Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) Kopalni Soli ... · PDF file Najbezpieczniejsza strategia...

Click here to load reader

 • date post

  12-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) Kopalni Soli ... · PDF file Najbezpieczniejsza strategia...

 • To już 13 lat od kiedy w Kopalni uruchomiony został pracowniczy program emerytalny (PPE).

  PPE w KWB Turów to efekt bardzo dobrej współpracy Pracodawcy ze Związkami Zawodowymi mającej na celu finansowe zabezpieczenie swoich

  pracowników po przejściu na emeryturę. Środki zgromadzone w PPE Kopalni przyczyniły się do polepszenia warunków życia po przejściu

  na emeryturę, co z pewnością mogą potwierdzić osoby, które już skorzystały z tych środków.

  Pracodawca opłaca najwyższą możliwą składkę, czyli dodatkowo jest to aż 7% wynagrodzenia. Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę wydaje się być

  niezbędne w obecnej, niestabilnej sytuacji polskiego systemu emerytalnego. Zarządzającym PPE KWB Turów jest NN Investment Partners TFI S.A.

  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami oferowanymi w PPE, a pracowników, którzy jeszcze nie skorzystali z PPE, zapraszamy

  do złożenia deklaracji przystąpienia do PPE.

  Pracowniczy

  (PPE) Kopalni Soli Wieliczka Program Emerytalny

  Twoja emerytura z NN Investment Partners TFI S.A. dzięki odpowiedzialnemu Pracodawcy

  Pracowniczy Kopalni Węgla

  Brunatnego Turów (KWB Turów)

  Program Emerytalny

  Nowy fundusz w ofercie PPE KWB Turów – NN Gotówkowy

  Czym jest NN Gotówkowy?

  Najbezpieczniejsza strategia w ofercie Funduszy NN: To krótkoterminowe, bardzo płynne instrumenty dłużne, Subfundusz nie inwestuje w akcje, Oczekiwany zysk tego subfunduszu jest zbliżony do oprocentowania depozytów i lokat bankowych, Ryzyko inwestycyjne jest niskie.

  • • •

  Dla kogo jest NN Gotówkowy? NN Gotówkowy przeznaczony jest dla Uczestników którzy:

  Mają krótki okres inwestowania, tj. dla osób które mają mniej niż dwa lata do emerytury, Mają dłuższy okres do emerytury ale chcieliby częściowo ogra- niczyć ryzyko inwestycyjne. Jako dodatkowa opcja inwestycyjna obok NN Stabilnego Wzrostu, Nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i ocze- kują niewielkich zysków na poziomie depozytów bankowych.

  Po co włączono NN Gotówkowy do PPE KWB Turów?

  NN Gotówkowy został włączony do oferty PPE aby umożliwić Uczestnikom Programu zabezpieczenie

  zgromadzonego w PPE kapitału przed spadkiem jego wartości, związanym z wahaniami cen akcji.

  Uczestnik PPE wraz ze zbliżaniem się do momentu wypłaty zgromadzonych środków powinien pomyśleć o zminimalizowaniu

  ryzyka inwestycyjnego i maksymalizacji bezpieczeństwa posiadanego w PPE kapitału.

  13 rok PPE KWB Turów z NN Investment Partners TFI

  ponad 2,5 tyś. Uczestników PPE KWB Turów

  stabilne zyski w Funduszach NN

  prawie 1,7 tyś. Uczestników dokonało wypłaty z PPE KWB Turów

  Bezpieczna forma oszczędzania w funduszach tuż przed emeryturą

 • Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i została sporządzona wyłącznie dla tego celu. Nie stanowi ona oferty doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w ulotce nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejsza ulotka została przygotowana przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. NN IP TFI oraz Fundusze Inwestycyjne NN nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze i subfundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych NN oraz o ich ryzykach inwestycyjnych zawarte są w Prospekcie Informacyjnym dostępnym w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl. Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, będącego subfunduszem NN Parasol FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. NN Subfundusz Gotówkowy i NN Subfundusz Stabilnego będące subfunduszami NN Parasol FIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

  NN Subfundusz Gotówkowy oraz NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, powstały z przekształcenia odpowiednio ING FIO Gotówkowego i ING FIO Stabilnego Wzrostu wnowe subfundusze NN Parasol FIO. Dane sprzed przekształcenia odnoszą się do tych funduszy.

  Dane aktualne na dzień 26.07.2016 r.

  Jak skorzystać z subfunduszu NN Gotówkowego?

  ✓ Uczestnik PPE może zainwestować w NN Gotówkowy 100% środków lub tylko ich część • Alokacja składki do subfunduszu nie może być mniejsza niż 10% lub wielokrotność 10%, a łączny podział między wskazanymi

  subfunduszami musi sumować się do 100%.

  Przykład: 40% składki w Subfundusz 1, pozostałe 60% w Subfundusz 2.

  ✓ Pracownik ma możliwość 4 razy w roku kalendarzowym, bezpłatnie: • Zmienić wybraną wcześniej alokację składek, tj. zadecydować w jakie subfundusze mają być inwestowane przyszłe składki.

  Zmiana alokacji składek nie ma wpływu na zmianę środków dotychczas zgromadzonych w PPE.

  Zmiana alokacji składek dokonywana jest na formularzu Deklaracji przystąpienia do PPE, podobnie jak inne zmiany, np. adresu czy uposażonych.

  • Zmienić podział dotychczas zgromadzonych w PPE środków między dostępnymi subfunduszami NN składając Zlecenie Zamiany, tj. przenieść całość lub część posiadanych dotychczas środków z NN Stabilnego Wzrostu na NN Gotówkowy. Jeśli posiadamy środki zgromadzone na rachunku dodatkowym, one również będą podlegały Zleceniu Zamiany.

  Aktualną wartość środków oraz liczbę jednostek uczestnictwa można sprawdzić na bieżąco w Internetowym Systemie Obsługi Klienta eFundusze NN (ISOK) oraz w Telefonicznym Systemie Obsługi Klienta Telefundusze NN (TSOK) dzwoniąc na infolinię NN Investment Partners TFI 22 588 18 65. Koszt połączenia według stawek operatora.

  Aby uzyskać dostęp do tych usług zgłoś się do Działu Kadr i Spraw Socjalnych.

  Formularze dostępne w Dziale Kadr

  i Spraw Socjalnych

  Alokacja składek

  Złóż Deklaracje uczestnictwa w PPE ze wskazaniem nowego podziału procentowego Twojej składki. Dotyczy wyłącznie przyszłych składek.

  Alokacja inwestycji

  Wypełnij nowy formularz Zlecenia Zamiany. Wskaż kwotę, liczbę jednostek uczestnictwa lub całość środków podlegających zamianie.

  %