Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

download Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

of 56

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • ISSN 2

  082-26

  50 Nr

  3 (85)

  Listop

  ad 201

  4Biuletyn Informacyjny

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • InauGuraCJa2014/2015

  Zdjcia Foto Praktyka

 • Biuletyn Informacyjny nr 3 (85) 2014 1

  Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Wydawany za zgod Rektora PUMRedakcja: Dagmara Budek redaktor naczelny, Kinga Brandys, Bogusawa Romaniak, Jacek Rudnicki, Sawomir Szymaski

  Nakad 520 egz. Adres Redakcji: Biblioteka Gwna PUM, al. Powstacw Wlkp. 20, 70 -110 Szczecin, tel. 91 441 45 00,e -mail: biblioteka@pum.edu.pl

  Skad: Waldemar Jachimczak. Druk: ZAPOL, 71 -062 Szczecin, al. Piastw 42, tel. 91 435 19 00, www.zapol.com.pl

  Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstw

  Wnumerze

  Biuletyn Informacyjny

  2 Z obrad Senatu PUM

  3 Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

  Przemwienie inauguracyjne rektora PUM

  Odznaczenia pastwowe i medale

  Wykad inauguracyjny wygoszony przez prof. dr. hab. Przemysawa Nowackiego

  12 Nominacje profesorskie

  prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz

  15 Nagroda im. Karla Landsteinera dla prof. Mariusza Z. Ratajczaka

  15 Nowy dyrektor SPSK nr 1

  16 Historia psychiatrii w Szczecinie 60 lat mino

  21 Centrum Transferu Technologii PUM

  22 Konferencje, zjazdy, szkolenia

  Szkolenie kadry naukowo -dydaktycznej PUM w Hiszpanii

  Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologiczneg o

  Standardy medyczne protekcji mzgu podu i noworodka

  Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologiczneg o

  XIII Oglnopolska Konferencja Polka w Europie

  Pozytywne starzenie si. Wsppraca polsko -niemieck a

  32 Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu

  33 Tydzie Urologii 2014

  35 Mam jaja

  36 DUM PUM po raz czwarty

  37 Inauguracja MUS PUM

  40 Serwis informacyjny Biblioteki PUM

  42 Zwizki lozo i i medycyny

  44 Pami pozostaje. Profesor Marek Eisner tra a do czytelnikw

  46 Wspomnienie o Profesorze Krzyszto e Marliczu

  47 Jesienne targi edukacyjne

  48 Design Thinking Week 2014

  49 Z ycia studentw

  Zagraniczna wymiana naukowa studentw z IFMSA -POLAND

  Bogowie w Szczecini e

  Peer Support czyli PUMocni studenci z IFMSA -Polan d

  Wybory w Oddziale Szczeci n IFMSA -Poland

 • 2 Biuletyn Informacyjny nr 3 (85) 2014

  zobradsenatupumNaposiedzeniuSenatuwdniu 24wrzenia

  2014 r. pozytywnie zaopiniowano:kandydaturMarkaMakowskiegonastanowisko dyrektoraSamodzielnegoPublicznegoSzpitalaKlinicznegonr1im.prof.T.SokoowskiegoPUMwSzczecinie;awansowanie dr. hab. Andrzeja Wojtarowi- czanastanowiskoprofesoranadzwyczajnegoPUM;kandydaturdrn.med.AnnySaackiejdofunk- cjikierownikaSamodzielnejPracowniMedycynyRodzinnej.

  Podjtouchwaywsprawach:ustaleniawzorwumwokrelajcychwarunki pobieraniaopatzwizanychzodbywaniemstu-diworazopatzausugiedukacyjne;zmianyRegulaminustudiwPomorskiegoUni- wersytetuMedycznegowSzczecinie;ustaleniazasadpobieraniaopatzausugiedu- kacyjnewiadczoneprzezPomorskiUniwersytetMedycznywSzczecinie;zmianyzasadustaleniaobowizkwnauczycieli akademickich, rodzaju zaj dydaktycznychobjtych zakresem tych obowizkw,w tymwymiaruzajdydaktycznychorazzasadobli-czaniagodzindydaktycznychorazpowierzaniaprowadzeniazajdydaktycznychwgodzinachponadwymiarowych;zmiany Uchway nr 84/2014 zmieniajcej Uchwanr57/2014wsprawiezmianySta-tutuSamodzielnegoPublicznegoSzpitalaKli-nicznegonr2PUMwSzczecinieorazUchwa

  nr58/2014wsprawiezmianyStatutuSamo-dzielnegoPublicznegoSzpitalaKlinicznegonr1im.prof.T.SokoowskiegoPUMwSzczecinie;zmianyStatutuSamodzielnegoPublicznegoSzpi- talaKlinicznegonr1im.prof.T.SokoowskiegoPUMwSzczecinie.

  NaposiedzeniuSenatuwdniu5listopada2014r.pozytywnie zaopiniowano:

  awansowanieprof.drhab.JoannyBobernasta- nowiskoprofesorazwyczajnegoPUM;awansowaniedrhab.AgnieszkiBrodowskiej orazdrhab.ElbietyGrochansnastanowiskaprofesorwnadzwyczajnychPUM;kandydaturdrhab.Beatyoniewskiejdofunk- cjikierownikaKlinikiPatologiiNoworodka.

  Podjtouchwaywsprawach:zmianyUchwaynr126/2014; zmianyplanurzeczowofinansowegoPUMnarok 2014;zatwierdzeniapodmiotudobadaniasprawozda- niafinansowegoPUMzarok2014;zatwierdzenia zmianyplanu rzeczowofinan sowegoSamodzielnegoPublicznegoSzpitalaKli-nicznegonr2PUMwSzczeciniena2014rok;rozszerzeniadziaalnociizmianyStatutuSamo- dzielnegoPublicznegoSzpitalaKlinicznegonr2PUMwSzczecinie.

  DB

  Teksty uchwa dostpne s na stronie WWW uczelni w zakadce Dokumenty.

  zmIanYWstruKturzeorGanIzaCYJneJJednosteKnauKoWodYdaKtYCznYCHpum

  ZarzdzeniemRektoraPUMzdnia6padzier-nika 2014 r.:

  przeksztaconoSamodzielnPracowniBiologii MedycznejKatedryDiagnostykiLaboratoryjnejiMedycynyMolekularnejwZakadBiologiiMedycznej;przeksztaconoSamodzielnPracowniFarma- koterapiiDermatologicznejKatedryChorbSkr-

  nychiWenerycznychwZakadFarmakoterapiiDermatologicznej.ZarzdzeniemRektoraPUMzdnia30padziernika

  2014r.naWydzialeLekarskoStomatologicznymutworzonoZakadGerostomatologii.

  DB

 • Biuletyn Informacyjny nr 3 (85) 2014 3

  Inauguracja roku akademickiego

  InauGuraCJaroKuaKademICKIeGo2014/2015

  Wdniu4padziernikaPomorskiUniwersytetMedycznywSzczeciniezainaugurowarokaka-demicki2014/2015.Wuroczystociwziliudziazaproszenigocie:przedstawicielewadzpastwo-wych i samorzdowych,Ministerstwa Zdrowia,zachodniopomorscy parlamentarzyci, rektorzyuczelniwyszychSzczecina,przedstawicielekor-pusukonsularnego,dyrektorzyorazprezesifirmiinstytucjiwsppracujcychzPUM.

  Przemwienie inauguracyjne wygosi rektorPomorskiegoUniwersytetuMedycznegowSzcze-cinieprof.AndrzejCiechanowicz,podsumowujcminionyrokakademickiiprzedstawiajcnajwa-niejszedokonaniauczelniwzakresienaukiidydak-tyki,realizowaneprojektyorazuzyskanenagrody(tekstprzemwieniaponiej).

  Poprzemwieniachgocinastpiaimmatryku-lacjastudentwpierwszegorokustudiwwydzia-w:LekarskiegozOddziaemNauczaniawJzykuAngielskim,LekarskoStomatologicznego,LekarskoBiotechnologicznegoiMedycynyLaboratoryjnej,NaukoZdrowiuorazStudiumDoktoranckiego.WimieniunowoprzyjtychstudentwgoszabraastudentkapierwszegorokuWydziauLekarskiego

  zOddziaemNauczaniawJzykuAngielskimWik-toriaKugler,ktrawpostpowaniukwalifikacyj-nymzajapierwszemiejscenalicierankingowej.WimieniustudentwanglojzycznychprzemawiaMohamedFadelAhmed.

  Podczasuroczystejpromocjiwrczonodyplomy24doktoromhabilitowanymoraz75doktoromnaukmedycznychidoktoromnaukozdrowiu.Wimieniupromowanychdoktorwidoktorwhabilitowanychgoszabraadrhab.ElbietaPetriczko.

  Nastpnympunktemuroczystocibyowrcze-nieodznaczepastwowych,odznakhonorowychZazasugidlaochronyzdrowia,OdznakHonoro-wychGryfaZachodniopomorskiego,medaliKomisjiEdukacjiNarodowejorazmedaliZazasugidlaPAM.

  Tradycyjnie inauguracj roku akademic-kiegokoczywykad.W tym rokuwygosi goprof.PrzemysawNowacki,nadajcmutytuMzgimuzyka.

  UroczystoprawinauguracjiuzupeniChrPomorskiegoUniwersytetuMedycznegopodkie-runkiemprof.RyszardaHandke.

  DB

  przemWIenIeInauGuraCYJnereKtorapum

  SzanowniPastwo,ZgodnieztradycjnaszegoUniwersytetupierw-

  szesowakierujdogwnychbohaterwdzisiejszejuroczystoci,studentwpierwszegoroku.DrodzyStudenci,zawamipierwszytydziezaj,ajuzachwilzostaniecieimmatrykulowani,tzn.wcignicidospisustudentw,cooficjalniepotwierdziwaszprzynalenodoUniwersytetu,rozumianegojakouniversitas magistrorum et scholarium,tj.og,spo-ecznonauczycieliiuczniw.Odpowiedniodugahistorialudzkocisprawia,edzie4padziernika,wktrymodbywasinaszauroczysto,obfitowaiwprzeszociwrwniewanewydarzenia.Warto

  wspomnie,e4padziernika1752r.przyszednawiatFrancescoGennari,ktryjako24letnistu-dentUniwersytetuwParmieodkrywmzgustruk-tur,ktrnazwalinea albidor,aktraobecniejestznanapodnazwprkaGennariego.Zapewniam,epodczasdzisiejszejuroczystociomzgujeszczesporosidowiemy.Ajelijumowaokalendarzu,todzie4padziernika1582r.bywPolsceostat-nimdniemobowizywaniakalendarzajuliaskiego.Apo4padziernikanasta,alejuwkalendarzugregoriaskim,dzie15padziernika.Toniemalcudowneprzypieszenieczasusymbolicznieopisujelosstudentw,ktrzydzisiajoficjalniewisi

 • 4 Biuletyn Informacyjny nr 3 (85) 2014

  Inauguracja roku akademickiego

  znaszymUniwersytetem.Przychodzicietutajjakoosobydorose,azakilkalat,ktreokasiprze-cietylkokrtkchwil,jakodojrzaliabsolwenciopuciciemurytejuczelni.Napocztkuwaszejpiknej przygody z Pomorskim UniwersytetemMedycznymwSzczecinieprzyjmijciewicodrek-torajednwskazwk,ktra,mamnadziej,staniesiwaszyciowdewiz.PisarzAntoniSonimskiczstopowtarzarad,ktrejudzielimujegoojciec,lekarzStanisawSonimski:Jeliniewiesz,jaknaleysiwjakiejsytuacjizachowa,nawszelkiwypadekzachowujsiprzyzwoicie.

  Podczaspierwszejinauguracjirokuakademickie-gonaszejuczelni,ktramiaamiejsce25listopada1948r.,dospisustuden-twwcignito59osb,adzisiajwnowyrokaka-demickiwchodzimyzlicz-b blisko 4500 studen-tw,wtym669studen-twwprogramieangloj-zycznym.Wartopodkre-li,eiwtymroku,mi-mopowszechnieznanychnegatywnychtendencjide-mograficznych,ponownieistotniewzrosaliczbastu-dentw. Na pierwszym ro-ku studia rozpoczynaj1423osoby,wtym175studentw anglojzycz-nych,awrdnichtake33studentwzNiemiec,ktrzy podejmuj stu-diawramachProgramuAsklepios, utworzonegow2013r.przezPUMra-zemzAsklepiosKlinikenGmbHzHamburga.WramachtegounikatowegowskaliPolskiprogramuzajciaklinicznedlastu-dentwIV,ViVIbdprowadzonewjzykunie-mieckimwakredytowanychprzezPUMszpitalachsieciAsklepioswNiemczech.

  OurdearstudentsofEnglishProgramatMedicalandDentalFaculty!BesurethatthePomeranianMedicalUniversityinSzczecinisastudentfriendlyschoolwhereyouhavetheopportunitytoachievepro-fessiondevotedtohumanhealthandlife.Andpleasetaketherector`smessageusefulnotonlyforstudy.DoctorStanislawSlonimskigavehissonAntoni,whobecameknownPolishwriterinthefuture,simple

  butwiseadvice:Ifyoudonotknowhowtobeinanysituationtokeep,justincasebehaveyourself.

  Besondersherzlich