Przyszłość systemu ochrony zdrowia

download Przyszłość systemu ochrony zdrowia

of 59

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Przewidywania na lata 2015-2020

Transcript of Przyszłość systemu ochrony zdrowia

 • Przyszo systemuochrony zdrowia PROJEKCJE I PRZEWIDYWANIA NA ROK 2015 I 2020

  Wydawnictwo wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

 • Publikacja powstaa w ramach projektu Efektywno-dialog-rozwj

  wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach

  Europejskiego Funduszu Spoecznego.

  ISBN 978-83-61796-36-7

  Konfederacja Lewiatan

  ul. Zbyszka Cybulskiego 3

  00-727 Warszawa

  www.konfederacjalewiatan.pl

 • Przyszo systemuochrony zdrowia PROJEKCJE I PRZEWIDYWANIA NA ROK 2015 I 2020

 • PRZYSZO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA CZ. I

 • Autorzy.Zesp spki dane-i-analizy.pl w skadzie:Krzysztof GajdaDariusz GilewskiMonika NatkaniecBeata LaskowskaMaciej Stamirski

  Wsppraca:Adam Kozierkiewicz

  Opracowanie powstao na zlecenie

  Zwizku Pracodawcw Ochrony Zdrowia Dolnego lska

  Wrocaw 2014r.

 • Cel pracy

  Prognoza ilociowa wybranych parametrw systemu

  Liczba ludnoci oraz ubezpieczonych

  Wydatki publiczne na ochron zdrowia z wyrnieniem kategorii

  wiadczenia szpitalne

  wiadczenia ambulatoryjne

  Refundacja lekw

  Liczba leczonych na wybrane jednostki chorobowe

  Nowotwory

  Prognoza jakociowa wybranych cech systemu ochrony zdrowia

  Przesze dowiadczenia projekcje na przyszo

  Wydatki na ochron zdrowia

  Wysoko skadki ubezpieczeniowej

  Opaty pacjenta w systemie publicznym

  Refundacja kosztw poniesionych w relacjach krajowych

  Koszyk wiadcze

  Organizacja instytucji systemu

  Ubezpieczenia prywatne

  Zmiany wasnociowe

  Podsumowanie

  9

  10

  10

  11

  13

  14

  15

  16

  17

  20

  21

  21

  22

  23

  25

  25

  26

  29

  31

  31

 • 9Cel pracy

  Celem gwnym niniejszego opracowania jest przesta-

  wienie wizji wybranych zjawisk w systemie ochrony zdrowia,

  w perspektywie roku 2015 i 2020.

  Prognozowana wizja zostaa zilustrowana wybranymi da-

  nymi liczbowymi oraz opisem tendencji i mechanizmw, ktre

  mog wystpi w systemie ochrony zdrowia w ww. perspek-

  tywie czasu.

  Niniejsza praca zostaa wykonana na pocztku roku 2014,

  a podstaw prognoz byy materiay sprzed 2014 roku.

  W zwizku z tym, niektre z prognozowanych wielkoci mog

  si rni od prognoz wykonywanych na podstawie danych

  pniejszych.

 • 10

  Prognoza ilociowa wybranych parametrw systemu

  Oglna liczba mieszkacw wojewdztwa dolnolskiego

  (raport DiA: Ludno Polski wg wojewdztw)1 wynosia w roku

  2012 ok. 2,85 mln osb, w roku 2015 przewiduje si spadek

  o ok. 20 tys., a do roku 2020, o 50 tys.

  Struktura ludnoci zacza si gwatowanie przesuwa

  w kierunku osb starszych kilka-kilkanacie lat temu. Odsetek

  osb powyej 65 roku ycia, urodzonych w czasie wyu demo-

  graficznego lat powojennych, bdzie gwatownie rs (rys. 1).

  O ile w roku 2012 ta grupa wiekowa populacji stanowia

  14% caej ludnoci, o tyle w roku 2015 bdzie wynosi 15%,

  a w roku 2020 osignie 19% populacji.

  Liczba ludnoci oraz ubezpieczonych

  Rys. 1. Odsetek osb powyej 65 r.. w populacji wojewdztwa dolnolskiego.

  rdo: dane-i-analizy.pl za GUS

  1 www.dane-i-analizy.pl/raport/1086-ludnosc-prognozy-polska/zobacz/ index.html

  1995

  8

  12

  16

  20

  24

  1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

 • 11

  Tab. 1. Odsetek ubezpieczonych w woj. dolnolskim oraz w caym kraju.

  rdo: NFZ 2013.

  Z ostatnich danych NFZ wynika, e o ile zwykle odsetek

  nieubezpieczonych nie przekracza 4%, to w roku 2012 wzrs

  a do ponad 15%. Wydaje si, e konsekwentne stosowanie

  e-WU spowoduje uzupenienie brakujcych danych i zmniej-

  szenie tych liczb, cho zapewne liczba nieubezpieczonych b-

  dzie wysza, ni uznawano za normalne w poprzednich latach.

  Wydatki publiczne na ochron zdrowia pochodz z trzech

  gwnych rde:

  funduszu ubezpiecze spoecznych, czyli NFZ i ZUS;

  budetu pastwa;

  budetw samorzdw terytorialnych.

  Wydatki publiczne na ochron zdrowia z wyrnieniem kategorii

  Udzia ubezpieczonych 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  dolnolskie 99,4 97,1 99,0 97,9 97,5 97,3 97,3 96,0 83,6

  suma 99,3 97,6 99,3 98,1 97,8 97,6 97,5 95,6 85,7

  Ludno poszczeglnych powiatw przedstawiona jest na

  wykresach w raporcie pn. Ludno powiatw wojewdztwa

  dolnolskiego2 .

  Z przegldu tych danych wynika, e w roku 2012 najwicej

  odsetkowo osb starszych byo w powiecie/miecie Jelenia

  Gra (17%). W 2015 roku oprcz Jeleniej Gry (19%), w czow-

  ce znajdzie si rwnie Wrocaw, powiat kodzki i wabrzyski

  (po 18%). W roku 2020 w Jeleniej Grze bdzie ju 23% osb

  powyej 65 r.., w powiatach kodzkim i wabrzyskim po 22%.

  W poprzednich latach uznawano, e liczba nieubezpieczo-

  nych w Polsce nie przekracza 3% i s to osoby bdce w mo-

  mencie, pomidzy jednym zatrudnieniem, a drugim (ale nie

  rejestrujce si jako bezrobotne), oraz osoby ktre z wyboru

  nie ubezpieczaj si, w tym takie, ktre znaczn cze swojego

  ycia spdzaj poza granicami kraju.

  Po uruchomieniu na szerok skal systemu e-WU okazao

  si, e liczba nieubezpieczonych jest znacznie wysza. Powody

  nieubezpieczenia maj najczciej charakter biurokratyczny:

  pracodawca nie zgosi pracownika, nie zapaci za niego ska-

  dek, rodzice nie zgosili swoich dzieci itp.

  2 www.dane-i-analizy.pl/raport/1071-demografia-prognozy-dolnoslaskie/zobacz/index.html

 • 12

  Tab. 2. Wydatki na ochron zdrowia wedug metody SHA, za lata 2010-2011

  rdo: GUS.

  Najwikszym publicznym patnikiem w ochronie zdrowia

  jest oczywicie Narodowy Fundusz Zdrowia, ktry w latach

  2010-2011 wyda odpowiednio 56,6 mld PLN oraz 58 mld

  PLN. Zgodnie z ostatnimi danymi planu finansowego NFZ

  na rok 2013, wydatki na wiadczenia w tym roku wyniosy

  ok. 63,4 mld PLN.

  Wyszczeglnienie 2010 2011

  mln z %PKB mln z %PKB

  Produkt Krajowy Brutto 1 416 585 100,00 1 528 127 100,00

  Publiczne wydatki biece 66 500 4,69 69 224 4,53

  z tego:

  wydatki budetu Pastwa 1 880 0,13 1 973 0,13

  wydatki budetw jednostek samorzdu terytorialnego 3 547 0,25 4 220 0,28

  fundusze ubezpiecze spoecznych 61 074 4,31 63 031 4,12

  Prywatne wydatki biece 26 274 1,85 28 450 1,86

  z tego:

  wydatki bezporednie gospodarstw domowych 22 001 1,55 23 397 1,53

  inne wydatki prywatne na ochron zdrowia 4 273 0,30 5 052 0,33

  Razem wydatki biece 92 775 6,55 97 673 6,39

  inwestycje 6 710 0,47 7 323 0,48

  Wydatki ogem na ochron zdrowia 99 485 7,02 104 997 6,87

  Warto zauway, e budet pastwa dokonuje transferu

  rodkw, tak do funduszu ubezpiecze spoecznych, jak i sa-

  morzdw, skd ostatecznie trafiaj one w czci do ochrony

  zdrowia. Te rodki jednak (wg metodyki Systemu Rachunkw

  Zdrowia SHA) ujte s w kategorii rodkw funduszu ubezpie-

  cze spoecznych i samorzdw, a nie budetu pastwa. Nie

  ma take zagroenia podwjnego liczenia tych rodkw. W po-

  niszej tabeli (tab. 2) zaprezentowano struktur wydatkw na

  ochron zdrowia ze wszystkich rde, za lata 2010 i 2011 (ostat-

  nie dostpne w momencie tworzenia niniejszego raportu).

 • 13

  NFZ przewiduje3 , e w roku 2015 koszty wiadcze wynios

  ok. 70 mld PLN. W roku 2020 kwota ta moe osign nominal-

  nie kwot prawie 87 mld PLN4.

  Na powyszym wykresie zademonstrowano wielko

  wydatkw NFZ w latach przeszych oraz przewidywane

  wielkoci wydatkw w przyszoci. Pierwszym rocznikiem

  prognozowanych danych jest rok 2014; przy czym wielko

  podana na wykresie pochodzi z dokumentu prognostycznego

  NFZ5 z roku 2012 i jest wysza o kilka mld PLN od obecnie

  obowizujcego planu finansowego NFZ.

  Wydatki na leczenie szpitalne sumarycznie stanowi naj-

  wiksz cz wydatkw NFZ. Dane historyczne, dotyczce

  wydatkw na poszczeglne rodzaje wiadcze w przeliczeniu

  na mieszkaca, przedstawiono w zaczonym raporcie DiA6.

  Dane nominalne na leczenie szpitalne dla poszczeglnych

  wojewdztw, w tym dla wojewdztwa dolnolskiego przed-

  stawiono w kolejnym raporcie DiA7.

  2002

  0

  100

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  2003 2004 2005 2007 200920082006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202010

  Rys. 2. Koszty wiadcze (oraz lekw i materiaw medycznych ) nabywanych przez NFZ, historia i prognoza

  3 Narodowy Fundusz Zdrowia, PROGNOZA KOSZTW NA LATA 20132015, Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r.

  4 Prognoza wykonana przez autorw opracowania, na podstawie prognozy zawartej w Zaczniku do uchway nr 76 Rady Ministrw z dnia 30 kwietnia 2013 r. pn. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PASTWA 20132016, uzupe-niony prognoz autorw, oparta na trendzie liniowym

  5 Narodowy Fundusz Zdrowia, PROGNOZA KOSZTW NA LATA 20132015, Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r.

  6 www.dane-i-analizy.pl/raport/565-wydatki-nfz/zobacz/index.html7 www.dane-i-analizy.pl/raport/566-wydatki-na-swiadczenia-zdrowotne-u-

  jete-w-planie-finansowym-oddzialow-wojewodzkich-nfz/zobacz/index.html

  wiadczenia szpitalne

 • 14

  Pierwszym rocznikiem prognozowanych danych jest 2014

  rok; przy czym wielko podana na wykresie - z planu finan-

  sowego NFZ z pocztku 2014. Jak mona odczyta z wykresu,

  na lecznictwo szpitalne w roku 2015 przewiduje si wydatki

  ok. 2,58 mld PLN, a w roku 2020 mog sign 3,17 mld PLN.

  Dane historyczne, dotyczce wydatk