Pij mleko, będziesz chory - Fragment

download Pij mleko, będziesz chory - Fragment

of 23

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pij mleko, będziesz chory - Fragment

 • 8/18/2019 Pij mleko, będziesz chory - Fragment

  1/23

 • 8/18/2019 Pij mleko, będziesz chory - Fragment

  2/23

  PIJ

   MLEKO, BĘDZIESZ

  CHORY

   A L I S S A

  H A M I L T O N

 • 8/18/2019 Pij mleko, będziesz chory - Fragment

  3/23

   Tytu³ orygina³u: Got milked? What You Don’t Know About Dairy, the Truth About Calcium,

  and Why You’ll Thrive Without Milk

  Prze³o¿y³: Ryszard Oœliz³o Redaktor prowadz¹cy: Ma³gorzata Œwiêcicka

  Redakcja: Aleksandra Marczuk  Korekta: Ma³gorzata Œwiêcicka

  Projekt okładki: Łukasz Werpachowski, graka@illuminatio.pl DTP: skladigraka@gmail.com

  Copyright © 2015 by Alissa Hamilton First published by Collins, an imprint of HarperCollins Publishers Ltd.

  Copyright © 2016 for Polish edition by ILLUMINATIO Łukasz Kierus Copyright © for Polish translation by Ryszard Oślizło

  Wszelkie prawa do polskiego przekładu i publikacji zastrzeżone. Po-  wielanie i rozpowszechnianie z wykorzystaniem jakiejkolwiek techniki

  całości bądź fragmentów niniejszego dzieła bez uprzedniego uzyska- nia pisemnej zgody posiadacza tych praw jest zabronione.

  Wydanie I Bia³ystok 2016

  ISBN: 978-83-65170-96-5

   www.vivante.pl Wydawnictwo Vivante

  E-mail: redakcja@vivante.pl

  Dział handlowy: zamowienia@vivante.plPełna oferta wydawnictwa jest dostępna na stronie www.vivante.pl

  B¹dŸ na bie¿¹co i œledŸ nasze wydawnictwo na Facebooku:

   www.facebook.com/vivantepl

  Niniejsza książka dostarcza porad i informacji odnoszących się do działań prozdrowotnych. Zgodnie z intencją autorów zawarte w niej treści nie po-

   winny zastępować systematycznej opieki lekarskiej, lecz być wykorzystywa- ne jako jej uzupełnienie. Wdrażanie jakichkolwiek terapii lub programów działań medycznych należy konsultować z lekarzem medycyny. Dołożono

   wszelkich starań, by informacje zawarte w tej publikacji były zgodne ze sta- nem wiedzy aktualnym w dniu jej wydania. Wydawca i autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki natury medycznej mogące być następ- stwem stosowania przedstawianych poniżej metod.

  mailto:zamowienia@illuminatio.pl mailto:zamowienia@illuminatio.pl

 • 8/18/2019 Pij mleko, będziesz chory - Fragment

  4/23

  Pij mleko, będziesz chory  5

    WPROWADZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  Mleko jest wa¿ne: ja, Maxine i pierwszy amerykañski fast food, mleko

  1  Kraina nabia³u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17   G³ówni propagatorzy nabia³u w Ameryce

  2  Problem rozwiązany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25   Mleko Ÿród³em chorób i zmêczenia u dzieci

  3  Randka z „Moim talerzem”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41   USDA zaleca nabia³ trzy razy dziennie

  4  Naukowe fakty czy kcja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51   Jak pogodziæ sprzeczne teorie na temat mleka

  5  Dobrze odważyć i odmierzyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67   Zagadka dziennego zapotrzebowania rozszyfrowana

  6  Przereklamowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75   Bajki o kilku niezbêdnych sk³adnikach od¿ywczych mleka

  7  Nasiona na mocne kości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97   Zerwanie z mlekiem jest ³atwiejsze ni¿ myœlisz 

  8  Wapń w mleku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109   Ciemna strona zbyt wysokich zalecanych dawek wapnia

  Spis treści

 • 8/18/2019 Pij mleko, będziesz chory - Fragment

  5/23

  9  Nie szukaj witaminy D w nabiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125   Raczej w s³oñcu i suszonych zio³ach

  10  Szalone krów modykacje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141   Mleko dla ka¿dego i wszyscy dla mleka

  11  Opowieœæ o nietolerancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157   Droga mleka od sfermentowanej ¿ywnoœci

  do nieapetycznego symbolu w³adzy

  12  Wielki b³¹d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179   Po¿ytek z zaniku produkcji laktazy

  13  Ca³a prawda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189   Fakty dotycz¹ce obni¿onej zawartoœci t³uszczu w mleku

  14  Jak radzić sobie bez mleka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   211

    Kolorowe przepisy na dania beznabia³owe

    PODSUMOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

   Nieœwiêta krowa rasy Holstein: zabójcza wydajnoœæ 

    EPILOG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

   Jeœæ znaczy kochaæ 

    PODZIĘKOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

    BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

 • 8/18/2019 Pij mleko, będziesz chory - Fragment

  6/23

  Pij mleko, będziesz chory  7

  N ie dawałam Oscarowi mleka. Teraz ma dwa lata. Co mam ro- bić?”.

   To naglące pytanie zadała mi Maxine, kiedy razem z matką, swo- im pierworodnym Oscarem i jeszcze nienarodzonym drugim synem

   Tobiasem odwiedziła mnie w sierpniu 2012 roku. W dzieciństwie Maxine była moją najlepszą przyjaciółką. Ale

  od tego czasu upłynęło już parę ładnych lat. Po ukończeniu szko- ły średniej zamieszkała w Amsterdamie, rodzinnym mieście matki. Sierpniowa wizyta była swego rodzaju spotkaniem po latach. Tych troje i trzy czwarte, a także moja starsza siostra Kara, przyszli do mnie na obiad, podczas którego dylemat Maxine zapoczątkował la-  winę wspomnień.

  Kiedy byłam mała, w większości domów moich koleżanek roz- brzmiewał ten sam refren: „pij mleko”. Kiedy kogoś odwiedzałam, zawsze proponowano mi szklankę mleka, a ja odmawiałam. Jednak

  u Maxine było inaczej. W czasie drugiej wojny światowej jej matka

  WPROWADZEN IE

  MlEko jESt ważnE:

  JA, MAXINE I PIERWSZY  amerykański fast food, mleko

 • 8/18/2019 Pij mleko, będziesz chory - Fragment

  7/23

  8 Alissa Hamilton

   Tina, mieszkająca wówczas w Amsterdamie, żywiła się cebulkami tulipanów i mimo braku mleka, dobrze się rozwijała. Może dlate- go, w przeciwieństwie do rodziców innych dzieci, nie uważała mle- ka za nieod³¹czn¹ czêœæ œniadania, obiadu, kolacji i ka¿dej przek¹s- ki pomiędzy tymi posiłkami. Aż tu nagle zaczęła się zastanawiać: „Mleko?”, a Tina zaciekawiła się: „Jeśli nie krowie mleko, to co?”.

  Gdyby zastąpić „mleko” jakimkolwiek innym rodzajem poży -

   wienia bogatego w wapń, pytanie Maxine brzmiałoby niemądrze:

  „Nie dawałam Oscarowi jarmużu.  Teraz ma dwa lata. Co mam robić?”

  Wszyscy wiemy, że Oscar przeżyje bez jarmużu, łososia czy na-  wet brokułów. Może polubi jarmuż później. Jeśli nie, nic straco-

  nego. Jest wiele innych warzyw bogatych w składniki pokarmowe.  Jak siê okaza³o, Oscar ju¿ bardzo lubi³ broku³y, kiedy go pozna-

  łam. Praktycznie bez przerwy jadał je na obiad. Może jego ciało in- stynktownie wiedziało o tym, czego nie wie wielu rodziców: brokuły

  zawierają dużo wapnia. Być może jego kości mówiły mu: „Potrze- bujemy wapnia, jedz brokuły”. Albo po prostu lubił ich znajomy, słodkawy smak i wspaniałą zieloną barwę. Tak czy inaczej, zwykle prosił o dokładkę, a nawet dwie. Jestem pewna, że gdyby Maxine przyzwyczaiła go do picia mleka przy obiedzie, nie miałby już miej- sca na wszystkie te warzywa, którymi bawił się na talerzu, zanim z zapałem je pochłaniał.

  Chociaż wszyscy wiemy, że Oscar będzie cały i zdrów, mimo że do drugiego roku życia nie jadał tofu, to jednak nie mamy już tej pewności, gdy dowiadujemy się, że nigdy nie pił krowiego mleka ani

  nie jadł przetworów mlecznych. Krowie mleko promuje się jako po- żywienie niezbędne i niemożliwe do zastąpienia produktami spoza grupy nabiałowej. Wielu ludzi uważa, że postępuje słusznie, zalewa-

   jąc mlekiem płatki śniadaniowe. Gdy rozmawiałam o mleku z Mi- chelle, kole¿ank¹ z college’u z Minnesoty, od razu stwierdzi³a, ¿e

 • 8/18/2019 Pij mleko, będziesz chory - Fragment

  8/23

  Pij mleko, będziesz chory  9

  zdaniem jej babci posiłek bez mleka jest niepełny. Tak samo uważa Michelle. Lata napominania przez starszych, w połączeniu z rządo-  wymi zaleceniami dotyczącymi nabiału i reklamami przemysłu na- białowego, zaszczepiły w nas sposób myślenia o mleku, którego trud-

  no się pozbyć. Mleko panoszy się w naszych głowach i na stołach. Dokładniejsza analiza północnoamerykańskiego hołubienia mle-

  ka jako niezbêdnego sk³adnika diety ujawnia coœ bardziej niepo-

  kojącego niż zwykłe uleganie reklamie przemysłu nabiałowego.

  Sygnalizuje ogólnonarodowe poddanie się mętnej logice. Błędne

  rozumowanie, które od wielu lat zwodzi Amerykanów, można ująć  w następujący sposób: wapń jest niezbędnym budulcem mocnych kości; mleko za