Porady serwisowe -...

of 26/26
3 SERWIS ELEKTRONIKI 12/2014 Porady serwisowe Widok modu³u zasilacza SMPS Do balastu P203 F501 3.15A/250V Praca: 380V Standby: 168V wzglêdem masy gor¹cej Do g³ównego wy³¹cznika sieciowego SK101 Wejœcie napiêcia napiêcia sieci AC SK100 Do p³yty g³ównej P201 Pin 2 Pin 1 Masa gor¹ca Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem F100 5A/250V AC IN N L Rys. 1. Widok zasilacza PSU telewizora LCD
 • date post

  10-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  355
 • download

  19

Embed Size (px)

Transcript of Porady serwisowe -...

3SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Widok moduu zasilacza SMPS

Do balastuP203

F5013.15A/250VPraca: 380V

Standby: 168Vwzgldem masy gorcej

Dogwnego wycznika

sieciowegoSK101

Wejcie napicianapicia sieci AC

SK100

Do pyty gwnejP201

Pin 2Pin 1

Masa gorcaNiebezpieczestwoporaenia prdem

F1005A/250V

AC IN

N

L

Rys.1.WidokzasilaczaPSUtelewizoraLCD

SERWISELEKTRONIKI12/20144

Poradyserwisowe

Widok moduu zasilacza zintegrowanego z inwerterem IP

Do podwietlenia tylnegolewa strona P402

F5013.15A/250VPraca: 380V

Standby: 168Vwzgldem masy gorcej

Dogwnegowycznikasieciowego

SK102

Wejcie napicianapicia sieci AC

SK100

Do pyty gwnejP201

Pin 2Pin 1

Masa gorcaNiebezpieczestwoporaenia prdem

F1006.3A/250V

AC IN

N

LDo podwietlenia tylnego

prawa strona P401

TP punkt pomiarowysygnau sterujcego

podwietleniem tylnym

Podzespoy wewntrzobszaru ograniczonego

lini przerywan podczone s do

masy gorcej

Rys.2.WidokzasilaczazintegrowanegoIPtelewizoraLCD

5SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

CN2 zczez napiciem24Vdc dla

pyty inwertera

CN3 zczez pozostaymi

napiciami

a/

c/

b/

e/

f/

9SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Rys.1

Rys.3

Sharp MCU

Crystal

Flash Memory L64

Rys.2

Rys.4

11SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

L803

LF-2

022

22mH

L802

LF-2

022

22mH

C808

2200

PAC

2.5kV

C809

2200

PAC

2.5kV

C805

470P

AC2.5

kV

C802

0.22

AC27

5V

C804

470P

AC2.5

kV

I803

LTV-817C

600V

,6A

D801

D5SB

A60

C810

0.82

450V

(M.P.

P)

CS80

522

00P

AC2.5

kV

800V

,1.5A

DS80

1D2

SB80

CS80

422

00P

AC2.5

kV

RS80

110

02W

CS80

122

40

0V

CS80

710

00P

2kV

(BN)

DS80

6RU

1P DS80

7RG

P15J

CS81

222

0P 2kV

(BN)

DD

NCSt

art

-up

OCP

VCC

GND

FB

IS801

STR-A6

151

12

345

67

8

RS80

6 1.21/2

W

DS80

86.2

V

CS81

010

025

V

CS80

90.1

(M)

100V

4 3

12

CS80

822

50

V

RS80

513 1/4

W

RS80

333

0K1W

35

TS80

1ST

-25X

X

YS80

1SD

T-S-

105L

MR(K

OR)

95V

D850

1N41

48

GND

7

DS81

0D2

S4M

CS81

422

0P 2k

VCS

815

220

16V

RC84

922

K1/1

0W

C857

47

16V

RC85

04.7

K1/1

0W

Q804

KTC3

203-Y

RC85

11K 1/1

0W

RC81

01K

RC80

91.3

K(1%

)RC

814

1K 1/10W

1 2RC

808

100K

1/10W

C816

0.22

(M)

IS802

1H431B

ARC

807

1.3K(

1%)

1/10W

ST-B

Y(5V

) (P8

02 #5

)

POW

ER-O

N (P

802 #

6)

RS80

1

I803

IS80

1

DS8

08

Rys.1.ElementywymienionewtrakcienaprawyTVLCDDaewooDLX32C2chassisSL223X

Rys.1.LokalizacjatranzystorwQ423iQ412napyciezasilacza

Q413 Q412

SERWISELEKTRONIKI12/201412

Poradyserwisowe

D586

C520

R607

22K

Q517HN1C01F

R7110.16

R706

1M

R953

2.2K

R700

1M

L51410uH

C603

1.0

D517

MA4330-M

C605150u/200V

R704

1M

R680 0.16

R701

1M

C547

1000P

R6790.16

C555220u/100V

C604

150u/200V

R705

1M

R587 0.16

R708

1M

D518

MA4330-M

R707

1M

R655 0.16

R699

1M

R5681M

R682

20K

R5671M

R5711M

R703

1M

R672

1K

R597

33K

C557

D516

MA4330-M

R702

1M

R599

390

R673

1K

R698 0.16

Q409 Q408

PR401

Rys.2.LokalizacjatranzystorwQ408iQ409ibez-piecznikaPR301napyciezasilaczawidokodstronymozaiki

SERWISELEKTRONIKI12/201414

Poradyserwisowe

Rys.2

SERWISELEKTRONIKI12/201416

Rys.3.PodmenuLCDCONT

Poradyserwisowe

Rys.4.PodmenuICCONT

5.PodmenuNVMPodmenusucedoedycjizawartocipamicinie-

ulotnejNVM.Widoktegopodmenupokazanonarysunku5.

Rys.5.PodmenuNVM

17SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Rys.6.PodmenuOTHERS

Kondensator 10F/50V

Kondensator 10

F/50V

Pozamontowaniupytyiwczeniutelewizorapoka-zasiprawidowyobraz.Rwnieduszaeksploatacjapotwierdziapoprawnoprzeprowadzonejnaprawy.J.D.

SERWISELEKTRONIKI12/201418

Poradyserwisowe

Punkt pomiarowynapicia VGH

Ten rezystor R100 by spalony

Pyta T

-CON

Zamontowa rezystor 100

Pyta T-

CON

Rys.2

Rys.3

19SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Fot.1

Fot.1.ObjawynieprawidowejpracymoduuT-ConLC370W01-A5K1

N7 regulator napicia 2.5V

Rys.2.Lokalizacjaukaduregulatoranapicia2.5VN7

SERWISELEKTRONIKI12/201420

A A FR(O

nly

TX-m

odel

is

sepa

rate

d in

to 2

boa

rds)

FR(T

ylko

w m

odel

ach

TX- t

en m

odu

jest

rozd

ziel

ony

na 2

py

ty)

D30

06

AV

SD

car

d

Com

pone

nt1,

2Gni

azdo

ante

now

e

LAN

WiF

i (U

SB

)

OP

T_ou

t

Dan

e LV

DS

Dan

e LV

DS

IC80

00(P

eaks

LD4)

Resiz

eIP

conv

.O

SD2D

->3D

IC80

00(P

eaks

LD

4)

Res

ize

IP c

onv.

OS

D2D

>3D

IC

9100

FRC

(Dou

ble

Spee

d)

IC91

00FR

C(P

odw

jna

prd

ko

)

JK30

05

JK30

01

JK47

01A

/00A

JK47

02A

/03A

JK86

00A

HD

MI 1

/2

HD

MI 3

/4

CN

8660

JK84

51/5

0

JK86

00IC

8458

(USB

HU

B)

(zal

eni

e od

regi

onu)

US

B 1

/2

PC

IC47

00HD

MI_

SWIC

4700

HD

MI_

SW

IC86

00

(LAN

)IC

8600

(L

AN

)

TU67

06TU

NER

TU67

06TU

NER

Seria

ET5

Sche

mat

obr

bki

sygn

aw

US

B 3

Aud

io_o

ut/s

uch

awki

Mon

itor

out

Ana

logo

we

Cyfrowe

Poradyserwisowe

21SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Mod

ele

roku

201

1 z

serii

E30

Mod

ele

roku

201

2 z

serii

ET5

/ET5

0

LVD

SD

ATA

LVD

SD

ATA

Com

posi

te (C

VB

S)

(Y/P

b/P

r) /

(RG

B)

HD

MI

SDC

AR

DET

HER

NET

Fram

e R

ate

Con

vert

Dou

ble

Spe

edP

assi

ve 3

D p

roce

ss

IC91

00

Funk

cja

prze

cz

ania

sygn

aw

AV

zint

egro

wan

az

proc

esor

em P

EAK

S LD

4

USB

/WiF

i

IC30

01(A

V SW

)

Com

pone

nt(Y

/Pb/

Pr)

/(RG

B)

Ana

log

TV(C

VB

S)

Ana

log

Dat

a

Y/P

b/P

r

RG

B

CV

BS

TV a

nalo

gow

a

TV c

yfro

wa

Wye

limin

owan

yuk

ad

scal

ony

prze

cz

nika

AV

Now

y pr

oces

orP

EA

KS

LD

4

SWIC

Uk

ad s

calo

nydl

a pa

syw

nej

met

ody

3D

P

anel

(T-C

ON

)

Pan

el(T

-CO

N)

Com

pone

ntTe

rmin

alsy

gna

ww

ejc

io-

wyc

h

Tune

r

R

nice

pro

cesu

obr

bki

syg

na

w w

ideo

w m

odel

ach

roku

201

1 i 2

012

LVD

SO

UT

IC80

00(P

EAK

S LD

4)

IC80

00(P

EAK

S LD

A3)

TSIN

TSIN

AV

I/O

AV

I/O

HD

MI I

/FS

D C

AR

D I/

F

ETH

ER

NE

T I/F

Y/C

Sep

arat

ion

Res

ize

I/P C

onve

rsio

nSi

gnal

Pro

cess

ing

OSDY/C

Sep

arat

ion

Res

ize

I/P C

onve

rsio

nSi

gnal

Pro

cess

ing

OSD

2D>

3D C

onve

rsio

n

US

B I/

F

LVD

SO

UT

HD

MI I

/F

SD

CA

RD

I/F

ETH

ER

NE

T I/F

US

B I/

F

HD

MI

SDC

AR

DET

HER

NET

USB

SWIC

LVD

SD

ATA

LVD

SD

ATA

Dig

ital T

V (I

FD)

Tune

r

Term

inal

sygn

aw

wej

cio

-w

ych

Com

posi

te(C

VB

S)

SERWISELEKTRONIKI12/201422

Poradyserwisowe

}

34

Dla LEWEGO oka

Linie NIEPARZYSTE:folia polaryzacyjna dlaoka LEWEGO

Linie PARZYSTE:folia polaryzacyjna dlaoka PRAWEGO

zamknite

Filtr polaryzacyjnydla PRAWEGO oka

Filtr polaryzacyjnydla LEWEGO oka

Sygna synchronizacjiprzez IR (2011) przez Bluetooth (2012)

Uwaga:Nie s zamienialne

Nadajnik sygnau synchronizacji

12

3

1080

Nie wymagasygnau synchronizacji

LR

LR4

1079 LR

Metoda aktywna (oprcz serii ET5) Metoda pasywna (tylko seria ET5)

Migawki L/R LCD w okularach 3Dotwieraj sie synchronicznie z obrazami L/R.

Obrazy L/R s wywietlane jeden podrugim (z czestotliwoci 60 obrazw na sekund,

Kady filtr polaryzacyjny L/R w okularach 3D przepuszczatylko obraz L/R.Obrazy L/R s wywietlane w tym samym czasie.Wszystkie obrazy s umieszczane na ekranie linia po linii.Folie polaryzacyjne znajduj si na powierzchni panelu LCDKierunek polaryzacji (obrt) rni si dla linii.

Rnice midzy metodami wytwarzania obrazu w formacie 3D

Dla PRAWEGO oka

Dla LEWEGO oka Dla PRAWEGO oka

otwarte

otwarte zamknite

27SERWISELEKTRONIKI12/2014

BezporedniepodwietlenietylneLEDTVLCDfirmyLG

T-CONINWERTER M INWERTER S

Sterowanie Sterowanie

SERWISELEKTRONIKI12/201428

BezporedniepodwietlenietylneLEDTVLCDfirmyLG

INWERTER M INWERTER S

Do moduuT-CON

Do

blok

u po

dw

ietle

nia

tyln

ego

LED

Do

blok

u po

dw

ietle

nia

tyln

ego

LED

Do zasilaczaSMPS

SekcjeinwerterwMiSsterownikwpodwietleniemtylnymLED

29SERWISELEKTRONIKI12/2014

BezporedniepodwietlenietylneLEDTVLCDfirmyLG

Ekran skada si z 128 blokw: 16 w poprzek i 8 w gr.

Blok zawiera 12 diod LED:3 w poprzek i 4 w gr.

cznie 1536 pojedynczych diod LED

Dioda LED wieci przytecie diodowym

Odczyt: 2.4V

Wymagane jest minimum30V do zaczenia (zawiecenia)wszystkich 12 diod LED w bloku:dolne 2 piny na inwerterze Mi grne 2 piny na inwerterze S

Do sprawdzenia diod LED wymagany jest demonta panelu.

Zwyke spolaryzowanie diody w kierunku przewodzenia

spowoduje jej zawiecenie, jeli dioda LED jest sprawna.Sprawdzi naley wszystkie

piny po prawej stronie wzgldem kadego pinu

po lewej stronie.

Tre wizyjna odtwarzana na ekranie TV LCD Reakcja matrycy podwietlajcej typu Full LED

(A) (A)(B) (B)(C) (C)

EnterMovePICTURE

Color 60

Tint 0

Advanced Control

Reset

Local Dimming : On

Screen (RGB-PC)

TruMotion Demo

Local Dimming Demo

R G

LED TruMotion On LED TruMotion O ExitRETURN

33SERWISELEKTRONIKI12/2014

20mV 50ns 8MHz

Inwerter M Inwerter S

Wykrywanie i usuwanie usterek inwerterwSprawdzenie rezonatorw kwarcowych Y1 i Y501

Funkcje diagnostyczne diod D302 i D802

Inwerter M gra

Inwerter S d

CN804

CN304

D302

D802

Y501

Y1

BezporedniepodwietlenietylneLEDTVLCDfirmyLG

SERWISELEKTRONIKI12/201442

Uruch

omieniepracyzasilacza

IC90

1

TDA

4863

IC94

3

Q92

4

U32

IC96

1TO

P246

Y

IC92

3

IC80

1 / Q

801

+12V

24V

R90

6R

907

R90

3

R90

9

R91

1R

912

R91

3

R94

0R

914

R91

9

IC92

2

IC92

5

T921

D92

7

+5VP

DP9

28

IC92

4

R95

0

T951

D94

3

Q94

1

IC94

2

C90

7

C94

5

L906

BD

901

Q90

1

D90

2

D94

0

NR

901

R93

3

C90

5

C90

9

IC94

1L6

565

R94

9

R92

7

R92

8CN

931CN

951

CN92

1

D922

+5VP

+5VP24V

Q92

6

115V

PWR_

ON

1

J932(

+20V

)

Q702

+12V

(+20

V)

Q92

2C

920

C92

6D

906

1 2 3 7 8 9

1210 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 7 8 9

UAU

X

U24

FILT

RSI

ECIO

WY

ZASI

LAC

Z 12

V

AK

TYW

NY

UK

AD

PFC

ZASI

LAC

Z 24

V

KONW

ERTE

R5V

-DO

WNMIK

RO-

KONT

ROLE

RST

OPI

EPR

ZE

CZ.

STO

P.PR

ZE

CZ.

STO

P.R

EGU

LAC

.

STO

P.R

EGU

LAC

.O

CH

RO

NA

PRZE

PI-

CIO

WA

PRO

STO

WN

IKSY

NC

HR

O-

NIC

ZNY

AnalizapracyzasilaczaTVLCDzukadamiTDA4863iL6565

43SERWISELEKTRONIKI12/2014

IC90

1

TDA

4863

IC94

3

Q92

4

IC96

1TO

P246

Y

IC92

3

IC80

1 / Q

801

+12V

24V

R90

6R

907

R90

3

R90

9

R91

1R

912

R91

3

R94

0R

914

R91

9

IC92

2

IC92

5

T921

D92

7

+5VP

DP9

28

IC92

4

R95

0

T951

D94

3

Q94

1

IC94

2

C90

7

C94

5

L906

BD

901

Q90

1

D90

2

D94

0

NR

901

R93

3

C90

5

C90

9

IC94

1L6

565

R94

9

R92

7

R92

8CN

931CN

951

CN92

1

D922

+5VP

+5VP24V

Q92

6

115V

PWR_

ON

1

J932(

+20V

)

Q702

+12V

(+20

V)

Q92

2C

920

C92

6D

906

1 2 3 7 8 9

1210 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 7 8 9

UAU

X

U24

FILT

RSI

ECIO

WY

ZASI

LAC

Z 12

V

AK

TYW

NY

UK

AD

PFC

ZASI

LAC

Z 24

V

KONW

ERTE

R5V

-DO

WN

MIK

RO-

KONT

ROLE

RU3

2ST

OPI

EPR

ZE

CZ.

STO

P.PR

ZE

CZ.

STO

P.R

EGU

LAC

.

STO

P.R

EGU

LAC

.O

CH

RO

NA

PRZE

PI-

CIO

WA

PRO

STO

WN

IKSY

NC

HR

O-

NIC

ZNY

Pracawtryb

iestand

byfa

za1

AnalizapracyzasilaczaTVLCDzukadamiTDA4863iL6565

SERWISELEKTRONIKI12/201444

IC90

1

TDA

4863

IC94

3

Q92

4

U32

IC96

1TO

P246

Y

IC92

3

IC80

1 / Q

801

+12V

24V

R90

6R

907

R90

3

R90

9

R91

1R

912

R91

3

R94

0R

914

R91

9

IC92

2

IC92

5

T921

D92

7

+5VP

DP9

28

IC92

4

R95

0

T951

D94

3

Q94

1

IC94

2

C90

7

C94

5

L906

BD

901

Q90

1

D90

2

D94

0

NR

901

R93

3

C90

5

C90

9

IC94

1L6

565

R94

9

R92

7

R92

8CN

931CN

951

CN92

1

D922

+5VP

+5VP24V

Q92

6

115V

PWR_

ON

1

J932(

+20V

)

Q702

+12V

(+20

V)

Q92

2C

920

C92

6D

906

1 2 3 7 8 9

1210 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 7 8 9

UAU

X

U24

FILT

RSI

ECIO

WY

ZASI

LAC

Z 12

V

AK

TYW

NY

UK

AD

PFC

ZASI

LAC

Z 24

V

KONW

ERTE

R5V

-DO

WNM

IKRO

-KO

NTRO

LER

STO

PIE

PRZE

C

Z.

STO

P.PR

ZE

CZ.

STO

P.R

EGU

LAC

.

STO

P.R

EGU

LAC

.O

CH

RO

NA

PRZE

PI-

CIO

WA

PRO

STO

WN

IKSY

NC

HR

O-

NIC

ZNY

Pracawtryb

iestand

byfa

za2

AnalizapracyzasilaczaTVLCDzukadamiTDA4863iL6565

45SERWISELEKTRONIKI12/2014

IC90

1

TDA

4863

IC94

3

Q92

4

U32

IC96

1TO

P246

Y

IC92

3

IC80

1 / Q

801

+12V

24V

R90

6R

907

R90

3

R90

9

R91

1R

912

R91

3

R94

0R

914

R91

9

IC92

2

IC92

5

T921

D92

7

+5VP

DP9

28

IC92

4

R95

0

T951

D94

3

Q94

1

IC94

2

C90

7

C94

5

L906

BD

901

Q90

1

D90

2

D94

0

NR

901

R93

3

C90

5

C90

9

IC94

1L6

565

R94

9

R92

7

R92

8CN

931CN

951

CN92

1

D922

+5VP

+5VP24V

Q92

6

115V

PWR_

ON

1

J932(

+20V

)

Q702

+12V

(+20

V)

Q92

2C

920

C92

6D

906

1 2 3 7 8 9

1210 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 7 8 9

UAU

X

U24

FILT

RSI

ECIO

WY

ZASI

LAC

Z 12

V

AK

TYW

NY

UK

AD

PFC

ZASI

LAC

Z 24

V

KONW

ERTE

R5V

-DO

WNM

IKRO

-KO

NTRO

LER

STO

PIE

PRZE

C

Z.

STO

P.PR

ZE

CZ.

STO

P.R

EGU

LAC

.

STO

P.R

EGU

LAC

.O

CH

RO

NA

PRZE

PI-

CIO

WA

PRO

STO

WN

IKSY

NC

HR

O-

NIC

ZNY

Zasilacz24V

pracawtryb

iestand

by

AnalizapracyzasilaczaTVLCDzukadamiTDA4863iL6565

SERWISELEKTRONIKI12/201446

IC90

1

TDA

4863

Q92

4

U32

IC96

1TO

P246

Y

IC92

3

IC80

1 / Q

801

+12V

24V

R90

6R

907

R90

3

R90

9

R91

1R

912

R91

3

R94

0R

914

R91

9

IC92

2

IC92

5

T921

D92

7

+5VP

DP9

28

IC92

4

R95

0

T951

D94

3

Q94

1

IC94

2

C90

7

C94

5

L906

BD

901

Q90

1

D90

2

D94

0

NR

901

R93

3

C90

5

C90

9

IC94

1L6

565

R94

9

R92

7

R92

8CN

931CN

951

CN92

1

D922

+5VP

+5VP24V

Q92

6

115V

PWR_

ON

1

J932(

+20V

)

Q702

+12V

(+20

V)

Q92

2C

920

C92

6D

906

1 2 3 7 8 9

1210 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 7 8 9

UAU

X

U24

FILT

RSI

ECIO

WY

ZASI

LAC

Z 12

V

AK

TYW

NY

UK

AD

PFC

ZASI

LAC

Z 24

V

KONW

ERTE

R5V

-DO

WNM

IKRO

-KO

NTRO

LER

STO

PIE

PRZE

C

Z.

STO

P.PR

ZE

CZ.

STO

P.R

EGU

LAC

.

STO

P.R

EGU

LAC

.O

CH

RO

NA

PRZE

PI-

CIO

WA

PRO

STO

WN

IKSY

NC

HR

O-

NIC

ZNY

Uruch

omieniepracyzasilacza24Vwtryb

ienormalne

jpracyfa

za1

AnalizapracyzasilaczaTVLCDzukadamiTDA4863iL6565

47SERWISELEKTRONIKI12/2014

IC90

1

TDA

4863

IC94

3

Q92

4

U32

IC96

1TO

P246

Y

IC92

3

IC80

1 / Q

801

+12V

24V

R90

6R

907

R90

3

R90

9

R91

1R

912

R91

3

R94

0R

914

R91

9

IC92

2

IC92

5

T921

D92

7

+5VP

DP9

28

IC92

4

R95

0

T951

D94

3

Q94

1

IC94

2

C90

7

C94

5

L906

BD

901

Q90

1

D90

2

D94

0

NR

901

R93

3

C90

5

C90

9

IC94

1L6

565

R94

9

R92

7

R92

8CN

931CN

951

CN92

1

D922

+5VP

+5VP24V

Q92

6

115V

PWR_

ON

1

J932(

+20V

)

Q702

+12V

(+20

V)

Q92

2C

920

C92

6D

906

1 2 3 7 8 9

1210 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 7 8 9

UAU

X

U24

FILT

RSI

ECIO

WY

ZASI

LAC

Z 12

V

AK

TYW

NY

UK

AD

PFC

ZASI

LAC

Z 24

V

MIK

RO-

KONT

ROLE

R

KONW

ERTE

R5V

-DO

WN

STO

PIE

PRZE

C

Z.

STO

P.PR

ZE

CZ.

STO

P.R

EGU

LAC

.

STO

P.R

EGU

LAC

.O

CH

RO

NA

PRZE

PI-

CIO

WA

PRO

STO

WN

IKSY

NC

HR

O-

NIC

ZNY

Uruch

omieniepracyzasilacza24Vwtryb

ienormalne

jpracyfa

za2

AnalizapracyzasilaczaTVLCDzukadamiTDA4863iL6565

SERWISELEKTRONIKI12/201448

320V

-> 3

80V

IC90

1

TDA

4863

IC94

3

Q92

4

U32

IC96

1TO

P246

Y

IC92

3

KONW

ERTE

R5V

-DO

WN

IC80

1 / Q

801

+12V

24V

R90

6R

907

R90

3

R90

9

R91

1R

912

R91

3

R94

0R

914

R91

9

IC92

2

IC92

5

T921

D92

7

+5VP

DP9

28

IC92

4

R95

0

T951

D94

3

Q94

1

IC94

2

C90

7

C94

5

L906

BD

901

Q90

1

D90

2

D94

0

NR

901

R93

3

C90

5

C90

9

IC94

1L6

565

R94

9

R92

7

R92

8CN

931CN

951

CN92

1

D922

+5VP

+5VP24V

Q92

6

115V

PWR_

ON

1

J932(

+20V

)

Q702

+12V

(+20

V)

C92

0C

926

D90

6

1 2 3 7 8 9

1210 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 7 8 9

UAU

X

U24

FILT

RSI

ECIO

WY

ZASI

LAC

Z 12

V

AK

TYW

NY

UK

AD

PFC

ZASI

LAC

Z 24

V

MIK

RO-

KONT

ROLE

RST

OPI

EPR

ZE

CZA

JC

Y

STO

P.PR

ZE

CZ.

STO

P.R

EGU

LAC

.

STO

P.R

EGU

LAC

.O

CH

RO

NA

PRZE

PI-

CIO

WA

PRO

STO

WN

IKSY

NC

HR

O-

NIC

ZNY

Q92

2

Uruch

omieniepracyaktywne

goukad

uPF

C

}

AnalizapracyzasilaczaTVLCDzukadamiTDA4863iL6565

Zasady prenumeraty wydawnictw SE na 2015 rokI. Prenumerat mona rozpocz od dowolnego miesi-

ca, dokonujc wpaty do 15. dnia miesica poprzedza-jcego planowany okres prenumeraty.

II. Prosimy o dokadne i czytelne wypenienie przekazu. Nazwa odbiorcy: APROVI - A.Haligowska (Serwis Elektroniki) 80-416 Gdask, ul. Gen. Hallera 169/20 Nr rachunku odbiorcy: 61-15001025-1210-2001-4524-0000 (Kredyt Bank)

22 1140 2004 0000 3102 4333 6834 (mBank)Nazwa zleceniodawcy:

Imi, nazwisko i dokadny adres (z kodem pocztowym) naley wypeni drukowanymi literami.

Tytuem:W miejscu na korespondencj (rubryka Tytuem)

prosimy zaznaczy, czy jest to kontynuacja prenumeraty (KP), czy te pierwsza wpata (PW). Osoby kontynuujce prenumerat proszone s o podanie swego numeru, ktry jest drukowany na etykiecie adresowej, natomiast osoby po raz pierwszy zamawiajce prenumerat prosimy o podanie numeru telefonu i numeru NIP. W sytuacji, gdy ma zosta wystawiona faktura, naley wpisa sowo FAKTURA. Miejsce przeznaczone na podanie informacji dotyczcej rodzaju zobowizania (rubryka Tytuem) jest ograniczone do 54 pozycji (kratek), dlatego przy zamawianiu wybranej prenumeraty, w celu uniknicia nieporozumie proponujemy uywanie nastpujcych skrtw:

- SE_R- prenumerata roczna Serwisu Elektroniki,- SEBS_R- prenumerata roczna SE

plus Biuletyn Serwisowy, - SE_P- prenumerata proczna SE,

- SEBS_P- prenumerata proczna SE plus Biuletyn Serwisowy - SSD - prenumerata roczna SSD- BPS abonament BPS w Internecie,- PAKIET(1, 2 lub 3 ) - patrz pkt. V

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoci za pro-blemy wynikajce z bdnego wypenienia przekazu.

III. Do ceny prenumeraty doliczy koszt wysyki - 3 z za jedn wysyk (np. SE, SE+BS). Czyli w skali roku 12 miesicy 3 z = 36 z

IV. Ceny wydawnictw Serwisu Elektroniki w prenu-meracie: (wersja papierowa)

Serwis Elektroniki prenumerata roczna:- standard-144 z (12 egz.12 z) + 36z = 180 z+Biuletyn Serwisowy-288z(12egz.24 z)+36z=324z

Serwis Elektroniki prenumerata proczna:- standard- 72 z (6 egz. 12 z)+18z=90z+ Biuletyn Serwisowy 144 z (6 egz. 24 z)+18z=162z

Serwis Sprztu Domowego - wersja pdf 72 z (6 egz. 12 z) - wersja papierowa 72 z (6 egz. 12 z) + 18 z = 90 zV. Pakiet 1(cay 2014 r.)-390 z +36 z = 426 z (SE+BS+BPS+ SSD)

Pakiet 2(cay 2014 r.)-340 z +36 z = 376 z (SE+BS+ BPS) Pakiet 3(cay 2014 r.)-250 z +36 z = 286 z (SE+BPS)

VI.

Baza Porad Serwisowychzasady prenumeraty 2015 rok

okres PrenumeratorzySEPozostali

Uytkownicyjeden

kwarta 54z 54z

procze 54z 2==108z - 15%=92z54z 2=

=108z - 10%=98z

cay rok 54z 4==216z-15%=173z54z 4=

=216z-10%=184z

Uwaga:Wszyscy, ktrzy zgosz ch (i nadel adres e-mail)

otrzymuj moliwo pobrania plikw pdf z zawartoci archiwalnych rocznikw SE z 2010, 2011 i 2012 roku oraz SSD z 2009, 2010 i 2011 roku z naszego serwera po otrzymaniu linku na swoj skrzynk pocztow.

Przygotowane pliki pdf z poszczeglnymi rocznika-mi SE lub SSD umiecimy na naszym odpowiednim serwerze SE lub SSD. Poniewa jeden rocznik moe zaj-mowa od 20 Mb do 40Mb, wic kady plik przypisany do kadego roku bdziemy umieszcza osobno. Kady chtny prenumerator na swoj skrzynk pocztow otrzy-ma powiadomienie z zaczonym linkiem. Po klikniciu bdzie mona pobra na swj komputer plik pdf z kon-kretnym rocznikiem SE lub SSD. Dlatego uprzejma proba o uzupenianie dokadnych adresw e-mailowych przy najbliszej okazji.

VII. Ceny detaliczne wydawnictw Serwisu Elektroniki:- SE (wersja standard) - 15 z/egz.- SE +Biuletyn Serwisowy - 30 z/egz.- SSD - 15 z/egz.

Informacja o penej ofercie, numerach archiwalnych i dodatkowych usugach znajduje si na naszej stronie internetowej:

www.serwis-elektroniki.com.pl

UWAGA dla Prenumeratorw zamawiajcych wersjpdf.

Wszystkie ceny SE, BS, oraz SSD w wersji pdf s takie same jak dla wyda papierowych bez uwzgldnienia kosztw wysyki (3z/jeden egzem-plarz). Przy wypenianiu tytuw wpat uprzejmie prosimy o dopisywanie do wyej zawartych skrtw maej literki e. Na przykad:

SE_R/e, SEBS_R/e, SE_P/e itd. Pliki pdf zostan wysane na skrzynki pocztowe Waszych komputerw na wczeniej podane adresy e-mailowe. Prosz rwnie pamita zoy zam-wienie wysyajc je na nastpujcy adres:[email protected]

Zasady pren_2015.indd 1 2014-10-28 09:37:38

se226_front_k.pdfStrona 1

ok_02_226.pdfStrona 1

ok_se_226_tyl.pdfStrona 1