Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

of 67 /67
Prezentację multimedialna Prezentację multimedialna przygotowały: przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik mgr Edyta Gawlik

Embed Size (px)

description

Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik. Rada szkoleniowa nt.: „Bezpiecznie na wycieczce, spacerze i w ogrodzie przedszkolnym”. Definicja BEZPIECZEŃSTWA. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Prezentację multimedialna przygotowały: mgr Lidia Kowalska mgr Edyta Gawlik

 • Prezentacj multimedialna przygotoway: mgr Lidia Kowalskamgr Edyta Gawlik

 • Definicja BEZPIECZESTWABezpieczestwo - stan bd proces, gwarantujcy istnienie dziecka oraz moliwo jego rozwoju. Odznacza si brakiem ryzyka utraty czego dla dziecka szczeglnie cennego ycia, zdrowia, szacunku, uczu poprzez oddalenie zagroenia, lkw, obaw niepokoju i niepewnoci. Bezpieczestwo dziecka w przedszkolu, to zesp czynnikw wpywajcych na poczucie bezpieczestwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunkw materialnych, psychospoecznych. To take zesp zabiegw metodycznych ksztatujcych czynn postaw wobec zdrowia.

 • Obowizki, odpowiedzialno, upowanienia osb zapewniajcych dzieciom bezpieczestwo:

  Dyrektor ponosi odpowiedzialno za stan bezpieczestwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a take bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty nalece do przedszkola pod ktem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkw korzystania z tych obiektw; sporzdza protokoy z kontroli obiektw; odpowiada za jako pracy pracownikw, za organizacj pracy; opracowuje regulaminy i instrukcje zwizane z zapewnieniem bezpieczestwa dzieciom.

  Nauczyciele s zobowizani do nadzoru nad dziemi przebywajcymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zada zwizanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniaj opiek, wychowanie i uczenie si w atmosferze bezpieczestwa; upowszechniaj wrd dzieci wiedz o bezpieczestwie oraz ksztatuj waciwe postawy wobec zdrowia, zagroe i sytuacji nadzwyczajnych; s zobowizani do przestrzegania przepisw prawa oglnego i wewntrznego.

  Inni pracownicy przedszkola s zobowizani do rzetelnego realizowania zada zwizanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcj opiekucz i wychowawcz przedszkola; pomagaj nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuczej; s zobowizani do przestrzegania przepisw prawa oglnego i wewntrznego.

  Rodzice, w trosce o bezpieczestwo wasnego dziecka, powinni zna procedury zapewnienia bezpieczestwa obowizujce w przedszkolu; w tym zakresie powinni take wsppracowa z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

 • Bezpieczny wyjazd na wycieczkSzczegln form wyjcia poza teren przedszkola s wycieczki poczone z przejazdem autokarem do miejsca docelowego. Dla dzieci jest to dodatkowa atrakcja, ale dla dyrektora i wychowawcw powany obowizek i odpowiedzialno. Przypominamy, jakie s zadania dyrektora placwki, kierownika wycieczki oraz opiekunw. Omawiamy podstawowe zasady zapewnienia dzieciom opieki w autokarze i podczas postoju.

 • ZASADY OGLNEFormy dziaalnoci w zakresie krajoznawstwa i turystyki:

  a) spacery i wycieczki edukacyjno inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupenienia obowizujcego programu wychowawczo-dydaktycznego, w ramach danych zaj edukacyjnych;b) wycieczki krajoznawczo turystyczne , w ktrych udzia nie wymaga od uczestnikw przygotowania kondycyjnego i umiejtnoci specjalistycznych;c) imprezy krajoznawczo turystyczne;d) imprezy wyjazdowe kino, teatr, muzea itp.;e) wycieczki rowerowe;f) wycieczki kilku lub kilkunastodniowe, tzw. Zielone przedszkola.

 • 3. Organizacja i program spaceru oraz wycieczki powinien by dostosowany do wieku, zainteresowa i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawnoci fizycznej, stopnia przygotowania i umiejtnoci.

  4. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny by organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i krajoznawczo turystyczne na terenie najbliszej okolicy, macierzystej gminy i regionu geograficzno turystycznego.

  5. Organizujc spacery i wycieczki zapoznajemy dzieci z miejscem i celem, aby ich obserwacje i dziaania byy wiadome.

  6. Zapewniamy pene bezpieczestwo, a w okrelonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody, zapewniajc waciw organizacj tak, aby osign waciwe cele edukacyjne.

 • 7. Dzieci niepenosprawne mog bra udzia w spacerach, wycieczkach i imprezach o ile nie maj przeciwwskaza zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba penica rol opiekuna.

  8. Zabrania si prowadzenia spacerw i wycieczek podczas burzy, nieycy, gooledzi.

  9. W razie wypadku uczestnikw spaceru lub wycieczki stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce postpowania w razie wypadkw w szkoach i placwkach publicznych.

  10. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni by objci ubezpieczeniem od nastpstw nieszczliwych wypadkw.

 • Zadania dyrektora - Cho za bezpieczestwo dzieci w czasie trwania wycieczki odpowiada kierownik wycieczki i opiekunowie, to odpowiedzialno za dzieci powierzone opiece przedszkola, za ich bezpieczestwo podczas zaj organizowanych poza placwk odpowiada przede wszystkim dyrektor. Kada wycieczka musi by zorganizowana zgodnie z przepisami prawa i wymogami bezpieczestwa. Dyrektor przedszkola powinien:zadba o to, by w statucie przedszkola i regulaminie wycieczek opisane byy wszystkie kwestie zwizanych z ich organizacj - przedszkole moe posiada indywidualne, waciwe dla siebie rozwizania, ale nie mog by one sprzeczne z przepisami prawa;czuwa nad realizacj planowanych wycieczek zgodnie z okrelon procedur;kontrolowa przestrzeganie przez wychowawcw przepisw prawa i wewntrznych regulacji dotyczcych organizowania wycieczek poprzez obserwowanie podejmowanych czynnoci i prowadzonych z dziemi zaj dotyczcych wycieczki;wyznacza spord pracownikw pedagogicznych (lub innych osb penoletnich) kierownika wycieczki speniajcego wymagania kwalifikacyjne i ustala z nim sposb jej zorganizowania;ustala liczb opiekunw i okrela sposb sprawowania opieki nad dziemi zapewniajcy im pene bezpieczestwo na wycieczce;sprawdza i zatwierdza dokumentacj wycieczki (karta wycieczki, harmonogram, lista uczestnikw, zgody rodzicw/opiekunw, kalkulacja planowanych kosztw, potwierdzenie ubezpieczenia dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw, regulamin wycieczki, zadania wyznaczone dla opiekunw wycieczki).

 • Zadania kierownika wycieczki

  I. Kierownikiem przedszkolnej wycieczki krajoznawczo turystycznej moe by wycznie nauczyciel zatrudniony w placwce, posiadajcy uprawnienia kierowania wycieczk.

  II. Do podstawowych obowizkw kierownika wycieczki naley:

  1. Opracowanie dokumentacji wycieczki, ktr zatwierdza dyrektor:a. karta wycieczki z harmonogramem i zaczon list uczestnikw po 2 egzemplarze (jeden egzemplarz pozostawiony w kancelarii, (kopie potwierdzone za zgodno z oryginaem) zabiera ze sob kierownik wycieczki); Kart wycieczki najlepiej zatwierdzi najpniej na dwa dni przed jej realizacj. b. pisemne zgody rodzicw na udzia dziecka w wycieczce;c. regulamin zachowania si wychowankw podczas wycieczki;d. zakres czynnoci kierownika i opiekuna wycieczki;e. preliminarz finansowy wycieczki przewidujcy koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakoczeniu.

 • 2. Opracowanie z udziaem uczestnikw szczegowego programu i harmonogramu oraz wypenienie karty wycieczki (w harmonogramie trzeba dokadnie okreli czas zbirki (na tyle wczeniej przed planowanym wyjazdem, by wyeliminowa popiech i zamieszanie), wyjazdu, poszczeglnych etapw wycieczki i powrotu, ustali jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki bez wyraania zgody na odbieranie dzieci przez rodzicw po drodze przejazdu autokaru).

  3. Opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestnikw.

  4. Zapewnienie warunkw do penej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

  5. Zaznajomienie uczestnikw z zasadami bezpieczestwa oraz zapewnienie warunkw do ich przestrzegania.6. Okrelenie zada dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczestwa uczestnikom wycieczki.

 • 7. Nadzr nad zaopatrzeniem uczestnikw w niezbdny, sprawny sprzt i ekwipunek oraz apteczk pierwszej pomocy.

  8. Organizacja transportu, wyywienia i noclegw dla uczestnikw wycieczki.

  9. Podzia zada wrd uczestnikw wycieczki.

  10. Przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki.

  11. Dysponowanie rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki.

  12. Podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki po jej zakoczeniu.

 • ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKII. Opiekunami wycieczki powinni by nauczyciele, pracownicy obsugi placwki lub w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorcych udzia w wycieczce.II. Do podstawowych czynnoci opiekuna wycieczki naley:1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziemi.2. Wspdziaanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.3. Nadzr nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowankw ze szczeglnym uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa.4. Nadzoruje wykonanie zada i polece przydzielonych uczestnikom wycieczki.5. Zobowizany jest sprawdza stan liczbowy przedszkolakw przed wyruszeniem z kadego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.6. Wykonywanie innych zada zleconych przez kierownika wycieczki.7. Potwierdza wasnorcznym podpisem na karcie wycieczki przyjcie odpowiedzialnoci za bezpieczestwo dzieci.

 • Zgoda rodzicw na udzia dzieci w wycieczce Rodzice musz wyrazi zgod na udzia dziecka w wycieczce na pimie. W przypadku braku zgody rodzica na udzia dziecka w wycieczce dyrektor przedszkola powinien zorganizowa mu opiek w przedszkolu. Warto poprosi rodzicw o wspprac w wyjanieniu dzieciom zasad bezpieczestwa, koniecznoci ich przestrzegania, sprawdzeniu czy je rozumiej. Rodzice powinni poinformowa kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwociach dzieci w podry np. chorobie lokomocyjnej i szczeglnych potrzebach czy wymaganiach, np. posadzenie dziecka zgodnie z kierunkiem jazdy.

 • Sprawno i oznaczenie autokaruAutokar powinien by sprawny i oznakowany - z tyu i z przodu kwadratowe tablice barwy tej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierowca powinien odpowiedzialnie i konsekwentnie stosowa przepisy ruchu drogowego.Konieczne jest planowanie postojw tylko w miejscach dozwolonych. Kierownik wycieczki musi dopilnowa, by kierowca wcza wiata awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci z autokaru.O dacie i miejscu wyjazdu dyrektor powinien powiadomi policj i domaga si sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz trzewoci kierowcy. Najlepiej by kontrola autokaru zostaa przeprowadzona na 30 minut przed zbirk. Uniknie si wtedy zamieszania, dodatkowego oczekiwania oraz zdenerwowania zarwno dzieci jak i rodzicw.

 • Opiekunowie Przepisy nie okrelaj liczby dzieci przypadajcych na jednego opiekuna. Kierownik wycieczki powinien uzgodni z dyrektorem przedszkola tak ich liczb, aby dzieci miay zagwarantowane pene bezpieczestwo. Ustalenia w tym zakresie powinny by przemylane i uwzgldnia wszystkie kryteria oraz dowiadczenie i umiejtnoci pedagogiczne opiekunw i stopie zdyscyplinowania grupy. Liczb opiekunw oraz sposb zorganizowania opieki naley ustala dla kadej wycieczki oddzielnie i uwzgldnia wszystkie okolicznoci. Powinna by ona zgodna z ustalenia dotyczcymi wycieczek autokarowych zawartymi w statucie lub regulaminie wycieczek.

 • ZADANIA DZIECI UCZESTNIKW WYCIECZKI1. Dzieci starsze bior czynny udzia w przygotowaniach do wycieczki.2. Przestrzegaj zawartych wczeniej umw z opiekunami.3. Rodzice i dzieci sygnalizuj stosunkowo wczeniej wszelkie potrzeby i dolegliwoci zwizane, np. z jazd autokarem.4. Reaguj na umwione sygnay, np. podczas zbirek.5. Przestrzegaj zasad prawidowego zachowania si w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).

 • 6. yczliwie i ufnie odnosz si do opiekunw.

  7. Dzieci starsze pomagaj modszym i sabszym.

  8. Przestrzegaj ustalonych zasad bezpieczestwa i dyscypliny.

  9. Sygnalizuj opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

  10. Nie oddalaj si od grupy bez zgody opiekuna wycieczki.

  11. W czasie jazdy autokarem nie wolno dzieciom: spacerowa , stawa na siedzeniach, wychyla si przez okno, zamieca pojazdu.

 • ZASADY BEZPIECZESTWA PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH1. Liczebno grupy naley dostosowa do moliwoci technicznych autokaru (liczba dzieci nie moe by wiksza od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.2. Kady opiekun zajmuje si swoj grup (15 i 10 osb).3. Miejsca przy drzwiach zajmuj osoby dorose.4. Przejcia w autokarze musz by wolne, nie mog tam znajdowa si dodatkowe miejsca do siedzenia.5. Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawnoci technicznej pojazdu.6. Kierowca moe pracowa max 8 godzin.

 • 7. Przestoje, o ktrych decyduje kierowca s dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

  8. Po kadej przerwie w podry naley sprawdzi stan liczebny dzieci.

  9. Opiekunowie zapewniaj dzieciom bezpieczne przejcie z pojazdu i do pojazdu przy wsiadaniu i wysiadaniu.

  10. Opiekunowie pilnuj bezpieczestwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzi po autokarze, siedzie przodem do oparcia).

  11. Naley zabra ze sob apteczk pierwszej pomocy.

 • Przykad- REGULAMINU ZACHOWANIA SI WYCHOWANKW PODCZAS WYCIECZKI1. Reaguj na ustalony sygna (haso) zbirka.2. W czasie zbirki ustawiam si parami.3. Zachowuj bezpieczestwo podczas jazdy autokarem lub innym rodkiem transportu:a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegw;b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;c. zachowuj czysto w autokarze;d. nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam si przez otwarte okna.4. Zgaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwoci.5. Nie oddalam si od grupy w czasie wycieczki.6. Sucham i stosuj si do polece opiekuna.7. Nie dotykam i nie podnosz nieznanych przedmiotw.8. Sprawnie poruszam si po chodniku oraz zachowuj bezpieczestwo w pobliu jezdni.9. Nie spoywam nieznanych owocw, rolin, grzybw, np. zebranych w ogrodzie, lesie lub sodyczy otrzymanych od nieznajomych.10. Zgaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy zego samopoczucia.11. Sygnalizuj kade zauwaone niebezpieczestwo, np. oddalajcy si kolega, niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp.12. Szanuj przyrod nie miec, nie ami drzew, nie niszcz rolin i wytworw pracy ludzkiej.13. Zachowuj si stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.14. Jestem pogodny, koleeski i pomagam sabszym.

 • Apteczka i pomoc przedmedyczna Kierownik powinien sprawdzi zawarto apteczki, zadba o jej uzupenienie i osobicie dopilnowa by nie zapomniano jej zabra na wycieczk. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodzicw podawa uczniom adnych lekarstw, mona stosowa jedynie rodki opatrunkowe. W sytuacji, gdy zdarzy si wypadek, kierownik i opiekunowie zobowizani s niezwocznie udzieli pierwszej pomocy i ewentualnie zapewni pomoc medyczn. O zdarzeniu naley zawiadomi rodzicw/prawnych opiekunw oraz dyrektora przedszkola.

 • Opieka nad przedszkolakami podczas przebywania na basenieZa bezpieczestwo dzieci przebywajcych na pywalni odpowiadaj: opiekunowie, ktrym opiek nad nimi powierzy dyrektor przedszkola ( 2 ust 1 pkt 3 zacznika nr 1 do rozporzdzenia MEN z 21 maja 2001 r. oraz 10 ust. 4 rozporzdzenia RM z 6 maja 1997 r.),

  2. 1. Statut przedszkola okrela: 3) sposb sprawowania opieki nad dziemi w czasie zaj w przedszkolu oraz w czasie zaj poza przedszkolem,

  10 ust. 4Dzieci do lat 7 mog korzysta z kpieli wyacznie pod opiek i nadzorem osb penoletnich

 • instruktor lub inna uprawniona osoba, jeeli dzieci tworz grup zorganizowan i wicz w wodzie pod jej kierunkiem ( 4 ust. 2 zacznika nr 4 do rozporzdzenia RM z 6 maja 1997 r.), 4 ust. 2 zacznika nr 4Przez grup zorganizowana rozumie si zesp osb uprawiajcych wiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby ratownicy, majcy obowizek staej obserwacji osb kpicych si ( 1 ust. 1 pkt 3, 8 i 9 zacznika nr 4 do rozporzdzenia Rady Ministrw z 6 maja 1997 r.). 1 ust. 1 pkt. 3Warunki bezpieczestwa osb korzystajcych z kpielisk i pywalni zapewnia si w szczeglnoci przez:pkt. 3) Przygotowanie miejsc ratownikom w celu staej obserwacji i kontroli osb kpicych si, a w kpieliskach take korzystajcych ze sprztu pywajcego.

 • 8.1.W celu stworzenia warunkw bezpieczestwa na pywalni naley zapewni:

  1) sta obserwacj przez ratownika (ratownikw) lustra wody oraz osb znajdujcych si na terenie obiektu,2) oznaczenie gbokoci wody w sposb trway i widoczny,3) wyposaenie pywalni w apteczk i sprzt medyczny pierwszej pomocy,4) wyposaenie pywalni w sprzt ratunkowy,5) trwae ogrodzenie pywalni odkrytej,6) bezporedni czno telefoniczn z pogotowiem ratunkowym i najblisz jednostk Policji,7) zamykanie pywalni w okrelonych godzinach, w ktrych nie pracuje suba ratownicza.2.W zajciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedn osob prowadzc zajcia nie moe przypada wicej ni 15 uczestnikw.

 • 9.Do podstawowych obowizkw ratownikw naley:

  1) stae obserwowanie obszaru kpieliska i niezwocznie reagowanie na kady sygna wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,2) kontrola stanu urzdze oraz sprztu, ktre zapewniaj bezpieczestwo osb kpicych si,3) kontrola stref dla umiejcych i nie umiejcych pywa,4) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,5) sygnalizowanie, za pomoc urzdze alarmowych, przekrocze obowizujcego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejcych pywa), a w kpieliskach take nadchodzcej burzy,6) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowizujcego na terenie kpieliska lub pywalni,7) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczcych nagych zmian warunkw atmosferycznych),8) codzienne kontrolowanie gbokoci wody przed otwarciem kpieliska, a w razie potrzeby - przesunicie miejsca kpieli lub czasowe wyczenie okrelonych obszarw kpieliska z uywalnoci,9) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kpieli z wszelkich przedmiotw mogcych spowodowa skaleczenie lub inny nieszczliwy wypadek,10) biece prowadzenie dziennika pracy.

 • Regulamin dla osb korzystajcych z pywalni musi by w widocznym miejscu!!!Dzieci trzeba zapozna z regulaminem!!!Z regulaminu wynika, e: dzieci do lat 7 mog przebywa na terenie pywalni oraz kpa si wycznie pod opiek osb penoletnich,zajcia na pywalni krytej odbywaj si grupowo wedug ustalonego rozkadu zaj,grupa pywajca nie moe liczy wicej ni 15 uczestnikw na jedn osob prowadzc zajcia,zajcia mog odbywa si tylko w obecnoci instruktorw pywania i ratownikw,osoby naruszajce przepisy regulaminu s usuwane z terenu pywalni, wszystkie osoby znajdujce si na terenie pywalni s obowizane podporzdkowa si nakazom ratownikw penicych dyur

 • Zastosuj!!!Dzieci korzystajce z pywalni naley zapozna z jej regulaminem, a opiekunowie powinni czuwa nad jego cisym przestrzeganiem. Warunki i sposb korzystania z pywalni zapewniajce bezpieczestwo dzieciom powinny by uzgodnione z kierownikiem pywalni.

 • Przepisy nie wyznaczaj staej liczby opiekunw przy organizacji zaj poza przedszkolem. Ustalenia w tym zakresie powinny by szczegowo okrelone w statucie przedszkola ( 2 ust 1 pkt 3 zacznika nr 1 do rozporzdzenia MEN z 21 maja 2001 r.). 2. 1. Statut przedszkola okrela: 3) sposb sprawowania opieki nad dziemi w czasie zaj w przedszkolu oraz w czasie zaj poza przedszkolem,

 • Liczba opiekunw zalena od wieku dzieci i ich stanu zdrowiaO liczbie opiekunw i sposobie sprawowania opieki nad dziemi powinien zadecydowa dyrektor przedszkola odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczestwa dzieciom w czasie zaj organizowanych przez przedszkole - w przedszkolu i poza nim (art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a UoSO, art. 7 ust. 1 i 2 pkt 6 KN).

  art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a UoSO1. Dyrektor szkoy lub placwki w szczeglnoci: 3) sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dziaania prozdrowotne; 5a) wykonuje zadania zwizane z zapewnieniem bezpieczestwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj organizowanych przez szko lub placwk;

  art. 7 ust. 1 i 2 pkt 6 KN2.Dyrektor szkoy odpowiedzialny jest w szczeglnoci za:6)zapewnienie bezpieczestwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj organizowanych przez szko.

 • Okrelajc liczb opiekunw oraz sposb sprawowania opieki nad dziemi powinien uwzgldnia nastpujce kryteria:

  *wiek dzieci,*ich stopie rozwoju psychofizycznego,*stan zdrowia,*ewentualna niepenosprawno dzieci,*specyfika zaj,*warunki, w jakich bd si one odbywa ( 32 rozporzdzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).

  32. 1. Przy organizacji zaj, imprez i wycieczek poza terenem szkoy lub placwki liczb opiekunw oraz sposb zorganizowania opieki ustala si, uwzgldniajc wiek, stopie rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualn niepenosprawno osb powierzonych opiece szkoy lub placwki, a take specyfik zaj, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich bd si one odbywa.2. Kryteria, o ktrych mowa w ust. 1, uwzgldnia si rwnie przy ustalaniu programu zaj, imprez i wycieczek.

 • ZASADY BEZPIECZESTWA PODCZAS WYCIECZEK TERENOWYCH, SPACERW I WYJ DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGOLiczebno grupy podczas wycieczek pieszych powinna wynosi do 25 dzieci 2 opiekunw.

  2. W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grup, drugi idzie na kocu.

  3. Uczestnicy wycieczki ubrani s odpowiednio do miejsca i warunkw atmosferycznych.

  4. W miecie naley porusza si po chodnikach lub drogi (cieki) dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Poza miastem - lew stron pojedynczo, ustpujc nadjedajcym pojazdom. Dwjkami poza miastem mona chodzi wycznie po drogach o bardzo maym ruchu.

 • 5. Jeeli nie ma pobocza lub czasowo nie mona z niego korzysta, uczestnicy wycieczki mog korzysta z jezdni blisko jej krawdzi ustpujc pierwszestwa nadjedajcym pojazdom.

  6. Kolumna wycieczki w wieku do 10 lat moe porusza si tylko dwjkami lew stron jezdni.

  7. W lesie naley porusza si po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych ciekach.

  8. Opiekun powinien zna teren.

  9. Kadorazowo przed wyjciem na wiee powietrze nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczce zasad bezpiecznego przebywania na wieym powietrzu a przed wyruszeniem z przedszkola w teren uczestnicy powinni by poinformowani o zasadach poruszania si po drogach i po lesie.

 • 10. Nauczyciel udajc si z dziemi na spacer lub wycieczk w pobliskie tereny, dokonuje zapisu w zeszycie wyj, podajc liczb dzieci oraz miejsce pobytu.

  11. Podczas przej w pobliu jezdni, osoby opiekujce si dziemi asekuruj je idc chodnikiem od strony ulicy.

  12. Przed kady planowanym przejciem przez ulic, przypominamy z dziemi zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.

  13. Przejcie przez jezdni odbywa si tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodz sprawnie parami, nauczyciel asekuruje stojc na rodku jezdni.

  14. Przed kadym wyjciem na plac przedszkola wona oddziaowa powinna sprawdzi teren i zlikwidowa ewentualne zagroenia w razie potrzeby powiadomi nauczyciela o tym zagroeniu.

 • 15. W czasie pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym musi by zamknita brama wjazdowa, bramka wejciowa do ogrodu przedszkolnego.

  16. W czasie pobytu dziecka na wieym powietrzu nauczycielowi towarzyszy wona oddziaowa, w grupie 3-latkw wona i pomoc do dzieci.

  17. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, dziecko moe skorzysta z toalety znajdujcej si w przedszkolu, udajc si tam i powracajc tylko pod opiek wonej oddziaowej.

  18. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejnoci udziela pomocy poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.

  19. Naley zabra ze sob apteczk pierwszej pomocy.

 • Rozporzdzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunkw i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoy i placwki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135, poz. 1516) - 5, 8, 9, 10 ust. 1, 11 ust. 1, 12, 13, 15. 5.Organizacj program wycieczek oraz imprez dostosowuje si do wieku, zainteresowa potrzeb uczniw, ich stanu zdrowia, sprawnoci fizycznej, stopnia przygotowania umiejtnoci specjalistycznych. 8.Udzia uczniw niepenoletnich w wycieczkach, z wyjtkiem przedmiotowych odbywajcych si w ramach zaj lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. 9.Wycieczk lub imprez przygotowuje si pod wzgldem programowym i organizacyjnym, a nastpnie informuje si uczestnikw o podjtych ustaleniach, a w szczeglnoci o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.Zapewnienie opieki i bezpieczestwa przez szko uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa si w sposb okrelony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z2001r. Nr81, poz.889 iNr102, poz.1115) i ustawy o systemie owiaty. 10.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szko, list uczestnikw, imi i nazwisko kierownika oraz liczb opiekunw zawiera karta wycieczki lub imprezy, ktr zatwierdza dyrektor szkoy.Wzr karty wycieczki lub imprezy stanowi zacznikdo rozporzdzenia.

 • Zacznik do rozporzdzeniaMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8listopada 2001r. (poz. 1516)

 • 11.Dyrektor szkoy wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spord pracownikw pedagogicznych szkoy o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji okrelonych form krajoznawstwa i turystyki.Kierownikiem wycieczki lub imprezy moe by take inna, wyznaczona przez dyrektora szkoy, osoba penoletnia, ktra:1) ukoczya kurs kierownikw wycieczek szkolnych,2) jest instruktorem harcerskim,3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.Kierownikiem obozu wdrownego, o ktrym mowa w4 pkt4, moe by osoba po ukoczeniu kursu dla kierownikw obozw wdrownych lub posiadajca uprawnienia wymienione wust.2 pkt3.Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o ktrej mowa w4 pkt4, moe by osoba posiadajca uprawnienia wymienione wust.2 pkt3 bd stopie trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

  12.Kierownik wycieczki lub imprezy w szczeglnoci:1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestnikw,3) zapewnia warunki do penej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzr w tym zakresie,4) zapoznaje uczestnikw z zasadami bezpieczestwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,5) okrela zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczestwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,6) nadzoruje zaopatrzenie uczestnikw w sprawny sprzt i ekwipunek oraz apteczk pierwszej pomocy,7) organizuje transport, wyywienie i noclegi dla uczestnikw,8) dokonuje podziau zada wrd uczestnikw,9) dysponuje rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki lub imprezy,10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakoczeniu.

 • 13.Opiekunem wycieczki lub imprezy moe by nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoy, inna penoletnia osoba.Opiekun w szczeglnoci:1) sprawuje opiek nad powierzonymi mu uczniami,2) wspdziaa z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,3) sprawuje nadzr nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniw, ze szczeglnym uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa,4) nadzoruje wykonywanie zada przydzielonych uczniom,5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

  15.Uczestnicy wycieczek i imprez podlegaj ubezpieczeniu od nastpstw nieszczliwych wypadkw, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od nastpstw nieszczliwych wypadkw i kosztw leczenia.

 • Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 padziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009 nr 169, poz. 1324) - 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 20. 1. Dyrektor szkoy lub placwki publicznej we wsppracy z innymi nauczycielami zajmujcymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisw prawa dotyczcych dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej oraz innej dziaalnoci statutowej szk i placwek;3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zada, w szczeglnoci przez:a) organizowanie szkole i narad,b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,c) przedstawianie nauczycielom wnioskw wynikajcych ze sprawowanego przez dyrektora szkoy lub placwki nadzoru pedagogicznego.

 • Bezpieczne wyjcie poza teren przedszkolaDokadne uregulowanie spraw zwizanych z pobytem dzieci poza przedszkolem zapewnia ochron przed grocymi im niebezpieczestwami i zwiksza zaufanie rodzicw do placwki.Statut reguluje organizowanie zaj poza przedszkolemDyrektor i nauczyciele powinni zadba o to, aby w statucie przedszkola nie zostay pominite sprawy zwizane z organizowaniem zaj poza przedszkolem, bowiem kady nauczyciel musi planowa i realizowa takie zajcia. Zapewnienie bezpieczestwa dzieciom poza przedszkolem zaley przede wszystkim od: przygotowania wyjcia poza teren przedszkola pod wzgldem organizacyjnym i programowym zgodnie z przyjtymi w tym zakresie ustaleniami;przygotowania dzieci do wyjcia poza teren przedszkola;przestrzegania przez nauczyciela i opiekunw wewntrznych regulacji zapisanych w statucie, regulaminie, procedurze oraz przepisw prawa.Przy kadym wyjciu poza teren przedszkola powinny obowizywa stae zasady.

 • Liczba opiekunw dostosowana jest do liczby dzieciPrzy ustalaniu ile osb dorosych wyjdzie z dziemi poza teren przedszkola naley wzi pod uwag wiek dzieci, liczebno grupy, warunki, w jakich bd odbywa si zajcia. W statutach lub regulaminach okrela si, ile dzieci powinno przypada na jednego opiekuna. Jeeli w dniu zaplanowanego wyjcia nie mona speni tego warunku, lepiej zrezygnowa ze spaceru lub wycieczki. Jeeli zdarzy si wypadek, to dyrektor poniesie konsekwencje za brak zapewnienia dzieciom waciwej opieki.

 • Odpowiedzialno za dzieciZa bezpieczestwo dzieci poza przedszkolem odpowiedzialny jest wychowawca, ktremu dyrektor przedszkola powierzy opiece dany oddzia i ktry w tym czasie pracuje z oddziaem. Wyznaczone osoby wspomagajce wychowawc w sprawowaniu opieki powinny j sprawowa od momentu wyjcia do powrotu do przedszkola. Trasa i czas pobytu poza przedszkolem powinny by dostosowane do moliwoci psychofizycznych dzieci.

 • Dzieci s zawsze pod opiek wychowawcyNie naley dzieci nigdy zostawia cho na chwil samych, np. wyprowadzi z przedszkola i zostawia przed budynkiem, aby zaatwi jeszcze jakie wane sprawy.Wyjcie poza teren przedszkola jest zgaszane dyrektorowi lub innej osobie wskazanej w przyjtych ustaleniach.Jeeli statut/regulamin/procedura tego wymaga naley wpisa informacj do zeszytu wyj, podajc cel, realizowan form (jeeli spacer - to tras) liczb dzieci, przewidywany czas powrotu i inne dane zgodnie z ustaleniami.

 • Przed wyjciem sprawdza si stan zdrowia wychowankwJeeli stan zdrowia jakiego dziecka budzi wtpliwoci lepiej zapewni mu opiek w przedszkolu i powiadomi rodzicw ni ryzykowa, e po wyjciu z przedszkola poczuje si gorzej. W trakcie pobytu poza terenem przedszkola naley obserwowa zachowanie dzieci i reagowa na informacje o zym samopoczuciu. W razie skarenia si dziecka na jak dolegliwo, naley wrci do przedszkola. Nie naley kontynuowa spaceru, gdy dzieci sygnalizuj zmczenie.

 • Wychowawca powinien mie przy sobie telefon i apteczk. Dziki temu wychowawca bdzie mg udzieli dziecku pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba i szybko skontaktowa si z dyrektorem i rodzicami. W razie urazu lub wypadku, udziela si pomocy dziecku, powiadamia dyrektora przedszkola i rodzicw, w razie potrzeby wzywa pogotowie.Zgoda rodzicw na udzia dzieci w wycieczkach jest bezwzgldnie wymagana. Jeli zapis w statucie/ regulaminie/ procedurze tak przewiduje, to przed planowanym wyjciem poza teren przedszkola naley wczeniej zwrci si do nich o wyraenie zgody na pimie.

 • Omwienie z dziemi wyjcia!!!Przed wyjciem poza teren przedszkola omawia si z dziemi cel, tras, zagroenia i sposoby ich uniknicia, zasady bezpieczestwa. Mona to zrobi dzie wczeniej zapowiadajc wyjcie, a bezporednio przed wyjciem o tych zasadach przypomnie. Trzeba pamita, aby informacj przekaza prostym, zrozumiaym dla dzieci jzykiem, podajc przykady niewaciwych zachowa

 • Zapewnienie bezpieczestwa podczas zaj organizowanych poza terenem przedszkolaa) przez zajcia poza terenem przedszkola rozumie si wszystkie formy pracy opiekuczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym, b) nauczyciel udajc si z dziemi na spektakl, wystaw, spacer, piesz wycieczk w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyj poza teren przedszkola, skrupulatnie wypeniajc dane, c) nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjciem z przedszkola, d) zapis powinien by take umieszczony w dzienniku zaj przedszkola, w ktrym jest ju odnotowana obecno dzieci, e) w trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzr nad dziemi sprawuj: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosa na 15 dzieci), f) w przypadku wyjcia poza teren przedszkola grup 3-latkw opiek sprawuje nauczyciel i dwie pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosa na 10 dzieci), g) podczas przemieszczania si dzieci rodkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun, h) w przypadku nieobecnoci pomocy nauczyciela danej grupy, udzia w wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela,

 • i) cakowit odpowiedzialno za zdrowie i ycie dzieci podczas spacerw i wycieczek ponosi nauczyciel, j) w trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szy parami w kolumnie, para za par, k) w czasie trwania wycieczki pieszej w pobliu przedszkola lub spaceru, podczas przej w pobliu jezdni, osoby opiekujce si dziemi asekuruj je idc chodnikiem od strony ulicy, l) przed kadym planowanym przejciem przez ulic, nauczyciel jest zobowizany zatrzyma grup (kolumn) i przypomnie z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni, ) przejcie przez ulic odbywa si tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodz sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grup, stojc na rodku jezdni, pierwsza par prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatni par, m) dzieci i nauczyciele poruszajcy si po ulicy winny mie kamizelki lub opaski odblaskowe, o) w przypadku choroby dziecka, zego samopoczucia dziecko nie moe uczestniczy w wycieczce, nauczyciel zobowizany jest powiadomi rodzicw o zaistniaej sytuacji,

 • Przestrzeganie przepisw ruchu drogowegoKolumna pieszych uczestnikw wycieczki w wieku do lat 10 jest obowizana korzysta z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeeli nie ma pobocza lub czasowo nie mona z niego korzysta, moe korzysta z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliej jej krawdzi i ustpowania miejsca nadjedajcemu pojazdowi. Kolumna korzystajca z pobocza lub jezdni jest obowizana i lew stron drogi. Piesi w wieku do 10 lat mog i w kolumnie tylko dwjkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby penoletniej.

 • ZAPAMITAJ!!!Zabronione jest, by kolumna pieszych w wieku do 10 lat poruszaa si po jezdni w warunkach niedostatecznej widocznoci.Dzieci powinny i zwart grup w ustalonym szyku po chodniku lub wyznaczonym pasie dla pieszych. Kolumn powinien prowadzi opiekun, a zamyka wychowawca. Najsabsze dzieci powinny i przodem nadajc tempo marszu. Grupa powinna przekracza jezdni w miejscach wyznaczonych.

 • PODSTAWA PRAWNA:Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8listopada 2001r. w sprawie warunkw i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoy i placwki krajoznawstwa i turystyki

  Na postawie art.22 ust.2 pkt12 ustawy z dnia 7wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz. U. z1996r. Nr67, poz.329 iNr106, poz.496, z1997r. Nr28, poz.153 iNr141, poz.943, z1998r. Nr117, poz.759 iNr162, poz.1126, z2000r. Nr12, poz.136, Nr19, poz.239, Nr48, poz.550, Nr104, poz.1104, Nr120, poz.1268 iNr122, poz.1320 oraz z2001r. Nr111, poz.1194) zarzdza si, co nastpuje:

  1.Przedszkola, szkoy i placwki, zwane dalej "szkoami", mog organizowa dla wychowankw i uczniw, zwanych dalej "uczniami", rnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.W organizowaniu form dziaalnoci, o ktrej mowa wust.1, szkoy mog wspdziaa ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, ktrych przedmiotem dziaalnoci jest krajoznawstwo i turystyka. 2.Organizowanie przez szkoy krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczeglnoci:1) poznawanie kraju, jego rodowiska przyrodniczego, tradycji, zabytkw kultury i historii,2) poznawanie kultury i jzyka innych pastw,3) poszerzanie wiedzy z rnych dziedzin ycia spoecznego, gospodarczego i kulturalnego,4) wspomaganie rodziny i szkoy w procesie wychowania,5) upowszechnianie wrd dzieci i modziey zasad ochrony rodowiska naturalnego oraz umiejtnoci korzystania z zasobw przyrody,6) podnoszenie sprawnoci fizycznej,7) popraw stanu zdrowia dzieci i modziey pochodzcych z terenw zagroonych ekologicznie,8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,9) przeciwdziaanie patologii spoecznej,10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania si w rnych sytuacjach.

 • 3. Krajoznawstwo i turystyka moe by organizowana w ramach zaj lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych 4.Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa si w nastpujcych formach:1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupenienia obowizujcego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotw pokrewnych,2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w ktrych udzia nie wymaga od uczestnikw przygotowania kondycyjnego i umiejtnoci specjalistycznych - zwane dalej "wycieczkami",3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wdrowne, w ktrych udzia wymaga od uczestnikw przygotowania kondycyjnego i umiejtnoci specjalistycznych, w tym posugiwania si specjalistycznym sprztem,5) imprezy wyjazdowe - zwizane z realizacj programu nauczania, takie jak: zielone szkoy, szkoy zimowe, szkoy ekologiczne- zwane dalej "imprezami". 5.Organizacj i program wycieczek oraz imprez dostosowuje si do wieku, zainteresowa i potrzeb uczniw, ich stanu zdrowia, sprawnoci fizycznej, stopnia przygotowania i umiejtnoci specjalistycznych. 8.Udzia uczniw niepenoletnich w wycieczkach, z wyjtkiem przedmiotowych odbywajcych si ramach zaj lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. 9.Wycieczk lub imprez przygotowuje si pod wzgldem programowym i organizacyjnym, a nastpnie informuje si uczestnikw o podjtych ustaleniach, a w szczeglnoci o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.Zapewnienie opieki i bezpieczestwa przez szko uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa si w sposb okrelony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z2001r. Nr81, poz.889 iNr102, poz.1115) i ustawy o systemie owiaty.

 • 10.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szko, list uczestnikw, imi i nazwisko kierownika oraz liczb opiekunw zawiera karta wycieczki lub imprezy, ktr zatwierdza dyrektor szkoy. Wzr karty wycieczki lub imprezy stanowi zacznik do rozporzdzenia. 11.Dyrektor szkoy wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spord pracownikw pedagogicznych szkoy o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji okrelonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy moe by take inna, wyznaczona przez dyrektora szkoy, osoba penoletnia, ktra:1) ukoczya kurs kierownikw wycieczek szkolnych,2) jest instruktorem harcerskim,3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.Kierownikiem obozu wdrownego, o ktrym mowa w4 pkt4, moe by osoba po ukoczeniu kursu dla kierownikw obozw wdrownych lub posiadajca uprawnienia wymienione wust.2 pkt3.Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o ktrej mowa w4 pkt4, moe by osoba posiadajca uprawnienia wymienione wust.2 pkt3 bd stopie trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu. 12.Kierownik wycieczki lub imprezy w szczeglnoci:1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestnikw,3) zapewnia warunki do penej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzr w tym zakresie,4) zapoznaje uczestnikw z zasadami bezpieczestwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,5) okrela zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczestwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

 • 6) nadzoruje zaopatrzenie uczestnikw w sprawny sprzt i ekwipunek oraz apteczk pierwszej pomocy,7) organizuje transport, wyywienie i noclegi dla uczestnikw,8) dokonuje podziau zada wrd uczestnikw,9) dysponuje rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki lub imprezy,10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakoczeniu. 13.Opiekunem wycieczki lub imprezy moe by nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoy, inna penoletnia osoba.Opiekun w szczeglnoci:1) sprawuje opiek nad powierzonymi mu uczniami,2) wspdziaa z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,3) sprawuje nadzr nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniw, ze szczeglnym uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa,4) nadzoruje wykonywanie zada przydzielonych uczniom,5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 14.Kierownikiem lub opiekunem uczniw biorcych udzia w wycieczce lub imprezie zagranicznej moe by osoba znajca jzyk obcy w stopniu umoliwiajcym porozumienie si w kraju docelowym, jak rwnie w krajach znajdujcych si na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

 • 15.Uczestnicy wycieczek i imprez podlegaj ubezpieczeniu od nastpstw nieszczliwych wypadkw, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od nastpstw nieszczliwych wypadkw i kosztw leczenia. 16.Dziaalno szkoy w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyywienia kierownikw i opiekunw wycieczek lub imprez, moe by finansowana ze rodkw pozabudetowych, a w szczeglnoci:1) z odpatnoci uczniw biorcych udzia w wycieczce lub imprezie,2) ze rodkw pochodzcych z dziaalnoci samorzdu uczniowskiego i organizacji modzieowych dziaajcych na terenie szkoy,3) ze rodkw wypracowanych przez uczniw,4) ze rodkw przekazanych przez rad rodzicw lub rad szkoy, a take osoby fizyczne i prawne. 17.Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14dni od dnia ogoszenia.

 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108, poz. 908) - art. 11 i art. 12Rozdzia 2 - Ruch pieszych Art. 11.

  1. Pieszy jest obowizany korzysta zchodnika lub drogi dla pieszych, a w razieich braku z pobocza. Jeeli nie mapobocza lub czasowo nie mona zniego korzysta, pieszy moe korzysta zjezdni, pod warunkiem zajmowaniamiejsca jak najbliej jej krawdzi iustpowania miejsca nadjedajcemupojazdowi.

  2. Pieszy idcy po poboczu lub jezdni jestobowizany i lew stron drogi.

  3. Piesi idcy jezdni s obowizani ijeden za drugim. Na drodze o maymruchu, w warunkach dobrej widocznoci,dwch pieszych moe i obok siebie.

  4. Korzystanie przez pieszego zdrogi dla rowerw jest dozwolonetylko w razie braku chodnika lubpobocza albo niemonocikorzystania z nich. Pieszy, zwyjtkiem osoby niepenosprawnej,korzystajc z tej drogi, jestobowizany ustpi miejscarowerowi.

  5. Przepisw ust. 14 nie stosuje siw strefie zamieszkania. W strefietej pieszy korzysta z caejszerokoci drogi i mapierwszestwo przed pojazdem.

 • Art. 12. 1. Kolumna pieszych, z wyjtkiempieszych w wieku do 10 lat, moe siporusza tylko praw stron jezdni.

  2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 latstosuje si odpowiednio przepisy art. 11ust. 1 i 2.

  3. Liczba pieszych idcych jezdni wKolumnie obok siebie nie moeprzekracza 4, a w kolumnie wojskowej 6,pod warunkiem e kolumna nie zajmujewicej ni poowy szerokoci jezdni.

  4. Piesi w wieku do 10 lat mog i wKolumnie tylko dwjkami pod nadzoremco najmniej jednej osoby penoletniej.

  5. Dugo kolumny pieszych nie moeprzekracza 50 m. Odlego midzykolumnami nie moe by mniejsza ni 100m. 6. Jeeli przemarsz kolumny pieszych odbywa si wwarunkach niedostatecznej widocznoci: 1) pierwszy i ostatni z idcych z lewej strony s2) obowizani nie latarki: a) pierwszy ze wiatem biaym, skierowanym dob) przodu, c) ostatni ze wiatem czerwonym, skierowanym dotyu; 2) w kolumnie o dugoci przekraczajcej 20 midcy po lewej stronie z przodu i z tyu sobowizani uywa elementw odblaskowychodpowiadajcych waciwym warunkom technicznym,a ponadto idcy po lewej stronie s obowizani niedodatkowe latarki ze wiatem biaym,rozmieszczone w taki sposb, aby odlego midzynimi nie przekraczaa 10 m; 3) wiato latarek powinno by widoczne z odlegocico najmniej 150 m. 7. Zabrania si: 1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgy;zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lubpolicyjnej; 2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10lat w warunkach niedostatecznej widocznoci; 3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przezosob w wieku poniej 18 lat.

 • Zapewnienie bezpieczestwa na placu zabawPlac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem przeznaczonym wycznie dla dzieci uczszczajcych do Przedszkola.

  Na terenie placu zabaw zakazuje si: -niszczenia sprztu i urzdze -zamiecania terenu -niszczenia zieleni -wprowadzania zwierzt.

 • Kadorazowo przed wejciem na plac zabaw nauczycielki zobowizane s do zawierania umw z dziemi warunkujcych ich bezpieczestwo oraz do egzekwowania przestrzegania tych e umw (np. rozmowy bezporednio przed wejciem i odpowiednie zapisy w dzienniku)

  Przed kadym wyjciem na plac zabaw wona powinna sprawdzi teren, zlikwidowa ewentualne niebezpieczestwa i zgosi ten fakt dyrektorowi oraz pracownikowi do prac cikich.

  Za utrzymanie w czystoci placu, systematyczny przegld, konserwacj i napraw urzdze odpowiedzialny jest pracownik do prac cikich.

 • W czasie pobytu dzieci na placu zabaw wane jest aby furtki byy zamknite Obowizek ten dotyczy wszystkich rodzicw, osb upowanionych do odbioru dzieci z przedszkola, a w szczeglnoci wszystkich pracownikw zatrudnionych w przedszkolu.

  Dzieci mog korzysta ze wszystkich zabawek i urzdze ogrodowych pod warunkiem, e nie stwierdzono w nich adnych usterek, oraz z tych przy ktrych bezpieczestwa pilnuje osoba dorosa. Dzieci powinny korzysta ze sprztu i zabawek w ogrodzie przedszkolnym w sposb bezpieczny i zgodnie z zasadami ich uytkowania (prawidowy siad na hutawkach, zabawkach sprynowych, prawidowe trzymanie uchwytw, nie wchodzenie na grne czci urzdze- nie przeznaczone do zabaw itp.).

  Nauczyciel dba o stosowny ubir dziecka, odpowiedni do pory roku i panujcej temperatury (konsultacje z rodzicami)

  W czasie duego nasonecznienia dzieci powinny by zaopatrzone w odpowiednie nakrycie gowy, przebywa w zacienieniu oraz zabezpieczone kremem z filtrem ochronnym UV przeciwko promieniom sonecznym i mie stay dostp do napojw (woda niegazowana, napoje owocowe). Napoje na plac zabaw dostarczaj wone, po konsultacji z nauczycielk.

 • Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki organizuj dzieciom gry i zabaw, zajcia sportowe, prace badawcze, prace gospodarcze oraz zabaw swobodn. Nauczycielki i personel przedszkola nie gromadz si w jednym miejscu lecz wspdziaaj z dziemi.

  Na terenie ogrodu mog przebywa tylko dzieci, nauczyciele, rodzice i osoby upowanione do odbioru dzieci.

  Na placu zabaw opiek nad dzieckiem przejmuje rodzic lub osoba upowaniona z chwil przywitania si z nim i nauczycielk.

  Wszyscy przebywajcy na placu zabaw powinni przestrzega porzdku. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko moe skorzysta z toalety znajdujcej si w budynku przedszkola, udajc si do niej tam i z powrotem pod opiek pomocy nauczyciela. Po godzinie 15.00 nauczycielka doprowadza dziecko do drzwi przedszkola, dzwoni i opiek nad dzieckiem przejmuje wona.

  W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejnoci udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodzicw.

 • W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejnoci udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodzicw.

  Podczas nieobecnoci dzieci w Przedszkolu, piaskownica jest zabezpieczona pokrowcem przed zwierztami. Piasek w piaskownicy wymieniany jest raz do roku. Piaskownice odkrywaj wone po konsultacji z nauczycielkami.

  Na plac zabaw moe by wynoszony sprzt sportowy i inne przybory do zabaw oraz koce do odpoczynku. Sprzt, zabawki, koce wynosz wone po konsultacji z nauczycielkami.

  Po kadym pobycie na placu zabaw, nauczycielka wraz z dziemi porzdkuje wszystkie zabawki, sprzt gromadzc go w wyznaczonym miejsc. Do pomieszcze gospodarczych sprzt i zabawki chowaj wone lub pracownik do prac cikich.

  Kady pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest zwizany z ogromn odpowiedzialnoci osb sprawujcych nadzr nad bezpieczestwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego te, osoby te powinny dooy wszelkiej starannoci w wykonywaniu swoich obowizkw i zwraca uwag na inne, nie ujte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogce mie wpyw na zapewnienie penego bezpieczestwa dzieci przebywajcych na terenie przedszkolnego placu zabaw.

 • W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotw niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, jak np. szko, puszki, strzykawki, igy, podpaski, rodki odurzajce, itp., zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc nauczyciela oraz powiadamia o fakcie dyrektora przedszkola lub kierownika gospodarczego.

  Przedmioty stanowice bezporednie zagroenie zakaeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeli zachodzi podejrzenie popenienia na terenie przedszkola czynu karalnego zawiadamia organa cigania, przekazujc im zabezpieczone przedmioty,

  Nauczyciel nie organizuje zaj z dziemi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjajcych (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza).

  Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko moe skorzysta z toalety znajdujcej si w przedszkolu, udajc si tam i powracajc tylko pod opiek pomocy nauczyciela.

  W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym wicej ni jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwajc nad bezpieczestwem swojej grupy, maj baczenie na pozostae dzieci i obowizkowo reaguj w sytuacji zagroenia, bd niewaciwego zachowania dzieci.

 • Bezpieczestwo dzieci przebywajcych w przedszkolu jest bardzo wane, poniewa bezpieczne dziecko to dziecko szczliwe, wesoe i ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsiwzi to nie podanie gotowych schematw zachowa, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywnoci w rozwizywaniu problemw. Poniewa to nauczyciel niezmiennie czuwa nad bezpieczestwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, dlatego te ju w pierwszych dniach pobytu dzieci w przedszkolu ustala wsplnie z wychowankami normy postpowania zwizane z ich bezpieczestwem poprzez: opracowanie kontraktu grupy, w ktrym zawarte s zasady zachowania si w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rwienikami oraz zasady waciwego korzystania z zabawek, zapoznanie dzieci z regulaminem zachowania si w ogrodzie przedszkolnym, zaznajomienie dzieci z sytuacjami zwizanymi z bezpieczestwem na terenie przedszkola jak i poza nim.

 • Bardzo wana w tym zakresie jest wsppraca z rodzicami. Nauczyciel dostarczajc im odpowiedniej wiedzy moe liczy na kontynuacj i utrwalenie zagadnie z zakresu zdrowia i bezpieczestwa w domu rodzinnym. Okazj do wymiany spostrzee s zajcia otwarte jak rwnie spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami.

  Wszelkie dziaania w przedszkolu maj suy jednemu celowi zapewnieniu i poprawieniu bezpieczestwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposaone w wiedz na temat bezpieczestwa i zdrowia bd potrafiy przewidywa i unika zagroe, posiada wiedz i umiejtno potrzebn do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a nastpnie w szkole.