Podział ról - Michał Nowak kl. IALO

Click here to load reader

download Podział ról - Michał Nowak kl. IALO

of 16

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.714
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Prezentacja robiona przez Michała Nowaka na temat podziału ról w rodzinach i nie tylko.

Transcript of Podział ról - Michał Nowak kl. IALO

 • 1. Podzia rl w dzisiejszych czasach
  • Podzia rl na przestrzeni wiekw
  • Sonda
  • Partnerski podzia rl w zwizkach
  • Feminizm
  • Podzia rl w Islamie
  • Prawa i obowizki maonkw
  Start!

2. Podzia rl na przestrzeni wiekw Podzia rl to kwestia duo rozleglejsza ni nasze maestwo obejmuje cae spoeczestwo, ktre widzi nas na okrelonych stanowiskach. Od dawien dawna w spoeczestwie funkcjonowajeden podzia rl, gdzie jedynym ywicielem rodziny by mczyzna i to on zajmowa si prac, bezpieczestwem rodziny i jej dostatnim funkcjonowaniem. Rol kobiety byo zajmowanie si potomstwem, utrzymywanie porzdku w mieszkaniu, przygotowywanie posikw dla rodziny oraz oglne zajmowanie si domem. Podzia ten zacz by wypierany na pocztku XX wieku, kiedy kobiety zaczy pracowa w fabrykach i zakadach, gdzie niegdy pracowali ich ojcowie, mowie i synowie. Spowodowane byo to wojnami, ktre zabieray mczyzn, pracujcych w fabrykach na front. W pniejszych czasach kobiety przejy wiele dotychczasowych zaj i przywilejw mczyzn, ktrych wczeniej nie wykonyway. Byy to min.: uprawianie sportu, praca, handel i biznes, a take udzia w polityce. Gdy mczyznom zaczo to przeszkadza powstafeminizm ruch spoeczny walczcy o prawa kobiet i rwnouprawnienie obydwu pci. Z biegiem czasu narodzi si model spoeczny gdzie kobieta jest niezalena od mczyzny i niekiedy wykonuje wicej mskich obowizkw ni on sam. Kobiety pracujce w angielskiej fabryce w trakcie I wojny wiatowej 3. Partnerski podzia obowizkw Partnerstwo w rodzinie to nie tylko drobne gesty pomocy, ale co najwaniejsze sprawiedliwy podzia obowizkw pomidzy kobiet i mczyzn, jak i wypracowanie ukadu, ktry bdzie satysfakcjonowa oboje, i w ktrym adne nie bdzie czuo si wykorzystywane.Ukad cakowicie partnerski jest zwykle w praktyce trudny do zrealizowania. Wynika to z tego, i wikszo mczyzn nie potrafi tak gotowa lub zajmowa si domem i dziemi jak kobiety - oraz odwrotnie wikszo kobiet nie potrafi przeprowadzi napraw lub wykona pracy (Np. naprawi dziurawej rynny lub niezamykajcego si okna) tak jak robi to mczyni. Zaley to w pewnym stopniu od tego co wynielimy z rodzinnego domu. Jeeli mczyzna by przyzwyczajony, e jego matka gotowaa, praa, sprztaa to bdzie on wymaga tego samego od swojej ony, poniewa tak si ju wychowa i przyzwyczai. Jeeli kobieta bya przyzwyczajona, e jej ojciec pracowa i zajmowa si wszelkimi rzeczami technicznymi zwizanymi z domem to rwnie bdzie tego wymagaa od swojego ma. Prawda jest taka, e zwykle niewiadomie przyjmujemy rol, ktr znamy z domu. Aby wypracowa w rodzinie partnerski podzia obowizkw naley pamita o jednej wanej zasadzie nic na si! Obowizki trzeba przydziela domownikom zgodnie z ich umiejtnociami. Naley unika przepracowania jednej strony, gdy druga nie ma co robi. Wystarczy podzieli si obowizkami, ktre moe wykonywa kady. Nie powinno si obarcza jednej strony zbyt du liczb obowizkw, poniewa bdzie to rdem ktni i nieporozumie. Pamitajmy partnerstwo nie znaczy wcale bezwzgldnie po rwno. Trudno dzieli obowizki, ktrych druga strona nie jest w stanie wykona. Prawdziwe partnerstwo powinno polega na wzajemnej pomocy przy wykonywaniu prac, wsppracy, asekuracji i wyrozumiaoci obu stron oraz sprawiedliwoci w przydzielaniu obowizkw. I jeszcze jedno nie naley si od razu zniechca. Partnerski podzia obowizkw mona pogodzi z wychowywaniem dzieci oraz obustronn prac jest to tylko kwestia wzajemnego powicenia. 4. Sonda Z przedstawionego przez instytut badawczy Pentor w 2004 roku badania wynika, e polskie spoeczestwo prezentuje cztery typy podziau rl w maestwie.

 • 1.Zwolennicy mskiego porzdku (13% spoeczestwa)
 • 2. Tradycjonalici(28% spoeczestwa)
 • 3. Partnerzy konserwatywni(40% spoeczestwa)
 • 4. Partnerzy nowoczeni(19% spoeczestwa, przede wszystkim osoby mode do 30 roku ycia )

5. 1. Zwolennicy mskiego porzdku Reprezentuj pogld: kobieta w domu, mczyzna w pracy. Uwaaj, e kariera nie suy kobiecie, a nawet szkodzi rodzinie (uwaa 72% zwolennikw mskiego porzdku). Nie s zwolennikami rwnouprawnienia kobiet. W tym podziale ona jest w peni podporzdkowana mowi. Osoby wyznajce powysze pogldy uwaaj take, e kobieta nie moe samodzielnie decydowa o swojej cielesnoci czy posiadaniu dzieci. Tu take przyzwala si na zdrad mczyzn oraz ich wiksza swobod seksualn. 6. 2. Tradycjonalici Uwaaj, e zajmowanie si domem ley w naturze kobiety (82%), cho zgadzaj si na podzia obowizkw (90%), ale rola mczyzny ogranicza si do zapewnienia rodzinie odpowiednich warunkw materialnych (89%). Za najlepszy model rodziny uwaaj ten, w ktrym mczyzna pracuje, a kobieta zajmuje si domem i dziemi (57%). 7. 3. Partnerzy konserwatywni Wierz w podzia obowizkw domowych (97%) i stosuj go, cho tu nadal mczyzna jest waniejsz postaci, ale w maym stopniu. Uwaaj, e jednym z celw maestwa jest posiadanie dzieci (87%), a zwizek maeski to wito tylko 28% z nich wyraa zgod na rozwd. Przyjmuje si prac kobiety, ale pod warunkiem e nie jest ona cika. 8. 4. Partnerzy nowoczeni Uwaaj, e maestwo nie jest adn witoci tak jak i celem maestwa nie jest posiadanie dzieci. S zwolennikami rozwodu, gdy w maestwie uczucia gasn. Najlepiej, gdy oboje partnerzy pracuj. A 92% osb w tej grupie uwaa, e partnerzy w rwnym stopniu powinni zajmowa si domowymi obowizkami. Czsto dochodzi do ktni pomidzy nimi. 9. Badania przedstawione na wykresie: 10. Co to jest Feminizm? Feminizm- ruch spoeczno-polityczny, majcy na celu rwnouprawnienie kobiet we wszystkich dziedzinach aktywnoci ludzkiej. Feminizm interpretuje rzeczywisto spoeczn w trzech aspektach: intelektualnym, emocjonalno-oceniajcym oraz politycznym (dziaania na rzecz poprawy i statusu kobiet oraz ich praw). Pocztki feminizmu zwizane s z wystpieniami postpowych mylicieli XVIII i XIX w. Kontynuacj rodzcego si prdu intelektualnego bya wzmoona aktywno polityczna kobiet, zainspirowana przez hasa i postulaty Rewolucji Francuskiej. Przeomowym momentem w walce o rwnouprawnienie kobiet byo powstanie w Wielkiej Brytanii na przeomie XIX i XX w. ruchu sufraystek, ktry domaga si przyznania kobietom praw wyborczych oraz moliwoci ich uczestnictwa w yciu spoecznym i politycznym. Efektem dziaalnoci ruchu byo midzy innymi uznanie kobiet za jednostki prawne (przyznanie praw politycznych), obrona przed dyskryminujcym ustawodawstwem pracy oraz walka z prostytucj. Kolejny etap aktywnoci ruchw kobiecych przypada na lata 60 XX w. w Stanach Zjednoczonych i zwizany jest z dziaalnoci National Organization for Women. Do priorytetowych postulatw feministek tego okresu nale: przyznanie kobietom prawa do pracy w zmniejszonym wymiarze godzin, dowartociowanie pracy kobiety w domu, zanegowanie instytucji maestwa i rodziny, dopuszczalno aborcji. 11. Feministki w Warszawie walczce o prawa kobiet 12. Podzia rl w Islamie Wedug Koranu, kobieta powinna znajdowa si pod opiek mczyzny. wita Ksiga uznaje j za istot, ktra potrzebuje wsparcia, poniewa jest saba, dlatego powinna zawsze mie przy sobie opiekuna racjonalnego, mdrego, silnego, opanowanego oraz stanowczego mczyzn. Obowizkiem ojca, brata a nastpnie ma jest zapewnienie kobiecie opieki, bezpieczestwa materialnego i czuwania nad jej postpowaniem. Kobiety muzumaskie czuj si bezpiecznie pod opiek mczyzn cho dzieje si to kosztem ich wolnoci osobistej. Zgodnie z tym co mwi Koran, mczyzna, ktry odczuwa pocig seksualny do kobiet powinien zaoy rodzin. Moe on posiada tyle on, ile jest w stanie utrzyma. Pozamaeskie stosunki seksualne s w islamie potpiane i kategoryczne zakazane.Mczyzna jako gowa rodziny chodzi do pracy, podejmuje najwaniejsze decyzje zwizane z rodzin i zarzdza domowym budetem. Musi on te sta na stray krysztaowego prowadzenia si kobiety, gdy od tego zaley jego honor. Dlatego te mczyni ograniczaj swoim kobietom moliwo samotnego poruszania si do minimum. Jeli kobieta chce wyj z domu, zawsze musi towarzyszy jej mczyzna. Kobieta nie ma obowizku utrzymywa si sama czy te pomaga mowi w utrzymaniu rodziny. M powinien zapewni onie porwnywalny status materialny jaki by w jej domu rodzinnym. Mczyzna nie moe zakaza kobiecie pracowa. Jeli bdzie chciaa pracowa moe to robi, ale pienidze s jej wasnoci i nie musi ich oddawa mowi, czy te dokada ich do wsplnego budetu. Kobieta w islamie ma prawo do swojego majtku, chyba, e umowa maeska stanowi inaczej. Do obowizkw kobiety naley opieka nad domem i rodzin. Ma ona dobrze wychowa dzieci i dba o ma. M w miar moliwoci powinien pomaga onie. Do obowizkw maonki naley te zaspokajanie potrzeb seksualnych ma. Dla muzumanina bardzo wane jest to by, jego ona darzya go szacunkiem oraz to by by on dla niej autorytetem w wielu sprawach. 13. Maestwo Islamskie Handlujcy Muzumanin 14. Obowizki dobrego ma 1. Opieka nad on i dziemi Oznacza to, e musi on zapewni im bezpieczestwo iochron.2. Utrzymywanie ony oraz dzieci Jego obowizkiem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny. Swoje zarobki przeznacza na to, aby rodzina moga funkcjonowa w dostatku. ona nie ma takiego obowizku. 3. Schronienie dla ony i dzieci M musi zapewni odpowiednie mieszkanie swojej rodzinie, a take zrobi wszystko by mieszkanie to byo bezpieczne i aby speniao podstawowe wymogi rodziny. 4. Wsparcie psychiczne Przewanie to mczyzna jest gow rodziny. Ta funkcja zobowizuje go do czynnego udziau w yciu rodziny musi umie podejmowa waciwe decyzje z myl o swojej rodzinie. Musi take utrzymywa dobre stosunki nie tylko z on, ale te z dziemi (poprzez zabaw, pomoc w nauce). 5. Wzajemna pomoc Musi umie pomaga swojej onie w codziennych obowizkach oraz spenia si w obowizkach ojcowskich. 15. Obowizki dobrej ony 1. Utrzymywanie porzdku w domu ona musi dba o miejsce zamieszkania swojej rodziny. Utrzymywanie porzdku w domu ley w jej obowizkach. 2. Zapewnienie domownikom poywienia W rodzinach za model Pani Domu przyjmuje si zazwyczaj kobiety. Dziwnie brzmi sformuowanie Pan Domu. Wzorowa Pani Domu powinna pamita, aby domownicy mili co zje gdy przyjd z pracy l