Photoshop — Podstawy obsługi

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Photoshop — Podstawy obsługi

 • Photoshop Podstawy obsugi

  Piotr Ste

  1 Pasek narzdziRysunek 1 przedstawia pasek narzdzi, ktry standardowo znajduje si polewej stronie programu. Normalnie widoczne s tylko dwa rodkowe rzdyprzyciskw. Niektre z przyciskw maj niewielki trjkt w prawym dolnymrogu. Oznacza to, e narzdzie ma kilka wersji, ktre s pokazane na rysun-ku obok odpowiadajcego im przycisku. Opis narzdzi wraz z klawiszami

  1a 1b 1c 1d 1e

  3a 3b 3c

  24

  5 67a 7b 8a 8b

  9a 9b 9c 10a 10b11a 11b 11c 12a 12b

  13 14a 14b 14c 14d

  15 16a 16b 16c 16d17 18a 18b19 20

  2122

  23 24

  25 26

  27 28 29

  Rysunek 1: Pasek narzdzi programu Photoshop.

  skrtw podanymi w nawiasach:

  1. (a) selekcja prostoktna (M),(b) selekcja eliptyczna (M),(c) poziomy rzd pikseli (M),

  1

 • (d) pionowy rzd pikseli (M),(e) przycinanie obrazka (C),

  2. przesuwanie warstwy (V),

  3. (a) selekcja odrczna (lasso) (L),(b) lasso wieloktne (L),(c) lasso magnetyczne (L),

  4. magiczna rdka (W),

  5. aerograf (J),

  6. pdzel (B),

  7. (a) stempel (S),(b) stempel wzorka (S),

  8. (a) pdzel historii (Y),(b) artystyczny pdzel historii (Y),

  9. (a) gumka (E),(b) gumka ta (E),(c) gumka magiczna (E),

  10. (a) owek (N),(b) linia (N),

  11. (a) rozmycie (R),(b) wyostrzenie (R),(c) rozmazanie (R),

  12. (a) rozjanienie (O),(b) ciemnienie (O),(c) usunicie koloru (O),

  13. narzdzia edycji cieek (P),

  14. (a) tekst (T),(b) maska tekstu (T),(c) tekst pionowy (T),(d) maska tekstu pionowego (T),

  15. miarka (U),

  2

 • 16. (a) gradient liniowy (G),(b) gradient koowy (G),(c) gradient ktowy (G),(d) gradient z odbiciem (G),(e) gradient diament (G),

  17. wypenienie (K),

  18. (a) pipeta (I),(b) tester kolorw (I),

  19. przesuwanie (H),

  20. powikszenie (Z),

  21. kolor pierwszoplanowy,

  22. zamie kolory (X),

  23. kolor ta,

  24. domylne kolor pierwszoplanowy i ta,

  25. standardowy tryb edycji,

  26. tryb szybkiej maski,

  27. standardowy tryb ekranu,

  28. peen ekran z menu,

  29. peen ekran.

  Wszystkie narzdzia posiadaj wiele opcji pracy, ktre mona zmienia napalecie Options (rys. 4).

  2 Palety

  2.1 Paleta Navigator

  Paleta ta (rys. 2) pozwala na szybk orientacj w rysunkach o duych roz-miarach. Czerwony prostokt pokazuje, ktra cz rysunku jest widocznaw oknie programu. Prostokt ten moe by przesuwany za pomoc mysz-ki. Liczba u dou pokazuje aktualny stopie powikszenia, ktry moe byzmieniany za pomoc suwaka znajdujcego si po prawej stronie liczby.

  3

 • Rysunek 2: Paleta Navigator.

  Rysunek 3: Paleta Info.

  2.2 Paleta Info

  Na palecie Info (rys. 3) wywietlane s informacje o punkcie znajdujcym sibezporednio pod kursorem. R, G, B skadowe koloru punktu w modeluRGB; C, M, Y, K skadowe koloru punktu w modelu CMYK; X, Y aktualne pooenie kursora; W, H szeroko i wysoko zaznaczenia (jelitakie jest).

  2.3 Paleta Options

  Rysunek 4: Paleta Options.

  Paleta ta (rys. 4) pozwala na zmian trybu pracy wybranego narzdzia.Jej tytu oraz zawarto zmieniaj si w zalenoci od tego, jakie narzdziejest aktualnie wybrane.

  2.4 Paleta Color

  Paleta ta (rys. 5) pozwala na wybranie dowolnego koloru za pomoc suwakwR, G i B lub wybierajc kolor bezporednio z tczowego paska u dou palety.

  4

 • Rysunek 5: Paleta Color.

  Rysunek 6: Paleta Swatches.

  2.5 Paleta Swatches

  Paleta ta (rys. 6) zawiera 256 prbek kolorw. W przypadku pracy nad obra-zem w trybie RGB paleta zawiera domylne kolory. W przypadku pracy nadobrazami w trybie koloru indeksowanego kolory odzwierciedlaj aktualnpalet barw obrazu.

  2.6 Paleta Brushes

  Rysunek 7: Paleta Brushes.

  Paleta ta (rys. 7) pozwala zmienia wielko i ksztat pdzli uywanychprzez narzdzia.

  2.7 Paleta History

  Paleta ta (rys. 8) przedstawia kad operacj, jakiej dokonalimy na obraziei pozwala na cofnicie si w razie pomyki do dowolnej fazy pracy1. Pale-ta ta skada si z dwch czci oddzielonych grub kresk. W grnej czci

  1W rzeczywistoci liczba zapamitywanych operacji jest ograniczona. Liczb t monazmienia w opcjach programu. W wersjach poniej 5.0 moliwe jest cofnicie si tylko ojedn operacj.

  5

 • Rysunek 8: Paleta History.

  znajduje si lista zdj obrabianego obrazu. Kade takie zdjcie zawie-ra kompletn informacj o obrazie z chwili w ktrej zostao zrobione. Abyutworzy takie zdjcie naley klikn na przycisk znajdujcy si udou palety. Aby usun zdjcie naley klikn na nim prawym klawiszemmyszy i wybra Delete z menu, ktre si pojawi.

  Inn metod zabezpieczenia aktualnego stanu pracy jest utworzenie kopiprzez kliknicie na przycisk .

  Symbol pdzla znajdujcy si przy zdjciu suy jako farba dlapdzla historii.

  W dolnej czci palety (pod kresk) znajduje si lista ostatnio wykony-wanych operacji. Aby cofn wykonane operacje klikamy na jedn z pozycjiznajdujcych si powyej ostatnio wykonanej operacji.

  Kliknicie na przycisk spowoduje usunicie wybranej operacji orazwszystkich, ktre znajduj si pod ni na licie.

  2.8 Paleta Actions

  Rysunek 9: Paleta Actions.

  Akcje (rys. 9) s zestawami czynnoci, ktre automatyzuj prac nadobrazem. W programie jest kilka predefiniowanych akcji, ale uytkownik ma

  6

 • moliwo tworzenia nowych akcji. Aby uruchomi wybran akcj, naleyklikn na przycisk . znajdujcy si u dou palety.

  2.9 Paleta Layers

  Rysunek 10: Paleta Layers.

  Paleta ta (rys. 10) pokazuje skadowe warstwy obrazu. Kada warstwaobrazu reprezentowana jest przez jedn pozycj na licie warstw. Kadyelement listy skada si z:

  ikon informacyjnych pierwsza z nich (oczko) informuje, e war-stwa jest widoczna (ikona jest warstwa widoczna; brak ikony war-stwa niewidoczna), druga (pdzel), e warstwa jest aktywna czyli mo-na j edytowa (ikona jest warstwa aktywna; brak ikony warstwanieaktywna);

  miniatury pokazujcej zawarto warstwy;

  nazwy nazwy pozwalaj lepiej orientowa si w zawartoci warstw;nazw mona zmieni klikajc na niej dwukrotnie myszk.

  Aktywno warstwy jest rwnie sygnalizowana przez wyrnienie nazwy

  warstwy .

  Widoczno warstwy i jej aktywno s parametrami niezaleny-mi, czyli warstwa widoczna nie zawsze jest aktywna i moliwajest sytuacja, e warstwa aktywna bdzie niewidoczna2.

  2W takim przypadku zablokowane bd wszystkie narzdzia, co moe pocztkujcegouytkownika programu Photoshop wprawi w zakopotanie

  7

 • Najniej znajduje si warstwa Background. Mona j traktowa jak biakartk papieru. Kolejne warstwy zawsze znajduj si nad ni i s jak gdy-by arkuszami przeroczystej folii, po ktrych mona rysowa. Analogia jesttutaj cakowita, poniewa warstwy, ktre le wyej przysaniaj te, ktreznajduj si niej. Kolejno warstw mona zmienia chwytajc myszk zanazw warstwy i przesuwajc j w nowe miejsce.

  Aby doda now pust warstw naley klikn na przycisk znajdu-jcy si u dou palety z warstwami. Aby utworzy kopi istniejcej warstwy,naley przecign j na przycisk . Niepotrzebne warstwy mona usu-n wybierajc warstw (aktywujc j), a nastpnie klikajc na przycisk

  lub przecigajc warstw na przycisk .

  2.10 Paleta Channels

  Rysunek 11: Paleta Channels.

  Paleta ta (rys. 11) pozwala na edycj kadej skadowej koloru osobno.Jest ona bardzo podobna do palety Layers (rys. 10) i obowizuj na niej tesame zasady dotyczce aktywnoci i widocznoci kanau, jakie obowizywa-y w przypadku warstw. Jeli edytowany obraz jest w trybie RGB, to nazakadce Channels znajduj si cztery kanay:

  RGB umoliwia on edycj obrazu kolorowego (normalnie jest aktywny);jego aktywacja powoduje automatyczn aktywacj pozostaych trzechkanaw.

  Red kana ten reprezentuje skadow czerwon.

  Green kana ten reprezentuje skadow zielon.

  Blue kana ten reprezentuje skadow niebiesk.

  Aby edytowa kana niebieski, naley klikn myszk na jego nazw (nie naikon z oczkiem!). Pozostae kanay automatycznie si dezaktywuj. Pod-czas edycji tylko jednego kanau kolory ograniczone s do odcieni szaroci.

  8

 • Kolor czarny oznacza brak edytowanej skadowej, natomiast kolor biay jejmaksymaln intensywno. Fragment namalowany kolorem biaym w kanaleniebieskim, po aktywowaniu kanau RGB bdzie mia kolor czysto niebieski.Odcienie porednie pomidzy czarnym a biaym dadz poredni intensyw-no niebieskiego koloru. W przypadku edycji pozostaych kanaw kolorw(nie liczc RGB) postpowanie jest analogiczne.

  9

  Pasek narzedziPaletyPaleta NavigatorPaleta InfoPaleta OptionsPaleta ColorPaleta SwatchesPaleta BrushesPaleta HistoryPaleta ActionsPaleta LayersPaleta Channels