REGIONALNY INFORMATOR ZWI„ZKOWY - Aktualno›ci .browali kard. Kazimierz Nycz,...

download REGIONALNY INFORMATOR ZWI„ZKOWY - Aktualno›ci .browali kard. Kazimierz Nycz, metropolita war-szawski,

of 13

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REGIONALNY INFORMATOR ZWI„ZKOWY - Aktualno›ci .browali kard. Kazimierz Nycz,...

Nr 12 (328) Grudzie 2013 r.

REGIONALNY INFORMATOR ZWIZKOWY

Boe Narodzenie to cudowny czas. Wszyscy ju czekaj na choinki blask, Na jej wiey zapach i kolorw moc, Na t pierwsz gwiazdk w wigilijn noc.

Niech wita Boego Narodzenia wypeni Wasz dom

radoci,

a przy witecznym

stole nie zabraknie rodzinnego ciepa

i serdecznej atmosfery.

Aby Nowy 2014 Rok przynis nadziej,

pomylno i spokj

yczy Redakcja RIZ

2 REGIONALNY INFORMATOR ZWIZKOWY

W Regionie

D ramatyczna sytuacja na ryn-

ku pracy poruszya czon-

kw NSZZ Solidarno

podczas posiedzenia Zarzdu Regio-

nu w dniu 18 listopada br. Gomi na posiedzeniu byli dyrektor

Powiatowego Urzdu Pracy d-

Wschd Krzysztof Baszczyk, dyrektor

Powiatowego Urzdu Pracy w odzi

Pawe Blachowski, kierownik Woje-

wdzkiego Urzdu Pracy Aneta Jar-

czyska i przedstawiciel dzkiego

Urzdu Wojewdzkiego Marek Kosta-

nek, penicy funkcj kierownika od-

dziau nadzoru rynku pracy w Wydzia-

le Polityki Spoecznej.

Przedstawiciele urzdw pracy pod-

krelali trudn sytuacj na rynku pracy

w naszym miecie i wojewdztwie.

Stopa bezrobocia z roku na rok zwik-

sza si; przybywa bezrobotnych, nato-

miast liczba ofert jest minimalna.

Urzdy pracy dostaj coraz mniejsze

fundusze na aktywizacj bezrobot-

nych.

Obecnie powiatem w wojewdztwie

dzkim, ktry ma najwiksze bezro-

bocie jest ask

Urzdy pracy staraj si o wzbogace-

nie swojej skromnej oferty pracy po-

przez uruchamianie nowych progra-

mw. Takich jak, znany ju program

aktywizacji osb w wieku 50+, oraz

realizowany od lipca tego roku pro-

gram Flexi Mama strategia komu-

nikacji szans na aktywizacj zawodo-

w kobiet". Jest to tzw. telepraca dla kobiet wychowujcych dziecko do

6 roku ycia. Program obejmuje jedynie

mieszkacw wojewdztwa dzkiego.

Marek Kostanek przedstawi rol Wo-

jewody dzkiego jeli chodzi o rynek

pracy. dzki Urzd Wojewdzki

omawia z dyrekcj PUP sposoby wy-

datkowania rodkw na zwalczanie

bezrobocia oraz przeprowadza kontro-

l pod ktem ich wydatkowania.

M. Kostanek zwrci uwag na niedo-

stateczn wspprac Powiatowych

Urzdw Pracy z MOPSami.

W numerze:

11 listopada

Narodowe wito Niepodlegoci obchodzili-my w tym roku ju po raz 95. W obchodach tych nie

mogo zabrakn czonkw i sympatykw NSZZ

Solidarno.

Str. 3

Najaktywniejsi sipowcy

W dniu 20 listopada br. odbya si uroczysto

podsumowujca dziaania prewencyjno-promocyjne realizowane w biecym roku przez Pastwow

Inspekcj Pracy w odzi.

Str. 5

Przekazanie zwiz-kowego sztandaru

w dniu 11 listopada 2013 r. historyczny sztandar

Organizacji Zakadowej NSZZ Solidarno w FTiAT Elta, zosta

przekazany do Sanktuarium Miosierdzia Boego.

Str. 5

Z posiedzenia ZR 18 listopada 2013 r.

S t a n o w i s k o Z R Z N S Z Z

Solidarno

ws. sytuacji na rynku pracy w woje-

wdztwie dzkim

Zarzd Regionu Ziemi dzkiej NSZZ

Solidarno wyraa swoje gbokie

zaniepokojenie dramatyczn sytuacj

na rynku pracy.

W wojewdztwie dzkim bezrobocie

wynosi ju w granicach 14 % co stano-

wi ok. 150 tysicy bezrobotnych.

W odzi stolicy regionu bezrobot-

nych jest ponad 12 %. Najwiksza

stopa bezrobocia ok. 18%, wystpuje

w powiatach: zgierskim, kutnowskim

i askim.

Prawie 80 tysicy osb w wojewdz-

twie dzkim to dugotrwale bezrobot-

ni, z czego 34% to osoby powyej

50 roku ycia. 85% bezrobotnych nie

ma prawa do zasiku i rodki do ycia

moe otrzyma jedynie z opieki spo-

ecznej. Zmusza to rodziny bezrobot-

nych do rezygnacji z zaspokojenia pod-

stawowych potrzeb yciowych, a 16%

spord nich yje w ubstwie. Problem

skrajnej biedy wystpuje w co czwartej

rodzinie wielodzietnej.

Rzd Donalda Tuska nie wspiera ro-

dzimej przedsibiorczoci, co zmusza

Polakw, szczeglnie modych i wy-

ksztaconych do emigracji z naszego

regionu i kraju. Najwiksz grup emi-

grujcych, bo a 60% stanowi osoby

poniej 35 roku ycia. Minister finan-

sw Jacek Rostowski blokujc rodki

finansowe na uruchomienie i wspiera-

nie aktywizacji bezrobotnych przyczy-

nia si do staego pogarszania sytuacji

na rynku pracy. Te zaniechania naj-

wyszych wadz Polski stanowi pod-

stawow przyczyn dramatycznej sytu-

acji wielu milionw Polakw.

W tak trudnej sytuacji instytucje powo-

ane do pomocy bezrobotnym nie zaw-

sze realizuj swoj misj, a nawet

przyczyniaj si do wzrostu bezrobo-

cia. Przykadem takiego dziaania jest

decyzja kierownictwa Powiatowego

Urzdu Pracy w Kutnie, ktre w spo-

sb patologiczny zwalniao swoich

pracownikw.

Zarzd Regionu Ziemi dzkiej NSZZ

Solidarno wzywa Rzd RP do

podjcia niezwocznych dziaa

zmniejszajcych bezrobocie w naszym

kraju.

W Regionie

REGIONALNY INFORMATOR ZWIZKOWY 3

W Regionie

Przewodniczcy podzikowa osobom

uczestniczcym w pikiecie w dniu

24 padziernika przed Centrum Part-

nerstwa Spoecznego Dialog w War-

szawie. Mwi o koniecznoci zorga-

nizowania w Regionie grupy osb,

ktrzy byliby gotowi w kadej chwili

wyjecha na protest w dowolne miej-

sce.

W listopadzie i grudniu w naszym

Regionie odbywaj si spotkania prze-

wodniczcego W. Krenca z przewod-

niczcymi Komisji Zakadowych, pod-

czas ktrych omawiana jest bieca

sytuacja w Zwizku, a wiceprzewodni-

czcy Bogdan Osiski przeprowadza

szkolenie nt. ordynacji wyborczej.

I tak w odzi odbyy si trzy takie

spotkania, a ponadto spotkania o poda-

nej wyej problematyce odbywaj si

w kadym z 12 Podregionw.

Nadal twa zawieszenie rozmw w Wojewdzkiej Komisji

Dialogu Spoecznego. Pomimo tego Wojewoda dzki

zwoaa na dzie 21 listopada posiedzenie, na ktre zapro-

sia przewodniczcego W. Krenca. Przewodniczcy, zgod-

nie z decyzj Komisji Krajowej, z zaproszenia nie skorzy-

sta.

Dopki centrale zwizkowe bd razem to jest szan-

sa wygrania

6 grudnia odbdzie si spotkanie przedstawicieli 3 repre-

zentatywnych central zwizkowych z Premierem RP. Do-tychczasowe traktowanie zwizkw zawodowych przez

rzd RP nie mieci si w europejskich standardach m-

wi W. Krenc. O szczegach spotkania i osignitych

ustaleniach napiszemy w nastpnym RIZie.

Roman Laskowski, przewodniczcy Regionalnej Sekcji

Owiaty i Wychowania NSZZ Solidarno omwi

obecn sytuacj w dzkiej Owiacie. Przewidziane s

ostre protesty zwizkowcw i to zarwno zrzeszonych

w NSZZ Solidarno, jak i w ZNP.

Red.

Narodowe wito Niepodlegoci obchodzilimy

w tym roku ju po raz 95. W obchodach tych nie

mogo zabrakn czonkw i sympatykw NSZZ

Solidarno.

Najpierw uczestniczylimy w uroczystociach zorganizo-

wanych przez Wojewod dzkiego Jolant

Chemisk. wito Niepodlegoci rozpocza

Msza wita w Archikatedrze dzkiej a nastp-

nie przed Pyt Grobu Nieznanego onierza na

Placu Jana Pawa II odbya si dalsza cz uro-

czystoci: zmiana warty, przemwienie Woje-

wody, apel polegych i salwa honorowa, skada-

nie wiecw i kwiatw oraz defilada kompanii

honorowych.

Nastpnie Spoeczny Komitet Obchodw Rocz-

nic i wit Narodowych im. Grzegorza Palki

i Region Ziemia dzka NSZZ Solidarno

zaprosili chtnych do przemarszu pod Pomnik

marsz. Jzefa Pisudskiego, gdzie delegacje wy-

suchay okolicznociowych przemwie Walde-

mara Krenca, przewodniczcego SKORiN im.

G. Palki i Jerzego Kropiwnickiego, honorowego prze-

wodniczcego SKORiN.

Na zakoczenie uroczystoci zebrani zoyli kwiaty

u stp pomnika.

Red.

11 listopada - NARODOWE WITO NIEPODLEGOCI

Poczet Sztandarowy KZ NSZZ S

w U przy pomniku Marszaka

4 REGIONALNY INFORMATOR ZWIZKOWY

W Zwizku

W rod 13 listopada w odzi rozpoczo si VI Eu-

ropejskie Forum Gospodarcze - najwiksze wyda-

rzenie biznesowe w regionie dzkim.

Forum Gospodarcze zostao zorganizowane przez Urzd

Marszakowski i wspfinansowane ze rodkw z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Forum powicone byo m.in. outsourcingowi procesw

biznesowych w Polsce, rozwojowi brany BPO i funkcjo-

nowaniu przedsibiorstw w dobie spowolnienia gospo-

darczego.

Podczas konferencji gocie mieli moliwo uczestnictwa

w wielu interesujcych spotkaniach tematycznych i dysku-

sjach panelowych.

Podczas panelu dotyczcego spraw pracowniczych gos

zabra przewodniczcy NSZZ Solidarno Ziemi dz-

kiej Waldemar Krenc.

kolk

VI Europejskie Forum Gospodarcze

19 listopada br. zmara Mama bogosawionego ks.

Jerzego Popieuszki, kapelana i patrona NSZZ

Solidarno Marianna Popieuszko.