Polish Retail Guide // Przewodnik po rynku...

of 44 /44
Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014

Embed Size (px)

Transcript of Polish Retail Guide // Przewodnik po rynku...

 • Polish Retail Guide // Spring 2014

  Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014

 • W związku z różnorodnością rynku powierzchni handlowych oraz wciąż rosnącym zasięgiem sieci handlowych działających na terenie naszego kraju, rynek ten podlega nieustannym zmianom. Zarówno właściciele powierzchni handlowych, jak i najemcy stale poszukują nowych rozwiązań, aby uatrakcyjnić swoją ofertę i spełnić rosnące oczekiwania klientów.

  Jako DTZ uważnie analizujemy zmiany zachodzące na krajowym rynku w kontekście globalnych trendów obserwowanych w sektorze handlowym. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w każdym aspekcie związanym z nieruchomościami handlowymi, dzięki czemu DTZ jest partnerem naszych Klientów w każdej fazie inwestycji

  od doradztwa przy opracowywaniu optymalnej koncepcji, poprzez doradztwo w zakresie doboru najemców, sporządzanie studiów wykonalności, usługi związane z komercjalizacją powierzchni handlowych, wyceną, zarządzaniem centrami handlowymi oraz sprzedażą nieruchomości.

  DTZ posiada także rozległe doświadczenie i wiedzę z zakresu asset management. Doradzamy właścicielom obiektów handlowych, jak zwiększyć ich wartość poprzez repozycjonowanie centrów handlowych, czy też doradztwo z zakresu rozbudowy i przebudowy tych obiektów.

  Nad rozwiązaniami opracowywanymi na potrzeby klientów DTZ, pracują najlepsi specjaliści na rynku, którzy doskonale znając lokalne uwarunkowania wykorzystują globalne know-how, aby przewidzieć przyszłe trendy i kierunki rozwoju rynku. Pozwala to na opracowywania rozwiązań skutecznie budujących przewagi konkurencyjne danego obiektu.

  Niniejszy przewodnik stworzyliśmy w tym samym celu – by dostarczyć Państwu użyteczne narzędzie umożliwiające podjęcie słusznej decyzji, która przełoży się na rynkowy sukces.

  Życzymy udanej lektury przewodnika po rynku polskich centrów handlowych.

  With a variety of retail formats and an ever- widening range of retailers operating across the country, the retail market in Poland has transformed significantly over the past twenty years. Both landlords and retailers have been constantly upgrading their offer to meet growing expectations and customers’ needs and sophistication.

  We at DTZ are closely monitoring these changes at a local level and within the context of global retail trends. Bearing in mind the still growing potential in the retail sector, and benefiting from extensive expertise in this field, DTZ has been involved in all aspects of the retail property business, including concept development support, tenant-mix advice and feasibility studies at the initial development phase and project management, letting, valuation, property management services during and after the implementation phase as well as investment advisory.

  As for existing assets, we have demonstrated a solid knowledge and track record in retail asset management, working closely with clients on their repositioning strategies and delivering refurbishment and redevelopment advisory services.

  DTZ has attracted top retail professionals who are best placed to achieve the highest quality service for our clients. Knowing exactly the local conditions, combined with global know-how DTZ is able anticipate future trends and developments, allowing us to develop solutions that deliver competitive advantages.

  We believe that our capacity to bring our retail clients and partners a set of complex services and solutions, shared under one roof, makes a positive difference.

  We have developed the present guide with the same philosophy, to make the difference and support you in taking the optimum, well-thought business decisions.

  We hope you enjoy reading our Polish Retail Guide.

  Renata KusznierskaHead of Retail Agency CEE

  // Introduction / Wstęp

  2 | Polish Retail Guide

 • Kamila WykrotaHead of Consulting & Research

  // Introduction / Wstęp

  Dear Reader,

  We are pleased to present the new addition of the publication that is gaining on popularity each year.

  This guide is a perfect tool for all market players, which allows them to get the wide picture of the retail market in Poland.

  The guide includes:

  • statistics on the major cities including earnings and purchasing power figures

  • information on shopping centre provision, including number of existing and planned schemes as well as total modern retail stock operating in the city

  • information on vacancy rates and prime rents

  • a list of the five largest schemes in operation in each city

  • a map locating all shopping centres, retail parks and factory outlets

  The retail market in Poland is gaining on maturity, not only in terms of the dynamic supply growth but also the diversifying retail offer. The retail expansion continues in medium and small cities while the competition is strengthening in larger agglomeration. We can also expect the natural market evolution in top 5 cities towards the development of high street retailing.

  The presented publication focuses on the specific but also significant segment of the market, which is the traditional shopping centres format in the largest cities.

  We encourage you to familiarize with the wide variety of DTZ publications.

  Drogi Czytelniku,

  Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą edycję publikacji, która z każdym rokiem zyskuje na popularności.

  Niniejszy przewodnik jest doskonałym narzędziem dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości i przedstawia szerokie spektrum rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce.

  Przewodnik zawiera między innymi:

  • statystyki dotyczące wynagrodzenia i siły nabywczej w największych miastach,

  • dane dotyczące rynku centrów handlowych tj. liczbę zarówno istniejących, jak i planowanych obiektów, jak również statystki całkowitej nowoczesnej powierzchni handlowej,

  • informację o stopach pustostanów w mieście i czynszach za najlepsze lokale,

  • listę pięciu największych centrów handlowych w każdym z analizowanych miast,

  • mapę centrów handlowych oraz innych obiektów handlowych.

  Rynek powierzchni handlowej w Polsce

  staje się coraz bardziej dojrzały nie tylko pod względem wzrostu podaży, ale także dywersyfikacji oferty handlowej. Obserwujemy kontynuację rozwoju rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w średnich i mniejszych ośrodkach miejskich, jak również umacniającą się konkurencję w największych aglomeracjach. Ponadto, w przypadku pięciu największych miast możemy spodziewać się naturalnego rozwoju handlu na głównych ulicach handlowych.

  Prezentowana publikacja skupia się na specyficznym, ale jednocześnie najbardziej popularnym segmencie rynku – tradycyjnych centrach handlowych w największych miastach.

  Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą publikacji DTZ.

  Polish Retail Guide | 3

 • // Table of content / Spis treści

  Aglomeracja Śląska 11211Aglomeracja Trójmiejskaój aTrójm 1141414Białystok 16Bydgoszczzczz 18Częstochhowahoho 20Kielce 22Krakówkówkkówków 24LubublinLuLubLubli 26ŁódźźŁódźŁódźŁódźŁódźŁód 28PoznańPPozP n 30Radom 32Szczecin 34TToruńToTo 36WarszWarszawaWarszaWarszaWarsza 38WrocłWrocławWrocłaWrocłaWrocła 40

  42

  31We are involved in 31 shopping centres out of which we manage 19.

  Świadczymy usługi dla 31 centrów handlowych z czego zarządzamy 19.

  Leading property management team: more than 725,000 sq m under management out of which retail space: 495,000 sq m GLA.

  Zespół zarządzania nieruchomościami: ponad 750,000 m kw. zarządzanej powierzchni z czego powierzchnia handlowa wynosi 495,000 m kw. GLA.

  Leading Valuation Team: total retail GLA valued over the last 12 months: 1 500 000 sq m.

  Zespół wycen: GLA handlowe wycenione przez ostatnie 12 miesięcy: 1 500 000 m kw.

  300,000 sq m currently under offer.

  Agencja powierzchni handlowych: 300,000 m kw. obecnej w ofercie.

  Three of the main projects that we manage are: Złote Tarasy (66,200 sq m), CH Ferio Konin (31,200 sq m) and Galeria Solna (30,500 sq m).

  Trzy główne projekty, którymi zarządzamy: Złote Tarasy (66,200 m kw.), CH Ferio Konin (31,200 m kw.) i Galeria Solna (30,500 m kw.)

  Key clients: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1.

  Główni klienci: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1.

  DTZ contacts Dane kontaktowe DTZ

  DTZ a UGL CompanyKey statistics / Statystyki 2014

  Leading property management team / Zespół zarządzania nieruchomościami

  Leading Valuation Team / Zespół wycen

  Strong Retail Agency /Agencja powierzchni handlowych

  Top projects /Główne projekty

  Key clients / Główni klienci

  4 | Polish Retail Guide

 • // Polish Retail Guide

  Pasaż Grunwaldzki, Wrocław / Echo Investment

  » Shopping Centre – a modern retail scheme with over 5,000 sq m of GLA, more than 10 shops, with central management.

  » Other modern retail stock – modern retail schemes with over 5,000 sq m of GLA representing other than shopping centre retail formats i.e. retail park, factory outlet, retail warehouse.

  » Prime Rent – the highest rent for the most attractive, 100 sq m unit leased by fashion operators, paid in the best, existing shopping centres.

  » GfK Purchasing Power – total value of goods and services purchased by the population of a given region within one year.

  » Centrum handlowe – nowoczesny obiekt handlowy o powierzchni najmu brutto wynoszącej ponad 5 000 m kw., posiadający minimum 10 lokali handlowych, centralnie zarządzany.

  » Inna nowoczesna powierzchnia handlowa – nowoczesna powierzchnia handlowa (powyżej 5 000 m kw. powierzchni najmu brutto) obejmująca inne niż centra handlowe formaty handlowe, np. parki handlowe, centra wyprzedażowe, magazyny handlowe.

  » Czynsze w najlepszych centrach handlowych – najwyższy czynsz za najbardziej atrakcyjny lokal handlowy o powierzchni 100 m kw. płacony przez najemcę z sektora mody w najlepszych centrach handlowych.

  » Siła nabywcza GfK – całkowita wartość produktów i usług nabytych w ciągu roku przez mieszkańców danego regionu.

  Definitions

  Definicje

  Polish Retail Guide | 5

 • » After two years of relatively strong growth the Polish economy has decelerated in 2013. After gradual acceleration in Q4 2013 the GDP growth was estimated at 2.7%. This resulted mainly from the positive impact of the consumer demand and net exports. In the whole 2013 the GDP growth in Poland is expected to reach 1.6%, which will be a worse result than recorded in 2012 (1.9%) but still higher compared to majority of European countries.

  » A stronger pace of growth is forecast for 2014 and 2015 (2.8% and 3.1% respectively), partly due to a more robust Eurozone economy as a consequence of increased export and less fiscal tightening.

  » Good economic results in the previous years were mainly an effect of strong internal demand; the Polish economy is much less dependent on external markets than other countries within the region.

  » Over the course of 2013, PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) supported 53 inward investment projects with a total value of EUR 0.9 bn. It represents a slight drop in comparison to the previous year, which can be explained by a lower capital intensity of service sector (BPO & ICT), which dominated the investments in 2013.

  » The pace of further development in the Polish economy will mainly depend on external factors and the overall condition of the Eurozone. However, the scale of any slowdown in construction activity and other internal factors will also be crucial elements.

  // Polish Retail Guide

  Economy Sytuacja ekonomiczna

  » Po dwóch latach stosunkowo silnego wzrostu, w 2013 polska gospodarka wyhamowała Wciągu 2013r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo przyspieszało i w IV kw. 2013r. wyniosło o 2,7%. Na tempo wzrostu gospodarczego pozytywny wpływ miał popyt konsumpcyjny oraz eksport netto. Oczekuje się, że w całym 2013 wzrost PKB wyniesie 1,6%, co daje gorszy wynik niż w 2012r. (1,9%), ale nadal wyższy w porównaniu do innych krajów europejskich.

  » Silniejsze tempo wzrostu jest prognozowane dla 2014 i 2015 (wyniesie odpowiednio 2,8 %, 3,1%), m.in. ze względu na umacniającą się gospodarkę strefy euro w następstwie wzrostu eksportu i bardziej liberalnej polityki fiskalnej.

  » Dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach były głównie efektem silnego popytu wewnętrznego. W odróżnieniu od innych krajów w regionie Polska jest mniej zależna od sytuacji na rynkach zagranicznych.

  » W ciągu 2013 roku PAIiIZ (Polska Agencja informacji i Inwestycji Zagranicznych) wsparła 53 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 0,9 mld euro. Tym samych odnotowany został niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego roku, który wynikał z mniejszej kapitałochłonności sektora usług (BPO & ICT), który zdominował projekty inwestycyjne w 2013r.

  » Dalsze tempo rozwoju polskiej gospodarki będzie zależało głównie od czynników zewnętrznych i ogólnej sytuacji w strefie euro. Jednak duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy będą miały także skala spowolnienia w budownictwie oraz inne czynniki wewnętrzne.

  Source: GfK / DTZ Research

  0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

  Kielce

  Toru�

  Cz�stochowa

  Radom

  Bia�ystok

  Lublin

  Bydgoszcz

  Szczecin*

  Pozna�*

  Wroc�aw*

  �ód�*

  Kraków*

  Trójmiasto*

  �l�sk*

  Warszawa*

  PLN million*agglomeraon / aglomeracja

  Figure 1 / Wykres 1 GfK purchasing power in city / agglomeration, 2012 Siła nabywcza GfK dla miasta / aglomeracji, 2012

  6 | Polish Retail Guide

 • » In 2013 retail sales measured in constant prices grew by 1.6% compared with 2012. Whereas in H1 2013 the dynamics’ indicators fluctuated around 0-1.5%, in the Q4 2013 strong improvement was visible (4.2%). Taking into account recovering labour market as well as improving consumer optimism, DTZ expects that the retail sales growth is likely to accelerate further during 2014

  » The highest spending potential has been recorded in the 15 largest cities and agglomerations. According to GfK research institute the total value of spending power in the 15 largest cities/ agglomerations exceeds 906 billion PLN annually which constitutes 40% of total Polish spending power. The Warsaw and Śląsk agglomerations are the most affluent regions and therefore primary target markets for retailers.

  » W 2013 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 1,6% w porównaniu do roku ubiegłego (4,2%). O ile w pierwszym półroczu dynamika wskaźnika oscylowała wokół 0-1,5%, to w IV kw. 2013r. odnotowano wyraźny jej wzrost. Biorąc pod uwagę poprawę na rynku pracy, jak również wzrost optymizmu konsumentów, DTZ przewiduje, że sprzedaż detaliczna w 2014 roku będzie nadal wzrastać. sq m

  » Największy potencjał wydatków gospodarstw domowych zarejestrowano w 15 największych miastach i aglomeracjach w kraju. Według GFK całkowita wartość siły nabywczej w 15 największych miastach/aglomeracjach przekracza 906 miliardów złotych rocznie, co stanowi 40% ogólnej siły nabywczej w Polsce. Najbardziej zamożne są aglomeracje warszawska i śląska, dlatego są to główne rynki docelowe dla sieci handlowych.

  Economy

  Sytuacja ekonomiczna

  Galeria Katowicka, Katowice

  // Polish Retail Guide

  Polish Retail Guide | 7

 • Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych

  » The total supply of modern retail stock (defined as retail schemes exceeding 5,000 sq m GLA delivered after 1990) in Poland totalled 12.2 m sq m at the end of 2013. Shopping centres are dominating the Polish market and total supply amounts to 9.1 m sq m.

  » New shopping centre stock completed in 2013 amounted to almost 700,000 sq m, representing an 28% increase comparing to year 2012. It comprised of 29 new projects and 13 extensions of shopping centres. Among recently delivered schemes there were 14 shopping centres, 9 retail parks, 5 retail warehouses and factory outlet. Over 38% of new projects did not exceed 10,000 sq m GLA. This represents a reverse of recent trend – investors’ focus on small-scale retail projects that was replaced by openings of large format schemes in major agglomerations with projects like Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre.

  » The retail market is currently experiencing strong levels of development activity that are expected to last until 2015 by when all publicly announced projects will be built. The annual supply of projects in the next few years is expected to amount to 600,000 – 700,000 sq m per annum. Such an extensive pipeline demonstrates that developers’ confidence is still present on the Polish market.

  » Na koniec 2013 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (określanej jako projekty handlowe o powierzchni najmu brutto powyżej 5 000 m kw. oddane do użytkowania po roku 1990) w Polsce przekroczyła 12,2 mln m kw. Rynek jest zdominowany przez centra handlowe, których łączna powierzchnia wynosi 9,1 mln m kw.

  » W 2013 oddano do użytkowania 700 000 m kw. nowej powierzchni handlowej, co stanowi 28-procentowy wzrost w porównaniu do 2012 roku. Na dostarczoną powierzchnię złożyło się 29 nowych projektów oraz rozbudowy 13 istniejących centrów handlowych. Wśród nowych projektów debiutujących na rynku znalazło się 14 centrów handlowych, 9 parki handlowe, 5 wolnostojących magazynów handlowych i centrum wyprzedażowe. Powierzchnia ponad 38% zrealizowanych obiektów nie przekroczyła 10,000 m kw. GLA. To wskazuje na odwrócenie popularnego w ostatnich latach trendu dotyczącego zainteresowania inwestorów małymi projektami handlowymi na rzecz otwarć wielkoskalowych formatów tj. Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre w głównych aglomeracjach.

  » Obecnie na rynku handlowym w Polsce obserwowany jest wysoki poziom aktywności deweloperskiej, który może się utrzymać do roku 2015, kiedy powstaną wszystkie publicznie ogłaszane projekty. Roczna podaż dostarczanej powierzchni w ciągu najbliższych kilku lat ma wynieść do 600 000 – 700 000 m kw. rocznie. Tak wysoki poziom planowanej powierzchni świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu deweloperów polskim rynkiem.

  16%

  10%

  3%3%

  2%3%

  9%3%8%

  9%2%

  4%2%

  19%

  8%Aglomeracja �l�ska*

  Aglomeracja Trójmiejska*

  Bia�ystok

  Bydgoszcz

  Cz�stochowa

  Kielce

  Kraków*

  Lublin

  �ód�*

  Pozna�*

  Radom

  Szczecin*

  Toru�

  Warszawa*

  Wroc�aw*�����������!�����������"�

  Figure 2 / Wykres 2 Shopping centre market share of city / agglomerationUdział w rynku centrów handlowych

  Source: DTZ Research

  // Polish Retail Guide

  8 | Polish Retail Guide

 • » The average shopping centre density for analysed 15 cities equals 532 sq m per thousand inhabitants. Purchasing power per one inhabitant in Poland amounts to PLN 23,750, whilst the average level of Purchasing Power Index in the analysed cities equates to 124%.

  » Warsaw is the largest, most developed and the strongest market among the analysed cities where stock currently exceeds 1.14 million sq m. However taking into account its density and the purchasing power of its inhabitants, the Warsaw agglomeration remains one of the most attractive shopping centre markets in Poland.

  » Wrocław and Tricity are stable markets which have above average shopping centre provision and above average purchasing power. Whilst the existing provision will benefit from strong purchasing power, these cities are displaying signs of market saturation which could potentially restrict the profitability of future developments.

  » Cities like Kielce, Częstochowa and Toruń are relatively stagnant markets; saturated with shopping centre space and record lower than average purchasing power, which will also potentially limit the future development of new schemes.

  » Śląsk and Szczecin are emerging markets offering potential in the longer term. They are still under-supplied in terms of shopping centre provision, but record lower than average purchasing power per one inhabitant which will reduce its growth potential in the short term.

  » Średnie nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową dla 15 analizowanych miast osiągnęło poziom 532 m kw. na tysiąc mieszkańców. Siła nabywcza na jednego mieszkańca wynosi 23 750 PLN, podczas gdy indeks siły nabywczej w badanych miastach ukształtował się napoziomie 124%.

  » Warszawa z podażą nowoczesnej powierzchni handlowej na poziomie ponad 1,14 milionów m kw. jest największym, najbardziej rozwiniętym i najsilniejszym rynkiem handlowym wśród badanych miast. Biorąc pod uwagę gęstość i siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji warszawskiej jest to nadal jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków handlowych w Polsce.

  » Wrocław i Trójmiasto to stabilne rynki, które charakteryzują się ponad przeciętną podażą powierzchni handlowej oraz wyższa od średniej siłą nabywczą na jednego mieszkańca. Mimo korzystnej dla istniejących obiektów silnej siły nabywczej, w opisywanych miastach widać oznaki nasycenia rynku, co może ograniczyć ich rozwój w przyszłości.

  » Miasta takie jak Kielce, Częstochowa czy Toruń przeżywają okres stagnacji. Są to rynki nasycone nowoczesną powierzchnią handlową oraz charakteryzujące się niższą od przeciętnej siłą nabywczą, co może skutkować ograniczeniem nowej podaży w kolejnych latach.

  » Śląsk i Szczecin to rynki rozwijające się z potencjałem wzrostu w dłuższym terminie. Są to nadal rynki nienasycone, jednak znacząco niższa od średniej siła nabywcza na jednego mieszkańca wyraźnie hamuje ich potencjał w krótkim terminie.

  Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych

  Source: GfK / DTZ Research

  GfK

  Pur

  chas

  ing

  pow

  er i

  ndex

  /

  #�$�&��'(����)'��$�+,�-!$�

  Inde

  ks S

  i�y n

  abyw

  czej

  GfK

  (%

  )

  sqm /'000 / m kw./tys. mieszka�ców*agglomerao! / aglomeracja

  100

  110

  120

  130

  140

  150

  160

  400 450 500 550 600 650 700 750 800

  Aglomeracja �l�ska*

  Aglomeracja Trójmiejska*

  Bia�-stok B-dgoszcz

  Cz�stochowa

  Kraków*

  L�bli!

  �ód�* Poz!a�*

  RadomSzczeci!*

  Tor��

  Warszawa*

  Wroc�aw*

  Figure 3 / Wykres 3 Shopping centre market development statePoziom rozwoju rynku centrów handlowych

  // Polish Retail Guide

  Polish Retail Guide | 9

 • // Shopping centre statistics in Polish cities – summary Wskaźniki rynku centrów handlowych w polskich miastach – podsumowanie

  City / Agglomeration Miasto / Aglomeracja

  Population in city ‘000 (*in agglommeration) Liczba mieszkańców

  w tys. w mieście (*aglomeracji)

  Total SC floorspace (sq m)

  Podaż centrów handlowych (m kw.)

  Total SCs per ‘000 population

  Podaż CH na tysiąc mieszkańców

  Number of SC and extensions in pipeline (2014-2015) Liczba planowanych CH i rozbudów (2014-2015)

  Aglomeracja Śląska* 2 192 967 300 441 3

  Aglomeracja Trójmiejska* 974 612 600 629 1

  Białystok 295 157 100 534 1

  Bydgoszcz 362 206 700 571 1

  Częstochowa 235 136 500 580 -

  Kielce 201 154 500 767 -

  Kraków* 1 024 544 400 532 1

  Lublin 348 183 300 527 2

  Łódź* 722 503 600 520 2

  Poznań* 814 540 200 663 3

  Radom 220 121 000 550 -

  Szczecin* 556 245 300 441 1

  Toruń 205 121 000 591 1

  Warszawa* 2 512 1 138 900 453 5

  Wrocław* 777 448 000 576 1

  Total 15 cities / agglomerations* 15 miast / aglomeracji* 11 437 6 080 400 8 374 25

  Poland / Polska 38 533 9 112 000 236 66

  Source: DTZ Research

  // Polish Retail Guide

  10 | Polish Retail Guide

 • the Overview of 15 markets

  Przegląd 15 rynków /

  Polish Retail Guide | 11

 • Aglomeracja Śląska

  Aglomeracja Śląska, śląskie

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Aglomeracja Śląska

  Poland Polska

  » Population, the city of Katowice 2013 Liczba mieszkańców w Katowicach, 2013

  308 269 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  2 192 143 n/a nie dotyczy

  » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  63,8 63,9

  » Unemployment rate** (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia** (%), grudzień 2013

  5,4 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  4 966,80 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja

  130 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  37 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  2 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  1 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  1 280 300 12 200 000

  » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  584 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  967 300 9 112 000

  » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  441 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 45–50 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  0

  50 000

  100 000

  150 000

  200 000

  250 000

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

  shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowasq m /m kw.

  2015f

  *Katowicki subregion, **the city of Katowice / *Podregion katowicki, **miasto Katowice

  12 | Polish Retail Guide

 • GGGliiiiwwiiccceeewiicc

  atowiceatowwiceKatKatoKa

  ZZaabbrzeZZaZa

  Byttomm

  rzówwóChoorzCh zhooorrzó SosnowiecesnowSos csn

  RRRuudadRRR daŚŚlląsskaąss

  KKnnnuurrówwwnnuuu www

  wskiewskkieekiekTarrrnoownoowrrrnowGGóóryG ryyyry

  MikołówwóówM

  MysłowiceeMworznooJawwJJ

  SiemianowiceS winŚląskieŚląsŚŚl browarowaDąbąbDąbbr

  rniczazaGórGórąą4

  2

  1

  5

  3A4A4

  A11

  A1

  Aglomeracja Śląska, śląskie

  Euro

  pa C

  entr

  alna

  , Gliw

  ice

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Silesia City Center Katowice Chorzowska 107 84 000 240 3 000 2005/ 2011 Immofinanz Group

  Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Cinama City, Saturn, Van Graff, H&M, C&A, Cubus, Armani, Deni Cler, Burrberry, Almi Decor

  2 M1 Czeladź Czeladź Będzińska 80 59 000 103 2 190 1997/ 2008 Apollo Rida / Axa REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, H&M, TK Maxx, Reserved, SMYK, Sephora

  3 Galeria Katowicka Katowice 3-go Maja 30 49 500 250 1 200 2013 DEKA Immobilien

  Major tenants / Główni najemcy: Stokrotka, RTV Euro AGD, Peek & Cloppenburg, C&A, Zara, Reserved

  4 M1 Zabrze Zabrze Plutonowego Szkubacza 1 49 000 116 3 311 1999 / 2010 / 2011Apollo Rida / Axa REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Jysk, Media Markt, TK Maxx, Reserved, Empik

  5 Trzy Stawy Katowice Pułaskiego 60 48 000 60 1 900 1999 Union Investment

  Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, KappAhl, Carry, H&M, Reserved, SMYK, Empik

  Silesia City Center, Katowice

  Galeria Zabrze, Zabrze

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Retail Parks / Parki handlowe

  Factory Outlets���>�!&��)[email protected](�E�G�)�

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Galeria Katowicka, Katowice

  Polish Retail Guide | 13

 • Aglomeracja Trójmiejska

  Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Aglomeracja Trójmiejska

  Poland Polska

  » Population, the city of Gdańsk 2013 Liczba mieszkańców w Gdańsku, 2013

  460 354 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  974 313 n/a nie dotyczy

  » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  63,4 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  6,5 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  4 411,7 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja

  133 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  27 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  - 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  1 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  846 500 12 200 000

  » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  869 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  612 600 9 112 000

  » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  629 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 45-48 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  40 000

  60 000

  80 000

  100 000

  120 000

  140 000

  sq m /m kw.

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

  shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research

  2015f

  *Trójmiejski subregion, **the city of Gdańsk / *Podregion trójmiejski, **miasto Gdańsk

  14 | Polish Retail Guide

 • ottSoSopot

  GGdaG ńskńsGGG kk

  GdyyyyyG niannnndyyyyniaGdyGd

  5

  4

  2

  3

  1

  S6

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Retail Parks / Parki handlowe

  Factory Outlets���>�!&��)[email protected](�E�G�)�

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie

  Gal

  eria

  Met

  ropo

  lia, G

  dańs

  k

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Centrum Riviera Gdynia Kazimierza Górskiego 2 70 500 250 2 500 2001 / 2013 Mayland

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Saturn, Helios, TK Maxx, Van Graaf, Intersport, Reserved, Zara

  2 Auchan Gdańsk Gdańsk Szczęśliwa 3 46 800 49 2 500 1998 / 1999 / 2010 / 2012 Immochan

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Jysk, Decathlon, Toys’R’Us, Carry, Camaieu, Sephora

  3 Morski Park Handlowy Gdańsk Przywidzka 2 46 500 18 1 500 2011 / 2012 Liebrecht & Wood

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Agata Meble, OBI, Jula

  4 Galeria Bałtycka Gdańsk Grunwaldzka 141 46 400 200 1 100 2007 ECE Projektmanagement

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, Empik, H&M, New Yorker, Zara, Peek&Cloppenburg, Carry, Almi Decor

  5 Auchan Port Rumia Rumia Grunwaldzka 108 45 000 85 2 000 2007 / 2008 / 2012 Immochan

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, Carry, C&A, H&M, New Yorker, SMYK, Empik

  Galeria Bałtycka, Gdańsk

  Auchan, Gdańsk

  Polish Retail Guide | 15

 • Białystok, podlaskie

  Białystok

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Białystok Poland Polska

  » Population, the city of Białystok 2013 Liczba mieszkańców w Białymstoku, 2013

  294 675 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  n/a nie dotyczy

  n/a nie dotyczy

  » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  65,6 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  13,7 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 494 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)

  111 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  6 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  1 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  - 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  188 350 12 200 000

  » Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  639 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  157 100 9 112 000

  » Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  534 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 32-36 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  40 000

  60 000

  80 000

  sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

  *Białostocki subregion / *Podregion białostocki

  16 | Polish Retail Guide

 • Białystok

  3

  5

  4

  2 1

  Białystok, podlaskie

  Atr

  ium

  Bia

  ła

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Atrium Biała Białystok Miłosza 2 37 000 96 966 2007 Atrium RE

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Helios, H&M, Smyk, Carry, New Yorker, Delta Sport, Sephora

  2 Alfa Centrum Białystok Świętojańska 15 34 000 140 784 2008 JWK Invest

  Major tenants / Główni najemcy: Bomi, Helios, H&M, Zara, RTV Euro AGD, Max Mara, Versace, Trussardi, Marella, Deni Cler

  3 Auchan Produkcyjna Białystok Produkcyjna 84 31 000 57 2 790 2000 / 2002 Immochan

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, RTV Euro AGD, Carry, CCC, ProSport, Deichmann

  4 Auchan Hetmańska Białystok Hetmańska 16 29 000 49 1 550 2008 / 2011 / 2012 Immochan

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, SMYK, Douglas, Empik, Etam

  5 Zielone Wzgórze Białystok Wrocławska 20 16 000 54 1 000 2007 Carrefour

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Komfort, Reserved, Takko, Deichmann

  Alfa Centrum

  Galeria Jagiellońska

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Polish Retail Guide | 17

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

  Bydgoszcz

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Bydgoszcz Poland Polska

  » Population, the city of Bydgoszcz 2013 Liczba mieszkańców w Bydgoszczy, 2013

  362 286 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  n/a nie dotyczy

  n/a nie dotyczy

  » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  63,5 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  8,8 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 468,5 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)

  112 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  9 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  - 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  1 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  265 400 12 200 000

  » Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  733 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  206 700 9 112 000

  » Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  571 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 38-42 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  5-10% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  10 000

  30 000

  50 000

  70 000

  40 000

  60 000

  sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

  *Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński

  18 | Polish Retail Guide

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

  Gal

  eria

  Pom

  orsk

  a

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Focus Mall Bydgoszcz Jagiellońska 39/47 42 000 150 1 200 2008 Aviva Investors

  Major tenants / Główni najemcy: Alma, Media Markt, Cinema City, Zara, H&M, Empik, Mothercare, SMYK

  2 Auchan Bydgoszcz Bydgoszcz Rejewskiego 3 40 000 46 2 100 2001 / 2002 / 2010 Immochan

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, CCC, Deichmann, Marionnaud

  3 Centrum Handlowe Rondo Bydgoszcz Kruszwicka 1 31 000 45 850 1999 GE Capital Real Estate

  Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV EURO AGD, CCC, Rossmann, Go Sport, Reserved, Cubus, AmRest, Sephora, Bijou Brigitte, Carry

  4 Galeria Pomorska Bydgoszcz Fordońska 141 30 000 100 1 300 2003 Resolution Property

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, H&M, Carry, Smyk, Empik, Reserved, Douglas

  5 Tesco Extra Bydgoszcz Toruńska 101 21 000 31 1 300 2001 Tesco

  Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Black Red White, CCC

  Centrum Handlowe Rondo

  Galeria Pomorska

  ByB ddgdggoszcz

  35

  4

  2

  1

  S5

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Retail Parks / Parki handlowe

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Centrum Handlowe Rondo

  Polish Retail Guide | 19

 • Częstochowa, śląskie

  Częstochowa

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Częstochowa Poland Polska

  » Population, the city of Częstochowa 2013 Liczba mieszkańców w Częstochowie, 2013

  235 156 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  n/a nie dotyczy

  n/a nie dotyczy

  » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  63,7 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  13,5 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 308,5 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)

  100 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  4 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  - 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  - 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  164 500 12 200 000

  » Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  700 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  136 500 9 112 000

  » Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  580 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 38-42 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  10 000

  30 000

  50 000

  70 000

  40 000

  60 000

  sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

  *Częstochowski subregion / *Podregion częstochowski

  20 | Polish Retail Guide

 • Częstochowa

  3

  4

  2

  1

  Częstochowa, śląskie

  Gal

  eria

  Jur

  ajsk

  a

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Galeria Jurajska Częstochowa Aleja Wojska Polskiego 207 47 000 200 2 000 2009 GTC

  Major tenants / Główni najemcy: Alma, Cinema City, RTV Euro AGD, Peek&Cloppenburg, Mega Avans, Zara, C&A, H&M, Intersport, Empik

  2 Auchan Częstochowa Częstochowa Poczesna, Krakowska 10 38 000 67 1 600 2001 / 2007 / 2009 Immochan

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, New Yorker, H&M, Carry, Reserved, Go Sport, Bata, Deichmann

  3 M1 Częstochowa Częstochowa Kisielewskiego 8/16 30 000 33 1 568 1999 Apollo Rida /Axa REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Martes Sport, Reserved

  4 Tesco Extra Częstochowa Drogowców 43 22 000 24 1 200 1999 Tesco

  Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Mix Electronics, CCC

  Galeria Jurajska

  Polish Retail Guide | 21

 • Kielce, świętokrzyskie

  Kielce

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Kielce Poland Polska

  » Population, the city of Kielce 2013 Liczba mieszkańców w Kielcach, 2013

  201 363 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  n/a nie dotyczy

  n/a nie dotyczy

  » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  63,7 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  11,1 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 467,9 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)

  107 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  4 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  - 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  - 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  189 500 12 200 000

  » Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  941 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  154 500 9 112 000

  » Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  767 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 42-45 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  5-10% n/a nie dotyczy

  0

  10 000

  20 000

  30 000

  40 000

  50 000

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

  60 000

  sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  *Kielecki subregion / *Podregion kielecki

  22 | Polish Retail Guide

 • Kielce, świętokrzyskie

  Gal

  eria

  Kor

  ona

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Galeria Echo Kielce Świętokrzyska 20 70 000 300 2 300 2002 / 2011 Echo Investment

  Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Helios, H&M, C&A, Zara, TK Max, Answear, Dekorada

  2 Galeria Radomska Kielce Radomska 20C 37 000 38 1 260 1999 / 2008 Apollo Rida / Axa REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, Jysk, Komfort, Mega Dziecko, Deichmann

  3 Centrum Korona Kielce Warszawska 26 34 000 150 1 000 2012 Apollo Rida Libra Project

  Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Pure Fitness, Royal Collection, Reserved, Carry, Zara, SuperPharm, Empik

  4 Pasaż Świętokrzyski Kielce Massalskiego 3 13 000 32 650 2006 Catalyst Capital

  Major tenants / Główni najemcy: E.Leclerc, RTV Euro AGD, Rossmann, CCC, Vero Moda

  Galeria Echo / Echo Investment

  Galeria Korona

  Polish Retail Guide | 23

 • Kraków, małopolskie

  Kraków

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Kraków Poland Polska

  » Population, the city of Kraków 2013 Liczba mieszkańców w Krakowie, 2013

  759 131 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  1 024 034 n/a nie dotyczy

  » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  64,1 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  5,9 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 877,6 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja

  125 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  15 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  1 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  - 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  736 100 12 200 000

  » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  719 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  544 400 9 112 000

  » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  532 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 40-43 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  40 000

  60 000

  80 000

  100 000

  120 000

  sq m /m kw.

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

  shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  2015f

  24 | Polish Retail Guide

 • Kraków4

  5

  3

  1

  2A4

  A4

  Kraków, małopolskie

  Gal

  eria

  Bro

  now

  ice

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Bonarka City Centre Kraków Kamieńskiego 11 91 000 245 3 200 2009 TriGranit/ Immoeast

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Cinema City, Peek & Cloppenburg, Avanti, H&M, Zara, New Yorker, Empik, Reserved, KappAhl, C&A, Carry, Smyk, TK Maxx

  2 Galeria Bronowice Kraków Conrada 66 60 000 150 2 800 2013 Immochan

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Saturn, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, SMYK, Empik, Intersport

  3 Park Handlowy Zakopianka Kraków Zakopiańska 62 59 000 85 2 200 1998/ 2004 Charter Hall Retail REIT

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Castorama, Cinema City, Decathlon, Abra, Komfort, RTV Euro AGD, Intersport, House, Smyk

  4 Galeria Krakowska Kraków Pawia 5 58 000 256 1400 2006 ECE Projektmanagement

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, New Yorker, C&A, Zara, Peek&Cloppenburg, H&M, Reserved, Humanic, Carry, Intersport, Almi Decor, Smyk, Empik

  5 M1 Kraków Kraków Al. Pokoju 67 52 000 114 1 553 2001/ 2011 Apollo Rida / Axa REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Market, H&M, New Yorker, Go Sport, TK Maxx

  Galeria Krakowska

  Park Handlowy Zakopianka

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Retail Parks / Parki handlowe

  Factory Outlets���>�!&��)[email protected](�E�G�)�

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Bonarka City Centre

  Polish Retail Guide | 25

 • Lublin, lubelskie

  Lublin

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Lublin Poland Polska

  » Population, the city of Lublin 2013 Liczba mieszkańców w Lublinie, 2013

  348 120 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  n/a nie dotyczy

  n/a nie dotyczy

  » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  64,3 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  10,1 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 710,8 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)

  103 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  9 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  2 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  - 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  265 800 12 200 000

  » Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  764 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  183 300 9 112 000

  » Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  527 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 36-40 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  40 000

  60 000

  80 000

  100 000

  120 000

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

  shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  140 000

  sq m /m kw.

  2015f

  *Lubelski subregion / *Podregion lubelski

  26 | Polish Retail Guide

 • Lublin

  4

  5

  3

  5

  4

  2

  1

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Retail Parks / Parki handlowe

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Lublin, lubelskie

  Gal

  eria

  Olim

  p

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Galeria Olimp Lublin Spółdzielczości Pracy 34 66 000 300 1 7002000 / 2005 / 2009

  / 2013 Transhurt

  Major tenants / Główni najemcy: Aldik, Media Expert, Multikino, Toys’R’Us, KappAhl, Empik, Go Sport, Reserved, Max Mara, Multikino

  2 Lublin Plaza Lublin Lipowa 13 24 000 102 900 2007 Klepierre

  Major tenants / Główni najemcy: Delima, Reserved, Monnari, Wallis, Boss, Mexx, Smyk, Esprit, Empik, Sephora

  3 Tesco Extra Lublin Orkana 4 20 000 36 1 325 2004 Tesco

  Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, RTV Euro AGD, Deichmann

  4 Galeria Zana Lublin Zana 19 17 000 80 800 1997 / 2006 E. Leclerc

  Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, RTV Euro AGD, Ambra

  5 Real Lublin Chodźki 14 16 000 30 599 2000 Apollo Rida / Axa REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Deichmann

  Galeria Olimp

  Polish Retail Guide | 27

 • Łódź, łódzkie

  Łódź

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Łódź Poland Polska

  » Population, the city of Łódź 2013 Liczba mieszkańców w Łodzi, 2011

  722 022 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2011

  969 180 n/a nie dotyczy

  » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  62,5 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  12,3 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 568,8 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja

  116 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  14 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  1 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  1 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  626 000 12 200 000

  » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  646 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  503 600 9 112 000

  » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  520 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 43-45 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  40 000

  60 000

  80 000

  100 000

  120 000

  140 000

  sq m /m kw.

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

  shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research

  2015f

  28 | Polish Retail Guide

 • Łódź

  2

  1

  2

  4

  5

  3

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Łódź, łódzkie

  Gal

  eria

  Łód

  zka

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Manufaktura Łódź Drewnowska 58 110 000 306 3 293 2006 Apsys / Fonciere Euris

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Cinema City, Go Sport, Alma, Elektro World, Almi Decor, Van Graff, H&M, C&A, Zara, Super-pharm, Reserved, Smyk, Empik

  2 Port Łódź Łódź Pabianicka 245 103 000 250 4 536 2009 / 2010 Inter Ikea

  Major tenants / Główni najemcy: IKEA, Leroy Merlin, Piotr i Paweł, Saturn, Zara, C&A, RTV Euro AGD, H&M, Reserved, New Yorker

  3 Galeria Łódzka Łódź Piłsudskiego 15/23 45 000 165 1 430 2002 / 2008 ECE Projektmanagement

  Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Media Markt, P&C, H&M, Zara, Reserved, New Look, Empik, Smyk

  4 M1 Łódź Łódź Brzezińska 27/29 38 000 76 2 377 1999 Apollo Rida / Axa REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Jysk, Abra, Black Red White, Reserved

  5 Pasaż Łódzki Łódź Jana Pawła II 30 37 000 70 1 740 2002 / 2011 Pradera

  Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, Reserved, Decathlon, TK Maxx, H&M, Takko Fashion, Deichmann, Carry

  Galeria Łódzka

  Manufaktura

  Polish Retail Guide | 29

 • Poznań, wielkopolskie

  Poznań

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Poznań Poland Polska

  » Population, the city of Poznań 2013 Liczba mieszkańców w Poznaniu, 2013

  552 393 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  814 296 n/a nie dotyczy

  » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  64,0 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  4,1 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  4 119,7 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja

  131 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  17 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  3 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  - 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  757 700 12 200 000

  » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  930 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  540 200 9 112 000

  » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  663 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 42-44 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  40 000

  60 000

  100 000

  80 000

  shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

  120 000

  sq m /m kw.

  2015f

  30 | Polish Retail Guide

 • znańńńńańńńńnPozozPP znPPP

  4

  5

  5

  3 21

  A2

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Retail Parks / Parki handlowe

  Factory Outlets���>�!&��)[email protected](�E�G�)�

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Poznań, wielkopolskie

  Poz

  nań

  City

  Cen

  ter

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Poznań City Center Poznań Stanisława Matyi 2 58 000 200 1 500 2013 TriGranit

  Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Saturn, Toys’R’Us, TK Maxx, Pure Jatomi Fitness, Sports Direct, Royal Collection, H&M

  2 Galeria Malta Poznań Abpa A. Baraniaka 8 54 000 170 1 800 2009 Heitman / Neinver

  Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Media Expert, TK Maxx, Marks&Spencer, H&M, C&A, Zara, Pompo, S. Oliver, Sephora

  3 Stary Browar Poznań Półwiejska 32 47 500 214 1 200 2003/ 2007 Fortis

  Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Alma, Mega Avans, Multikino, Zara, Smyk, Royal Colletion, Van Graff, S. Oliver, H&M, Reserved, KappAhl, Empik, Zara Home

  4 M1 Poznań Poznań Szwajcarska 14 46 000 65 3 336 1998 Apollo Rida / Axa REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Abra, Media Markt, H&M, Reserved, Abra, Deichmann, Camaieu, Carry, Intersport, Cropp Town, CCC, Sephora, Ravel

  5 King Cross Marcelin Poznań Bukowska 156 46 000 125 2 000 2005 ING REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Abra, H&M, Reserved, New Yorker, Jysk, Empik, SuperPharm

  Galeria Malta

  King Cross Marcelin

  Poznań City Center

  Polish Retail Guide | 31

 • Radom, mazowieckie

  Radom

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Radom Poland Polska

  » Population, the city of Radom 2013 Liczba mieszkańców w Radomiu, 2013

  220 062 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  n/a nie dotyczy

  n/a nie dotyczy

  » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  63,8 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  22,6 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 411,5 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)

  114 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  5 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  - 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  - 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  132 000 12 200 000

  » Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  600 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  121 000 9 112 000

  » Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  550 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 37-40 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  10 000

  20 000

  30 000

  40 000

  50 000

  sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

  *Radomski subregion / *Podregion radomski

  32 | Polish Retail Guide

 • RadomRaRad mR1

  2

  4

  3

  5

  Radom, mazowieckie

  Gal

  eria

  Sło

  necz

  na

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Galeria Słoneczna Radom Chrobrego 1 42 000 130 1 215 2011 AIG Lincoln

  Major tenants / Główni najemcy: MarcPol, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Zara, KappAhl, C&A, TK Maxx, New Yorker

  2 M1 Radom Radom Grzecznarowskiego 28 36 000 65 1 848 1998/ 2008Apollo Rida / Axa REIM

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, JYSK, CCC, Reserved, Cropp Town, Empik

  3 Centrum Handlowe Echo Radom Żółkiewskiego 4 20 000 14 830 2000 Echo Investment

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, NOMI, RTV Euro AGD, Pepco

  4 Atrium Gama Radom Mireckiego 14 18 000 33 578 2001/ 2007 Atrium European Real Estate

  Major tenants / Główni najemcy: Biedronka, OBI, RTV Euro AGD, Pepco, Takko Fashion, Rossmann

  5 E. Leclerc Radom Toruńska 1 9 000 17 700 1999 E. Leclerc

  Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, Boti

  Galeria Słoneczna

  M1 Radom

  Polish Retail Guide | 33

 • Szczecin, zachodniopomorskie

  Szczecin

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Szczecin Poland Polska

  » Population, the city of Szczecin 2013 Liczba mieszkańców w Szczecinie, 2013

  409 211 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  556 439 n/a nie dotyczy

  » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  64,2 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  10,6 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 881,5 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja

  128 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  10 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  1 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  - 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  361 000 12 200 000

  » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  649 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  245 300 9 112 000

  » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  441 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 40-44 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  10 000

  30 000

  50 000

  40 000

  60 000

  sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

  34 | Polish Retail Guide

 • 13 4

  2

  SzczecinSzczecin

  11

  5

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Szczecin, zachodniopomorskie

  Gal

  eria

  Kas

  kada

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Galeria Kaskada Szczecin Al. Niepodległości 36 43 000 140 1 000 2011ECE

  Projektmanagement

  Major tenants / Główni najemcy: Alma, Saturn, Van Graff, Zara, New Yorker, C&A, Reserved, Empik, Smyk, New Look, Kappahl, Intersport, Deichmann

  2 Galaxy Szczecin Al. Wyzwolenia 18/20 42 500 170 1 300 2003 Echo Investment

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Multikino, H&M, Zara, MK Bowling, Reserved, Martes Sport, RTV Euro AGD, Smyk, Empik

  3 Centrum Handlowe STER Szczecin Ku Słońcu 67 32 000 60 1 715 1999 GE Capital Real Estate

  Major tenants / Główni najemcy: Real, New Yorker, Smyk, RTV Euro AGD, Empik, CCC

  4 Centrum Handlowe Turzyn Szczecin Bohaterów Warszawy 42 27 500 83 802 2001Tristan Capital

  Partners

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, KappAhl, Reserved, New Yorker, Deichmann, Rossmann, Empik, Almi Decor

  5 Auchan Kołbaskowo Szczecin Kołbaskowo, Ustowo 45 25 000 48 1 832 2008/ 2012 Immochan

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Deichmann, CCC, Carry, Almi Decor, City Sport, Camaieu

  CH Turzyn

  Galaxy / Echo Investment

  Polish Retail Guide | 35

 • Toruń, kujawsko-pomorskie

  Toruń

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Toruń Poland Polska

  » Population, the city of Toruń 2013 Liczba mieszkańców w Toruniu, 2013

  204 847 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  n/a nie dotyczy

  n/a nie dotyczy

  » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  65,0 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  10,2 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  3 545,3 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)

  112 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  4 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  - 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  1 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  160 000 12 200 000

  » Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  781 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  121 000 9 112 000

  » Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  591 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 36-40 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  5-10% n/a nie dotyczy

  0

  20 000

  10 000

  30 000

  50 000

  40 000

  60 000

  sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

  *Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński

  36 | Polish Retail Guide

 • Toruń

  1

  2

  34

  A1

  Toruń, kujawsko-pomorskie

  Pla

  za T

  oruń

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Plaza Toruń Toruń Broniewskiego 90 40 000 120 1 100 2011 Plaza Centres

  Major tenants / Główni najemcy: Delima, Cinema City, Fantasy Park, Media Expert, Zara, New Yorker, Reserved, SMYK

  2 Atrium Copernicus Toruń Żółkiewskiego 15 31 000 90 850 2005 Atrium European Real Estate

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, H&M, Reserved, SMYK, Empik

  3 Centrum Handlowe Bielawy Toruń Olsztyńska 8 24 000 73 1 300 2002 / 2005 Bainbridge

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, JYSK, RTV Euro AGD, Carry

  4 Centrum Handlowe Kometa Toruń Grudziądzka 62 20 000 20 850 1999 Pradera

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Rossmann, CCC, Vision Express, Marionnaud

  Plaza Toruń

  Legend / Legenda

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  CH Bielawy

  Polish Retail Guide | 37

 • Warszawa, mazowieckie

  Warszawa

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Warszawa Poland Polska

  » Population, the city of Warsaw 2013 Liczba mieszkańców w Warszawie, 2013

  1 711 324 38 533 299

  » Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

  2 512 333 n/a nie dotyczy

  » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

  62,3 63,9

  » Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

  4,8 13,4

  » Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

  5 077,5 3 744,38

  » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja

  170 100

  // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

  » Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

  36 397

  » Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

  4 51

  » Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

  1 15

  » Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

  1 764 200 12 200 000

  » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  702 317

  » Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

  1 138 900 9 112 000

  » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

  453 236

  » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

  € 95-100 n/a nie dotyczy

  » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

  2-5% n/a nie dotyczy

  0

  100 000

  50 000

  150 000

  250 000

  200 000

  300 000

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

  sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

  Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

  38 | Polish Retail Guide

 • Warszawa

  1

  2

  4

  5

  3

  A4

  S8

  Legend / Legenda

  Other SC���=�(��&����>?

  Retail Parks / Parki handlowe

  Factory Outlets���>�!&��)[email protected](�E�G�)�

  Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

  Warszawa, mazowieckie

  Złot

  e Ta

  rsyy

  Arkadia

  Złote Tarasy

  King Cross Praga

  // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

  Name of SC Nazwa CH

  City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

  Address Adres

  GLA Powierzchnia

  Shop units Liczba sklepów

  Parking Parking

  Year of opening Rok otwarcia

  Owner Właściciel

  1 Arkadia Warszawa Jana Pawła II 82 103 000 230 4 300 2004 Unibail-Rodamco

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, Saturn, Euro RTV AGD, Cinema City, Holmes Place, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, C&A, GAP, Royal Collection, SMYK, Zara Home

  2 Wola Park Warszawa Górczewska 124 73 000 190 4 000 2002 PBW II Real Estate Fund

  Major tenants / Główni najemcy: Auchan, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Go Sport, Charles Vogele, C&A, Reserved, KappAhl, Zara, Empik, Smyk

  3 Centrum Janki Janki Janki/ Mszczonowska 3 68 000 99 2 700 1999GE Capital Real

  Estate

  Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Saturn, Cinema City, Go Sport, H&M, Reserved, Cubus, Empik, C&A, SMYK, Sephora

  4 Galeria Mokotów Warszawa Wołoska 12 67 300 260 2 400 2000 / 2002 / 2006 / 2013 Unibail-Rodamco

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Euro RTV AGD, Cinema City, Atomic Bowling Center, Holmes Place Energy, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, KappAhl, Royal Collection, SMYK

  5 Złote Tarasy Warszawa Złota 59 64 000 220 1 170 2007 Unibail-Rodamco/ City of Warsaw

  Major tenants / Główni najemcy: Carrefour Express, Van Graff, Multikino, Saturn, Marks&Spencer, Zara, H&M, Zara Home, Carry, Almi Decor, Smyk, Empik, Douglas

  Polish Retail Guide | 39

 • Wrocław, dolnośląskie

  Wrocław

  // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

  Wrocław Poland Polska

  » Population, the city of W