Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

of 67 /67
Prezentację multimedialna Prezentację multimedialna przygotowały: przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik mgr Edyta Gawlik

description

Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik. Rada szkoleniowa nt.: „Bezpiecznie na wycieczce, spacerze i w ogrodzie przedszkolnym”. Definicja BEZPIECZEŃSTWA. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Page 1: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Prezentację multimedialna przygotowały: Prezentację multimedialna przygotowały:

mgr Lidia Kowalskamgr Lidia Kowalska

mgr Edyta Gawlikmgr Edyta Gawlik

Page 2: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Definicja Definicja BEZPIECZEŃSTWABEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo - stan bądź proces, gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla dziecka szczególnie cennego – życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.

Page 3: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób zapewniających dzieciom bezpieczeństwo:zapewniających dzieciom bezpieczeństwo:

Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

Page 4: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Bezpieczny wyjazd na Bezpieczny wyjazd na wycieczkęwycieczkę

Szczególną formą wyjścia poza teren Szczególną formą wyjścia poza teren przedszkola są wycieczki połączone z przedszkola są wycieczki połączone z przejazdem autokarem do miejsca przejazdem autokarem do miejsca docelowego. Dla dzieci jest to dodatkowa docelowego. Dla dzieci jest to dodatkowa atrakcja, ale dla dyrektora i wychowawców atrakcja, ale dla dyrektora i wychowawców poważny obowiązek i odpowiedzialność. poważny obowiązek i odpowiedzialność. Przypominamy, jakie są zadania dyrektora Przypominamy, jakie są zadania dyrektora placówki, kierownika wycieczki oraz placówki, kierownika wycieczki oraz opiekunów. Omawiamy podstawowe opiekunów. Omawiamy podstawowe zasady zapewnienia dzieciom opieki w zasady zapewnienia dzieciom opieki w autokarze i podczas postoju.autokarze i podczas postoju.

Page 5: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

ZASADY OGÓLNEZASADY OGÓLNEFormy działalności w zakresie krajoznawstwa i Formy działalności w zakresie krajoznawstwa i

turystyki:turystyki:

a) spacery i wycieczki edukacyjno – inicjowane i a) spacery i wycieczki edukacyjno – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego, w ramach danych zajęć dydaktycznego, w ramach danych zajęć edukacyjnych;edukacyjnych;

b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne , w których b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne , w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;

c) imprezy krajoznawczo – turystyczne;c) imprezy krajoznawczo – turystyczne;d) imprezy wyjazdowe – kino, teatr, muzea itp.;d) imprezy wyjazdowe – kino, teatr, muzea itp.;e) wycieczki rowerowe;e) wycieczki rowerowe;f) wycieczki kilku lub kilkunastodniowe, tzw. f) wycieczki kilku lub kilkunastodniowe, tzw.

„Zielone przedszkola”.„Zielone przedszkola”.

Page 6: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

3. Organizacja i program spaceru oraz wycieczki 3. Organizacja i program spaceru oraz wycieczki powinien byś dostosowany do wieku, zainteresowań i powinien byś dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.umiejętności.

4. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być 4. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliższej krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystej gminy i regionu geograficzno – okolicy, macierzystej gminy i regionu geograficzno – turystycznego.turystycznego.

5. Organizując spacery i wycieczki zapoznajemy dzieci z 5. Organizując spacery i wycieczki zapoznajemy dzieci z miejscem i celem, aby ich obserwacje i działania były miejscem i celem, aby ich obserwacje i działania były świadome.świadome.

6. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych 6. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody, zapewniając właściwą organizację tak, aby swobody, zapewniając właściwą organizację tak, aby osiągnąć właściwe cele edukacyjne.osiągnąć właściwe cele edukacyjne.

Page 7: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

7. Dzieci niepełnosprawne mogą brać udział w 7. Dzieci niepełnosprawne mogą brać udział w spacerach, wycieczkach i imprezach o ile nie spacerach, wycieczkach i imprezach o ile nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.opiekuna.

8. Zabrania się prowadzenia spacerów i 8. Zabrania się prowadzenia spacerów i wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

9. W razie wypadku uczestników spaceru lub 9. W razie wypadku uczestników spaceru lub wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.szkołach i placówkach publicznych.

10. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być 10. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.nieszczęśliwych wypadków.

Page 8: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Zadania dyrektora -Zadania dyrektora - Choć za bezpieczeństwo dzieci w czasie Choć za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania wycieczki odpowiada kierownik wycieczki i opiekunowie, to trwania wycieczki odpowiada kierownik wycieczki i opiekunowie, to odpowiedzialność za dzieci powierzone opiece przedszkola, za ich odpowiedzialność za dzieci powierzone opiece przedszkola, za ich

bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych poza placówką odpowiada bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych poza placówką odpowiada przede wszystkim dyrektor. Każda wycieczka musi być zorganizowana zgodnie przede wszystkim dyrektor. Każda wycieczka musi być zorganizowana zgodnie

z przepisami prawa i wymogami bezpieczeństwa. Dyrektor przedszkola z przepisami prawa i wymogami bezpieczeństwa. Dyrektor przedszkola powinien:powinien:

zadbać o to, by w statucie przedszkola i regulaminie wycieczek opisane były zadbać o to, by w statucie przedszkola i regulaminie wycieczek opisane były wszystkie kwestie związanych z ich organizacją - przedszkole może posiadać wszystkie kwestie związanych z ich organizacją - przedszkole może posiadać indywidualne, właściwe dla siebie rozwiązania, ale nie mogą być one indywidualne, właściwe dla siebie rozwiązania, ale nie mogą być one sprzeczne z przepisami prawa;sprzeczne z przepisami prawa;

czuwać nad realizacją planowanych wycieczek zgodnie z określoną czuwać nad realizacją planowanych wycieczek zgodnie z określoną procedurą;procedurą;

kontrolować przestrzeganie przez wychowawców przepisów prawa i kontrolować przestrzeganie przez wychowawców przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących organizowania wycieczek poprzez wewnętrznych regulacji dotyczących organizowania wycieczek poprzez obserwowanie podejmowanych czynności i prowadzonych z dziećmi zajęć obserwowanie podejmowanych czynności i prowadzonych z dziećmi zajęć dotyczących wycieczki;dotyczących wycieczki;

wyznaczać spośród pracowników pedagogicznych (lub innych osób wyznaczać spośród pracowników pedagogicznych (lub innych osób pełnoletnich) kierownika wycieczki spełniającego wymagania kwalifikacyjne i pełnoletnich) kierownika wycieczki spełniającego wymagania kwalifikacyjne i ustalać z nim sposób jej zorganizowania;ustalać z nim sposób jej zorganizowania;

ustalać liczbę opiekunów i określać sposób sprawowania opieki nad dziećmi ustalać liczbę opiekunów i określać sposób sprawowania opieki nad dziećmi zapewniający im pełne bezpieczeństwo na wycieczce;zapewniający im pełne bezpieczeństwo na wycieczce;

sprawdzać i zatwierdzać dokumentację wycieczki (karta wycieczkisprawdzać i zatwierdzać dokumentację wycieczki (karta wycieczki,, harmonogram, lista uczestników, zgody rodziców/opiekunów, kalkulacja harmonogram, lista uczestników, zgody rodziców/opiekunów, kalkulacja planowanych kosztówplanowanych kosztów, , potwierdzeniepotwierdzenie ubezpieczenia dzieci od następstw ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, regulamin wycieczki, zadania wyznaczone dla nieszczęśliwych wypadków, regulamin wycieczki, zadania wyznaczone dla opiekunów wycieczki).opiekunów wycieczki).

Page 9: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Zadania kierownika wycieczkiZadania kierownika wycieczki

I. Kierownikiem przedszkolnej wycieczki krajoznawczo – I. Kierownikiem przedszkolnej wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w placówce, posiadający uprawnienia kierowania wycieczką.placówce, posiadający uprawnienia kierowania wycieczką.

II. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:II. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

1. Opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor:1. Opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor:a. karta wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników a. karta wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników

po 2 egzemplarze (jeden egzemplarz pozostawiony w kancelarii, po 2 egzemplarze (jeden egzemplarz pozostawiony w kancelarii, (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) zabiera ze sobą (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) zabiera ze sobą kierownik wycieczki); Kartę wycieczki najlepiej zatwierdzić kierownik wycieczki); Kartę wycieczki najlepiej zatwierdzić najpóźniej na dwa dni przed jej realizacją. najpóźniej na dwa dni przed jej realizacją.

b. pisemne zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce;b. pisemne zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce;c. regulamin zachowania się wychowanków podczas wycieczki;c. regulamin zachowania się wychowanków podczas wycieczki;d. zakres czynności kierownika i opiekuna wycieczki;d. zakres czynności kierownika i opiekuna wycieczki;e. preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszty realizacji e. preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszty realizacji

programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.zakończeniu.

Page 10: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

2. Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego 2. Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki (w harmonogramie trzeba dokładnie określić wycieczki (w harmonogramie trzeba dokładnie określić czas zbiórki (na tyle wcześniej przed planowanym czas zbiórki (na tyle wcześniej przed planowanym wyjazdem, by wyeliminować pośpiech i zamieszanie), wyjazdem, by wyeliminować pośpiech i zamieszanie), wyjazdu, poszczególnych etapów wycieczki i powrotu, wyjazdu, poszczególnych etapów wycieczki i powrotu, ustalić jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z ustalić jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki bez wyrażania zgody na odbieranie dzieci przez wycieczki bez wyrażania zgody na odbieranie dzieci przez rodziców po drodze przejazdu autokaru).rodziców po drodze przejazdu autokaru).

3. Opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim 3. Opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.wszystkich uczestników.

4. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i 4. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.zakresie.

5. Zaznajomienie uczestników z zasadami bezpieczeństwa 5. Zaznajomienie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.6. Określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji 6. Określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.uczestnikom wycieczki.

Page 11: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

7. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w 7. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.apteczkę pierwszej pomocy.

8. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów 8. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.dla uczestników wycieczki.

9. Podział zadań wśród uczestników wycieczki.9. Podział zadań wśród uczestników wycieczki.

10. Przygotowanie projektu planu finansowego 10. Przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki.wycieczki.

11. Dysponowanie środkami finansowymi 11. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.przeznaczonymi na organizację wycieczki.

12. Podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki po 12. Podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu.jej zakończeniu.

Page 12: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKIZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

I. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, I. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługi placówki lub w uzgodnieniu z pracownicy obsługi placówki lub w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.

II. Do podstawowych czynności opiekuna wycieczki należy:II. Do podstawowych czynności opiekuna wycieczki należy:1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi.1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi.2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji

programu i harmonogramu wycieczki.programu i harmonogramu wycieczki.3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez 3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez

wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.bezpieczeństwa.

4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych 4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych uczestnikom wycieczki.uczestnikom wycieczki.

5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy 5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.przybyciu do punktu docelowego.

6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.wycieczki.

7. Potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki 7. Potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

Page 13: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Zgoda rodziców na udział Zgoda rodziców na udział dzieci w wycieczcedzieci w wycieczce

Rodzice muszą wyrazić zgodę na udział Rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w wycieczce na piśmie. W przypadku dziecka w wycieczce na piśmie. W przypadku braku zgody rodzica na udział dziecka w braku zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce dyrektor przedszkola powinien wycieczce dyrektor przedszkola powinien zorganizować mu opiekę w przedszkolu. Warto zorganizować mu opiekę w przedszkolu. Warto poprosić rodziców o współpracę w wyjaśnieniu poprosić rodziców o współpracę w wyjaśnieniu dzieciom zasad bezpieczeństwa, konieczności dzieciom zasad bezpieczeństwa, konieczności ich przestrzegania, sprawdzeniu czy je ich przestrzegania, sprawdzeniu czy je rozumieją. Rodzice powinni poinformować rozumieją. Rodzice powinni poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach dzieci w podróży np. chorobie dolegliwościach dzieci w podróży np. chorobie lokomocyjnej i szczególnych potrzebach czy lokomocyjnej i szczególnych potrzebach czy wymaganiach, np. posadzenie dziecka zgodnie wymaganiach, np. posadzenie dziecka zgodnie z kierunkiem jazdy.z kierunkiem jazdy.

Page 14: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Sprawność i oznaczenie Sprawność i oznaczenie autokaruautokaru

Autokar powinien być sprawny i Autokar powinien być sprawny i oznakowany - z tyłu i z przodu oznakowany - z tyłu i z przodu kwadratowe tablice barwy kwadratowe tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierowca powinien czarnej. Kierowca powinien odpowiedzialnie i odpowiedzialnie i konsekwentnie stosować konsekwentnie stosować przepisy ruchu drogowego.przepisy ruchu drogowego.

Konieczne jest planowanie Konieczne jest planowanie postojów tylko w miejscach postojów tylko w miejscach dozwolonych. Kierownik dozwolonych. Kierownik wycieczki musi dopilnować, by wycieczki musi dopilnować, by kierowca włączał światła kierowca włączał światła awaryjne podczas wsiadania i awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci z autokaru.wysiadania dzieci z autokaru.

O dacie i miejscu wyjazdu O dacie i miejscu wyjazdu dyrektor powinien dyrektor powinien powiadomić policję i powiadomić policję i domagać się sprawdzenia domagać się sprawdzenia stanu technicznego stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości pojazdu oraz trzeźwości kierowcy. Najlepiej by kierowcy. Najlepiej by kontrola autokaru została kontrola autokaru została przeprowadzona na 30 przeprowadzona na 30 minut przed zbiórką. minut przed zbiórką. Uniknie się wtedy Uniknie się wtedy zamieszania, dodatkowego zamieszania, dodatkowego oczekiwania oraz oczekiwania oraz zdenerwowania zarówno zdenerwowania zarówno dzieci jak i rodziców.dzieci jak i rodziców.

Page 15: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik
Page 16: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

OpiekunowieOpiekunowie

Przepisy nie określają liczby dzieci przypadających Przepisy nie określają liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna. Kierownik wycieczki powinien na jednego opiekuna. Kierownik wycieczki powinien uzgodnić z dyrektorem przedszkola taką ich liczbę, uzgodnić z dyrektorem przedszkola taką ich liczbę, aby dzieci miały zagwarantowane pełne aby dzieci miały zagwarantowane pełne bezpieczeństwo. Ustalenia w tym zakresie powinny bezpieczeństwo. Ustalenia w tym zakresie powinny być przemyślane i uwzględniać wszystkie kryteria być przemyślane i uwzględniać wszystkie kryteria oraz doświadczenie i umiejętności pedagogiczne oraz doświadczenie i umiejętności pedagogiczne opiekunów i stopień zdyscyplinowania grupy. Liczbę opiekunów i stopień zdyscyplinowania grupy. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki należy ustalać dla każdej wycieczki oddzielnie i należy ustalać dla każdej wycieczki oddzielnie i uwzględniać wszystkie okoliczności. Powinna być uwzględniać wszystkie okoliczności. Powinna być ona zgodna z ustalenia dotyczącymi wycieczek ona zgodna z ustalenia dotyczącymi wycieczek autokarowych zawartymi w statucie lub regulaminie autokarowych zawartymi w statucie lub regulaminie wycieczek.wycieczek.

Page 17: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

ZADANIA DZIECI – ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKIUCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w 1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.przygotowaniach do wycieczki.

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.opiekunami.

3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo 3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane, np. z jazdą autokarem.związane, np. z jazdą autokarem.

4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas 4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.zbiórek.

5. Przestrzegają zasad prawidłowego 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).

Page 18: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do 6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.opiekunów.

7. Dzieci starsze pomagają młodszym i 7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.słabszym.

8. Przestrzegają ustalonych zasad 8. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.bezpieczeństwa i dyscypliny.

9. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby 9. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.fizjologiczne.

10. Nie oddalają się od grupy bez zgody 10. Nie oddalają się od grupy bez zgody opiekuna wycieczki.opiekuna wycieczki.

11. W czasie jazdy autokarem nie wolno 11. W czasie jazdy autokarem nie wolno dzieciom: spacerować , stawać na dzieciom: spacerować , stawać na siedzeniach, wychylać się przez okno, siedzeniach, wychylać się przez okno, zaśmiecać pojazdu.zaśmiecać pojazdu.

Page 19: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PODCZAS

WYCIECZEK AUTOKAROWYCHWYCIECZEK AUTOKAROWYCH1. Liczebność grupy należy dostosować do 1. Liczebność grupy należy dostosować do

możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

2. Każdy opiekun zajmuje się swoją grupą (15 i 10 2. Każdy opiekun zajmuje się swoją grupą (15 i 10 osób).osób).

3. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe.3. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe.4. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie 4. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie

mogą tam znajdować się dodatkowe miejsca do mogą tam znajdować się dodatkowe miejsca do siedzenia.siedzenia.

5. Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy 5. Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu.technicznej pojazdu.

6. Kierowca może pracować max 8 godzin.6. Kierowca może pracować max 8 godzin.

Page 20: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

7. Przestoje, o których decyduje kierowca są 7. Przestoje, o których decyduje kierowca są dozwolone tylko w miejscach do tego dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.wyznaczonych.

8. Po każdej przerwie w podróży należy 8. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci.sprawdzić stan liczebny dzieci.

9. Opiekunowie zapewniają dzieciom 9. Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu i do pojazdu bezpieczne przejście z pojazdu i do pojazdu przy wsiadaniu i wysiadaniu.przy wsiadaniu i wysiadaniu.

10. Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa 10. Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć przodem do oparcia).autokarze, siedzieć przodem do oparcia).

11. Należy zabrać ze sobą apteczkę pierwszej 11. Należy zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.pomocy.

Page 21: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Przykład- REGULAMINU ZACHOWANIA SIĘ Przykład- REGULAMINU ZACHOWANIA SIĘ WYCHOWANKÓW PODCZAS WYCIECZKIWYCHOWANKÓW PODCZAS WYCIECZKI1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka.1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka.2. W czasie zbiórki ustawiam się parami.2. W czasie zbiórki ustawiam się parami.3. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem lub innym środkiem 3. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem lub innym środkiem

transportu:transportu:a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów;a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów;b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;c. zachowuję czystość w autokarze;c. zachowuję czystość w autokarze;d. nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się d. nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się

przez otwarte okna.przez otwarte okna.4. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.4. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.5. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.5. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.6. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.6. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.7. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów.7. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów.8. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w 8. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w

pobliżu jezdni.pobliżu jezdni.9. Nie spożywam nieznanych owoców, roślin, grzybów, np. zebranych w 9. Nie spożywam nieznanych owoców, roślin, grzybów, np. zebranych w

ogrodzie, lesie lub słodyczy otrzymanych od nieznajomych.ogrodzie, lesie lub słodyczy otrzymanych od nieznajomych.10. Zgłaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.10. Zgłaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.11. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się 11. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się

kolega, niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp.kolega, niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp.12. Szanuję przyrodę – nie śmiecę, nie łamię drzew, nie niszczę roślin i 12. Szanuję przyrodę – nie śmiecę, nie łamię drzew, nie niszczę roślin i

wytworów pracy ludzkiej.wytworów pracy ludzkiej.13. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.13. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.14. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym.14. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym.

Page 22: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

ApteczkaApteczka i pomoc i pomoc przedmedycznaprzedmedyczna

Kierownik powinien sprawdzić zawartość Kierownik powinien sprawdzić zawartość apteczki, zadbać o jej uzupełnienie i apteczki, zadbać o jej uzupełnienie i osobiście dopilnować by nie zapomniano jej osobiście dopilnować by nie zapomniano jej zabrać na wycieczkę. Na wycieczce nie zabrać na wycieczkę. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać wolno bez zgody rodziców podawać uczniom żadnych lekarstw, można uczniom żadnych lekarstw, można stosować jedynie środki opatrunkowe. W stosować jedynie środki opatrunkowe. W sytuacji, gdy zdarzy się wypadek, kierownik sytuacji, gdy zdarzy się wypadek, kierownik i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy i ewentualnie udzielić pierwszej pomocy i ewentualnie zapewnić pomoc medyczną. O zdarzeniu zapewnić pomoc medyczną. O zdarzeniu należy zawiadomić rodziców/prawnych należy zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora przedszkola.opiekunów oraz dyrektora przedszkola.

Page 23: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Opieka nad przedszkolakami Opieka nad przedszkolakami podczas przebywania na baseniepodczas przebywania na basenie

Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na pływalni Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na pływalni odpowiadają: odpowiadają:

opiekunowieopiekunowie, którym opiekę nad nimi powierzył dyrektor , którym opiekę nad nimi powierzył dyrektor przedszkola (§ 2 ust 1 pkt 3 załącznika nr 1 do przedszkola (§ 2 ust 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. oraz § 10 ust. 4 rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. oraz § 10 ust. 4 rozporządzenia RM z 6 maja 1997 r.),rozporządzenia RM z 6 maja 1997 r.),

§ 2. 1. Statut przedszkola określa: 3) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w

przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem,

§ 10 ust. 4Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłacznie pod opieką i

nadzorem osób pełnoletnich

Page 24: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

instruktor lub inna uprawniona osobainstruktor lub inna uprawniona osoba, jeżeli dzieci tworzą , jeżeli dzieci tworzą grupę zorganizowaną i ćwiczą w wodzie pod jej grupę zorganizowaną i ćwiczą w wodzie pod jej

kierunkiem (§ 4 ust. kierunkiem (§ 4 ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia RM z 6 maja 1997 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia RM z 6 maja 1997

r.),r.),§ 4 ust. 2 załącznika nr 4§ 4 ust. 2 załącznika nr 4

Przez grupę zorganizowana rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia Przez grupę zorganizowana rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osobynauczyciela lub innej uprawnionej osoby

ratownicyratownicy, mający obowiązek stałej obserwacji osób , mający obowiązek stałej obserwacji osób kąpiących się (§ 1 ust. 1 pkt 3, § 8 i § 9 załącznika nr 4 kąpiących się (§ 1 ust. 1 pkt 3, § 8 i § 9 załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1997 r.).do rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1997 r.).

§ 1 ust. 1 pkt. 3§ 1 ust. 1 pkt. 3Warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i pływalni zapewnia Warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i pływalni zapewnia się w szczególności przez:się w szczególności przez:pkt. 3) pkt. 3) Przygotowanie miejsc ratownikom w celu stałej obserwacji i kontroli osób Przygotowanie miejsc ratownikom w celu stałej obserwacji i kontroli osób kąpiących się, a w kąpieliskach – także korzystających ze sprzętu kąpiących się, a w kąpieliskach – także korzystających ze sprzętu pływającego.pływającego.

Page 25: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

§ 8.§ 8. 1.W celu stworzenia warunków  1.W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa na pływalni należy zapewnić:bezpieczeństwa na pływalni należy zapewnić:

1) stałą obserwację przez ratownika (ratowników) lustra 1) stałą obserwację przez ratownika (ratowników) lustra wody oraz osób znajdujących się na terenie obiektu,wody oraz osób znajdujących się na terenie obiektu,

2) oznaczenie głębokości wody w sposób trwały i widoczny,2) oznaczenie głębokości wody w sposób trwały i widoczny,3) wyposażenie pływalni w apteczkę i sprzęt medyczny 3) wyposażenie pływalni w apteczkę i sprzęt medyczny

pierwszej pomocy,pierwszej pomocy,4) wyposażenie pływalni w sprzęt ratunkowy,4) wyposażenie pływalni w sprzęt ratunkowy,

5) trwałe ogrodzenie pływalni odkrytej,5) trwałe ogrodzenie pływalni odkrytej,6) bezpośrednią łączność telefoniczną z pogotowiem 6) bezpośrednią łączność telefoniczną z pogotowiem

ratunkowym i najbliższą jednostką Policji,ratunkowym i najbliższą jednostką Policji,7) zamykanie pływalni w określonych godzinach, w których 7) zamykanie pływalni w określonych godzinach, w których

nie pracuje służba ratownicza.nie pracuje służba ratownicza.2.W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na 2.W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej

niż 15 uczestników.niż 15 uczestników.

Page 26: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

§ 9.Do podstawowych obowiązków ratowników należy:§ 9.Do podstawowych obowiązków ratowników należy:

1) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłocznie reagowanie na 1) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłocznie reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

2) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo 2) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,osób kąpiących się,

3) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,3) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,4) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,4) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,

5) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń 5) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w

kąpieliskach także nadchodzącej burzy,kąpieliskach także nadchodzącej burzy,6) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego 6) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego

na terenie kąpieliska lub pływalni,na terenie kąpieliska lub pływalni,7) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz 7) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków

atmosferycznych),atmosferycznych),8) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a 8) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a

w razie potrzeby - przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie w razie potrzeby - przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,określonych obszarów kąpieliska z używalności,

9) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z 9) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny

nieszczęśliwy wypadek,nieszczęśliwy wypadek,10) bieżące prowadzenie dziennika pracy.10) bieżące prowadzenie dziennika pracy.

Page 27: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Regulamin dla osób Regulamin dla osób korzystających z pływalni musi być korzystających z pływalni musi być

w widocznym miejscu!!!w widocznym miejscu!!! Dzieci trzeba zapoznać z Dzieci trzeba zapoznać z

regulaminem!!!regulaminem!!!Z regulaminu wynika, że: Z regulaminu wynika, że: dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać

się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, zajęcia na pływalni krytej odbywają się grupowo według zajęcia na pływalni krytej odbywają się grupowo według

ustalonego rozkładu zajęć,ustalonego rozkładu zajęć, grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na

jedną osobę prowadzącą zajęcia,jedną osobę prowadzącą zajęcia, zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów

pływania i ratowników,pływania i ratowników, osoby naruszające przepisy regulaminu są usuwane z terenu osoby naruszające przepisy regulaminu są usuwane z terenu

pływalni, pływalni, wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są

obowiązane podporządkować się nakazom ratowników obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżurpełniących dyżur

Page 28: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Zastosuj!!!Zastosuj!!!Dzieci korzystające z pływalni Dzieci korzystające z pływalni

należy zapoznać z jej należy zapoznać z jej regulaminem, a opiekunowie regulaminem, a opiekunowie

powinni czuwać nad jego ścisłym powinni czuwać nad jego ścisłym przestrzeganiem. Warunki i przestrzeganiem. Warunki i

sposób korzystania z pływalni sposób korzystania z pływalni zapewniające bezpieczeństwo zapewniające bezpieczeństwo

dzieciom powinny być uzgodnione dzieciom powinny być uzgodnione z kierownikiem pływalni. z kierownikiem pływalni.

Page 29: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Przepisy Przepisy nie wyznaczają stałej liczby nie wyznaczają stałej liczby opiekunówopiekunów przy organizacji zajęć poza przy organizacji zajęć poza

przedszkolem. Ustalenia w tym przedszkolem. Ustalenia w tym zakresie powinny być szczegółowo zakresie powinny być szczegółowo określone określone ww statucie przedszkolastatucie przedszkola (§ 2 (§ 2

ust 1 pkt 3 załącznika nr 1 do ust 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 rozporządzenia MEN z 21 maja 2001

r.).r.).

§ 2. 1. Statut przedszkola określa: 3) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w

czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem,

Page 30: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Liczba opiekunów zależna od Liczba opiekunów zależna od wieku dzieci i ich stanu zdrowiawieku dzieci i ich stanu zdrowia

O liczbie opiekunów i sposobie sprawowania opieki nad dziećmi O liczbie opiekunów i sposobie sprawowania opieki nad dziećmi powinien zadecydować dyrektor przedszkola odpowiedzialny za powinien zadecydować dyrektor przedszkola odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole - w przedszkolu i poza nim (art. organizowanych przez przedszkole - w przedszkolu i poza nim (art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a UoSO, art. 7 ust. 1 i 2 pkt 6 KN).39 ust. 1 pkt 3 i 5a UoSO, art. 7 ust. 1 i 2 pkt 6 KN).

art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a UoSOart. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a UoSO1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa

uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

art. 7 ust. 1 i 2 pkt 6 KNart. 7 ust. 1 i 2 pkt 6 KN2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w

czasie zajęć organizowanych przez szkołę.czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Page 31: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Określając liczbę opiekunów oraz sposób sprawowania opieki Określając liczbę opiekunów oraz sposób sprawowania opieki nad dziećmi powinien uwzględniać następujące kryteria:nad dziećmi powinien uwzględniać następujące kryteria:

*wiek dzieci,*wiek dzieci,*ich stopień rozwoju psychofizycznego,*ich stopień rozwoju psychofizycznego,*stan zdrowia,*stan zdrowia,*ewentualna niepełnosprawność dzieci,*ewentualna niepełnosprawność dzieci,*specyfika zajęć,*specyfika zajęć,*warunki, w jakich będą się one odbywać (§ 32 rozporządzenia MENiS z 31 *warunki, w jakich będą się one odbywać (§ 32 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).grudnia 2002 r.).

§ 32. § 32. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.będą się one odbywać.2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.programu zajęć, imprez i wycieczek.

Page 32: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TERENOWYCH, SPACERÓW I WYCIECZEK TERENOWYCH, SPACERÓW I WYJŚĆ DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGOWYJŚĆ DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

1. Liczebność grupy podczas wycieczek pieszych powinna wynosić do 25 dzieci – 2 opiekunów.

2. W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.

3. Uczestnicy wycieczki ubrani są odpowiednio do miejsca i warunków atmosferycznych.

4. W mieście należy poruszać się po chodnikach lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Poza miastem - lewą stroną pojedynczo, ustępując nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem można chodzić wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu.

Page 33: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

5. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, uczestnicy wycieczki mogą korzystać z jezdni blisko jej krawędzi ustępując pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom.

6. Kolumna wycieczki w wieku do 10 lat może poruszać się tylko dwójkami lewą stroną jezdni.

7. W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych ścieżkach.

8. Opiekun powinien znać teren.

9. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące zasad bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu a przed wyruszeniem z przedszkola w teren uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.

Page 34: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

10. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer lub wycieczkę 10. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer lub wycieczkę w pobliskie tereny, dokonuje zapisu w zeszycie wyjść, w pobliskie tereny, dokonuje zapisu w zeszycie wyjść, podając liczbę dzieci oraz miejsce pobytu.podając liczbę dzieci oraz miejsce pobytu.

11. Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się 11. Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.

12. Przed każdy planowanym przejściem przez ulicę, 12. Przed każdy planowanym przejściem przez ulicę, przypominamy z dziećmi zasady bezpiecznego przypominamy z dziećmi zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.przekraczania jezdni.

13. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w 13. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.

14. Przed każdym wyjściem na plac przedszkola woźna 14. Przed każdym wyjściem na plac przedszkola woźna oddziałowa powinna sprawdzić teren i zlikwidować oddziałowa powinna sprawdzić teren i zlikwidować ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadomić ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadomić nauczyciela o tym zagrożeniu.nauczyciela o tym zagrożeniu.

Page 35: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

15. W czasie pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym 15. W czasie pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa, bramka wejściowa musi być zamknięta brama wjazdowa, bramka wejściowa do ogrodu przedszkolnego.do ogrodu przedszkolnego.

16. W czasie pobytu dziecka na świeżym powietrzu 16. W czasie pobytu dziecka na świeżym powietrzu nauczycielowi towarzyszy woźna oddziałowa, w grupie 3-nauczycielowi towarzyszy woźna oddziałowa, w grupie 3-latków woźna i pomoc do dzieci.latków woźna i pomoc do dzieci.

17. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, dziecko 17. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką woźnej udając się tam i powracając tylko pod opieką woźnej oddziałowej.oddziałowej.

18. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności 18. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy poszkodowanemu, po czym powiadamia udziela pomocy poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.dyrektora.

19. Należy zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.19. Należy zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

Page 36: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Rozporządzenie Rozporządzenie MENiSMENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizo z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (wstwa i turystyki (

Dz.UDz.U. 2001 nr 135, poz. 1516). 2001 nr 135, poz. 1516) - - § 5§ 5, , § 8§ 8, , § 9§ 9, , § 10 ust. 1§ 10 ust. 1, , § 11 ust. 1§ 11 ust. 1, , § 12§ 12, , § 13§ 13, , § 15§ 15..§ 5.§ 5.

Organizację program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań Organizację program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania

umiejętności specjalistycznych.umiejętności specjalistycznych.

§ 8.§ 8.

Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich

przedstawicieli ustawowych.przedstawicieli ustawowych.

§ 9.§ 9.

Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności

o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z

dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty.i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty.

§ 10.§ 10.

Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy,

którą zatwierdza dyrektor szkoły.którą zatwierdza dyrektor szkoły.

Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia.Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia.

Page 37: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

ZałącznikZałącznik do do rozporządzeniarozporządzeniaMinistra Ministra Edukacji Edukacji Narodowej i Narodowej i Sportu Sportu z dnia z dnia 8 listopada 8 listopada 2001 r. (poz. 2001 r. (poz. 1516)1516)

Page 38: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

§ 11.§ 11.Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.krajoznawstwa i turystyki.

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:osoba pełnoletnia, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,2) jest instruktorem harcerskim,2) jest instruktorem harcerskim,

3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, może być osoba po ukończeniu Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2

pkt 3.pkt 3.Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, może być osoba Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, może być osoba

posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.odpowiedniej dyscypliny sportu.

§ 12.§ 12.Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz 3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,sprawuje nadzór w tym zakresie,

4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,przestrzegania,

5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa 5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,uczestnikom wycieczki lub imprezy,

6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej 6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,pomocy,

7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej 10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej

zakończeniu.zakończeniu.

Page 39: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

§ 13.§ 13.Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po

uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.Opiekun w szczególności:Opiekun w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i 2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i

harmonogramu wycieczki lub imprezy,harmonogramu wycieczki lub imprezy,3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, 3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

§ 15.§ 15.Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od

następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych

wypadków i kosztów leczenia.wypadków i kosztów leczenia.

Page 40: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 paździRozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (ernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.UDz.U. 2009 nr 169, poz. 1324). 2009 nr 169, poz. 1324) - - § 20 ust. 1 § 20 ust. 1 pktpkt 2 2 i i ust. 3.ust. 3.

§ 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we § 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:nadzoru pedagogicznego:

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów 2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;statutowej szkół i placówek;

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:szczególności przez:

a) organizowanie szkoleń i narad,a) organizowanie szkoleń i narad,b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających

ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.nadzoru pedagogicznego.

Page 41: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Bezpieczne wyjście poza Bezpieczne wyjście poza teren przedszkolateren przedszkola

Dokładne uregulowanie spraw związanych z pobytem dzieci Dokładne uregulowanie spraw związanych z pobytem dzieci poza przedszkolem zapewnia ochronę przed grożącymi im poza przedszkolem zapewnia ochronę przed grożącymi im niebezpieczeństwami i zwiększa zaufanie rodziców do niebezpieczeństwami i zwiększa zaufanie rodziców do placówki.placówki.

Statut reguluje organizowanie zajęć poza przedszkolemStatut reguluje organizowanie zajęć poza przedszkolem Dyrektor i nauczyciele powinni zadbać o to, aby w statucie Dyrektor i nauczyciele powinni zadbać o to, aby w statucie

przedszkola nie zostały pominięte sprawy związane z przedszkola nie zostały pominięte sprawy związane z organizowaniem zajęć poza przedszkolem, bowiem każdy organizowaniem zajęć poza przedszkolem, bowiem każdy nauczyciel musi planować i realizować takie zajęcia. nauczyciel musi planować i realizować takie zajęcia. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poza przedszkolem Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poza przedszkolem zależy przede wszystkim od: zależy przede wszystkim od:

przygotowania wyjścia poza teren przedszkola pod względem przygotowania wyjścia poza teren przedszkola pod względem organizacyjnym i programowym zgodnie z przyjętymi w tym organizacyjnym i programowym zgodnie z przyjętymi w tym zakresie ustaleniami;zakresie ustaleniami;

przygotowania dzieci do wyjścia poza teren przedszkola;przygotowania dzieci do wyjścia poza teren przedszkola; przestrzegania przez nauczyciela i opiekunów wewnętrznych przestrzegania przez nauczyciela i opiekunów wewnętrznych

regulacji zapisanych w statucie, regulaminie, procedurze oraz regulacji zapisanych w statucie, regulaminie, procedurze oraz przepisów prawa.przepisów prawa.

Przy każdym wyjściu poza teren przedszkola powinny Przy każdym wyjściu poza teren przedszkola powinny obowiązywać stałe zasady.obowiązywać stałe zasady.

Page 42: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Liczba opiekunów dostosowana Liczba opiekunów dostosowana jest do liczby dziecijest do liczby dzieci

Przy ustalaniu ile osób dorosłych wyjdzie z Przy ustalaniu ile osób dorosłych wyjdzie z dziećmi poza teren przedszkola należy wziąć dziećmi poza teren przedszkola należy wziąć

pod uwagę wiek dzieci, liczebność grupy, pod uwagę wiek dzieci, liczebność grupy, warunki, w jakich będą odbywać się zajęcia. warunki, w jakich będą odbywać się zajęcia. W statutach lub regulaminach określa się, ile W statutach lub regulaminach określa się, ile

dzieci powinno przypadać na jednego dzieci powinno przypadać na jednego opiekuna. Jeżeli w dniu zaplanowanego opiekuna. Jeżeli w dniu zaplanowanego

wyjścia nie można spełnić tego warunku, wyjścia nie można spełnić tego warunku, lepiej zrezygnować ze spaceru lub wycieczki. lepiej zrezygnować ze spaceru lub wycieczki.

Jeżeli zdarzy się wypadek, to dyrektor Jeżeli zdarzy się wypadek, to dyrektor poniesie konsekwencje za brak zapewnienia poniesie konsekwencje za brak zapewnienia

dzieciom właściwej opieki.dzieciom właściwej opieki.

Page 43: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Odpowiedzialność za Odpowiedzialność za dziecidzieci

Za bezpieczeństwo dzieci poza przedszkolem Za bezpieczeństwo dzieci poza przedszkolem odpowiedzialny jest wychowawca, któremu odpowiedzialny jest wychowawca, któremu dyrektor przedszkola powierzył opiece dany dyrektor przedszkola powierzył opiece dany

oddział i który w tym czasie pracuje z oddział i który w tym czasie pracuje z oddziałem. Wyznaczone osoby oddziałem. Wyznaczone osoby wspomagające wychowawcę w wspomagające wychowawcę w

sprawowaniu opieki powinny ją sprawować sprawowaniu opieki powinny ją sprawować od momentu wyjścia do powrotu do od momentu wyjścia do powrotu do

przedszkola. Trasa i czas pobytu poza przedszkola. Trasa i czas pobytu poza przedszkolem powinny być dostosowane do przedszkolem powinny być dostosowane do

możliwości psychofizycznych dzieci.możliwości psychofizycznych dzieci.

Page 44: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Dzieci są zawsze pod opieką wychowawcyDzieci są zawsze pod opieką wychowawcyNie należy dzieci nigdy zostawiać choć na Nie należy dzieci nigdy zostawiać choć na

chwilę samych, np. wyprowadzić z przedszkola i chwilę samych, np. wyprowadzić z przedszkola i zostawiać przed budynkiem, aby załatwić zostawiać przed budynkiem, aby załatwić

jeszcze jakieś ważne sprawy.jeszcze jakieś ważne sprawy.

Wyjście poza teren przedszkola jest Wyjście poza teren przedszkola jest zgłaszane dyrektorowi lub innej osobie zgłaszane dyrektorowi lub innej osobie wskazanej w przyjętych ustaleniach.wskazanej w przyjętych ustaleniach.

Jeżeli statut/regulamin/procedura tego Jeżeli statut/regulamin/procedura tego wymaga należy wpisać informację do wymaga należy wpisać informację do zeszytu wyjść, podając cel, realizowaną zeszytu wyjść, podając cel, realizowaną formę (jeżeli spacer - to trasę) liczbę formę (jeżeli spacer - to trasę) liczbę dzieci, przewidywany czas powrotu i inne dzieci, przewidywany czas powrotu i inne dane zgodnie z ustaleniami.dane zgodnie z ustaleniami.

Page 45: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Przed wyjściem sprawdza się stan Przed wyjściem sprawdza się stan zdrowia wychowankówzdrowia wychowanków

Jeżeli stan zdrowia jakiegoś dziecka budzi Jeżeli stan zdrowia jakiegoś dziecka budzi wątpliwości lepiej zapewnić mu opiekę w wątpliwości lepiej zapewnić mu opiekę w przedszkolu i powiadomić rodziców niż przedszkolu i powiadomić rodziców niż ryzykować, że po wyjściu z przedszkola ryzykować, że po wyjściu z przedszkola

poczuje się gorzej. W trakcie pobytu poza poczuje się gorzej. W trakcie pobytu poza terenem przedszkola należy obserwować terenem przedszkola należy obserwować

zachowanie dzieci i reagować na zachowanie dzieci i reagować na informacje o złym samopoczuciu. W razie informacje o złym samopoczuciu. W razie

skarżenia się dziecka na jakąś dolegliwość, skarżenia się dziecka na jakąś dolegliwość, należy wrócić do przedszkola. Nie należy należy wrócić do przedszkola. Nie należy

kontynuować spaceru, gdy dzieci kontynuować spaceru, gdy dzieci sygnalizują zmęczenie.sygnalizują zmęczenie.

Page 46: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Wychowawca powinien mieć przy sobie Wychowawca powinien mieć przy sobie telefon i apteczkę. Dzięki temu wychowawca telefon i apteczkę. Dzięki temu wychowawca

będzie mógł udzielić dziecku pomocy, gdy będzie mógł udzielić dziecku pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba i szybko skontaktować zajdzie taka potrzeba i szybko skontaktować się z dyrektorem i rodzicami. W razie urazu się z dyrektorem i rodzicami. W razie urazu lub wypadku, udziela się pomocy dziecku, lub wypadku, udziela się pomocy dziecku,

powiadamia dyrektora przedszkola i powiadamia dyrektora przedszkola i rodziców, w razie potrzeby wzywa rodziców, w razie potrzeby wzywa

pogotowie.pogotowie.

Zgoda rodziców na udział dzieci w Zgoda rodziców na udział dzieci w wycieczkach jest bezwzględnie wycieczkach jest bezwzględnie

wymagana. Jeśli zapis w statucie/ wymagana. Jeśli zapis w statucie/ regulaminie/ procedurze tak przewiduje, to regulaminie/ procedurze tak przewiduje, to

przed planowanym wyjściem poza teren przed planowanym wyjściem poza teren przedszkola należy wcześniej zwrócić się przedszkola należy wcześniej zwrócić się

do nich o wyrażenie zgody na piśmie.do nich o wyrażenie zgody na piśmie.

Page 47: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Omówienie z dziećmi Omówienie z dziećmi wyjścia!!!wyjścia!!!

Przed wyjściem poza teren przedszkola Przed wyjściem poza teren przedszkola omawia się z dziećmi cel, trasę, omawia się z dziećmi cel, trasę,

zagrożenia i sposoby ich uniknięcia, zagrożenia i sposoby ich uniknięcia, zasady bezpieczeństwa. Można to zrobić zasady bezpieczeństwa. Można to zrobić dzień wcześniej zapowiadając wyjście, a dzień wcześniej zapowiadając wyjście, a

bezpośrednio przed wyjściem o tych bezpośrednio przed wyjściem o tych zasadach przypomnieć. Trzeba zasadach przypomnieć. Trzeba

pamiętać, aby informację przekazać pamiętać, aby informację przekazać prostym, zrozumiałym dla dzieci prostym, zrozumiałym dla dzieci

językiem, podając przykłady językiem, podając przykłady niewłaściwych zachowań niewłaściwych zachowań

Page 48: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza

terenem przedszkolaa) przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy

opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,

b) nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając dane,

c) nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola, d) zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w

którym jest już odnotowana obecność dzieci, e) w trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad

dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci),

f) w przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel i dwie pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci),

g) podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun,

h) w przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela,

Page 49: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

i) całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel, j) w trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą, k) w czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy, l) przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni, ł) przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą, m) dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy winny mieć kamizelki lub opaski odblaskowe, o) w przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może

uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji,

Page 50: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Przestrzeganie przepisów Przestrzeganie przepisów ruchu drogowegoruchu drogowego

Kolumna pieszych Kolumna pieszych uczestników wycieczki w uczestników wycieczki w wieku do lat 10 jest wieku do lat 10 jest obowiązana korzystać z obowiązana korzystać z chodnika lub drogi dla chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego czasowo nie można z niego korzystać, może korzystać korzystać, może korzystać z jezdni, pod warunkiem z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca ustępowania miejsca nadjeżdżającemu nadjeżdżającemu pojazdowi. pojazdowi.

Kolumna Kolumna korzystającakorzystająca z z pobocza lub jezdni pobocza lub jezdni jest obowiązana iść jest obowiązana iść lewą stroną drogi. lewą stroną drogi. Piesi w wieku do 10 Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w lat mogą iść w kolumnie tylko kolumnie tylko dwójkami pod dwójkami pod nadzorem co nadzorem co najmniej jednej najmniej jednej osoby pełnoletniej.osoby pełnoletniej.

Page 51: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

ZAPAMIĘTAJ!!!ZAPAMIĘTAJ!!!

Zabronione jest, by kolumna pieszych w Zabronione jest, by kolumna pieszych w wieku do 10 lat poruszała się po jezdni w wieku do 10 lat poruszała się po jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności.warunkach niedostatecznej widoczności.

Dzieci powinny iść zwartą grupą w Dzieci powinny iść zwartą grupą w ustalonym szyku po chodniku lub ustalonym szyku po chodniku lub wyznaczonym pasie dla pieszych. Kolumnę wyznaczonym pasie dla pieszych. Kolumnę powinien prowadzić opiekun, a zamykać powinien prowadzić opiekun, a zamykać wychowawca. Najsłabsze dzieci powinny iść wychowawca. Najsłabsze dzieci powinny iść przodem nadając tempo marszu. Grupa przodem nadając tempo marszu. Grupa powinna przekraczać jezdnię w miejscach powinna przekraczać jezdnię w miejscach wyznaczonych.wyznaczonych.

Page 52: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

PODSTAWA PODSTAWA PRAWNA:PRAWNA:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystykipubliczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:następuje:

§ 1.§ 1.Przedszkola, szkoły i placówki, zwane dalej "szkołami", mogą organizować dla wychowanków Przedszkola, szkoły i placówki, zwane dalej "szkołami", mogą organizować dla wychowanków

i uczniów, zwanych dalej "uczniami", różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.i uczniów, zwanych dalej "uczniami", różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.W organizowaniu form działalności, o której mowa w ust. 1, szkoły mogą współdziałać ze W organizowaniu form działalności, o której mowa w ust. 1, szkoły mogą współdziałać ze

stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.krajoznawstwo i turystyka.

§ 2.§ 2.Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,2) poznawanie kultury i języka innych państw,2) poznawanie kultury i języka innych państw,

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,umiejętności korzystania z zasobów przyrody,6) podnoszenie sprawności fizycznej,6) podnoszenie sprawności fizycznej,

7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych 7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,ekologicznie,

8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,9) przeciwdziałanie patologii społecznej,9) przeciwdziałanie patologii społecznej,

10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Page 53: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

§ 3.§ 3.Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnychpozalekcyjnych oraz pozaszkolnych§ 4.

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia

obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej

"wycieczkami",3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym

posługiwania się specjalistycznym sprzętem,5) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły,

szkoły zimowe, szkoły ekologiczne- zwane dalej "imprezami".

§ 5.Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i

potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

§ 8.Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających

się  ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.§ 9.

Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu,

trasie, harmonogramie i regulaminie.Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez

odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102,

poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty.

Page 54: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

§ 10.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i

nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do

rozporządzenia.§ 11.

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna,

wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2) jest instruktorem harcerskim,3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki

kwalifikowanej lub pilota wycieczek.Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, może być osoba po

ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa

w § 4 pkt 4, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

§ 12.Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

Page 55: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

§ 13.Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody

dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.Opiekun w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu

wycieczki lub imprezy,3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.§ 14.

Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym

porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

Page 56: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

§ 15.Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw

nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków

i kosztów leczenia.§ 16.

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów

wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

1) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i

organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,3) ze środków wypracowanych przez uczniów,

4) ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

§ 17.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Page 57: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108, poz. 908) - art. 11 i art. 12(Dz. U. 2005 nr 108, poz. 908) - art. 11 i art. 12

Rozdział 2 - Ruch pieszych Art. 11.

1. Pieszy jest obowiązany korzystać zchodnika lub drogi dla pieszych, a w

razieich braku – z pobocza. Jeżeli nie mapobocza lub czasowo nie można zniego korzystać, pieszy może korzystać zjezdni, pod warunkiem zajmowaniamiejsca jak najbliżej jej krawędzi iustępowania miejsca nadjeżdżającemupojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jestobowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iśćjeden za drugim. Na drodze o małymruchu, w warunkach dobrej widoczności,dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego zdrogi dla rowerów jest dozwolonetylko w razie braku chodnika lubpobocza albo niemożnościkorzystania z nich. Pieszy, zwyjątkiem osoby

niepełnosprawnej,korzystając z tej drogi, jestobowiązany ustąpić miejscarowerowi.

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się

w strefie zamieszkania. W strefietej pieszy korzysta z całejszerokości drogi i mapierwszeństwo przed pojazdem.

Page 58: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Art. 12. 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiempieszych w wieku do 10 lat, może sięporuszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat

stosuje się odpowiednio przepisy art. 11ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią wKolumnie obok siebie nie możeprzekraczać 4, a w kolumnie wojskowej

6,pod warunkiem że kolumna nie zajmujewięcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść wKolumnie tylko dwójkami pod nadzoremco najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie możeprzekraczać 50 m. Odległość międzykolumnami nie może być mniejsza niż

100m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się wwarunkach niedostatecznej widoczności: 1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są2) obowiązani nieść latarki: a) pierwszy – ze światłem białym, skierowanym dob) przodu, c) ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym dotyłu; 2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 midący po lewej stronie z przodu i z tyłu sąobowiązani używać elementów odblaskowychodpowiadających właściwym warunkom technicznym,a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieśćdodatkowe latarki ze światłem białym,rozmieszczone w taki sposób, aby odległość międzynimi nie przekraczała 10 m; 3) światło latarek powinno być widoczne z odległościco najmniej 150 m. 7. Zabrania się: 1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły;zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lubpolicyjnej; 2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10lat w warunkach niedostatecznej widoczności; 3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przezosobę w wieku poniżej 18 lat.

Page 59: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Zapewnienie bezpieczeństwa na placu zabaw

Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem przeznaczonym wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Na terenie placu zabaw zakazuje się: -niszczenia sprzętu i urządzeń -zaśmiecania terenu -niszczenia zieleni -wprowadzania zwierząt.

Page 60: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw nauczycielki zobowiązane są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo oraz do egzekwowania przestrzegania tych że umów (np.

rozmowy bezpośrednio przed wejściem i odpowiednie zapisy w dzienniku)

Przed każdym wyjściem na plac zabaw woźna powinna sprawdzić teren, zlikwidować ewentualne niebezpieczeństwa i zgłosić ten fakt dyrektorowi

oraz pracownikowi do prac ciężkich.

Za utrzymanie w czystości placu, systematyczny przegląd, konserwację i naprawę urządzeń

odpowiedzialny jest pracownik do prac ciężkich.

Page 61: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

W czasie pobytu dzieci na placu zabaw ważne jest aby furtki były zamknięte Obowiązek ten dotyczy wszystkich rodziców, osób upoważnionych do odbioru

dzieci z przedszkola, a w szczególności wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich żadnych usterek, oraz z tych przy których

bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawek w ogrodzie przedszkolnym w sposób bezpieczny i zgodnie z

zasadami ich użytkowania (prawidłowy siad na huśtawkach, zabawkach sprężynowych, prawidłowe trzymanie uchwytów, nie

wchodzenie na górne części urządzeń- nie przeznaczone do zabaw itp.).

Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury (konsultacje z rodzicami)

W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu oraz

zabezpieczone kremem z filtrem ochronnym UV przeciwko promieniom słonecznym i mieć stały dostęp do napojów (woda niegazowana, napoje owocowe). Napoje na plac zabaw dostarczają woźne, po

konsultacji z nauczycielką.

Page 62: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki organizują dzieciom gry i zabaw, zajęcia sportowe, prace badawcze, prace gospodarcze oraz

zabawę swobodną. Nauczycielki i personel przedszkola nie gromadzą się w jednym miejscu lecz współdziałają z dziećmi.

Na terenie ogrodu mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciele, rodzice i osoby upoważnione do odbioru dzieci.

Na placu zabaw opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic lub osoba upoważniona z chwilą przywitania się z nim i nauczycielką.

Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety

znajdującej się w budynku przedszkola, udając się do niej tam i z powrotem pod opieką pomocy nauczyciela. Po godzinie 15.00

nauczycielka doprowadza dziecko do drzwi przedszkola, dzwoni i opiekę nad dzieckiem przejmuje woźna.

W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia

dyrektora przedszkola oraz rodziców.

Page 63: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora przedszkola

oraz rodziców.

Podczas nieobecności dzieci w Przedszkolu, piaskownica jest zabezpieczona pokrowcem przed zwierzętami. Piasek w piaskownicy

wymieniany jest raz do roku. Piaskownice odkrywają woźne po konsultacji z nauczycielkami.

Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabaw oraz koce do odpoczynku. Sprzęt, zabawki, koce wynoszą woźne

po konsultacji z nauczycielkami.

Po każdym pobycie na placu zabaw, nauczycielka wraz z dziećmi porządkuje wszystkie zabawki, sprzęt gromadząc go w wyznaczonym

miejsc. Do pomieszczeń gospodarczych sprzęt i zabawki chowają woźne lub pracownik do prac ciężkich.

Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem

dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też, osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać

uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci

przebywających na terenie przedszkolnego placu zabaw.

Page 64: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, jak np. szkło, puszki, strzykawki, igły,

podpaski, środki odurzające, itp., zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc nauczyciela oraz powiadamia o fakcie dyrektora przedszkola lub

kierownika gospodarczego.

Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie przedszkola czynu

karalnego zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty,

Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka

temperatura, burza).

Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko

pod opieką pomocy nauczyciela.

W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej

grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

Page 65: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i

ufne.ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie

gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. kreatywności w rozwiązywaniu problemów.

Ponieważ to nauczyciel niezmiennie Ponieważ to nauczyciel niezmiennie czuwa nad bezpieczeństwem dzieci czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, podczas pobytu w przedszkolu, dlatego też już w pierwszych dniach dlatego też już w pierwszych dniach pobytu dzieci w przedszkolu ustala pobytu dzieci w przedszkolu ustala wspólnie z wychowankami normy wspólnie z wychowankami normy postępowania związane z ich postępowania związane z ich bezpieczeństwem poprzez: bezpieczeństwem poprzez: opracowanie kontraktu grupy, w opracowanie kontraktu grupy, w którym zawarte są zasady którym zawarte są zasady zachowania się w sali zachowania się w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego oraz zasady właściwego korzystania z zabawek, zapoznanie korzystania z zabawek, zapoznanie dzieci z regulaminem zachowania dzieci z regulaminem zachowania się w ogrodzie przedszkolnym, się w ogrodzie przedszkolnym, zaznajomienie dzieci z sytuacjami zaznajomienie dzieci z sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem na związanymi z bezpieczeństwem na terenie przedszkola jak i poza nim.terenie przedszkola jak i poza nim.

Page 66: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Nauczyciel dostarczając im odpowiedniej wiedzy może liczyć Nauczyciel dostarczając im odpowiedniej wiedzy może liczyć

na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń są zajęcia otwarte jak również spotkania spostrzeżeń są zajęcia otwarte jak również spotkania

indywidualne i grupowe z rodzicami.indywidualne i grupowe z rodzicami.

Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi – zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w celowi – zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w

przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać

zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a

następnie w szkole. następnie w szkole.

Page 67: Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik