PODSTAWY FINANSÓW

download PODSTAWY FINANSÓW

of 139

 • date post

  22-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  83
 • download

  0

Embed Size (px)

description

PODSTAWY FINANSÓW. ZAKRES PRZEDMIOTU. ISTOTA I FUNKCJE FINANSÓW SYSTEMATYKA ZJAWISK FINANSOWYCH KREACJA I FUNKCJE PIENIĄDZA KATEGORIE FINANSOWE WYBRANE TEORIE FINANSÓW SYSTEM FINANSOWY INSTRUMENTY FINANSOWE. 2. 2. LITERATURA. Finanse, Red. J. Ostaszewski, Difin , Warszawa 2008 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PODSTAWY FINANSÓW

 • PODSTAWY FINANSW

 • ***ZAKRES PRZEDMIOTUISTOTA I FUNKCJE FINANSWSYSTEMATYKA ZJAWISK FINANSOWYCHKREACJA I FUNKCJE PIENIDZAKATEGORIE FINANSOWEWYBRANE TEORIE FINANSWSYSTEM FINANSOWYINSTRUMENTY FINANSOWE

 • ***LITERATURAFinanse, Red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2008S. Owsiak, Podstawy Nauki finansw, PWE, Warszawa 2002System finansowy w Polsce, Red. B.Pietrzak, Z.Polaski, B.Woniak, PWN, Warszawa 2005.

 • ***ISTOTA I FUNKCJE FINANSW

 • ***DEFINICJE POJCIA FINANSEFinanse jako og zjawisk pieninych powstajcych w zwizku z dziaalnoci czowieka.?????

 • ***Finanse obejmuj te zjawiska pienine, ktre s zwizane z kreacj i ruchem realnie istniejcych zasobw pienidza bd te z zaciganiem zobowiza do uruchomienia zasobw pieninych w przyszoci.

 • ***Finanse jako zjawiska pienine, polegajce przede wszystkim na ruchu pienidza, s cile powizane ze sfer zjawisk realnych w gospodarce.Zjawiska realne (rzeczowe) obejmuj procesy produkcji dbr i usug, ich wymiany w obrocie towarowym na rynkach krajowych i zagranicznych, ich alokacji w procesach konsumpcji indywidualnej i zbiorowej, jak te w procesach akumulacji.Makroekonomiczny wymiar finansw polega na tym, e poprzez zjawiska pienine dokonuje si alokacji zasobw rzeczowych oraz zasobw pracy w gospodarce, co warunkuje uruchomienie procesw ekonomicznych, dziki ktrym nastpuje zaspokajanie potrzeb ludzkich.

 • ***Zwizek zjawisk pieninych ze sfer realn gospodarki stanowi sens i ekonomiczn tre finansw

 • ***FINANSE W UJCIU FUNDUSZOWYMFundusze prywatne,Fundusze publiczne,Fundusze mikro- i makroekonomiczne,Fundusze pastwa, bankw, przedsibiorstw, towarzystw ubezpieczeniowych, inwestycyjneFundusze o przeznaczeniu oglnym,Fundusze specjalistyczne.

 • ***DYSCYPLINY FINANSOWE ZE WZGLDU NA STOSOWAN METOD BADAOpisoweHistoryczneTeoretycznePraktyczne

 • ***DYSCYPLINY FINANSOWE ZE WZGLDU NA FUNKCJ POZNAWCZTeoria finansw bada natur i tre zjawisk finansowych, a take ich rol w gospodarce i spoeczestwieHistoria finansw opisywanie zjawisk w nastpstwie czasowym oraz poszukiwanie prawidowoci zachodzcych w czasie w dziedzinie finansw; wizanie tych prawidowoci z oglniejszymi zjawiskami gospodarczymi i spoecznymi wystpujcymi w przeszociPolityka finansowa jest elementem nauki polityki gospodarczej, dziaalno wytyczona przez orodek decyzji sformalizowanej grupy spoecznej (organizacji), zmierzajca do realizacji ustalonych celw za pomoc okrelonych rodkw

 • ***Statystyka finansowa gromadzenie i przetwarzanie danych liczbowych charakteryzujcych rozmait dziaalno finansowPrawo finansowe systematyka i opis analityczny instytucji prawnych funkcjonujcych w dziedzinie finansowejInynieria finansowa nauka o sposobach finansowania przedsiwzi gospodarczych, w ktrych wykorzystywane s rne kombinacje instrumentw, form i instytucji finansowych. Dziaalno taka czasami nazywa si rwnie montaem finansowym.

 • ***Matematyka finansowa - Zajmuje si opisywaniem bogactwa ekonomicznej rzeczywistoci przy pomocy aparatu matematycznego. Socjologia finansw badanie spoecznych warunkw i skutkw funkcjonowania pienidza i finansw (np. problem nierwnoci dochodowych w spoeczestwie)Psychologia finansw badanie przesanek i skutkw reakcji podmiotw stosunkw finansowych podczas podejmowania decyzji w sferze finansw

 • ***NAUKI FINANSOWE WEDUG KRYTERIUM FUNKCJI EKONOMICZNYCHFinanse publiczneSkarbowoFinanse przedsibiorstwFinanse zarzdczeBankowoFinanse midzynarodoweUbezpieczeniaTeoria rynku kapitaowego

 • ***FUNKCJE FINANSWREDYSTRYBUCYJNA

  ALOKACYJNA

  STABILIZACYJNA

 • ***KLASYFIKACJA ZJAWISK FINANSOWYCHZjawiska przychodowe Zjawiska rozchodoweZjawiska dochodoweZjawiska wydatkoweZjawiska kosztowe

 • ***KLASYFIKACJA ZJAWISK FINANSOWYCHZjawiska kredytoweZjawiska poyczkoweZjawiska gotwkoweZjawiska bezgotwkoweZjawiska transferoweZjawiska oszczdnocioweZjawiska ubezpieczeniowe

 • ***ZJAWISKA FINANSOWE ANALIZOWANE S W RNYCH UJCIACH:Podmiotowym,Przedmiotowym,Instrumentalnym,Funduszowym.

 • ***FINANSE W UJCIU PRZEDMIOTOWYMTransakcje,Transfery,Poyczki.

 • ***FINANSE W UJCIU PODMIOTOWYMFinanse pastwaFinanse przedsibiorstw,Finanse gospodarstw domowych.

 • ***FINANSE W UJCIU INSTRUMENTALNYMCeny,Stopy procentowe,Kursy walutowe,Kredyty,Podatki.

 • **Kategorie finansowePrzychodowe:Cena:Funkcje: przychodowa, alokacyjna, redystrybucyjna, motywacyjna, informacyjna, agregacyjna.przychd pieninyDochodowe:Dochd:dodatni rezultat zastosowanych w procesie gospodarowania czynnikw wytwrczych,W ujciu makro jest nadwyk ekonomiczn gospodarujcego spoeczestwa.

 • **Zysk i jego funkcje: cel, wynagrodzenie, rdo finansowania, motywacja, rezerwa finansowa.Procent:Rynkowa stopa procentowa,Czysta stopa procentowa,Realna stopa procentowa.Renta pienina:ekonomiczna, z kapitau, spoeczna.

 • **Wydatkowo-kosztowe:Wydatek nabycie czci dochodu narodowego,Koszt pieniny wyraz czynnikw wytwrczych zuywanych w procesie gospodarczym,Amortyzacja koszt zuycia majtku trwaego.Podatkowe.Dune:Poyczka,Kredyt,Deficyt finansowy,Dug finansowy.

 • **TEORIE FINANSW*

 • **Przez teorie finansw rozumiemy rne pogldy, mniej lub bardziej usystematyzowane, majce na celu opis zjawisk finansowych, wyjanienie ich istoty, zachodzcych midzy nimi zwizkw, ich treci ekonomicznej i spoecznej.*

 • **Oglna charakterystyka teorii finanswFunkcjonalne teorie finansw,Teoria finansw organicznych,Teoria finansw indywidualistycznych,Teoria inwestowania.*

 • **Klasyczna, a liberalna teoria finansw:Teoria klasyczna wyklucza pozafiskalne dziaania pastwa. Gwny cel to neutralno podatkowa. Nakadane s tylko te podatki, ktre s niezbdne do finansowania podstawowej dziaalnoci pastwa.Teoria liberalna nawizuje do teorii klasycznej i zakada maksymalne ograniczenie roli pastwa w gospodarce

  *

 • **Teorie zwizane z poda pienidza:Poda pienidza to warto wystpujcych w obiegu rodzajw pienidza:Gotwkowego,Bezgotwkowego, ktry moe by w kadej chwili zamieniony na gotwk.Elementy te okrela si mianem bazy monetarnej.Wielko poday pienidza mierzona jest agregatami pieninymi M1, M2, M3.*

 • **Teoria bankowaTeoria obiegowaTeoria ilociowa

  P poziom cen,M ilo pienidza w obiegu,T wolumen transakcji kupna sprzeday w danym okresie,V szybko obiegu pienidza

 • **Teorie zwizane z popytem na pienidz:

  Popyt na pienidz jest to zapotrzebowanie podmiotw spoza sektora bankowego na pienidz gotwkowy oraz bezgotwkowy, ktry mona natychmiast zamieni na gotwk.Podstawowe czynniki okrelajce wielko popytu na pienidz:Konieczno zawierania biecych transakcji,Konieczno dokonywania lokat w pienidzu

  *

 • **Zaspokojenie popytu na pienidza nastpuje poprzez utrzymywanie czci dochodw w formie rezerw pienidza (gotwka, wkady avista), co nadaje tej czci dochodw cech pynnoci,Umoliwia to szybkie regulowanie zobowiza w sposb nie wymagajcy ponoszenia kosztw zwizanych z utrat oprocentowania wkadw terminowych, zaciganiem kredytw, sprzeda papierw wartociowych.

 • **Keynes i jego teoria

  Wielko popytu na pienidz jest okrelona trzema motywami:Transakcyjny,Ostronociowy (przezornociowy),spekulacyjny*

 • **Teoria Baumola Tobina

  Uznanie wpywu stopy procentowej na cao rezerw pieninych,Zwrcenie uwagi na zjawisko kosztw transakcyjnych,Rezygnacja z czynnika opartego na motywie spekulacyjnym.*

 • **Teoria monetarystyczna

  Popyt na pienidz jest stabilny w stosunku do kilku zmiennych (poziom realnego dochodu narodowego, poziom cen, realna stopa procentowa),Popyt na pienidz ronie wraz ze wzrostem cen i (lub) wzrostem dochodu narodowego, a spada wraz ze wzrostem stopy procentowej, co jest zwizane z lokatami w aktywa niepienine.*

 • **PIENIDZ I JEGO FUNKCJE*

 • **Pienidz powsta i rozwin si jako skutek gospodarki towarowej, w ktrej spenia funkcj miernika wartoci wymiennej, a nastpnie funkcj rodka patniczego,Pienidz rozwin si jako szczeglny towar.Wielo kruszcw, z ktrych bito monety, a zwaszcza system bimetalizmu wywoay zjawisko psucia monety, czyli obniania zawartoci danego metalu w monecie (pienidz gorszy wypiera lepszy.*

 • **W historii pienidza widoczna jest wyranie skonno do zwikszania iloci pienidza w obiegu w stopniu przewyszajcym jego pokrycie (zabezpieczenie).Stopniowo nastpowa proces demonetyzacji zota ze wzgldu na ograniczone jego zasoby.Wystpowaa dominacja walut na rynku pieninym.

  *

 • **Rozwj midzynarodowych stosunkw gospodarczych wywoa nieustanne problemy z kursami walutowymi.Miejsce zota zaj pienidz pastwowy papierowy, oparty na zaufaniu. Jedynym zabezpieczeniem tego pienidza s towary i usugi.

  *

 • **Funkcje pienidzaMiernik wartocirodek wymianyrodek patniczyrodek tezauryzacjiMidzynarodowy rodek patniczy*

 • **STRUKTURA SYSTEMU FINANSOWEGO

 • **Rynkowy system finansowyPubliczny system finansowy

 • **Rynkowy system finansowyInstrumenty finansoweRynki finansoweInstytucje finansoweZasady i normy prawne

 • **Instrumenty finansowe to zobowizania finansowe, tj. roszczenia majtku jednych podmiotw gospodarujcych w stosunku do drugichDla emitentw instrumenty finansowe s zobowizaniami, a dla posiadaczy s skadnikami majtku

 • **Rodzaje instrumentw finansowychO charakterze wasnociowym i wierzycielskim:Wasnociowe: akcje zwyke i uprzywilejowaneWierzycielskie:Obligacje i papiery krtkoterminoweZabezpieczone i niezabezpieczoneO staym i zmiennym dochodzieKrtko-, rednio- i dugoterminoweBezporednie i porednieBazowe (rzeczywiste) i pochodne (terminowe i pozabilansowe)

 • **Rynki finansoweTo rynki, na ktrych dokonuje si transakcji dotyczcych instrumentw finansowychRynki finansowe charakteryzuje niestabilno, co oznacza, e s podatne na due wa