Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r

 • GWNY URZD STATYSTYCZNY

  AREA AND POPULATIONIN THE TERRITORIAL PROFILEIN 2016

  CENTRAL STATISTICAL OFFICE

  POWIERZCHNIA I LUDNOW PRZEKROJU TERYTORIALNYM

  W 2016 R.

  StatisticalInformationand Elaborations

  Informacjei opracowania

  statystyczne

  Warszawa 2016

 • Opracowanie publikacji GUS, Departament Metodologii, Standardw

  i Rejestrw Preparation of the publication CSO, Methodology, Standards and Registers Department

  kierujcy Ireneusz Budzyski dyrektor Departamentu

  supervisor director of the Department

  zesp Ewa Kacperczyk, Krystyna Korczak-ydaczewska, team Magdalena Milusz, Jolanta Wjcikowska,

  Katarzyna Ciesielska, Mirosawa Zagrodzka, Anna Sznejder (wykonanie mapy

  preparation of map) Magorzata Marczak (Centrum Informatyki Statystycznej Statistical Computing Centre)

  Druk i oprawa Zakad Wydawnictw Statystycznych Printing and binding Statistical Publishing Establishment

  Okadka Zakad Wydawnictw Statystycznych Cover Statistical Publishing Establishment

  ISSN 1505-5507 Publikacja dostpna na CD oraz w Internecie www.stat.gov.pl Publication available on CD-ROM and at website www.stat.gov.pl

 • PRZEDMOWA

  Niniejsza publikacja stanowi kolejn, wydawan w cyklu rocznym od 1984 roku, prezentacj danych

  o powierzchni i liczbie ludnoci w poszczeglnych jednostkach podziau terytorialnego kraju.

  W imiennych wykazach wojewdztw, powiatw, miast na prawach powiatu, gmin i miast zamieszczono

  lokaty tych jednostek pod wzgldem powierzchni i liczby ludnoci w oglnej zbiorowoci jednostek danego

  rodzaju. W wykazie gmin oznaczono take jednostki o najwikszej i najmniejszej powierzchni i liczbie

  ludnoci w obrbie kadego wojewdztwa oraz odpowiednio wyrniono nazwy gmin, w ktrych znajduj si:

  porty lotnicze,

  porty morskie,

  przejcia graniczne.

  Publikacj opracowano na podstawie:

  rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad prowadzenia,

  stosowania i udostpniania krajowego rejestru urzdowego podziau terytorialnego kraju oraz zwizanych

  z tym obowizkw organw administracji rzdowej i jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r.

  Nr 157, poz. 1031 z pn. zm.),

  rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektrych miast, nadania

  niektrym miejscowociom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib wadz niektrych gmin

  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1083), z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabwka

  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1085) oraz z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie utworzenia

  gminy Szczawa i gminy Grabwka (Dz. U. z 2015 r. poz. 2312),

  danych o powierzchni jednostek podziau terytorialnego kraju, uzyskanych z Departamentu Informacji

  o Nieruchomociach w Gwnym Urzdzie Geodezji i Kartografii,

  danych o liczbie ludnoci w poszczeglnych jednostkach podziau terytorialnego kraju oraz wedug grup

  wiekowych uzyskanych z Departamentu Bada Demograficznych i Rynku Pracy GUS,

  danych o lokalizacji przej granicznych oraz portw lotniczych i morskich, okrelonych w rozporzdzeniu

  Rady Ministrw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1534), rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych (Dz. U. z 2014 r.,

  poz. 1562 z pn. zm), obwieszczeniu Ministra Spraw Wewntrznych (Monitor Polski z 2015 r., poz. 636)

  oraz w decyzji Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie penego stosowania przepisw dorobku Schengen

  w Republice Czeskiej, Republice Estoskiej, Republice otewskiej, Republice Litewskiej, Republice

  Wgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Sowenii i Republice Sowackiej (Dz. U.

  Unii Europejskiej z dn. 8 grudnia 2007 r. L 323/34).

  Dyrektor Departamentu

  Metodologii, Standardw i Rejestrw

  Ireneusz Budzyski

  Warszawa, lipiec 2016 r.

 • PREFACE

  This publication is a subsequent presentation in the cycle of annual publications issued since 1984 and

  concerning the data on the area and population of particular units of territorial division of the country.

  In the lists of names of voivodships, powiats, cities with powiat status, gminas and towns there were

  included the ranking positions of these units with regard to area and population in the general group of units

  of particular types. The list of gminas comprises additional designation of the units with the largest and the

  smallest areas and population in particular voivodships, as well as the names of the gminas in which there

  are located:

  airports,

  seaports,

  border crossings.

  The publication based on:

  Regulation of the Council of Ministers of December 15th, 1998 on detailed principles of running, using and

  making available the territorial register and related to it obligations of the state administration agencies and

  the self-government entities (Journal of Laws from 1998 No 157, item 1031 with amendments),

  Regulation of the Council of Ministers concerning the changes in territorial division of the country (Journal

  of Law from 2015 item 1083, 1085 and 2312),

  data on the area of the units of territorial division of the country obtained from the Department

  of Information on Real Estates of the Head Office of Geodesy and Cartography,

  data on population in particular units of territorial division and population by age groups obtained from the

  Demographic Surveys and Labour Market Department of CSO,

  data on location of border crossings as well as airports and seaports, specified in the Regulations of the

  Council of Ministers (Journal of Law from 2015, item 1534), Regulation of the Minister of Interior (Journal

  of Law from 2014, item 1562 with amendments), the Announcement of the Minister of Interior (Official

  Journal of the Republic of Poland from 2015, item 636) as well as the Council Decision of 6 December

  2007 on the full application of the provisions of the Schengen acquis in the Czech Republic, the Republic

  of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of

  Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic (Official Journal of the

  European Union of 8 December 2007 L 323/34).

  Director of Methodology, Standards

  and Registers Department

  Ireneusz Budzyski

  Warsaw, July 2016

 • 5

  SPIS TRECI

  CONTENTS

  Strona

  Page

  Przedmowa .............................................................................................................................................. 3

  Preface 4

  Uwagi metodyczne .................................................................................................................................... 7

  Methodological notes. 8

  Wyniki bada synteza ........................................................................................................................... 9

  Results of surveys synthesis (Resume) 15

  TABLICE

  TABLES

  Numer Strona

  Number Page

  Powierzchnia, ludno oraz lokaty wedug wojewdztw 1 17

  Area, population and ranking positions by voivodships

  Powierzchnia, ludno oraz lokaty wedug powiatw i miast na prawach powiatu .................................. 2 17

  Area, population and ranking positions by powiats and cities with powiat status

  Powierzchnia i ludno powiatw i miast na prawach powiatu wedug wojewdztw ................................ 3 28

  Area and population of powiats and cities with powiat status by voivodships

  Powierzchnia i ludno wedug rodzaju gmin w przekroju wojewdztw ................................................... 4 29

  Area and population by the types of the gminas by voivodships

  Powierzchnia i ludno w miastach oraz liczba miast powyej 20 tys. mieszkacw wedug wojewdztw ........ 5 31

  Area and population in towns and number of towns with more than 20 thous. inhabitants by voivodships

  Powierzchnia i ludno na terenach wiejskich oraz liczba miejscowoci wiejskich wedug wojewdztw ............ 6 31

  Area and population on rural territories and number of rural localities by voivodships

  Powiaty i miasta na prawach powiatu wedug powierzchni w przekroju wojewdztw ............................... 7 32

  Powiats and cities with powiat status by area by voivodships

  Gminy wedug powierzchni w przekroju wojewdztw ............................................................................... 8 34

  Gminas by area by voivodships

  Miasta wedug powierzchni w przekroju wojewdztw ............................................................................... 9 37

  Towns by area by voivodships

  Tereny wiejskie wedug powierzchni w przekroju wojewdztw ................................................................. 10 38

  Rural territories by area by voivodships

  Powiaty i miasta na prawach powiatu wedug liczby ludnoci w przekroju wojewdztw .......................... 11 39

  Powiats and cities with powiat status by population by voivodships

  Gminy wedug liczby ludnoci w przekroju wojewdztw ........................................................................... 12 41

  Gminas by population by voivodships

  Miasta wedug liczby ludnoci w przekroju wojewdztw ........................................................................... 13 44

  Towns by population by