Program nauczania realizowany i Zasadniczej Szkole ... · Maria Krogulec-Sobowiec, mgr Zbigniew...

of 143 /143
Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Placówek kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie Elektryk Nr programu: 741103/724[01] /SZ/MEN/2001.07.13 / ZSiPKZ/2012 opracowany przez pracowników Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu „SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU” Autorzy: mgr inż. Agnieszka Ambrożejczyk-Langer, mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec, mgr Zbigniew Zalas, mgr inż. Mariusz Zyngier Recenzenci: mgr inż. Tomasz Madej, mgr inż. Robert Wanic Konsultanci: mgr Sławomir Duch zmodyfikowany przez nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie elektryk. Autorzy: mgr Sławomir Tomczuk mgr Sylwia Hajdasz mgr Rafał Wójcicki Recenzenci: mgr inz. Mariola Kostrzewska, mgr inż. Leszek Jastrubczak Typ programu przedmiotowy Rodzaj programy liniowy Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r.

Embed Size (px)

Transcript of Program nauczania realizowany i Zasadniczej Szkole ... · Maria Krogulec-Sobowiec, mgr Zbigniew...

Program nauczania realizowany

w Orodku Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego

i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1

w Zespole Szk Placwek ksztacenia Zawodowego w Zielonej Grze

w zawodzie

Elektryk

Nr programu: 741103/724[01] /SZ/MEN/2001.07.13 / ZSiPKZ/2012

opracowany przez pracownikw Krajowego Orodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu

SZKOA ZAWODOWA SZKO POZYTYWNEGO WYBORU

Autorzy: mgr in. Agnieszka Ambroejczyk-Langer, mgr in. Maria Krogulec-Sobowiec, mgr Zbigniew Zalas, mgr in. Mariusz Zyngier

Recenzenci: mgr in. Tomasz Madej, mgr in. Robert Wanic

Konsultanci: mgr Sawomir Duch

zmodyfikowany przez nauczycieli Zespou Szk i Placwek Ksztacenia Zawodowego w Zielonej Grze zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztacenia w zawodzie elektryk.

Autorzy: mgr Sawomir Tomczuk

mgr Sylwia Hajdasz

mgr Rafa Wjcicki

Recenzenci: mgr inz. Mariola Kostrzewska, mgr in. Leszek Jastrubczak

Typ programu przedmiotowy

Rodzaj programy liniowy

Wchodzi w ycie sukcesywnie z dniem 01 wrzenia 2012r.

1. PODSTAWY PRAWNE KSZTACENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu ELEKTRYK opracowany jest zgodnie z poniszymi aktami prawnymi:

Ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektrych innych ustaw

Rozporzdzeniem w sprawie klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.

Rozporzdzeniem w sprawie podstawy programowej ksztacenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.

Rozporzdzeniem w sprawie ramowych planw nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.

Rozporzdzeniem w sprawie dopuszczania do uytku w szkole programw wychowania przedszkolnego i programw nauczania oraz dopuszczania do uytku szkolnego podrcznikw z dnia 8 czerwca 2009 r.

Rozporzdzeniem w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z pn. zmianami.

Rozporzdzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach z dnia 17 listopada 2010 r.

Rozporzdzeniem w sprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach i placwkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z pn. zmianami. Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji

przez osoby zajmujce si eksploatacj urzdze, instalacji i sieci.

2. CELE OGLNE KSZTACENIA ZAWODOWEGO

Opracowany program nauczania pozwoli na osignicie co najmniej nastpujcych celw oglnych ksztacenia zawodowego:

Celem ksztacenia zawodowego jest przygotowanie uczcych si do ycia w warunkach wspczesnego wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

funkcjonowania na zmieniajcym si rynku pracy.

Zadania szkoy i innych podmiotw prowadzcych ksztacenie zawodowe oraz sposb ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodzcymi w otoczeniu gospodarczo-

spoecznym, na ktre wpywaj w szczeglnoci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesw gospodarczych i spoecznych, rosncy udzia handlu

midzynarodowego, mobilno geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a take wzrost oczekiwa pracodawcw w zakresie poziomu wiedzy i umiejtnoci

pracownikw.

W procesie ksztacenia zawodowego wane jest integrowanie i korelowanie ksztacenia oglnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych

w procesie ksztacenia oglnego, z uwzgldnieniem niszych etapw edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy oglnej powizanej z wiedz zawodow przyczyni si

do podniesienia poziomu umiejtnoci zawodowych absolwentw szk ksztaccych w zawodach, a tym samym zapewni im moliwo sprostania wyzwaniom

zmieniajcego si rynku pracy.

W procesie ksztacenia zawodowego s podejmowane dziaania wspomagajce rozwj kadego uczcego si, stosownie do jego potrzeb i moliwoci, ze szczeglnym

uwzgldnieniem indywidualnych cieek edukacji i kariery, moliwoci podnoszenia poziomu wyksztacenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania

przedwczesnemu koczeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu ksztacenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoci na uczenie si przez cae ycie oraz mobilnoci edukacyjnej

i zawodowej absolwentw ma suy wyodrbnienie kwalifikacji w ramach poszczeglnych zawodw wpisanych do klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego.

3. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK Z PODSTAW PROGRAMOW KSZTACENIA OGLNEGO

Program nauczania dla zawodu elektryk uwzgldnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczeglnym zwrceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje

nauczania.

Program uwzgldnia take zapisy zada oglnych szkoy i umiejtnoci zdobywanych w trakcie ksztacenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach

programowych ksztacenia oglnego, w tym:

1) umiejtno zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstw, prowadzca do osignicia wasnych celw, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w yciu spoeczestwa;

2) umiejtno wykorzystania narzdzi matematyki w yciu codziennym oraz formuowania sdw opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejtno wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwizywania problemw, a take formuowania wnioskw opartych na

obserwacjach empirycznych dotyczcych przyrody lub spoeczestwa;

4) umiejtno komunikowania si w jzyku ojczystym i w jzykach obcych; 5) umiejtno sprawnego posugiwania si nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejtno wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejtno rozpoznawania wasnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia si; 8) umiejtno pracy zespoowej.

W programie nauczania dla zawodu elektryk uwzgldniono powizania z ksztaceniem oglnym polegajce na wczeniejszym osiganiu efektw ksztacenia w zakresie

przedmiotw oglnoksztaccych stanowicych podbudow dla ksztacenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotw jak: matematyka, a take

podstawy przedsibiorczoci i edukacja dla bezpieczestwa.

4. INFORMACJA O ZAWODZIE ELEKTRYK

Praca elektryka wie si z du odpowiedzialnoci, poniewa czynnoci wykonywane przez elektryka zapewniaj bezpieczestwo osobom korzystajcym z sieci

energetycznych lub maszyn i urzdze elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania i konserwacji instalacji elektrycznej oraz maszyn i urzdze

zasilanych prdem elektrycznym.

5. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTACENIA W ZAWODZIE ELEKTRYK

Zawd elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem ksztacenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadajca kwalifikacje przypisane do zawodu

wyposaona jest w aktualn wiedz i umiejtnoci zawodowe ale take wiadomo i potrzeb cigego doskonalenia si i pozyskiwania nowych uprawnie.

Elektryk moe znale zatrudnienie:

w elektrowniach, zakadach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,

w firmach naprawiajcych sprzt elektryczny,

w zakadach usugowych i naprawczych sprztu gospodarstwa domowego,

w warsztatach samochodowych,

w firmach handlowych zajmujcych si sprzeda osprztu elektrycznego,

w firmach i montujcych instalacje alarmowe,

prowadzenie wasnej dziaalnoci gospodarczej- usugowej (np. naprawa sprztu gospodarstwa domowego, usugi elektroinstalacyjne

6. POWIZANIA ZAWODU ELEKTRYK Z INNYMI ZAWODAMI

Podzia zawodw na kwalifikacje czyni system ksztacenia elastycznym, umoliwiajcym uczcemu si uzupenianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy,

wasnych potrzeb i ambicji. Wsplne kwalifikacje maj zawody ksztacone na poziomie zasadniczej szkoy zawodowej i technikum, np.: dla zawodu elektryk

wyodrbniono nastpujce kwalifikacje:

E.7. Monta i konserwacja maszyn i urzdze elektrycznych

E.8. Monta i konserwacja instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.7., jest jedn z dwch kwalifikacji w zawodzie elektryk, podstawow (jedyn) w zawodzie elektromechanik i stanowi podbudow ksztacenia w zawodzie

technik elektryk. Technik elektryk ma kwalifikacje waciwe dla zawodu, ktre s nadbudow do kwalifikacji bazowej E.7. i s to kwalifikacje E.8. i E.24. Inn grup

wsplnych efektw dotyczcych obszaru zawodowego s efekty stanowice podbudow ksztacenia w zawodach okrelone kodem PKZ.(E.a), PKZ(E.c).

PKZ.(E.a) wystpuje w zawodach: monter sieci i urzdze telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdw samochodowych,

elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki

i informatyki medycznej, mechanik pojazdw samochodowych, technik pojazdw samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik

elektroenergetyk transportu szynowego.

Kwalifikacja Symbol

zawodu

Zawd Elementy

wsplne

E.7 Monta i konserwacja

maszyn i urzdze

elektrycznych

741201 Elektromechanik PKZ(E.a)

741103 Elektryk

311303 Technik elektryk

E.8 Monta i konserwacja

instalacji elektrycznych

741103 Elektryk PKZ(E.a)

311303 Technik elektryk

E.24 Eksploatacja maszyn,

urzdze i instalacji

elektrycznych

311303 Technik elektryk OMZ

PKZ(E.a)

PKZ(E.c)

7. CELE SZCZEGOWE KSZTACENIA W ZAWODZIE ELEKTRYK

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie elektryk powinien by przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urzdze elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urzdze i instalacji elektrycznych po montau na podstawie pomiarw;

4) montowania ukadw sterowania, regulacji i zabezpiecze maszyn i urzdze elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania dziaania rodkw ochrony przeciwporaeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektw ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie elektryk:

efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich zawodw (BHP, PDG, JOZ, KPS),

efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich zawodw oraz efekty ksztacenia wsplne dla zawodw w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodw;

efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionych w zawodzie: E.7. Monta i konserwacja maszyn i urzdze elektrycznych.

E.8. Monta i konserwacja instalacji elektrycznych.

8. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK

Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych, zacznik nr 6 ust.

5 i 6 uczniowie zasadniczej szkoy zawodowej (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania bdcy modocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawc

na doksztacanie teoretyczne do orodka doksztacania i doskonalenia zawodowego odbywaj ksztacenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w kadej klasie,

w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Praktyczn nauk zawodu realizuj u pracodawcw w pierwszej i drugiej klasie po dwa dni w tygodniu, a w trzeciej klasie cztery

dni w tygodniu.

W podstawie programowej ksztacenia w zawodzie elektryk minimalna liczba godzin na ksztacenie zawodowe zostaa okrelona dla efektw ksztacenia i wynosi:

efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich zawodw oraz efekty ksztacenia wsplne dla zawodw w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodw 350 godz.

efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionych w zawodzie: E.7. Monta i konserwacja maszyn i urzdze elektrycznych 450 godz.

E.8. Monta i konserwacja instalacji elektrycznych 350 godz.

Minimalna liczba godzin zawodowych przedmiotw teoretycznych :

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie

4 tyg.

II stopie

4 tyg.

III stopie

4 tyg.

Razem godziny

w cyklu

ksztacenia

Przedmioty Tyg. raze

m

Tyg. razem Tyg. razem Suma

1. Technologia

i materiaoznawstwo elektryczne 7 28 - - - - 28

2. Podstawy elektrotechniki 14 56 9 36 - - 92

3. Elektroenergetyka 3 12 10 40 15 60 112

4. Pomiary elektryczne 10 40 15 60 10 40 140

5. Podstawy dziaalnoci zawodowej - - - - 8 32 32

6. Jzyk obcy zawodowy - - - - 1 4 4

Razem godziny 34 136 34 136 34 136 408

(PDG). PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy

programowej

Liczba

godzin dla

III stopnia.

1 Podstawowe pojcia gospodarki rynkowej; 1. stosuje pojcia z obszaru funkcjonowania gospodarki

rynkowej;

4

2 Dokumenty dotyczce zatrudnienia; 1. przygotowuje dokumentacj niezbdn do uruchomienia

i prowadzenia dziaalnoci

gospodarczej;

2. prowadzi korespondencj zwizan z prowadzeniem

dziaalnoci gospodarczej;

3. obsuguje urzdzenia biurowe oraz stosuje

programy komputerowe

wspomagajce prowadzenie

dziaalnoci gospodarczej;

4

3 Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci

gospodarczej;

1. stosuje przepisy prawa dotyczce prowadzenia

dziaalnoci gospodarczej;

2. przygotowuje dokumentacj niezbdn do uruchomienia

i prowadzenia dziaalnoci

gospodarczej;

3. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa

dotyczce ochrony danych

osobowych oraz przepisy

prawa podatkowego i prawa

autorskiego;

4. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej

dziaalnoci gospodarczej.

4

4 Prawa i obowizki pracownika i pracodawcy; 1. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa

dotyczce ochrony danych

osobowych oraz przepisy

prawa podatkowego i prawa

autorskiego;

4

5 Przedsibiorstwa gastronomiczne i ich

znaczenie na rynku ekonomicznym;

2. rozrnia przedsibiorstwa i instytucje wystpujce

w brany i powizania

midzy nimi;

4

6 Zasady funkcjonowania przedsibiorstw

gastronomicznych ;

3. analizuje dziaania prowadzone przez

przedsibiorstwa

funkcjonujce w brany;

4

7 Wsplne przedsiwzicia z rnymi firmami z

brany.;

4. inicjuje wsplne przedsiwzicia z rnymi

przedsibiorstwami

z brany;

4

8 Marketing 5. planuje i podejmuje dziaania marketingowe

prowadzonej dziaalnoci

gospodarczej;

4

9 Kompetencje personalne i spoeczne 1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w

realizacji zada;

3) przewiduje skutki

podejmowanych dziaa;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali

umiejtnoci zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy

zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno

za podejmowane dziaania;

9) potrafi negocjowa warunki

porozumie;

10) wsppracuje w zespole.

0

SUMA 32

(JOZ). JZYK OBCY UKIERUNKOWANY ZAWODOWO

Nr

dziau

Treci programowe Proponowane tematy Efekty ksztacenia z

podstawy programowej

Liczba

godzin dla III

stopnia.

1 Podstawowe pojcia

dotyczce zawodu

elektryka

Podstawowe pojcia

dotyczce zawodu elektryka

1. posuguje si zasobem rodkw

jzykowych

(leksykalnych,

gramatycznych,

ortograficznych oraz

fonetycznych),

umoliwiajcych

realizacj zada

zawodowych;

1

2 W zakadzie

elektrycznym

W zakadzie elektrycznym 1. interpretuje wypowiedzi

dotyczce

wykonywania

typowych czynnoci

zawodowych

artykuowane

powoli i wyranie,

w standardowej

odmianie jzyka;

1

3 Obsuga klienta w

zakadzie

elektrycznym

Obsuga klienta w zakadzie

elektrycznym

1. analizuje i interpretuje krtkie

teksty pisemne

dotyczce

wykonywania

typowych czynnoci

zawodowych;

1

4 Redagowanie tekstw

o tematyce zawodowej

Redagowanie tekstw o

tematyce zawodowej

2. formuuje krtkie i zrozumiae

wypowiedzi oraz

teksty pisemne

umoliwiajce

komunikowanie si

w rodowisku pracy;

3. korzysta z obcojzycznych

rde informacji.

1

5 Kompetencje

personalne i spoeczne

1) przestrzega zasad kultury

i etyki;

2) jest kreatywny i

konsekwentny w realizacji

zada;

3) przewiduje skutki

podejmowanych dziaa;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze

stresem;

6) aktualizuje wiedz i

doskonali umiejtnoci

zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy

zawodowej;

8) potrafi ponosi

odpowiedzialno za

podejmowane dziaania;

9) potrafi negocjowa

warunki porozumie;

10) wsppracuje w zespole.

SUMA 4

TECHNOLOGIA I MATERIAOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy programowej Liczba godzin dla

I stopnia.

I Materiaoznawstwo 1. rozrnia materiay konstrukcyjne stosowane w maszynach i urzdzeniach elektrycznych;

rozpoznaje przewody i kable elektryczne;

6

II Podstawy technologii 2. posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; klasyfikuje

maszyny i urzdzenia elektryczne wedug

okrelonych kryteriw;

3. okrela funkcje elementw i podzespow stosowanych w maszynach i urzdzeniach

elektrycznych;

4. odczytuje i sporzdza rysunki oraz schematy maszyn i urzdze elektrycznych;

6

III Czci maszyn i

urzdze

1. okrela parametry techniczne maszyn i urzdze elektrycznych;

2. rozrnia parametry elementw i podzespow maszyn i urzdze

elektrycznych;

3. rozpoznaje maszyny i urzdzenia elektryczne oraz ich elementy;

4. rozpoznaje elementy oraz ukady elektryczne i elektroniczne;

5. sporzdza schematy ideowe i montaowe ukadw elektrycznych i elektronicznych;

6. rozrnia parametry elementw oraz ukadw elektrycznych i elektronicznych;

6

IV Elementy

maszynoznawstwa

1. rozpoznaje maszyny i urzdzenia elektryczne oraz ich elementy;

2. rozpoznaje ukady zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urzdze

elektrycznych oraz ich elementy;

3. okrela przeznaczenie maszyn i urzdze elektrycznych;

6

V BHP w technologii i

materiaoznawstwie

elektrycznym

1. rozrnia pojcia zwizane z bezpieczestwem i higien pracy, ochron

przeciwpoarow, ochron rodowiska i

ergonomi;

2. przewiduje zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka oraz mienia i rodowiska

zwizane z wykonywaniem zada

zawodowych;

3. okrela zagroenia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w

rodowisku pracy;

4. okrela skutki oddziaywania czynnikw szkodliwych na organizm czowieka;

4

VI Kompetencje

personalne i spoeczne

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dziaa;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtnoci

zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno za

podejmowane dziaania;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wsppracuje w zespole.

Realizacja

w zakadzie pracy

Suma 28 godziny

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy programowej Liczba godzin dla

I stopnia.

I Podstawowe

wiadomoci o

prdzie elektrycznym.

1. posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

12

II Obwody elektryczne

prdu staego

1. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartoci wielkoci

elektrycznych w obwodach elektrycznych i

ukadach elektronicznych;

2. rozpoznaje elementy oraz ukady elektryczne i elektroniczne;

3. sporzdza schematy ideowe i montaowe ukadw elektrycznych i elektronicznych;

20

III Pole elektryczne 1. opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

6

IV Pole magnetyczne i

elektromagnetyczne

1. opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

18

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy programowej Liczba godzin dla

II stopnia.

V Obwody elektryczne

prdu

przemiennego

1. opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

2. interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem zmiennym;

3. wyznacza wielkoci charakteryzujce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(t+);

4. sporzdza schematy ideowe i montaowe ukadw elektrycznych i elektronicznych;

14

VI Elementy

elektroniczne

1. rozrnia parametry elementw oraz ukadw elektrycznych i elektronicznych;

18

VII Zasady bezpiecznej

pracy z prdem

elektrycznym

2. rozrnia pojcia zwizane z bezpieczestwem i higien pracy, ochron

przeciwpoarow, ochron rodowiska i

ergonomi;

3. przewiduje zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka oraz mienia i rodowiska

zwizane z wykonywaniem zada

zawodowych;

4. okrela skutki oddziaywania czynnikw szkodliwych na organizm czowieka;

4

BHP

VIII Kompetencje

personalne i spoeczne

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dziaa;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtnoci

zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno za

podejmowane dziaania;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wsppracuje w zespole.

0

Suma: 92 godziny

ELEKTROENERGETYKA

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy programowej Liczba

godzin dla I

stopnia.

I Ochrona

przeciwporaeniowa

organizacja i

wykonanie prac przy

urzdzeniach

elektrycznych

1) rozrnia pojcia zwizane z bezpieczestwem i higien

pracy, ochron przeciwpoarow, ochron rodowiska i

ergonomi;

2) rozrnia zadania i uprawnienia instytucji oraz sub

dziaajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska w

Polsce;

3) okrela prawa i obowizki pracownika oraz pracodawcy w

zakresie bezpieczestwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka oraz

mienia i rodowiska zwizane z wykonywaniem zada

zawodowych;

5) okrela zagroenia zwizane z wystpowaniem szkodliwych

czynnikw w rodowisku pracy;

6) okrela skutki oddziaywania czynnikw szkodliwych na

organizm czowieka;

7) przestrzega zasad bezpieczestwa i higieny pracy oraz

stosuje przepisy prawa dotyczce ochrony przeciwpoarowej i

ochrony rodowiska;

6

BHP

II System

elektroenergetyczny

1. rozrnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;

2. okrela parametry techniczne instalacji elektrycznych i

sprztu instalacyjnego;

2

III rda energii

elektrycznej i

gospodarka

elektroenergetyczna

1. rozrnia zadania i uprawnienia instytucji oraz sub

dziaajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska w

Polsce;

4

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy programowej Liczba

godzin dla II

stopnia.

IV Instalacje

elektroenergetyczne

1. rozrnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;

2. rozpoznaje sprzt instalacyjny; 3. okrela parametry techniczne instalacji elektrycznych i

sprztu instalacyjnego;

18

V Urzdzenia

elektryczne niskiego

napicia

1. posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2. opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

3. interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem zmiennym;

4. rozpoznaje elementy oraz ukady elektryczne i elektroniczne;

18

VI Owietlenie

elektryczne

1. rozpoznaje rda wiata i oprawy owietleniowe; 4

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy programowej Liczba

godzin dla III

stopnia.

Urzdzenia

elektrotermiczne

1) posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i

elektroniki;

2) opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

3) interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem

zmiennym;

4) rozpoznaje elementy oraz ukady elektryczne i

elektroniczne;

8

VI Linie przesyowe

energii elektrycznej

1) rozrnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;

2) rozpoznaje sprzt instalacyjny;

4

VII Maszyny elektryczne

prdu staego

1) klasyfikuje maszyny i urzdzenia elektryczne wedug

okrelonych kryteriw;

2) okrela parametry techniczne maszyn i urzdze

elektrycznych;

3) rozpoznaje maszyny i urzdzenia elektryczne oraz ich

elementy;

4) rozpoznaje czci zamienne maszyn i urzdze

elektrycznych;

5) odczytuje i sporzdza rysunki oraz schematy maszyn i

urzdze elektrycznych;

10

VIII Stacje i rozdzielnice

elektroenergetyczne

1) klasyfikuje maszyny i urzdzenia elektryczne wedug

okrelonych kryteriw;

2) rozpoznaje czci zamienne maszyn i urzdze

elektrycznych;

3) odczytuje i sporzdza rysunki oraz schematy maszyn i

urzdze elektrycznych;

4

IX Transformatory 1) klasyfikuje maszyny i urzdzenia elektryczne wedug

okrelonych kryteriw;

2) okrela parametry techniczne maszyn i urzdze

elektrycznych;

3) rozpoznaje czci zamienne maszyn i urzdze

elektrycznych;

4) odczytuje i sporzdza rysunki oraz schematy maszyn i

urzdze elektrycznych;

4

X Maszyny elektryczne

prdu

przemiennego

1) klasyfikuje maszyny i urzdzenia elektryczne wedug

okrelonych kryteriw;

2) okrela parametry techniczne maszyn i urzdze

elektrycznych;

3) rozpoznaje maszyny i urzdzenia elektryczne oraz ich

elementy;

4) rozpoznaje czci zamienne maszyn i urzdze

elektrycznych;

5) odczytuje i sporzdza rysunki oraz schematy maszyn i

urzdze elektrycznych;

15

XI Przeksztatniki

energoelektroniczne

1) klasyfikuje maszyny i urzdzenia elektryczne wedug

okrelonych kryteriw;

2) rozpoznaje czci zamienne maszyn i urzdze

elektrycznych;

3) odczytuje i sporzdza rysunki oraz schematy maszyn i

urzdze elektrycznych;

5

XII Elementy napdu

elektrycznego

1) rozpoznaje czci zamienne maszyn i urzdze

elektrycznych;

2) odczytuje i sporzdza rysunki oraz schematy maszyn i

urzdze elektrycznych;

10

XIII Kompetencje

personalne i spoeczne

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dziaa;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtnoci zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno za podejmowane

dziaania;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wsppracuje w zespole.

0

Suma: 112 godziny

POMIARY ELEKTRYCZNE

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy programowej Liczba

godzin dla I

stopnia.

I Regulamin,

organizacja zaj BHP

1) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizujcymi

wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa i higieny

pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska;

2) stosuje rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas

wykonywania zada zawodowych;

3) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach

przy pracy oraz w stanach zagroenia zdrowia i ycia.

4

BHP

II Podstawowe

przyrzdy pomiarowe.

1) posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i

elektroniki;

2) opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

3) dobiera metody i przyrzdy do pomiaru parametrw

ukadw elektronicznych i elektronicznych;

4) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

5) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

5

III Ukady regulacji

napicia i natenia

prdu

1) opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

2) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania

wartoci wielkoci elektrycznych w obwodach elektrycznych i

ukadach elektronicznych;

3) okrela funkcje elementw i ukadw elektrycznych i

elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

4) wykonuje poczenia elementw i ukadw elektrycznych

oraz elektronicznych na podstawie schematw ideowych i

montaowych;

5) dobiera metody i przyrzdy do pomiaru parametrw

ukadw elektronicznych i elektronicznych;

6) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

7) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

8) stosuje programy komputerowe wspomagajce

wykonywanie zada.

5

IV Podstawowe prawa

obwodw prdu

staego

1) posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i

elektroniki;

2) opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

3) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania

wartoci wielkoci elektrycznych w obwodach elektrycznych i

ukadach elektronicznych;

7

V Obwody ze rdami

prdu staego

1) opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

2) interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem

zmiennym;

3) wyznacza wielkoci charakteryzujce przebiegi sinusoidalne

typu y = A sin(t+);

4) stosuje programy komputerowe wspomagajce

wykonywanie zada.

9

VI Metody pomiaru

rezystancji , mocy

i energii w obwodach

prdu staego

i przemiennego

1) posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i

elektroniki;

2) dobiera metody i przyrzdy do pomiaru parametrw

ukadw elektronicznych i elektronicznych;

3) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

4) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

5) stosuje programy komputerowe wspomagajce

wykonywanie zada.

10

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy programowej Liczba

godzin dla II

stopnia.

VII Pomiary pojemnoci i

indukcyjnoci

1) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

2) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

9

VIII Oscyloskopy

obsuga , pomiary

Badanie

podstawowych

elementw

pprzewodnikowych i

ukadw

prostowniczych

1) opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

2) interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem

zmiennym;

3) wyznacza wielkoci charakteryzujce przebiegi sinusoidalne

typu y = A sin(t+);

10

IX Badanie obwodw

prdu przemiennego

1) opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

2) interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem

zmiennym;

3) wyznacza wielkoci charakteryzujce przebiegi sinusoidalne

typu y = A sin(t+);

4) stosuje programy komputerowe wspomagajce

wykonywanie zada.

10

X Pomiary prdw ,

napi , mocy

i energii w obwodach

trjfazowych

1) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

2) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

10

XI Badanie skutecznoci

ochrony

przeciwporaeniowej

przed dotykiem;

pomiary rezystancji

izolacji (BHP)

1) przewiduje zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka oraz

mienia i rodowiska zwizane z wykonywaniem zada

zawodowych;

2) okrela zagroenia zwizane z wystpowaniem szkodliwych

czynnikw w rodowisku pracy;

3) okrela skutki oddziaywania czynnikw szkodliwych na

organizm czowieka;

4) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizujcymi

wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa i higieny

pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska;

6

BHP

XII Badanie elementw

urzdze

elektrycznych

1) dobiera narzdzia i przyrzdy pomiarowe oraz wykonuje

prace z zakresu montau mechanicznego elementw i urzdze

elektrycznych i elektronicznych;

elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematw

ideowych i montaowych;

2) dobiera metody i przyrzdy do pomiaru parametrw

ukadw elektronicznych i elektronicznych;

10

XIII Badanie

transformatorw

1) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

2) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

3) stosuje programy komputerowe wspomagajce

wykonywanie zada.

5

Nr

dziau

Treci programowe Efekty ksztacenia z podstawy programowej Liczba

godzin dla III

stopnia.

XIV Badanie

transformatorw

1) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

2) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

3) stosuje programy komputerowe wspomagajce

wykonywanie zada.

5

XV Badanie maszyn prdu

staego

1) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

2) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

3) stosuje programy komputerowe wspomagajce

wykonywanie zada.

12

XVI Badanie maszyn prdu

przemiennego

1) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

2) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

3) stosuje programy komputerowe wspomagajce

wykonywanie zada.

12

XVII Badanie ukadw

wielomaszynowych i

napdowych

1) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw,

ukadw elektrycznych i elektronicznych;

2) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i

wykresw;

3) stosuje programy komputerowe wspomagajce

wykonywanie zada.

11

XVIII Kompetencje

personalne i spoeczne

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dziaa;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtnoci zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno za podejmowane

dziaania;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wsppracuje w zespole.

0

Suma: 140

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTACENIA W ZAWODZIE

Szkoa , orodek doksztacania i doskonalenia zawodowego lub zakad pracy zatrudniajcy modocianego pracownika podejmujcy ksztacenie w zawodzie elektryk

powinna posiada nastpujce pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni elektrotechniki i elektroniki, wyposaon w: stanowiska pomiarowe, zawierajce stoy laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwch uczniw) zasilane

napiciem 230/400 V prdu przemiennego, zabezpieczone ochron przeciwporaeniow oraz wyposaone w wyczniki awaryjne i wycznik awaryjny centralny;

zasilacze stabilizowane napicia staego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrzdy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementw

elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenaery z ukadami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarw; stanowiska

komputerowe (jedno stanowisko dla dwch uczniw) z oprogramowaniem umoliwiajcym symulacj pracy ukadw elektrycznych i elektronicznych;

2) pracowni montau i konserwacji maszyn oraz urzdze elektrycznych, wyposaon w: stanowiska do obrbki rcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko

dla jednego ucznia), przyrzdy do pomiaru wielkoci geometrycznych; stanowiska montaowe (jedno stanowisko dla dwch uczniw) zasilane napiciem 230/400 V

prdu przemiennego, zabezpieczone ochron przeciwporaeniow oraz wyposaone w wyczniki awaryjne i wycznik awaryjny centralny, przystosowane do demontau

i montau z podzespow maszyn, urzdze elektrycznych, ukadw sterowania, regulacji i zabezpiecze; autotransformatory; przyrzdy pomiarowe analogowe i cyfrowe,

mierniki rezystancji izolacji, mierniki prdkoci obrotowej; maszyny i urzdzenia elektryczne przystosowane do pomiarw; ukady elektronicznego sterowania

maszynami i urzdzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwch uczniw); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwch uczniw) z oprogramowaniem

umoliwiajcym symulacj montau maszyn i urzdze elektrycznych;

3) pracowni montau i konserwacji instalacji elektrycznych, wyposaon w: stanowiska do obrbki rcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego

ucznia), przyrzdy do pomiaru wielkoci geometrycznych; stanowiska wyposaone w aurowe lub drewnopodobne ciany o wymiarach ok. 2 m x 2,5 m (jedno

stanowisko dla dwch uczniw), zasilane napiciem 230/400 V prdu przemiennego, zabezpieczone ochron przeciwporaeniow oraz wyposaone w wyczniki

awaryjne i wycznik awaryjny centralny, przystosowane do montau rnego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrzdy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki

rezystancji izolacji, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwch uczniw) z oprogramowaniem umoliwiajcym symulacj

montau i konserwacji instalacji elektrycznych,

ponadto kada pracownia powinna posiada stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem

oraz z projektorem multimedialnym.

Ksztacenie praktyczne moe odbywa si w: pracowniach szkolnych, placwkach ksztacenia ustawicznego, placwkach ksztacenia praktycznego oraz podmiotach

stanowicych potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentw szk ksztaccych w zawodzie.

1) W szkole liczb godzin ksztacenia zawodowego naley dostosowa do wymiaru godzin okrelonego w przepisach w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach

publicznych, przewidzianego dla ksztacenia zawodowego, zachowujc minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektw ksztacenia: wsplnych

dla wszystkich zawodw i wsplnych dla zawodw w ramach obszaru ksztacenia stanowicych podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodw oraz

waciwych dla kwalifikacji wyodrbnionych w zawodzie.

5. MOLIWOCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTACENIA OKRELONEGO W

KLASYFIKACJI ZAWODW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji E.7. Monta i konserwacja maszyn i urzdze elektrycznych i E.8. Monta i

konserwacja instalacji elektrycznych moe uzyska dyplom potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.24.

Eksploatacja maszyn, urzdze i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wyksztacenia redniego.

Literatura:

1. W. Oleksiuk, K.Paprocki Podstawy konstrukcji mechanicznych, WSIP, Warszawa 1995;

2. S. Okoniewski Materiay konstrukcyjne, WSIP, Warszawa 1991; 3. S. Okoniewski Technologia maszyn, WSIP, Warszawa 1996; 4. L. Boenko Maszynoznawstwo dla ZSZ, WSIP, Warszawa 1987; 5. A. Otyski Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych, WSIP, Warszawa 1997; 6. R. Kurdziel Podstawy elektrotechniki dla ZSZ cz. 1i 2, WSIP, Warszawa 1995; 7. R. Kurdziel Elektrotechnika dla ZSZ cz. 1i2, WSIP, Warszawa 1997; 8. A. Markiewicz Zbir zada z podstaw elektrotechniki, WSIP, Warszawa 1998; 9. A. Murak Urzdzenia elektroniki, WSIP, Warszawa 1994; 10. G. Bartodziej, E. Kauny Aparaty i urzdzenia elektryczne, WSIP, Warszawa 1998; 11. W. Kotlarski, J. Grad Aparaty i urzdzenia elektryczne, WSIP, Warszawa 1995; 12. E. Goliski Maszyny elektryczne, WSIP, Warszawa 1995; 13. H. Markiewicz Praktyczne i bezpieczne instalacje elektryczne, WSIP, Warszawa 1991; 14. J. Laskowski Poradnik elektroenergetyka przemysowego, COSiW SEP, Warszawa 1996; 15. A. Rado Ochrona od porae w instalacjach elektrycznych, COSiW SEP, Warszawa 1999; 16. M. Pilawski Pracownia elektryczna, WSIP, Warszawa 1996; 17. G. Bartodziej Pracownia urzdze elektrycznych, WSIP, Warszawa 1991; 18. K. Idzi Pomiary elektryczne. Obwody prdu staego, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa-d 1999; 19. A. Przybyowska omnicka Pomiary elektryczne. Obwody prdu przemiennego, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa-d 2000;

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osigni uczniw

Sprawdzanie osigni ucznia powinno odbywa si na podstawie ustalonych kryteriw.

Ocena osigni szkolnych powinna aktywizowa i mobilizowa do pracy

zarwno ucznia, jak i nauczyciela.

Proces oceniania powinien obejmowa:

diagnoz stanu wiadomoci i umiejtnoci uczniw pod ktem zaoonych celw ksztacenia oraz rozpoznawanie trudnoci w osiganiu zaoonych celw

ksztacenia,

sprawdzanie wiadomoci i umiejtnoci ucznia po zrealizowaniu treci ksztacenia.

W trakcie realizacji programu nauczania naley dokonywa oceny osigni uczniw

na podstawie: ustnych sprawdzianw, pisemnych sprawdzianw ,obserwacji ucznia podczas wykonywania wicze.

Obserwujc czynnoci ucznia podczas wicze i dokonujc oceny jego pracy, naley zwrci uwag na: rozpoznawanie prbek materiaw, rozrnianie grup materiaw

poligraficznych, okrelanie przeznaczenia materiaw, charakteryzowanie waciwoci materiaw.

W ocenie osigni ucznia naley uwzgldni wyniki sprawdzianw oraz poziom wykonania wicze. Ocenianie osigni uczniw powinno by dokonywane zgodnie z

obowizujc skal ocen.

Egzamin potwierdzajcy pierwsz kwalifikacj E.7. odbywa si pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzajcy drug kwalifikacj E.8. odbywa si pod koniec klasy trzeciej.

Wykaz dziaw programowych dla zawodu elektryk

Nazwa przedmiotu Nazwa dziau

Liczba godzin

przewidziana

na dzia

1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1.1 Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki 16

1.2 Technologia i materiaoznawstwo elektryczne i elektroniczne 20

1.3 Wielkoci fizyczne w elektrotechnice. Zjawiska w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym

1.4 Obwody prdu staego 62

1.5 Obwody prdu zmiennego 50

1.6 Elektroniczne elementy bierne i elementy pprzewodnikowe 10

1.7 Bezpieczestwo i higiena pracy przy pracach z ukadami elektrycznymi i elektronicznymi

4

1.8 Ukady analogowe 20

1.9 Ukady cyfrowe 10

2. Elektroenergetyka 2.1 Maszyny i urzdzenia elektryczne - wprowadzenie 5

2.2 Transformatory 20

2.3 Maszyny indukcyjne 28

2.4 Maszyny synchroniczne 20

2.5 Maszyny komutatorowe 20

2.6 Napd elektryczny 30

2.7 Grzejnictwo i chodnictwo 15

2.8 Stacje i rozdzielnice elektroenergetyczne 29

2.9

2.9 Ochrona przeciwporaeniowa 25

3. Elektroenergetyka 3.1. Przewody w instalacjach elektrycznych 20

3.2. oprzt w instalacjach elektrycznych 40

3.3. Owietlenie elektryczne 40

3.4. Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych 60

4. Dziaalno gospodarcza w brany elektrycznej

4.1. Dziaalno gospodarcza w brany elektrycznej 32

5. Jzyk obcy w brany elektrycznej 5.1 Jzyk obcy w brany elektrycznej 64

6. Pomiary elektryczne 6.1. Bezpieczestwo i higiena pracy przy pomiarach elektrycznych i elektronicznych

10

6.2. Pomiary w elektrotechnice 140

6.3. Pomiary w elektronice 74

7. Pomiary elektryczne 7. 1 Monta i badanie transformatorw 46

7.2 Monta i badanie maszyn elektrycznych prdu staego i zmiennego 170

7.3 Monta i badanie urzdze energoelektronicznych 100

7.4 Monta i badanie urzdze grzejnych i chodniczych 100

8. Zajcia praktyczne 8.1 Monta elementw instalacji elektrycznych 170

8.2 Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych 160

9. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGLNYCH PRZEDMIOTW

1. Technologia i materiaoznawstwo elektryczne

2. Podstawy elektrotechniki i elektroniki 3. Elektroenergetyka

4. Dziaalno gospodarcza w brany elektrycznej

5. Jzyk obcy zawodowy

6. Pomiary elektryczne .

7. Zajcia praktyczne -Badanie maszyn i urzdze elektrycznych min 900,godz.

8. Zajcia praktyczne - Monta instalacji elektrycznych min 900 godz.

1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki

1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki

1.2. Technologia i materiaoznawstwo elektryczne i elektroniczne

1.3. Przyrzdy i metody pomiarowe

1.4. Obwody prdu staego

1.5. Obwody prdu zmiennego

1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy pprzewodnikowe

1.7. Bezpieczestwo i higiena pracy w procesach pracy zwizanych z ukadami elektronicznymi

1.8. Ukady analogowe

1.9. Ukady cyfrowe

1.1. WPROWADZENIE DO PODSTAW ELEKTROTECHNIKI i ELEKTRONIKI

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programow

ych (P lub

PP)

Kategoria

taksonomiczna Materia ksztacenia

PKZ(E.a)(1)1. zastosowa pojcia zwizane z prdem elektrycznym P C wielkoci fizyczne i jednostki w elektrotechnice,

pole elektryczne (elektryzowanie si cia, przenikalno elektryczna,

natenie pola, potencja i napicie,

przewodnik w polu elektrycznym,

pojemno elektryczna, kondensatory)

pole magnetyczne (indukcja i strumie magnetyczny, natenie pola

magnetycznego, magnesowanie

materiaw, indukcja

elektromagnetyczna, indukcyjno

wasna i wzajemna, prdy wirowe)

prd elektryczny (prawo Ohma, moc, energia, prd w rnych rodowiskach)

rda energii elektrycznej

PKZ(E.a)(1)2. posuy si wielkociami fizycznymi stosowanymi

w elektrotechnice P C

PKZ(E.a)(1)4. posuy si pojciami dotyczcymi elementw

obwodu elektrycznego P C

PKZ(E.a)(2)1. okreli zjawiska zachodzce w polu elektrycznym P B

PKZ(E.a)(2) 2. wyjani zjawiska zawizane z prdem staym P B

PKZ(E.a)(2) 3. wyjani zjawiska zawizane z prdem zmiennym

P B

PKZ(E.a)(1)3. uzasadnia warunki przepywu prdu elektrycznego

w obwodzie elektrycznym P B

Planowane zadania (wiczenia) Test sprawdzajcy (podsumowujcy) dzia programowy, powinien skada si z 15 zada , ktre rozwizuj wszyscy uczniowie. Test umoliwia

zobiektywizowanie oceny osigni uczniw i daje nauczycielowi czyteln informacj o stopniu opanowania poszczeglnych partii materiau.

Przykadowe zadanie:

Magnes porusza si w zaznaczonym kierunku. Ktry kierunek prdu elektrycznego jest poprawny i dlaczego?

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci

lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn), , zestawy

wicze, instrukcje do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branowe, katalogi, schematy ideowe i

montaowe.

Zalecane metody dydaktyczne

Szczeglnie zalecana jest metoda tekstu przewodniego. Moe by zastosowana rwnie metoda dyskusji dydaktycznej i metoda wicze.

Formy organizacyjne

Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem zrnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z ca klas, praca w grupach),

zbiorowa praca zrnicowana.

Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia

Metody sprawdzania efektw ksztacenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.

Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce:

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do potrzeb ucznia,

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do moliwoci ucznia

Rnicowanie ksztacenia jest niezbdne, by poszczeglnym uczniom zapewni stymulacj rozwoju na miar ich moliwoci i potrzeb. Wszyscy

uczniowie powinni speni wymagania okrelone w podstawie programowej, wic dostosowywanie ich ma polega na stworzeniu uczniom

warunkw optymalnych do spenienia tych wymaga.

Wskazane jest, aby przygotowa zadania i wiczenia o zrnicowanym poziomie trudnoci dostosowanym do moliwoci i potrzeb uczniw

uwzgldniajc ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Naley zwrci uwag na to, aby uczniowie o rnych preferowanych typach

uczenia si byli aktywni podczas zaj i otrzymali materiay wiczeniowe odpowiednie do swoich moliwoci i preferencji

1.2. Technologia i materiaoznawstwo elektryczne i elektroniczne

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programowy

ch (P lub PP)

Kategoria

taksonomiczna Materia ksztacenia

PKZ(E.a)(1)5. rozpozna materiay stosowane w elektrotechnice i

elektronice P B

materiay stosowane w elektrotechnice i elektronice, (waciwoci, produkcja)

dokumentacja techniczna urzdze (schematy ideowe i montaowe),

monta urzdze elektrycznych i elektronicznych (pytki drukowane,

poczenia elektryczne, zcza,

sposoby montau, lutowanie)

elementy w elektrotechnice (oznaczenia)

monta mechaniczny (obudowy, radiatory, poczenia mechaniczne)

PKZ(E.a)(6)1. rozpozna elementy oraz ukady elektryczne na

podstawie symbolu i parametrw P B

PKZ(E.a)(6)2. rozpozna elementy oraz ukady elektryczne na

podstawie wygldu i oznacze P B

PKZ(E.a (6)3 rozpozna elementy oraz ukady elektroniczne na

podstawie na podstawie symbolu i parametrw

P B

PKZ(E.a)(8)1 rozrni parametry elementw elektrycznych

Planowane zadania (wiczenia)

Zadanie praktyczne polegajce na odczytaniu wartoci parametrw kondensatorw. Odczytaj i omw parametry 5 rnych kondensatorw

i cewek..

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci

lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn), podstawowe

przyrzdy pomiarowe i elementy elektryczne i elektroniczne, zestawy wicze, instrukcje do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i

symulacyjne, czasopisma branowe, katalogi, schematy ideowe i montaowe.

Zalecane metody dydaktyczne

Dzia programowy wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztacenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem tekstu przewodniego, dyskusji

dydaktycznej, (gdy s optymalne do uzyskania najlepszych efektw ksztacenia)

Formy organizacyjne

Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem zrnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z ca klas, praca w grupach),

Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia

Metody sprawdzania efektw ksztacenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne w oparciu o zademonstrowane elementy

Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce:

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do potrzeb ucznia,

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do moliwoci ucznia.

Rnicowanie ksztacenia jest niezbdne, by poszczeglnym uczniom zapewni stymulacj rozwoju na miar ich moliwoci i potrzeb. Wszyscy

uczniowie powinni speni wymagania okrelone w podstawie programowej, wic dostosowywanie ich ma polega na stworzeniu uczniom

warunkw optymalnych do spenienia tych wymaga.

Wskazane jest, aby przygotowa zadania i wiczenia o zrnicowanym poziomie trudnoci dostosowanym do moliwoci i potrzeb uczniw

uwzgldniajc ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Naley zwrci uwag na to, aby uczniowie o rnych preferowanych typach

uczenia si byli aktywni podczas zaj i otrzymali materiay wiczeniowe odpowiednie do swoich moliwoci i preferencji

1.3. Przyrzdy i metody pomiarowe

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programowy

ch (P lub PP)

Kategoria

taksonomiczna Materia ksztacenia

PKZ(E.a)(14)2. dobra przyrzdy do pomiaru parametrw ukadw

elektrycznych P C

analiza wyniku pomiaru

mierniki analogowe,

mierniki cyfrowe,

generatory pomiarowe,

oscyloskopy,

przetworniki pomiarowe,

PKZ(E.a)(14)3. dobra metod do pomiaru parametrw ukadw

elektronicznych P C

PKZ(E.a)(14)4. dobra przyrzdy do pomiaru parametrw ukadw

elektronicznych P C

PKZ(E.a)(14)5. narysowa schemat ukadu pomiarowego P C

Planowane zadania (wiczenia)

Test sprawdzajcy (podsumowujcy) dzia programowy, powinien skada si z 15 zada , ktre rozwizuj wszyscy uczniowie. Test umoliwia

zobiektywizowanie oceny osigni uczniw i daje nauczycielowi czyteln informacj o stopniu opanowania poszczeglnych partii materiau.

Przykadowe zadanie:

Przeprowad obliczenia i wska odpowied.

Na przedstawionym ekranie oscyloskopu, chcemy oglda sygna sinusoidalny o wartoci skutecznej 5 V. Aby przedstawi, peny przebieg

sygnau, rozdzielczo pionow musimy ustawi rwn:

A. 0,5 V/div

B. 0,7 V/div

C. 1 V/div

D. 1,5 V/div

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci

lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn, zestawy

wicze, instrukcje do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branowe, katalogi, schematy ideowe i

montaowe.

Zalecane metody dydaktyczne Dzia programowy wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztacenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem tekstu przewodniego, dyskusji

dydaktycznej, metody wicze. (gdy s optymalne do uzyskania najlepszych efektw ksztacenia).

Formy organizacyjne

Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem zrnicowanych form:

zbiorowa praca jednolita (praca z ca klas, praca w grupach), zbiorowa praca zrnicowana.

Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia

Metody sprawdzania efektw ksztacenia sprawdzian ksztatujcy /podsumowujce/, odpowiedzi ustne.

Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce:

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do potrzeb ucznia,

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do moliwoci ucznia.

Rnicowanie ksztacenia jest niezbdne, by poszczeglnym uczniom zapewni stymulacj rozwoju na miar ich moliwoci i potrzeb. Wszyscy

uczniowie powinni speni wymagania okrelone w podstawie programowej, wic dostosowywanie ich ma polega na stworzeniu uczniom

warunkw optymalnych do spenienia tych wymaga.

Wskazane jest, aby przygotowa zadania i wiczenia o zrnicowanym poziomie trudnoci dostosowanym do moliwoci i potrzeb uczniw

uwzgldniajc ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Naley zwrci uwag na to, aby uczniowie o rnych preferowanych typach

uczenia si byli aktywni podczas zaj i otrzymali materiay wiczeniowe odpowiednie do swoich moliwoci i preferencji

1.4. Obwody prdu staego

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programowych

(P lub PP)

Kategoria

taksonomiczna

Materia ksztacenia

PKZ(E.a)(2)4. zanalizowa zjawiska zawizane z prdem

staym P B

elementy obwodu

prawa Kirchhoffa

obwody nierozgazione

obwody rozgazione

obliczanie obwodw (metoda przeksztacania, metoda praw

PKZ(E.a)(5)1. obliczy wartoci wielkoci elektrycznych w

obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych praw

elektrotechniki

P C

PKZ(E.a)(5)3. oszacowa wartoci wielkoci elektrycznych w

obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych

prawa elektrotechniki

P C

PKZ(E.a)(5)5. przeliczy jednostki fizyczne stosujc

wielokrotnoci i podwielokrotnoci systemu SI P C

Kirchhoffa, metoda prdw oczkowych)

PKZ(E.a)(7)1.zastosowa symbole na schematach ideowych

i montaowych ukadw elektrycznych i elektronicznych; P C

PKZ(E.a)(7)2. zastosowa zasady tworzenia schematw

ideowych i montaowych ukadw elektrycznych i

elektronicznych;

P C

PKZ(E.a)(7)3. narysowa schematy ideowe ukadw

elektrycznych P C

PKZ(E.a)(8)2.rozrni parametry elementw elektronicznych P C

Planowane zadania (wiczenia)

Test sprawdzajcy (podsumowujcy) dzia programowy, powinien skada si z 20 zada , ktre rozwizuj wszyscy uczniowie. Test umoliwia

zobiektywizowanie oceny osigni uczniw i daje nauczycielowi czyteln informacj o stopniu opanowania poszczeglnych partii materiau.

Przykadowe zadanie:

Przeprowad niezbdne obliczenia i wska prawidow odpowied.

Wszystkie arwki s jednakowe. arwka rodkowa zostaa usunita. Napicie pomidzy punktami P i Q po usuniciu arwki jest rwne:

A. 0V

B. 20 V

C. 40 V

D. 60 V

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci

lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn, zestawy

wicze, instrukcje do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branowe, katalogi, schematy ideowe i

montaowe.

Zalecane metody dydaktyczne Dzia programowy wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztacenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem metody wicze (gdy s optymalne

do uzyskania najlepszych efektw ksztacenia).

Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem zrnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z ca klas, praca w grupach),

zbiorowa praca zrnicowana.

Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia

Metody sprawdzania efektw ksztacenia: sprawdzian ksztatujcy /podsumowujce Testy wielokrotnego wyboru,

Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce:

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do potrzeb ucznia,

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do moliwoci ucznia

Rnicowanie ksztacenia jest niezbdne, by poszczeglnym uczniom zapewni stymulacj rozwoju na miar ich moliwoci i potrzeb. Wszyscy

uczniowie powinni speni wymagania okrelone w podstawie programowej, wic dostosowywanie ich ma polega na stworzeniu uczniom

warunkw optymalnych do spenienia tych wymaga.

Wskazane jest, aby przygotowa zadania i wiczenia o zrnicowanym poziomie trudnoci dostosowanym do moliwoci i potrzeb uczniw

uwzgldniajc ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Naley zwrci uwag na to, aby uczniowie o rnych preferowanych typach

uczenia si byli aktywni podczas zaj i otrzymali materiay wiczeniowe odpowiednie do swoich moliwoci i preferencji

1.5. Obwody prdu zmiennego

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programow

ych (P lub

PP)

Kategoria

taksonomiczna Materia ksztacenia

PKZ(E.a)(2)3. wyjania zjawiska zawizane z prdem zmiennym P B przebiegi sinusoidalne (powstawanie, wielkoci, przesunicie fazowe, analiza)

analiza obwodw z elementami RLC

Elementy idealne R, L, C, szeregowe poczenie elementw

RL, RC, RLC, rwnolege

poczenie elementw RL, RC,

RLC

moc wobwodach prdu sinusoidalne zmiennego

rezonans w obwodach elektrycznych

obwody elektryczne ze sprzeniami magnetycznymi (transformatory)

ukady trjfazowe (ukady symetryczne i niesymetryczne, moc w ukadach

trjfazowych)

PKZ(E.a)(2)5. zanalizowa zjawiska zawizane z prdem zmiennym P B

P C

PKZ(E.a)(3)1. zastosowa wielkoci fizyczne i jednostki uywane w

obwodach prdu zmiennego P C

PKZ(E.a)(3)2. opisa wielkoci fizyczne zwizane z prdem

zmiennym P C

PKZ(E.a)(3)3. przeliczy wielkoci fizyczne i ich jednostki zwizane

z prdem zmiennym P C

PKZ(E.a)(4)1. Okreli wielkoci charakteryzujce przebiegi

sinusoidalne typu y = A sin(t+) P B

PKZ(E.a)(4) 2. oblicza wielkoci charakteryzujce przebiegi

sinusoidalne typu y = A sin(t+) P C

PKZ(E.a)(4)3.scharakteryzowa wielkoci opisujce przebiegi

sinusoidalne typu y = A sin(t+) P B

Planowane zadania (wiczenia) Test sprawdzajcy (podsumowujcy) dzia programowy, powinien skada si z 15 zada , ktre rozwizuj wszyscy uczniowie. Test umoliwia

zobiektywizowanie oceny osigni uczniw i daje nauczycielowi czyteln informacj o stopniu opanowania poszczeglnych partii materiau.

Przykadowe zadanie:

Przeprowad niezbdne obliczenia i wska prawidow odpowied.

Reaktancja kondensatora XC = 200 . Przedstawiony na wykresie wektorowym kondensator jest:

A. poczony szeregowo z rezystorem R = 100

B. poczony szeregowo z rezystorem R = 400

C. poczony rwnolegle z rezystorem R = 100

D. poczony rwnolegle z rezystorem R = 400

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci

lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn), zestawy

wicze, instrukcje do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branowe, katalogi, schematy ideowe i

montaowe.

Zalecane metody dydaktyczne

Dzia programowy wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztacenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem k, metody wicze. (gdy s

optymalne do uzyskania najlepszych efektw ksztacenia).

Formy organizacyjne

Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem zrnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z ca klas, praca w grupach),

zbiorowa praca zrnicowana.

Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia

Metody sprawdzania efektw ksztacenia: sprawdzian ksztatujcy /podsumowujcy/ .

Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce:

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do potrzeb ucznia,

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do moliwoci ucznia.

Rnicowanie ksztacenia jest niezbdne, by poszczeglnym uczniom zapewni stymulacj rozwoju na miar ich moliwoci i potrzeb. Wszyscy

uczniowie powinni speni wymagania okrelone w podstawie programowej, wic dostosowywanie ich ma polega na stworzeniu uczniom

warunkw optymalnych do spenienia tych wymaga.

Wskazane jest, aby przygotowa zadania i wiczenia o zrnicowanym poziomie trudnoci dostosowanym do moliwoci i potrzeb uczniw

uwzgldniajc ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Naley zwrci uwag na to, aby uczniowie o rnych preferowanych typach

uczenia si byli aktywni podczas zaj i otrzymali materiay wiczeniowe odpowiednie do swoich moliwoci i preferencji

1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy pprzewodnikowe

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programow

ych (P lub

PP)

Kategoria

taksonomiczna Materia ksztacenia

PKZ(E.a (6)3. rozpozna elementy oraz ukady elektroniczne na

podstawie na podstawie symbolu graficznego i parametrw P B

wiadomoci wstpne

materiay pprzewodnikowe

klasyfikacja elementw i ukadw elektronicznych

rezystory i potencjometry

kondensatory

cewki indukcyjne

warystory

termistory

diody

tranzystory bipolarne i unipolarne

pprzewodnikowe elementy przeczajce: diaki, triaki i tyrystory

elementy optoelektronicze: fotodiody, fotorezystory, footranzystory, diody

LED, transoptory

dokumentacja techniczna, katalogi instrukcje obsugi

PKZ(E.a)(6)4. rozpozna elementy oraz ukady elektryczne i

elektroniczne na podstawie wygldu i oznacze P B

P B

PKZ(E.a)(8)2.rozrni parametry elementw elektronicznych P B

PKZ(E.a)(17)1. wskaza dokumentacj techniczn, katalogi i

instrukcje obsugi P B

PKZ(E.a)(17)2. zanalizowa treci dokumentacji technicznej,

katalogw i instrukcji obsugi PP B

PKZ(E.a)(17)3. zastosowa treci znajdujce si w dokumentacji

technicznej, katalogach i instrukcjach obsugi PP C

PKZ(E.a)(17)4. wnioskowa na podstawie dokumentacji

technicznej, katalogw i instrukcji obsugi PP C

PP C

Planowane zadania (wiczenia) Test sprawdzajcy (podsumowujcy) dzia programowy, powinien skada si z 20 zada , ktre rozwizuj wszyscy uczniowie. Test umoliwia

zobiektywizowanie oceny osigni uczniw i daje nauczycielowi czyteln informacj o stopniu opanowania poszczeglnych partii materiau.

Przykadowe zadanie:

Przeprowad niezbdne obliczenia i wska prawidow odpowied.

adunek kondensatora wynosi:

A. warto nie jest moliwa do obliczenia

B. 0,22 C

C. 4,5 C

D. 18 C

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci

lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn), zestawy

wicze, instrukcje do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branowe, katalogi, schematy ideowe i

montaowe.

Zalecane metody dydaktyczne

Dzia programowy wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztacenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem tekstu przewodniego, , metody

wicze. (gdy s optymalne do uzyskania najlepszych efektw ksztacenia).

Formy organizacyjne

Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem zrnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z ca klas, praca w grupach),

zbiorowa praca zrnicowana.

Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia

Metody sprawdzania efektw ksztacenia: sprawdzian ksztatujcy /podsumowujcy/ testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.

Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce:

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do moliwoci ucznia. Rnicowanie ksztacenia jest niezbdne, by poszczeglnym uczniom zapewni stymulacj rozwoju na miar ich moliwoci i potrzeb. Wszyscy

uczniowie powinni speni wymagania okrelone w podstawie programowej, wic dostosowywanie ich ma polega na stworzeniu uczniom

warunkw optymalnych do spenienia tych wymaga.

Wskazane jest, aby przygotowa zadania i wiczenia o zrnicowanym poziomie trudnoci dostosowanym do moliwoci i potrzeb uczniw

uwzgldniajc ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Naley zwrci uwag na to, aby uczniowie o rnych preferowanych typach

uczenia si byli aktywni podczas zaj i otrzymali materiay wiczeniowe odpowiednie do swoich moliwoci i preferencji

1.7. Bezpieczestwo i higiena pracy w procesach pracy zwizanych z ukadami elektronicznymi

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programow

ych (P lub

PP)

Kategoria

taksonomiczna Materia ksztacenia

BHP (1)1 rozrni pojcia: zagroe szkodliwych, uciliwych i

niebezpiecznych wystpujcych w procesach pracy z maszynami,

urzdzeniami i instalacjami elektrycznymi

P B czynniki szkodliwe, uciliwe i

niebezpieczne wystpujce w procesach

pracy z ukadami elektronicznymi

przepisy zwizane z ochron przeciwpoarow w procesach pracy z

ukadami elektronicznymi

przepisy zwizane z ochron rodowiska w procesach pracy z

ukadami elektronicznymi

instytucje i suby dziaajce w zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska w

Polsce

prawna ochrona pracy

prawa i obowizki pracownika w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy

w procesach pracy z ukadami

elektronicznymi

prawa i obowizki pracodawcy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy

w procesach pracy z ukadami

elektronicznymi

BHP (1)2. okreli pojcia zwizane z bezpieczestwem i higien

pracy, ochron przeciwpoarow, ochron rodowiska i ergonomi P B

BHP (1)3. wyjani zasady ochrony przeciwpoarowej na

stanowisku pracy P B

BHP (1)4. dobra rodki ganicze P C

BHP (1)5okreli zasady ergonomii w pracy z maszynami,

urzdzeniami i instalacjami elektrycznymi P B

BHP (2)1. okreli instytucje oraz suby dziaajce w zakresie

ochrony pracy i ochrony rodowiska w Polsce PP B

BHP (2)2. okreli zadania instytucji oraz sub dziaajcych w

zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska w Polsce PP B

BHP (2)3. okreli uprawnienia instytucji oraz sub dziaajcych w

zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska w Polsce PP B

BHP (2)4. scharakteryzowa zakres kompetencji instytucji oraz

sub dziaajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska

w Polsce

PP B

BHP (2)5. zrnicowa instytucje dziaajce w zakresie ochrony

pracy i ochrony rodowiska w Polsce PP B

BHP (3)1. okreli prawa i obowizki pracownika w zakresie

bezpieczestwa i higieny pracy PP B

BHP (3)2. okreli prawa i obowizki pracodawcy w zakresie

bezpieczestwa i higieny pracy PP B

BHP (3)3. okreli konsekwencje wynikajce z nieprzestrzegania

praw i obowizkw pracownika w zakresie bezpieczestwa i

higieny pracy

PP B

Planowane zadania (wiczenia)

Okrela moliwe konsekwencje wynikajce z nieprzestrzegania obowizkw pracownika na stanowisku elektryka w zakadzie pracy.

Uczniowie pracuj w dwuosobowych grupach. W celu wykonania wiczenia, na podstawie przygotowanej w domu przykadowej dokumentacji oraz

materiaw dostarczonych przez nauczyciela uczniowie powinni moliwe konsekwencje wynikajce z nieprzestrzegania obowizkw pracownika na

stanowisku elektryka.

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci

lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn, zestawy

wicze, instrukcje do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branowe, katalogi, schematy ideowe i

montaowe.

Zalecane metody dydaktyczne

Dzia programowy wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztacenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem tekstu przewodniego, dyskusji

dydaktycznej, (gdy s optymalne do uzyskania najlepszych efektw ksztacenia)

Formy organizacyjne

Zajcia powinny by prowadzone w formie pracy w grupach.

Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia

Metody sprawdzania efektw ksztacenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.

Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce:

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do moliwoci ucznia. Rnicowanie ksztacenia jest niezbdne, by poszczeglnym uczniom zapewni stymulacj rozwoju na miar ich moliwoci i potrzeb. Wszyscy

uczniowie powinni speni wymagania okrelone w podstawie programowej, wic dostosowywanie ich ma polega na stworzeniu uczniom

warunkw optymalnych do spenienia tych wymaga.

Wskazane jest, aby przygotowa zadania i wiczenia o zrnicowanym poziomie trudnoci dostosowanym do moliwoci i potrzeb uczniw uwzgldniajc ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Naley zwrci uwag na to, aby uczniowie o rnych preferowanych

typach uczenia si byli aktywni podczas zaj i otrzymali materiay wiczeniowe odpowiednie do swoich moliwoci i preferencji

1.8. Ukady analogowe

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programowy

ch (P lub PP)

Kategoria

taksonomiczna Materia ksztacenia

PKZ(E.a)(5)2. obliczy wartoci wielkoci elektrycznych w

ukadach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych praw

elektrotechniki

P C filtry ukady prostownicze i

stabilizatory

ukady zasilajce

wzmacniacze(sprzenie zwrotne. parametry wzmacniaczy,

charakterystyki wzmacniaczy)

podstawowe ukady wzmacniajce (wzmacniacze m.cz., wzmacniacze

wielostopniowe, wzmacniacze mocy,

wzmacniacze szerokopasmowe,

PKZ(E.a)(5)4. oszacowa wartoci wielkoci elektrycznych w

ukadach elektronicznych z zastosowaniem prawa elektrotechniki P C

PKZ(E.a (6)3. rozpozna elementy oraz ukady elektroniczne na

podstawie symbolu i parametrw

PKZ(E.a)(6)5. nazwa ukady elektryczne P B

PKZ(E.a)(7)2. zastosowa zasady tworzenia schematw ideowych

i montaowych ukadw elektrycznych i elektronicznych; P C

PKZ(E.a)(7)5. narysowa schematy montaowe ukadw

elektrycznych P C

wzmacniacze selektywne,

wzmacniacze rnicowe, wzmacniacz

operacyjny)

generatory przebiegw sinusoidalnych

PKZ(E.a)(8)3 rozrznia parametry ukadw elektrycznych P B

PKZ(E.a)(12)1. zanalizowa dokumentacj techniczn pod

wzgldem funkcji elementw i ukadw elektrycznych P B

PKZ(E.a)(14)1. wskaza metod pomiaru parametrw ukadw

elektrycznych

P C

Planowane zadania (wiczenia)

Test sprawdzajcy (podsumowujcy) dzia programowy, powinien skada si z 20 zada , ktre rozwizuj wszyscy uczniowie. Test umoliwia

zobiektywizowanie oceny osigni uczniw i daje nauczycielowi czyteln informacj o stopniu opanowania poszczeglnych partii materiau.

Przykadowe zadanie:

Ktry przebieg napicia na kondensatorze jest poprawny i dlaczego:

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci

lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn), zestawy

wicze, instrukcje do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branowe, katalogi, schematy ideowe i

montaowe.Zalecane metody dydaktyczne

Dzia programowy wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztacenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem tekstu przewodniego, dyskusji

dydaktycznej, metody wicze. .(gdy s optymalne do uzyskania najlepszych efektw ksztacenia)

Formy organizacyjne

Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem zrnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z ca klas, praca w grupach),

zbiorowa praca zrnicowana.

Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia Metody sprawdzania efektw ksztacenia: : sprawdzian ksztatujcy /podsumowujcy/ testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.

Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce:

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do moliwoci ucznia. Rnicowanie ksztacenia jest niezbdne, by poszczeglnym uczniom zapewni stymulacj rozwoju na miar ich moliwoci i potrzeb. Wszyscy

uczniowie powinni speni wymagania okrelone w podstawie programowej, wic dostosowywanie ich ma polega na stworzeniu uczniom

warunkw optymalnych do spenienia tych wymaga.

Wskazane jest, aby przygotowa zadania i wiczenia o zrnicowanym poziomie trudnoci dostosowanym do moliwoci i potrzeb uczniw

uwzgldniajc ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Naley zwrci uwag na to, aby uczniowie o rnych preferowanych typach

uczenia si byli aktywni podczas zaj i otrzymali materiay wiczeniowe odpowiednie do swoich moliwoci i preferencji

1.9. Ukady cyfrowe

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programow

ych (P lub

PP)

Kategoria

taksonomiczna Materia ksztacenia

PKZ(E.a)(6)6. nazwa ukady elektroniczne P B klasyfikacja ukadw cyfrowych

arytmetyka cyfrowa

algebra Boolea

ukady kombinacyjne

parametry ukadw cyfrowych

technika TTL

ukady sprzgajce i wyjciowe mocy

ukady transmisji sygnaw

przetworniki A/C oraz C/A

PKZ(E.a)(7)4. narysowa schematy ideowe ukadw

elektronicznych P C

PKZ(E.a)(7)6. narysowa schematy montaowe ukadw

elektronicznych P C

PKZ(E.a)(8)4. rozrnia parametry ukadw elektronicznych P B

PKZ(E.a)(12)2. zanalizowa dokumentacj techniczn pod

wzgldem funkcji elementw i ukadw elektronicznych

P B

Planowane zadania (wiczenia)

Test sprawdzajcy (podsumowujcy) dzia programowy, powinien skada si z 20 zada , ktre rozwizuj wszyscy uczniowie. Test umoliwia

zobiektywizowanie oceny osigni uczniw i daje nauczycielowi czyteln informacj o stopniu opanowania poszczeglnych partii materiau.

Przykadowe zadanie:

Ktry z ukadw realizuje funkcj OR?

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci

lokalnej z dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn), zestawy

wicze, instrukcje do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branowe, katalogi, schematy ideowe i

montaowe.

Zalecane metody dydaktyczne

Dzia programowy wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztacenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem tekstu przewodniego, , metody

wicze. .(gdy s optymalne do uzyskania najlepszych efektw ksztacenia)

Formy organizacyjne

Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem zrnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z ca klas, praca w grupach),

zbiorowa praca zrnicowana.

Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia

Metody sprawdzania efektw ksztacenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne.

Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce:

dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form ksztacenia do moliwoci ucznia.

Rnicowanie ksztacenia jest niezbdne, by poszczeglnym uczniom zapewni stymulacj rozwoju na miar ich moliwoci i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni speni wymagania okrelone w podstawie programowej, wic dostosowywanie ich ma polega na stworzeniu

uczniom warunkw optymalnych do spenienia tych wymaga.

Wskazane jest, aby przygotowa zadania i wiczenia o zrnicowanym poziomie trudnoci dostosowanym do moliwoci i potrzeb uczniw uwzgldniajc ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Naley zwrci uwag na to, aby uczniowie o rnych preferowanych

typach uczenia si byli aktywni podczas zaj i otrzymali materiay wiczeniowe odpowiednie do swoich moliwoci i preferencji

2. Maszyny i urzdzenia elektryczne 2.1. Maszyny i urzdzenia elektryczne - wprowadzenie 2.2. Transformatory 2.3. Maszyny indukcyjne 2.4. Maszyny synchroniczne 2.5. Maszyny komutatorowe 2.6. Napd elektryczny 2.7. Grzejnictwo i chodnictwo 2.8. Energoelektronika. Stacje i rozdzielnice elektroenergetyczne 2.9. Ochrona przeciwporaeniowa

2.1. Maszyny i urzdzenia elektryczne - wprowadzenie

Uszczegowione efekty ksztacenia

Ucze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziom

wymaga

programow

ych (P lub

PP)

Kategoria

taksonomiczn

a

Materia ksztacenia

E.7.1.(1)1 wymieni rodzaje maszyn i urzdze elektrycznych P A - klasyfikacja maszyn elektrycznych,

- zjawiska fizyczne wystpujce w maszynach

elektrycznych,

- podzia maszyn ze wzgldu na rodzaj

przetwarzanej energii,

- odwracalno pracy maszyn elektrycznych,

- elementy maszyn elektrycznych,

- straty mocy i sprawno,

- tabliczki znamionowe maszyn elektrycznych

- zagadnienia cieplne,

- chodzenie maszyn elektrycznych,

- rodzaje pracy maszyn elektrycznych,

- rodzaje ochrony maszyn elektrycznych,

- rodzaje budowy maszyn elektrycznych

- oznaczenia maszyn elektrycznych,

- materiay stosowane do budowy maszyn

elektrycznych,

- materiay magnetyczne,

- materiay przewodzce,

- materiay elektroizolacyjne,

- materiay konstrukcyjne,

E.7.1.(1)2 rozrni maszyny elektryczne ze wzgldu na napicie

zasilania, budow, stopie ochrony i zastosowanie,

P B

E.7.1.(1)3 rozrni urzdzenia elektryczne ze wzgldu na napicie

zasilania, budow, stopie ochrony i zastosowanie,

P B

E.7.1.(1)4 scharakteryzowa rodzaje maszyn elektrycznych, P B

E.7.1.(1)5 scharakteryzowa rodzaje urzdze elektrycznych ze

wzgldu na napicie zasilania, budow, stopie ochrony i

zastosowanie,

P B

E.7.1.(1)6 okreli stopie ochrony maszyn i urzdze

elektrycznych

P A

E.7.1.(1)8 dokona klasyfikacji maszyn i urzdze elektrycznych P C

E.7.1.(2)1 odczytywa parametry maszyn elektrycznych

umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach

P B

E.7.1.(2)2 odczyta parametry urzdze elektrycznych

umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach,

P B

E.7.1.(2)3 zinterpretowa parametry maszyn elektrycznych

umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach

PP D

E.7.1.(2)4 zinterpretowa parametry urzdze elektrycznych

umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach

PP D

E.7.1.(4)1 rozpozna maszyny elektryczne na podstawie wygldu

zewntrznego, opisu, schematu, zdjcia; informacji z katalogu

P A

E.7.1.(4)2 rozpozna urzdzenia elektryczne na podstawie

wygldu zewntrznego, opisu, schematu, zdjcia; informacji z

P A

katalogu

E.7.1.(4)3 rozpozna elementy maszyn elektrycznych na

podstawie wygldu zewntrznego, opisu, schematu, zdjcia;

informacji z katalogu

P A

E.7.1.(4)4 rozpozna elementy urzdze elektrycznych na

podstawie wygldu zewntrznego, opisu, schematu, zdjcia;

informacji z katalogu

P A

E.7.1.(5)1 wymieni materiay stosowane w elektrotechnice, P A

E.7.1.(5)2 rozpozna materiay konstrukcyjne stosowane do

budowy maszyn i urzdze elektrycznych,

P A

E.7.1.(5)3 wyjani zastosowanie materiaw konstrukcyjnych w

maszynach i urzdzeniach elektrycznych,

P B

E.7.1.(5)4 r rozrni powoki ochronne i wyjani cel ich

stosowania,

P B

E.7.1.(5)5 rozrni materiay przewodzce (przewodowe i

oporowe),

P B

E.7.1.(5)6 r rozrni materiay elektroizolacyjne, P B

E.7.1.(5)7 wyjani zastosowanie materiaw przewodzcych i

elektroizolacyjnych,

P B

E.7.1.(5)8 okreli materiay magnetycznie mikkie i twarde, P A

E.7.1.(5)9 rozpozna waciwoci mechaniczne, elektryczne i

magnetyczne materiaw stosowanych w maszynach i urzdzeniach

elektrycznych,

P A

E.7.1.(7)1 rozpozna rodzaj przewodu elektrycznego po jego

wygldzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym

P A

E.7.1.(7)2 wskaza miejsce oznaczenia przewodw i kabli

elektrycznych.

P A

E.7.1.(7)3 odczyta oznaczenia na przewodach i kablach

elektrycznych

P B

E.7.1.(7)4 rozpozna rodzaj kabla elektrycznego po jego

wygldzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym

P A

Planowane zadania (wiczenia)

Otrzymae polecenie wskazania rodzajw pracy maszyn elektrycznych oraz wskazania przykadu wystpowania kadego rodzaju pracy. Do dyspozycji

masz materiay przygotowane przez nauczyciela. Efekty swojej pracy bdziesz prezentowa na forum klasy.

Dokonaj klasyfikacji maszyn elektrycznych wirujcych. Podaj przeznaczenie poszczeglnych typw maszyn.

Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej

rodki dydaktyczne

Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w sali lekcyjnej: wyposaonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podczone do sieci lokalnej z

dostpem do Internetu, z drukark i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie - tablic multimedialn), zestawy wicze, instrukcje

do wicze, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopism