Prezentacja Raportu Polska 2030 - Micha‚ Boni

download Prezentacja Raportu Polska 2030 - Micha‚ Boni

of 26

Embed Size (px)

description

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" w ramach projektu Foresight Obywatelski realizuje cykl spotkań dotyczących przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej. Poruszane będą tematy globalizacji, technologii, przyszłości obywatelstwa, wartości i postaw w społeczeństwie. 17 grudnia 2009 roku odbyło się spotkanie "Obywatelska Polska 2030", na którym członkowie Zespółu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów zaprezentowali Raport "Polska 2030". Cykl spotkań jest częścią projektu Foresight Obywatelski, którego ogólnym celem jest stworzenie warunków do myślenia o rozwoju sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej w dłuższej perspektywie. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" chce w ten sposób zapoczątkować proces wspólnego zastanawiania się w gronie liderów środowiska nad zmianami w otoczeniu sektora - zidentyfikować je, zastanowić się, w jaki sposób będą wpływać na jego funkcjonowanie, rozważyć jakie wyzwania ze sobą niosą. Chce zachęcić do grupowej refleksji na temat przyszłych działań i dalekosiężnych celów zarówno poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i sektora w całości. Projekt stanowi platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i propozycji, dającą możliwość wspólnego namysłu dla obecnych, ale - co szczególnie ważne - także przyszłych liderów środowiska, nie tylko z Warszawy, ale także spoza niej. Foresight Obywatelski jest pierwszym tego typu projektem zogniskowanym ściśle na polskich organizacjach pozarządowych.

Transcript of Prezentacja Raportu Polska 2030 - Micha‚ Boni

  • 1. 1

2. Wyzwania rozwojowe
Potrzeba porozumienia, co do tego, e przed Polsk stoj wyzwania rozwojowe, wymagajce oglno-spoecznegozaangaowania i odpowiedzialnoci politycznej.10 wyzwa ma charakter kluczowy.
STABILNY, WYSOKI WZROST GOSPODARCZY
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WYSOKA AKTYWNO ZAWODOWA ORAZ ADAPTACYJNO ZASOBW PRACY
SOLIDARNOI KONWERGENCJA REGIONALNA
POPRAWA SPJNOCI SPOECZNEJ
SPRAWNE PASTWO
WZROST KAPITAU SPOECZNEGO
ODPOWIEDNI POTENCJA INFRASTRUKTURY
BEZPIECZESTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE
GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY I ROZWJ KAPITAU INTELEKTUALNEGO
2
3. Polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju
DYFUZJA
3
4. Model dugookresowego rozwoju Polska 2030
Dobrajakoycia
Aspiracje roszczenia, perspektywa generacyjna,solidarno pokole?
Zrwnowaonyrozwj regionalny
Wiksza spjnospoeczna
Rozwjkapitau spoecznego
Spoeczny wymiar rozwoju
Sprawnyrynekpracy
Nowoczesnainfrastruktura
Mikropolityki rozwoju
Rozwjkapitau intelektualnego
Bezpieczna energia, czyste rodowisko
Sprawne pastwo
Potencjademograficzny
Polityka wzrostugospodarczego
Solidne fundamenty rozwoju Polski
Generacja 2.0 pokolenie aspiracji:pokonanie luki edukacyjneji luki technologicznej
O polaryzacji
O dyfuzji
4
5. Fale demograficzne w Polsce
5
6. Potencja demograficzny
Ruch naturalny i migracje, Polska 1989-2030

  • Na pocztku XXI wieku Polska jest wci krajem relatywnie modym w sensie demograficznym.

7. Aktualne tendencje wyduanie si przecitnej dugoci ycia oraz niska dzietno wskazuj jednak, e w najbliszych dekadach naley oczekiwa niekorzystnych zmian w strukturze wiekowej ludnoci.rdo: opracowanie wasne na podstawie danych GUS

  • Wg projekcji GUS w perspektywie roku 2030 liczba osb w wieku pow. 65 lat zwikszy si do okoo 10 mln (2006: 7 mln), przy zmniejszajcej si liczbie osb w wieku produkcyjnym.

8. Zmiany demograficzne to nie tylko zagroenie s one w duej mierze wynikiem rozwoju cywilizacyjnego. 9. Potencja polskich seniorw jako rdo impulsw rozwojowych?6
rdo: ZUS, KRUS, obliczenia wasne
10. Potencja demograficzny
Solidne fundamenty rozwoju Polski
7
11. Zrwnowaony rozwj regionalny
Spoeczny wymiar rozwoju
8
12. 9
Obszary/ regiony metropolitarne w sieci drgi kolei ten-transport
rdo: Sie regionw metropolitarnych RP wg UniiMetropolii Polskich, Pawe Adamowicz, Prezes Unii Metropolii Polskich, 7.09.09
Obszary miejskie 0,2-0,5 mln osb
13. Obszary wiejskie o najgorszych wskanikach sytuacji spoeczno-gospodarczej
10
rdo: Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020:Regiony, miasta, obszary wiejskie, MRR 2009
14. Jako ycia a regiony
rdo: dzennikwschodni.pl
11
15. Wyzwania 2030 a nowy typ przewag konkurencyjnych

  • Przewagi z tytuu szybkiej dyfuzji cywilizacyjnej (wiat Europa Polska metropolie obszary wiejskie),

16. Przewagi z tytuu rozwoju kapitau intelektualnego (edukacja przez cae ycie: 3 83 lata; wyksztacenie wysze powszechne, brokering biznesu i nauki, innowacyjno), 17. Przewagi z tytuu wzrostu aspiracji postmaterialnych nowych generacji (ekonomia ycia codziennego work and leisure time), 18. Przewagi z tytuu wzrostu kreatywnoci i rozwoju klas kreatywnych (nowe rodowisko audio-wizualne, kultura czynnikiem wzrostu), 19. Przewagi z tytuu wzrostu kapitau spoecznego (orientacja na rozwj zdolno do wsppracy: life wide learning, dostpno transportowa i komunikacyjna).12
20. Rozwj kapitau intelektualnego
Mikropolityki rozwoju
13
21. Inwestycje w edukacj
14
Inwestycje w edukacj
Wyniki ucznia na tle swojej grupy wiekowej
Polski system owiaty charakteryzuje anachronicznepodejciedorolinauczycielawidzianego bardziejjakourzdnikazbiurokratyzowanegosystemu nijakopracownikwiedzyi wspwychowawcaprzygotowujcymodychludzidouczeniasiprzezcaeycie.
Inwestycje w kapita ludzki najmodszych daj najwikszy zwrot s najbardziej opacalne nie tylko dla samych dzieci, ale rwnie dla spoeczestwa. W dugim okresie przekadaj si na wyszy poziom dobrobytu, lepsze zdrowie, nisze wskaniki przestpczoci.
22. Edukacja: wyrwnywanie szans rozwojowych
Szkoa jest w niedostatecznym stopniu wykorzystywana jako miejsce wyrwnywania szans rozwojowych. Polska naley do krajw, w ktrych kariera edukacyjna dzieci jest najsilniej zwizana ze statusem spoeczno-ekonomicznym rodzicw (na podstawie wynikw PISA)
rdo: na podst. Mateju P. Smith M.L., Soukup P., Basl J., Determination of College Expectations in OECD Countries, Czech Sociological Review, vol 43. No. 6., (2007).
15
23. 16
Oczekiwane na rynku pracy w USA umiejtnoci pracownikw ze wzgldu na typ zada w okresie 1960-2000
rdo danych: Citizenship and Education in Twenty-eight Countries; The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 1999/2000
24. Rozwj klas kreatywnych

  • Rozwj klas kreatywnych (zawody informatyczne, inynierskie, nauk o czowieku, yciu i spoeczestwie, edukacji, sztuki, rozrywki, mediw; profesjonalici: biznesu, finansw, marketingu, sfery zdrowia, prawnicy): z 10% do 30% w USA,

25. Richard Florida synergia 3T: technologie, talenty, tolerancja, 26. Metropolitarny model rozwoju (lifestyle, uczelnie, usugi, przemysy kulturowe, dyfuzja wewntrzna i zewntrzna) wzy metropolitarne, 27. CDI (Indeks Kompozycji Rnorodnoci): Gay Index, Melting Pot Index, BohemianIndex a korelacja z High TechIndex. 17
28. Globalny Indeks Kreatywnoci
18

  • Dua czwrka miast pierwszego poziomu:Nowy Jork, Londyn ,Tokio, Pary,

29. Inne miasta pierwszego poziomu:Chicago, Los Angeles, Frankfurt, Hong Kong, Mediolan, 30. Miasta drugiego poziomu:San Franciso, Sydney, Toronto, Zurich, Bruksela, Madryt, Meksyk, Sao Paulo, Moskwa, Seul, 31. Miasta trzeciego poziomu:Boston, Waszyngton, Dallas, Houston, Atlanta, Miami, Minneapolis, Amsterdam, Caracas,Dusseldorf, Genewa, Jakarta, Johannesburg, Melbourne, Osaka, Praga, Santiago, Taipei, Bangkok, Pekin, Montreal, Rzym, Sztokholm, Warszawa, Barcelona, Berlin, Budapeszt, Buenos Aires, Kopenhaga, Hamburg, Stambu, Kuala Lumpur, Manila, Shanghai.rdo: R. Florida, TheFlight of theCreativeClass
32. Rozwj kapitau spoecznego
Spoeczny wymiar rozwoju
19
33. Kapita przetrwania i adaptacji vs kapita rozwojowy
Kapita przetrwania i adaptacji
Kapita spoeczny rozwojowy
egalitaryzm, ukryta rywalizacja, bezpieczestwo, przystosowanie, roszczeniowo, maa stabilizacja
merytokracja,zasady rywalizacji, ryzyko, innowacyjno, odpowiedzialno, sukces
Wymiar gospodarczy
konserwatyzm struktur spoecznych, paternalizm, bierno, nadmiar opiekuczoci, brak poszanowania prawa, afirmacja prywatnoci i dystans wobec pastwa
spoeczestwo zmiany, demokratyzacja, zaradno, samopomoc, uczestnictwo obywatelskie, legalizm, lojalno obywatelska
Wymiar spoeczny
indywidualizm, krytycyzm, kreatywno, otwarto i tolerancja
kolektywizm, oportunizm, imitacyjno, konformizm, ksenofobia, brak zaufania do obcych
Wymiar kulturowy
marzenia, samorealizacja, odwaga, naturalna mobilno, aspiracje, strategia radzenia sobie, nowe wzorce konsumpcji postmaterializm, orientacja na przyszo, globalizm
przystosowanie, obawy, roszczenia, narzekanie, potrzeba stabilnoci, konsumpcja a potrzeby podstawowe, orientacja na przeszo, prowincjonalizm
Wymiar generacyjny
20
34. Rozwj NGOs a przestrze
Liczba zarejestrowanych organizacji w poszczeglnych wojewdztwach w 2006 r.
Liczba organizacji pozarzdowych wedug miejsca lokalizacji
rdo: M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarzdowych raport z badania 2006, Warszawa
21
35. Sprawne pastwo
Solidne fundamenty rozwoju Polski
czy
22
36. 23
Sprawne pastwo warunkiem wzrostu kapitau spoecznego
Solidne fundamenty rozwoju Polski
Ewolucja administracji publicznej (od zawiadczenia do owiadczenia)
37. Sprawne pastwo e-governance
24
Wymagania dla procesw RIA (Rich Internet Access) uywanych przez administracj centraln (2005 i 2008)
% obywateli uywajcych usug e-urzdu (2008)
Skumulowana ilo subskrypcji na szerokopasmowy dostp do Internetu na 100 mieszkacw (2003-2008)
rdo:Government at a glance 2009, OECD
38. 25
Kryzys a Polska 2030

  • Wychodzenie z kryzysu strategia i fundamenty rozwoju,

39. Kalendarz polityczny i merytoryczny (projekt 2+4: 2009-2011 oraz 2012-2015) okno szans: 2011/2012, 40. Nowe przewagi konkurencyjne: gospodarka wiedzy oparta na kreatywnoci, 41. Odrobienie zalegoci infrastrukturalnych, 42. Cel: jako ycia (wielowymiarowo: od edukacji przez diet i prac w harmonii z yciem silvereconomy na staro), 43. Mdre przywdztwo, 44. Kapita spoeczny niewykorzystana rezerwa.