Region um nr 03 2014 maly

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Region um nr 03 2014 maly

 • Szpitalna spka w Gorzowiena plusie Str. 4

  W latach 2014-2020 samorzd wojewdztwa zaplanowa 49 inwestycjina drogach wojewdzkich za ponad 500 mln z! Str. 5

  www.lubuskie.pl |GZII-064-03|20140314

  BBuudduujjeemmyy ddrrooggii,, oobbwwooddnniiccee,, mmoossttyy

  Szybki internet to rozwj gospodarczyLubuskie o dwa lata wyprzedza inne regiony w kraju w budowie sieci wiatowodw. W czerwcu zakoczy si projekt, dziki ktremu 52 tys. Lubuszan zyska dostp doInternetu. atwo nie byo, ale konsekwencja w likwidowaniu tzw. biaych plam zostaazauwaona. Lubuskie, ktre wdraa 17 e-projektw, jest dzi przykadem dla innych.

  Fot.

  Arc

  hiw

  um L

  RP

  O

  Projekt z kampanii 10 lat Lubuskiego w Unii Europejskiej. Znani Lubuszanie promuj inwestycje unijne z rnych dziedzin ycia.Wi cej pi sze my na str. 2 i 3

 • www.lubuskie.pl

  Wydawca: Urzd MarszakowskiWojewdztwa Lubuskiego,

  ul. Podgrna 7, 65-057 Zielona Graredaktor naczelna: Tatiana

  Mikuko-Kozowskaredaktor prowadzca: Magorzata

  Gabrysz-Hryniewicz, 68 456 55 66redakcja.region@lubuskie.pl

  zesp redakcyjny: Marcin Nowak, Marek Pych, Katarzyna Fedro, Agnieszka

  Sawicka, Mirosawa Dulat, JoannaMalon, Marta Nieradka, Mirosaw

  Gancarz, Pawe Tyl, Wojciech Knigsberg,Marta Czarnecka-Susowicz, Anna

  Markiewicz, Micha Iwanowski, ukaszMakowski, Jarosaw Wnorowski, Jolanta

  Kramer-Pawlicka.

  WOP i Jurek Owsiakz Krysz ta o w An te n

  WOP cie szy si naj wik szymza ufa niem spo ecz nym, bo nikttak nie dy ry gu je Or kie strjak Ju rek Owsiak. Ide ali sta,po ma ga cho rym dzie ciom i

  star szym lu dziom. Od wa nie i kon se kwent niewdra a wy so kie stan dar dy w ko mu ni ka cji lu dzi wsfe rze pu blicz nej. Umie jt nie wy ko rzy stu je w tymce lu wiat me diw i te le ko mu ni ka cji. Ju rek, niezmie niaj si! W naj bar dziej otwar tym i to le ran cyj -nym re gio nie w Pol sce - re gio nie lu bu skim - gra -my ra zem ju 20 lat. Za pra szam pa stwa na Wo -od stock! Do Lu bu skie go! - m wi a mar sza ek El -bie ta Po lak, wr cza jc Krysz ta o w An te n Fun -da cji WOP. Mar sza ek, ja ko ubie go rocz na lau -re at ka Zo tej An te ny za odwag i konsekwencj wbudowaniu spoeczestwa informacyjnego, za sia -da a w ka pi tu le kon kur su. Dzi ki jej re ko men da -cji ta pre sti o wa na gro da tra fi a w tym ro ku do rkJur ka Owsia ka.

  Pro wa dzo na przez nie go Wiel ka Or kie stra wi -tecz nej Po mo cy ko lej ny rok cie szy si naj wik szymza ufa niem spo ecz nym. Je go efek tyw ne za rz dza -nie Fun da cj, z jed no cze snym prze strze ga niem za -sad etycz nych spra wi o, e zna la za si ona w 2013r. na 1 miej scu w ba da niach na naj sil niej sz pol skmar k. Mar ka WOP (a wa ci wie Jur ka WOP!)osi gn a wy so kie no ty we wszyst kich ka te go riach,za rw no pod wzgl dem wy r nial no ci, ade kwat -no ci, sza cun ku i wie dzy. Sze fu j cy Fun da cji Je rzyOwsiak mo e sta no wi au to ry tet na ryn ku me dial -nym w sku tecz nym i przej rzy stym prze ka zie te ma -tw o du ej wra li wo ci spo ecz nej. Je go wie lo let nizwi zek z bran me dial n, licz ne pro gra my au tor -

  skie w te le wi zji i ra diu spra wi y, e dzi po mi -strzow sku, ko rzy sta jc z do stp nych rod kw itech nik prze ka zu oraz re spek tu jc re gu y fa ir play -pu blicz nie po ka zu je roz wi za nia trud nych spraw,in spi ru jc jed no cze nie do dzia a nia ko lej nychsiew cw szla chet nej po mo cy. XVI Wiel ka Ga la Zo -tych An ten wia ta Te le ko mu ni ka cji oraz V Wiel kaGa la Krysz ta o wych An ten wia ta Me diw to naj -wa niej sze wy da rze nia XIV Sym po zjum wia ta Te -le ko mu ni ka cji i Me diw. W ka te go rii Czo wiek Ro -ku Zot An te n otrzy ma Mi cha Bo ni, mi ni ster ad -mi ni stra cji i cy fry za cji w la tach 2011-2013. Za Naj -lep szy Ka na In for ma cyj ny ka pi tu a uzna a Re pu -bli k.tv, a za Naj lep szy Ka na Te ma tycz ny - Di sco -ve ry Cha nel. W ka te go rii Wy da rze nie Ro ku zwy ci -y o Pol skie Ra dio. Fir m Ro ku zo sta a cy fro waksi gar nia Le gi mi. W kon kur sie Krysztaowych An -ten Czo wie kiem Ro ku zo sta Zyg munt So lorz -ak,prze wod ni cz cy Ra dy Nad zor czej Po lkom tela. ZaPro dukt Ro ku uzna no Re gio nal ny Sys tem Ostrze -ga nia (Te le wi zja Pol ska). Za Wy da rze nie Ro ku -wpro wa dze nie na ry nek ofer ty Nju Mo bi le. (mt)

  Fun da cja Wiel kiej Or kie stry wi tecz nej Po mo cy, kt rej sze fu je Ju rekOwsiak, to te go rocz ny lau re at Krysz ta o wej An te ny w ka te go rii Spo ecz naOd po wie dzial no Biz ne su. Na gro d wr czy a mar sza ek El bie ta Po lakpod czas uro czy stej ga li w War sza wie.

  Jurek Owsiak dyryguje WOP od 22 lat.

  Fot.

  Ar c

  hi w

  um U

  MW

  L

  Aut

  or k

  omik

  su M

  iros

  aw

  Gan

  carz

  Wielka Orkiestrawitecznej Pomocy

  od lat cieszy sinajwikszym zaufaniem

  spoecznym

 • www.lubuskie.pl

  Autostradywiatowodwnafiniszu!

  Bu do wa na sie, zgod nie z za o e nia mipro jek tu Sze ro ko pa smo we Lu bu skiere ali zo wa ne go w ra mach LRPO, obej -mu je dwie war stwy, tzw. szkie le to w idys try bu cyj n. Do jej pe nej funk cjo -

  nal no ci z punk tu wi dze nia Lu bu szan, czy li do te -go, by za in te re so wa ni miesz ka cy mo gli ko rzy -sta z sze ro ko pa smo we go in ter ne tu, po trzeb najest jesz cze sie do st po wa, do cie ra j ca bez po -red nio do go spo darstw do mo wych. Pro jekt Sze -ro ko pa smo we Lu bu skie nie obej mu je bu do wyprzy czy abo nenc kich. Za pew ni szkie let - siegw n w miej scach tzw. bia ych plam.

  Aby po sze rza wie dz na te mat pro jek tu i umo -li wi je go pe ne wy ko rzy sta nie, Urzd Mar sza -kow ski zor ga ni zo wa ju dwa spo tka nia in for ma -cyj ne, na kt re za pro si wy ko naw c pro jek tu Oran -ge Pol ska, lo kal nych ope ra to rw, przed sta wi cie liJST i UKE. W ostat niej kon fe ren cji uczest ni czytak e na za pro sze nie mar sza ek Po lak pod se kre -tarz sta nu w Mi ni ster stwie Ad mi ni stra cji i Cy fry za -cji - Bog dan Do mbrow ski, kt ry pod kre la, e naszre gion jest nie kwe stio no wa nym li de rem pro jek twsys te mo wych. - Im wik szy b dzie po pyt na in ter -net w ma ych miej sco wo ciach, tym wik sze b -dzie za in te re so wa nie ope ra to rw. To z pew no ciwpy nie na ce ny. Mo li we s tak e prze cie wspl -ne in we sty cje gmin w bu do w in ter ne tu - pod kre -la z kolei To masz Ko wal - dy rek tor Za rz dza niaIn we sty cja mi OPL.

  Bu do wa sie ci szkie le to wej kosz tu je 152 mln z, zcze go 51 mln z to do fi nan so wa nie UE w ra machLu bu skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -go, a 101 mln z to rod ki wa sne Oran ge Pol ska. W Lu bu skiem re ali zo wa nych jest obec nie 17 tzw.e -pro jek tw w ra mach Lu bu skie go Re gio nal ne goPro gra mu Ope ra cyj ne go. Urzd Mar sza kow skijest be ne fi cjen tem:w Lu bu skie e -Urzd - to urzd funk cjo nu j cy wprze strze ni wir tu al nej, do stp ny dro g elek tro -nicz n dla ka de go. Pro jekt obej mu je swo im za -si giem wszyst kie urz dy gmin i po wia tw z te re -nu wo je wdz twa lu bu skie go, tj. 95 Jed no stek Sa -mo rz du Te ry to rial ne go. w Lu bu skie e -Zdro wie - ce lem pro jek tu jeststwo rze nie in fra struk tu ry te le in for ma tycz nejumo li wia j cej uru cho mie nie e -usug z za kre suochro ny zdro wia. Mo li we b dzie sta wia nie dia -gno zy i kon sul ta cje me dycz ne na od le go.

  w Re gio nal ny Sys tem In for ma cji Prze strzen -nej Woj. Lu bu skie go - to sys tem zin te gro wa nychi in te rak tyw nych pu blicz nych usug elek tro nicz -nych dla miesz ka cw, przed si bior cw, in we sto -rw oraz tu ry stw. w e -Drzon kw - w ra mach pro jek tu po wsta nieElek tro nicz ny Sys te mu Ob su gi Obiek tu Spor to -we go e -Drzon kw, kt ry po zwo li na elek tro nicz nre zer wa cj usug, za pa t za usu gi,kon tro l do st pu do obiek tw, mo ni -to ring oraz spo rz dza nie ra por tw.

  Jo an na Ma lon

  - Bez szybkiego internetu nie ma rozwoju gospodarczego - podkrela przy wieluokazjach marszaek Elbieta Polak. Lubuskie realizuje kilkanacie tzw. e-projektw,ktre dotycz rnych sfer ycia. A ju za trzy miesice jako pierwsi w krajuzakoczymy projekt Szerokopasmowe Lubuskie.

  Info

  graf

  ika

  Mar

  ek P

  ych

  Micha Bonibyy minister administracji i cyfryzacji, tegorocznylaureat Zotej Anteny

  - Wo je wdz two lu bu skie jest wzor -co wym przy ka dem bu do wa nia do st -pu do sie ci wia to wo do wej.

 • www.lubuskie.pl

  Szpitalna spka in we stu je

  Szpi tal -sp ka w Go rzo wie Wlkp. dys po -nu je ogrom nym ka pi ta em - kon traktna 2014 r. z Na ro do wym Fun du szemZdro wia to a 184,5 mln z. I cho ciarok te mu kon trakt by na po dob nym

  po zio mie, to w rze czy wi sto ci za rzd cy lecz ni cytych pie ni dzy nie wi dzie li na szpi tal nych kon tachban ko wych. W po przed nich la tach nor m by o, ejesz cze za nim NFZ prze la szpi ta lo wi co mie sicz -n tran sz, cz z tej pu li za bie ra ko mor nik. Dla -te go bu det na le cze nie pa cjen tw i in we sty cje byw rze czy wi sto ci mniej szy ni kon trakt z NFZ. Oobec nej sy tu acji fi nan so wej sp ki wiad cz tak eroz li cze nia za ostat ni okres - lecz ni cza za mkn arok 2013 do dat nim wy ni kiem fi nan so wym. Na plu -sie za ko czy si rw nie sty cze 2014 r. - Do tych -cza so we wy ni ki fi nan so we sp ki w Go rzo wie po -twier dza j, e prze kszta ce nie by o je dy nym susz -nym kie run kiem, aby ura to wa t lecz ni c. Wo lso bie na wet nie wy obra a, jak wy gl da by bytszpi ta la, gdy by nie zde cy do wa ne de cy zje Sej mi kui Za rz du - ko men tu je mar sza ek El bie ta Po lak.

  Na po czt ku mar ca uro czy cie prze ci ta zo sta awst ga na Od dzia le Uro lo gii i On ko lo gii Uro lo -gicz nej. Tu le ka rze i pa cjen ci na re mont cze ka li30 lat! Dzi wresz cie od dzia spe nia eu ro pej skiestan dar dy. Jest wy po sa o ny w no wo cze sn apa ra -tu r i sprzt. War