Porady Photoshop

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Porady Photoshop

aby uatwi sobie prac z adobe

aby uatwi sobie prac z adobe.....

1.Biecy rozmiar:

Aby dopasowa obraz do ekranu wcinij Command/Ctrl+0. Natomiast chcc wywietli rzeczywist wielko obrazu dwukrotnie kliknij na narzdziu Zoom (Lupka).

2.Dodawanie do selekcji:

Aby do selekcji doda nowy obszar, przecignij z wcinitym klawiszem Shift dowolnym narzdziem do tworzenia selekcji. Kada cz ksztatu, ktry tworzysz, umieszczana na zewntrz istniejcej selekcji, bdzie automatycznie dodana.

3.Dodawanie selekcji:

Przytrzymujc klawisze Shift+Control/Command i klikajc na kolejnym kanale, moesz doda nowy obszar do selekcji. Metoda ta dziaa rwnie w przypadku warstw i zaznaczonej selekcji (tylko klawisz Shift).

4.Adobe on-line:

Jeeli chcesz uruchomi internetow przegldark i przeczy si na stron firmy Adobe, kliknij na ikonie, ktra znajduje si na samej grze palety narzdziowej.

5.Tryby warstw dopasowania:

Warstwy dopasowania(Adjustment Layers) su nie tylko do ustalania kontrastu i jasnoci. W celu otrzymania wielu ciekawych efektw poeksperymentuj z rnymi trybami nakadania tych warstw.

6.Efekt maski:

Na warstwach dopasowania moesz malowa w ten sam sposb jak na maskach. Malujc kolorem czarnym usuwasz efekt warstwy dopasowania, a biaym wzmacniasz go. Szary kolor wprowadza rednie wartoci efektu.

7.Wyrwnywanie warstw:

Poczone ze sob warstwy mog by wyrwnywane lub rozmieszczane wzgldem siebie. Z menu Layers (Warstwa) wybierz opcj Align Linked (Wyrwnanie poczonych.) lub Distribute Linked (Rozmie poczone).

8.Selekcja kanau Alpha:

Kliknij na dowolnym kanale z wcinitym klawiszem Control/Command, aby wczyta jego zawarto jako selekcj. Selekcja generowana jest na podstawie jasnoci. Obszary cakowicie czarne s nie zaznaczane, biae zaznaczane s w caoci, a szare czciowo.

9.Zmikczanie anti-aliasingu:

Anti-aliasing wygadza tylko zewntrzn krawd selekcji, natomiast opcja Feather (Wtapianie) zmikcza j rwnomiernie z dwch stron. Dziki temu, nawet przy maej wartoci parametru wtapiania, przejcia pomidzy montowanymi elementami s agodniejsze.

10.Pdzel Art History:

Nowy pdzel Art History (Pdzel stylowy) dziaa w podobny sposb jak pdzel History, dodatkowo nakadajc efekty malarskie. Rozpocznij malowa maym rozmiarem pdzla i poeksperymentuj z rnymi stylami i rnymi wartociami parametru Area.

11.Artystyczne kolory:

Podczas uywania pdzla Art History nie jeste ograniczony do kolorw znajdujcych si w obrazie. W palecie Options (Opcje) zmniejsz warto opcji Fidelity (Dokadno) i wybierz kolor, ktrym chcesz malowa.

12.Background Eraser:

Zastanawiasz si, do czego w wersji 5.5 suy narzdzie Background Eraser (Gumka ta)? Krzyyk znajdujcy si w rodku okrgu ustaw nad kolorem ta, ktry chcesz usun, przecignij narzdziem Background Eraser i usu ten kolor.

13.Efekty warstwy Background:

Standardowo wikszo efektw nie moe by nakadana na warstw Background (To) - najpierw trzeba przekonwertowa j na zwyk warstw. W tym celu podwjnie kliknij na tej warstwie i wpisz now nazw lub zaakceptuj nazw domyln.

14.Proces automatyzacji:

Nowa paleta Actions (Zadania) automatyzuje proces wprowadzania zmian do obrazu. Dziki niej moesz take wprowadza zmiany we wszystkich obrazach znajdujcych si w jednym, wybranym folderze. W tym celu wybierz File/Automate/Batch (Plik/Automatyzuj/Wsad).

15.Lepsze znieksztacenia:

Sprbuj uruchomi filtry z menu Blur (Rozmycie) lub Distort (Znieksztacenie) kilka razy z mniejszymi wartociami zamiast jednorazowo z du wartoci. Dziki temu uzyskasz lepsze efekty.

16.Lepsze odcienie szaroci:

Jeeli z obrazw RGB lub CMYK chcesz otrzyma obraz w skali szaroci, to lepiej jest je przekonwertowa do modelu LAB, wczy tylko kana Lightness (Jasno) i wybra Image/Mode/Grayscale [Obrazek/Tryb/Skala szaroci) nastpnie klikn na OK, aby anulowa pozostae kanay.

17.Czarny - czarny:

100 procentowy czarny jest niewystarczajcy, aby pokry dokadn czerni due obszary. Sprbuj doda 60% Cyjanu.

18.Tryby nakadania:

Nie jeste ograniczony tylko do trybw nakadania warstw. Rnych trybw moesz uywa take podczas malowania wybierajc je z palety opcji narzdzia Paintbrush (Pdzel).

19.Przezroczystoci pdzla:

Zmie wartoci Opacity (Krycie) dla pdzla i innych narzdzi wpisujc liczby 1 i 0. Warto 1, to 10 procent nieprzezroczystoci, a 0 to 100% nieprzezroczystoci.

20.Centrowanie warstw:

Podczas przemieszczania warstwy z jednego dokumentu do drugiego, przytrzymaj klawisz Shift - w ten sposb automatycznie wycentrujesz przemieszczan warstw w nowym dokumencie.

21.Wybieranie rozdzielczoci?:

Jaka rozdzielczo wymagana jest przy obrazach przeznaczonych do druku? W drukarni dowiedz si, jak wprowadzi warto dla parametru Frequency (Liniatura), nastpnie pomn liczb lpi przez 1,5 lub 2, aby otrzyma dokadn rozdzielczo obrazu w dpi.

22.Grupy wycinania:

Klikajc z wcinitym klawiszem Alt/Option pomidzy dwoma warstwami pocz je w grup wycinania. Dolna warstwa stanie si wtedy przezroczyst mask dla warstwy znajdujcej si nad ni.

23.Wszystkie warstwy (Use All Layers):

Opcja ta znajduje si na palecie opcji narzdzia Clone (Stempel). Po zaznaczeniu tej opcji moesz pobiera prbk, ktra ma zosta skopiowana z wszystkich oddzielonych warstw takjak by byty one spaszczone. Opcja ta znajduje si take na paletach narzdzi Bucket (Wiadro z farb. Magic Wand (Magiczna Rdka) i Blur (Rozmycie).

24.cieki, a 3D:

Wielu projektantw uywa programw 3D do modelowania, a Photoshopa do wprowadzania poprawek w gotowych renderingach. Jednak w Photoshopie moesz stworzy i wyeksportowa ciekwektorow, ktra posuy do wytoczenia trjwymiarowego obiektu - w takim przypadku dodatkowy pakiet do grafiki wektorowej jest niepotrzebny.

25.Rozmiar pdzla:

Aby zmieni sposb, w jaki wywietlany jest pdzel wybierz File/Preferences/DisplayandCursor (Plik/Preferencje/Wywietlanie i kursory) i w oknie dialogowym zaznacz czy chcesz pracowa z kursorem standardowym, precyzyjnym, czy takim, ktry bdzie mia rozmiar pdzla.

26.Krzywe linie pomocnicze:

Jeeli chcesz stworzy ukone lub zakrzywione linie pomocnicze stwrz je przy pomocy cieek. Narysuj je przy pomocy narzdzia Pen (Piro) i zapisz (opcja Save Path z menu palety Paths). Aby ukry dan ciek wystarczy j wyczy klikajc z boku.

27.Wasne pdzle:

Dowolne, wczeniej narysowane ksztaty lub fragmenty obrazu mog posuy jako kocwki pdzla. W tym celu zaznacz selekcj fragment obrazu i z menu palety Brushes (Pdzle) wybierz opcj Define Brush (Zdefiniuj pdzel).

28.Linie pomocnicze (Guides):

Wikszo obiektw w Photoshopie przycigana jest do linii pomocniczych. Klikajc na linijce (Rulers) i przecigajc myszk w d wprowad lini pomocnicz (aby wczy linijki wcinij Control/Command+R). Aby przemieszcza lini pomocnicza. wcinij Control/Command, natomiast jeeli chcesz, eby linia pomocnicza przemieszczaa si wedug podziaki na linijce wcinij take klawisz Shift.

29.Sia nacisku:

Jeeli uywasz tabletu graficznego nie zapomnij o zaznaczeniu opcji Pressure (Nacisk), ktra znajduje si na palecie Options (Opcje). Efekty generowane przez narzdzia Smudge (Smuenie), Blur (Rozmyj) i Airbrush (Aerograf) s wraliwe na nacisk.

30.Narzdzie Measure:

Aby w obrazie zmierzy odlego i kt pomidzy dwoma punktami, wybierz narzdzie Mesure (Miarka) i przecignij nim pomidzy tymi punktami. Wszystkie dane wywietlane s na palecie Info.

31.Precyzyjne narzdzia:

Aby wczy precyzyjny tryby wywietlania kursora, ktry pozwoli Ci operowa narzdziem z wiksz precyzj wcinij klawisz Caps Lock. Dziki temu nie musisz traci czasu na otwieranie okna Preferences (Preferencje).

32.Renderowanie tekstu:

Edytowalny tekst w wersji 5.0 stanowi duy krok w rozwoju Photoshopa. jednak dopki nie wykonasz polecenia Layer/Type/Render Layer (Warstwa/Warstwa Tekstowa/Renderuj warstw) nie moesz nakada filtrw na taki tekst.

33.Tekst na krzywej:

Aby nasz tekst zosta wpisywany na krzywej, narysuj j przy pomocy narzdzia Pen. Nastpnie narysowan ciek skopiuj i wklej do Illustratora lub FreeHanda. Wpisz tekst i z powrotemskopiuj go i wklej do Photoshopa.

34.Klonowanie z warstwami dopasowania:

Jeeli uywasz narzdzia Clone (Stempel) z wczona opcj Use All Layers (Wszystkie warstwy) i w obrazie znajduje si aktywna warstwa Adjustment Layers, to klonowany obszar bdziemia nieprawidowy odcie. Dlatego przed pobraniem prbki wycz warstw dopasowania i wcz j dopiero po wyretuszowaniu obrazu.

35.Selekcja na podstawie zakresu kolorw:

Czy zdarzao Ci si spdza godziny na poprawianiu le nawietlonych lub sabo zeskanowanych zdj? Jeeli tak to wybierz Select/Color Range (Zaznacz/Zakres koloru) i aby zaznaczy obszary z bdami przewietlenia lub niedowietlenia z rozwijalnego menu wybierz opcj Highlights (wiata) lub Shadows (Cienie).Zmikcz selekcj (opcja Feather) nastpnie aby wyregulowa partie cieni lub wiate wcz okno dialogowe Levels (Poziomy).

36.czenie palet:

Aby zgrupowa dwie palety przecignij jedn z nich na drug. Aby schowa palet odcz j od grupy i kliknij na kwadracik Close.

37.czenie cieek i selekcji:

Jeeli w dokumencie znajduje si aktywna selekcja, to moesz j poczy ze ciek klikajc z wcinitym klawiszem Option/Alt na przycisk Load As Selection (Wczytaj cieki jako zaznaczenie) znajdujcy si na dole palety Paths (cieki). W oknie dialogowym moesz wybra sposb, w jaki zostan poczone selekcja i cieka - usunicie, dodanie, odjcie lub przecicie z istniejc selekcj.

38.Skompresowane kanay:

Nie zapisuj obrazw z wieloma kanaami w formacie TIFF. Rodzimym format Photoshopa (PSD) korzysta z lepszych metod kompresji, szczeglnie w przypadku plikw o niewielk