Polityka mieszkaniowa w Szczecinie

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Polityka mieszkaniowa w Szczecinie

 • 1. Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r.
 • 2. POLITYKA MIESZKANIOWA SZCZECINA nowa polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwa przyjtych przez Rad Miasta podczas kwietniowej sesji polityka mieszkaniowa zacznie obowizywa po opublikowaniu uchwa w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Zachodniopomorskiego przewidywany termin lipiec 2012 r. nie oznacza to, e od razu najemcy mieszka komunalnych odczuj zmiany - proces ten bdzie rozoony w czasie. wprowadzaniu zmian towarzyszy bdzie akcja informacyjna skierowana do mieszkacw
 • 3. POLITYKA MIESZKANIOWA DOTYCZY: zasad wykupu komunalnych lokali mieszkalnych; zasad wynajmowania lokali komunalnych; zamiany lokali mieszkalnych; zasad polityki czynszowej; systemu pomocy spoecznej w polityce mieszkaniowej.
 • 4. MIESZKANIA KOMUNALNE NOWE ZASADY SPRZEDAYWysoko bonifikaty udzielanej przy sprzeday lokalu na rzecz najemcyuzaleniona od okresu najmu.25% bonifikaty - jeeli najemca legitymuje si okresem najmu poniej 5 lat;50% bonifikaty - jeeli najemca legitymuje si okresem najmupowyej 5 do 10 lat;85% bonifikaty - jeeli najemca legitymuje si okresem najmupowyej 10 do 20 lat;95% bonifikaty - jeeli najemca legitymuje si okresem najmu powyej 20 lat.
 • 5. MIESZKANIA KOMUNALNE NOWE ZASADY SPRZEDAYWane dla najemcw!!!Wnioski o wykup lokali mieszkalnych zoone przed dniem wejcia w ycie uchwayo zasadach sprzeday lokali komunalnych rozpatrywane bd wedug dotychczasowychzasad co oznacza, e bonifikata od ceny sprzeday lokali mieszkalnych wynosi bdzie:95 % gdy zbywany jest jeden lokal mieszkalny,97 % gdy sprzedawane s jednoczenie wszystkie pozostae lokale mieszkalne pooonew granicach danej nieruchomoci.
 • 6. NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ przejrzyste i proste rozwizania urealnienienie moliwoci uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujcych coroczne skadanie wnioskw o przydzia lokalu, punktowa ocena wniosku, w oparciu o sytuacj bytow dodatkowa punktacja dla osb z dotychczasowej kolejki losowanie w przypadku uzyskania tej samej liczby punktw wykaz osb zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podawany jest do publicznej wiadomoci
 • 7. NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH WERYFIKACJAKOLEJKI MIESZKANIOWEJHarmonogram dziaa zwizanych ze zmian systemu najmu lokalikomunalnychod 1 lipca do 31 padziernika 2012r. - skadanie przez mieszkacw wnioskw onajem mieszkania komunalnegodo 31 stycznia 2013 - weryfikacja wnioskwdo 1 marca 2013 r. - sporzdzenie projektw wykazw osb speniajcychkryteria do wynajcia mieszkaniado 31 marca 2013 - przyjmowanie uwag i zastrzeedo 30 kwietnia 2013 - przekazanie uwag i zastrzee do zaopiniowania przezSpoeczn Komisj Mieszkaniowmaj/czerwiec 2013 r. - analiza zastrzee przez SKMczerwiec/lipiec 2013 - podanie do publicznej wiadomoci wykazu osbzakwalifikowanych do wynajcia lokalu.
 • 8. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH AKTYWNEUCZESTNICTWO GMINY gmina bdzie aktywnie uczestniczy w procesie zamian mieszka poprzez pomoc osobom, ktre maj kopoty finansowe proponowana bdzie zamiana lokalu na inny, taszy w utrzymaniu gmina bdzie dokonywa zamian lokali oraz poredniczy w zamianach midzylokatorskich
 • 9. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH AKTYWNEUCZESTNICTWO GMINY Dunik zajmuje lokal Lokal o mniejszej pow. o duej pow. uytkowej ZAMIANA LOKALI uytkowej, niszym standardzie(nieadekwatny do potrzeb zajmowany przez najemcw i moliwoci utrzymania) o wyszych dochodach Uniknicie sytuacji Ewentualny remont lokalu rosncego zaduenia, brak (podwyszenie standardu zasobu), zalegoci, moliwo poprawa warunkw zamieszkiwania, utrzymania lokalu opacany czynsz przychd dla EFEKT Gminy ZAMIANY
 • 10. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH AKTYWNE UCZESTNICTWOGMINYHarmonogramod 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. : wysanie informacji do osb, ktre maj zoone wnioski, a w myl nowych przepisw nie kwalifikuj si na zamian i do osb, ktre maj zoone wnioski na lokal mniejszy celem weryfikacji ich oczekiwa poinformowanie osb, ktre maj zoone wnioski (oferty) na zamian midzylokatorsk w celu weryfikacji wnioskw oraz przekazania osobom nadal zainteresowanych zamian wiedzy o nowych zasadachpo 31 sierpnia 2012 r. przyjmowanie i realizacja wnioskw o zamian na podstawie nowych zasad i ich bieca weryfikacja, systematyczne przygotowywanie i przedstawianie ofert lokali zwolnionych w wyniku wyroku i przeprowadzanie procedury zamian. tworzenie bazy najemcw zainteresowanych zamian.
 • 11. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA OCHRONA OSBO NAJNISZYCH DOCHODACHDlaczego: od 2006 roku stawki czynszw nie ulegay zmianie wpywy z czynszw nie pokrywaj nawet kosztw biecego utrzymania nieruchomoci zasb ulega staej degradacjiPo co? wicej remontw i modernizacji zintensyfikowanie dziaa w zakresie napraw i biecej konserwacjiW jaki sposb? stawka czynszu ustalana w oparciu o system punktowy oraz wskanik przeliczeniowy podawany przez Wojewod rozbudowany systemem obniek (do 40%) dla osb o niskich dochodach czynsz pozostanie na tym samym lub niszym poziomie.
 • 12. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA OCHRONA OSBO NAJNISZYCH DOCHODACHCzynsz bdzie okrelany w oparciu o system punktw, ktry uwzgldnia: stan techniczny budynku, wyposaenie lokalu w instalacje, atrakcyjno uytkow usytuowanie lokalu i lokalizacj.System obniek skonstruowany jest w sposb gwarantujcy osobom najuboszymczynsz nawet na niszym poziomie ni dotychczasowyPodstaw obliczania puapu czynszu stanie si wysoko najniszej emerytury,ktry obecnie wynosi 799,18 z
 • 13. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA OCHRONA OSB ONAJNISZYCH DOCHODACHDla kogo obnika czynszu?40% ulga dla: jednoosobowego gospodarstwa domowego, ktrego dochd nie przekracza 200%najniszej emerytury (1 x 1.598,36 z ) gospodarstw wieloosobowych, ktrych dochd nie przekracza 150% najniszej emeryturyna osob (n x 1.198,77 z/os)30% ulga dla: jednoosobowego gospodarstwa domowego, ktrego dochd nie przekracza 250%najniszej emerytury (1 x 1.997,95 z ) gospodarstw wielo1.438,52 z/os)15% ulga dla:osobowych, ktrych dochd nie przekracza 180% najniszej emerytury na osob(nx jednoosobowego gospodarstwa domowego, ktrego dochd nie przekracza 280%najniszej emerytury (1 x 2.237,70 z ) gospodarstw wieloosobowych, ktrych dochd nie przekracza 200% najniszej emeryturyna osob (n x 1.598,36 z/os)
 • 14. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA OCHRONA OSB ONAJNISZYCH DOCHODACHObnika czynszu przykadowe dochody Gosp. dom. Gosp. dom. Gosp. dom.Warto obniki 1 os. dochd do 2 os. dochd do 3 os. dochd do [%] opodatkowania opodatkowania opodatkowania [z/m-c] [z/m-c] [z/m-c] 40% 2 397,54 3 596,31 1 598,36 30% 1 997,95 2 887,04 4 315,56 15% 2 237,70 3 196,72 4 795,08
 • 15. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA OCHRONA OSBO NAJNISZYCH DOCHODACH R nica R nica Wymiar WymiarLp. Wymiar [z /m- [z /m- [z /rok] c] c] [z /rok] Aktualnie1. 3 190 993 xxx 38 291 917 xxx Zaoenie: wszyscy pac Aktualnie2. 2 552 794 xxx 30 633 534 xxx Zaoeni