardocka Czonek Rady Fundacji tak nie

Magorzata Piasecka Czonek Rady Fundacji tak nie

9. Cele statutowe organizacji (Naley opisa cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wspieranie rozwoju bada naukowych w zakresie nauk spoecznych i prawnych. 2. Promowanie kultury i sztuki. 3. Wspieranie utalentowanych dzieci i modziey. 4. Popieranie rozwoju spoeczestwa w zakresie kulturalnym. naukowym, owiatowym oraz jej upowszechnianie a take uatwianie i zwikszanie dostpu spoeczestwa do kultury i sztuki. 5. Podejmowanie i wspieranie dziaa w zakresie szerzenia owiaty wrd osb majcych do niej utrudniony dostp oraz osb szczeglnie uzdolnionych. 6. Wspieranie przedsibiorczoci akademickiej

10. Sposb realizacji celw statutowych (Naley opisa sposb realizacji celw statutowych organizacji na

podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. w zakresie wspierania bada naukowych: a) udzielanie stypendiw naukowych i socjalnych studentom i doktorantom, gwnie Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej w Warszawie, oraz Wyszej Szkoy Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu za wybitne osignicia w nauce; b) finansowanie bada naukowych ze szczeglnym uwzgldnieniem projektw badawczych w tych obszarach nauki, ktre posiadaj znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski i wynikaj z potrzeb spoecznych i biznesu; c) zakup rodkw trwaych niezbdnych do prowadzenia bada naukowych; d) niedochodowe wydawanie ksiek, broszur i innych publikacji na potrzeby fundacji e) wspieranie transferu polskich osigni naukowych do praktyki gospodarczej; f) niedochodowe organizowanie warsztatw, szkole, wykadw, paneli naukowych, prelekcji, konkursw na potrzeby fundacji 2. w zakresie promowania kultury i sztuki; a) niedochodowe organizowanie i finansowanie wydarze edukacyjno kulturalnych tj. wystaw, wernisay, koncertw, spektakli teatralnych i innych wydarze i przedsiwzi kulturalno - artystycznych zarwno dla osb fizycznych jak i dla organizacji b) wspieranie artystw, ludzi kultury i sztuki i innych twrcw rwnie organizacji c) wspieranie inicjatyw z zakresu wzornictwa przemysowego i designu (warsztaty, szkolenia, panele naukowe, prelekcje, konkursy itp.) zarwno dla osb fizycznych, jak i organizacji; 3. w zakresie popieranie rozwoju spoeczestwa w zakresie kulturalnym, naukowym, owiatowym oraz jej upowszechnianie a take uatwianie i zwikszanie dostpu spoeczestwa do kultury i sztuki; a) organizowanie i finansowanie cyklicznych zaj dla modziey i dzieci, seniorw i rodzin; b) organizowanie konkursw i olimpiad tematycznych dla dzieci i modziey z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce c) udzielanie pomocy placwkom wychowawczym, owiatowym i opiekuczym

4. w zakresie podejmowanie i wspierania dziaa w zakresie szerzenia owiaty wrd osb majcych do niej utrudniony dostp oraz osb szczeglnie uzdolnionych:

a) niesienie pomocy finansowej dla dzieci i modziey szczeglnie uzdolnionej, znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie stypendiw;

b) zakup niezbdnych pomocy naukowych dla szczeglnie uzdolnionej modziey;

c) dziaalno na rzecz organizacji, ktrych celami statutowymi jest: dziaalno naukowa, naukowo-techniczna, owiatowa, kulturalna;

d) wsppraca z wadzami samorzdowymi, rzdowymi, organizacjami

pozarzdowymi w kraju i za granic w zakresie wymienionym w celach dziaalnoci Fundacji;

e) zapisywanie i archiwizowanie wydarze kulturalnych na nonikach audio-wideo;

f) tworzenie archiwum dokumentujcego twrczo artystyczn i kulturaln zwizan z funkcjonowaniem fundacji;

g) organizowanie akcji charytatywnych;

h) wystpowanie do organw samorzdowych i instytucji pastwowych o finansowanie przedsiwzi zgodnych z celami Fundacji.

5. W zakresie wspierania przedsibiorczoci akademickiej:

a) zakadanie i wspieranie akademickich inkubatorw przedsibiorczoci;

b) promowanie postaw przedsibiorczych wrd spoecznoci akademickiej;

c) animowanie wszelkich przedsiwzi sucych rozwojowi strefy badania i rozwoju (B+R).

II. Charakterystyka dziaalnoci organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis dziaalnoci poytku publicznego

1.1. Opis gwnych dziaa podjtych przez organizacj

Misj Funduszu Stypendialnego Talenty jest stworzenie modym ludziom takich warunkw do nauki, by okolicznoci yciowe (w szczeglnoci sytuacja finansowa ich rodzin) nie stanowiy bariery dla rozwoju ich talentw. Fundacja udziela pomocy uczniom i studentom z caej Polski, najczciej z maych miast i wsi. Pomoc Funduszu polega na wypacie comiesicznego stypendium, a take na organizacji warsztatw edukacyjnych i rozwojowych, stay oraz specjalistycznych konsultacji. Fundusz moe udziela wsparcia rzeczowego w postaci zakupu komputerw, ksiek, instrumentw muzycznych i pomocy naukowych. Organizowane warsztaty edukacyjne i rozwojowe s bardzo wanym elementem dziaalnoci Funduszu, pozwalaj one stypendystom Fundacji naby kompetencje, ktrych nie daj szkoy czy uczelnie. Su one take integracji wszystkich stypendystw Funduszu. W 2013 roku z pomocy Funduszu Stypendialnego Talenty skorzystao 48 osb , uzdolnionych uczniw licew i studentw pochodzcych z caej Polski. Stypendyci Funduszu otrzymywali comiesiczne stypendia finansowe w wysokoci od 200 z do 400 z miesicznie. Decyzja o przyznaniu stypendiw uzaleniona jest od wynikw w nauce, osigni naukowych, sytuacji majtkowej i rodzinnej oraz aktywnoci spoecznej spoecznej kandydata na stypendyst. Szczegowe kryteria i zasady przydzielania stypendiw okrelone s w regulaminie Funduszu Stypendialnego Talenty opublikowanym na stronie www. fundusz-talenty.pl. W sierpniu i grudniu 2013 roku zorganizowano warsztaty rozwojowe i edukacyjne do udziau, w ktrych zaproszeni zostali wszyscy stypendyci Fundacji. Odbyy si one w dniach:

25 do 31 sierpnia 2013 r. w Puszczykowie oraz w Poznaniu 28 do 30 grudnia 2013 r. w Poznaniu.

Tematyka zorganizowanych warsztatw pozwolia na poszerzenie wiadomoci stypendystw z zakresu wiedzy o sztuce wspczesnej (malarstwo, film, fotografia), zasadach pierwszej pomocy, rozwj i analiz kompetencji wasnych, rozwj uzdolnie sportowych i tanecznych, wymian dowiadcze i kontakt z praktykami. we wsppracy z Fundacj Vox Artis zorganizowano warsztat artystyczny majcy na celu rozwinicie wiedzy zwizanej ze sztuk wspczesn (malarstwo abstrakcyjne, performence w sztuce wspczesnej). Warsztat zakoczy plener malarski z udziaem stypendystw, w planie jest organizacja wystawy poplenerowej. dr. Monika Grska, wykadowczyni School of Form przeprowadzia 2 dniowy warsztat Storytellingu. Celem warsztatu byo nabycie umiejtnoci skutecznego posugiwania si jzykiem opowieci w rnych sytuacjach yciowych ( zawodowych, studenckich, naukowych). we wsppracy z Kompani Wolontariuszy wolontariatem pracowniczym Kompanii Piwowarskiej zorganizowano dwa warsztaty: - zaznajamiajcy z systemem rekrutacji staystw i pracownikw korporacji (przygotowanie waciwego CV, przygotowanie si do rozmowy rekrutacyjnej etc) oraz zaznajamiajcy z polityk CSR i wolontariatem pracowniczym Kompanii - poruszajcy problemy zwizane z odpowiedzialnym spoywaniem alkoholu. zorganizowano jednodniowe zajcia Tenisowy Starter we wsppracy z trenerami Centrum Tenisowego Olimpia w Poznaniu.

W ramach zaangaowania stypendystw w dziaalno Funduszu aktualni stypendyci zorganizowali dla pozostaych uczestnikw 5 dniowe warsztaty taneczne oraz 6 godzinny kurs pierwszej pomocy (oparty na case study) W ramach dziaanoci Fundacji organizowano spotkanie z przedstawicielami biznesu tzw. stolik ekonomiczny, ktry pozwoli stypendystom o zainteresowaniach ekonomicznych na dyskusj z praktykami. zorganizowano spotkanie z projektantk Magdalen Hasiak, ktra opowiedziaa o swojej drodze do wasnego biznesu. W dniu 30.08.2013 w Concordia Design w Poznaniu zorganizowano uroczysto wrczenia stypendiw, poczon z koncertem w wykonaniu artystycznie uzdolnionych stypendystw oraz prezentacj efektw warsztatw storytellingowych.