ORGAN MEDIALNY POROZUMIENIA POKOLEŃ KRESOWYCH Obchody Dnia Po-narskiego w War-szawie -19.05.2018....

Click here to load reader

 • date post

  26-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ORGAN MEDIALNY POROZUMIENIA POKOLEŃ KRESOWYCH Obchody Dnia Po-narskiego w War-szawie -19.05.2018....

K R E S O W Y Serwis Informacyjny
NIEZBDNIK KRESOWY 2018 ISSN 2083-9448
Nr. 06/2018 (/85), e-miesicznik 1 czerwca 2018
PAMITA O KRESACH, O MAEJ OJCZYNIE PRZODKÓW, TO NIE TYLKO OBOWIZEK, ALE ZASZCZYT
ORGAN MEDIALNY POROZUMIENIA POKOLE KRESOWYCH KSI odznaczony Medalem Pro Patria Legitymacja nr. 710 / 12
Obchody Dnia Po- narskiego w War- szawie -19.05.2018. 19 maja 2018r., w Katedrze Polo- wej Wojska Polskiego odbya si uroczysta Msza w. powicona pamici ludobójstwa w podwi- leskich Ponarach trwajcego w latach 1941-1944. W homilii moglimy usysze m.in. o wizi rodziny w pamici oraz identyfi- kowaniu si z ofiarami tego po- twornego mordu. Nieprzypadko- wo bowiem organizatorem Dnia Ponarskiego bya dr Maria Wie- loch -Prezes .......strona 5.
Historyk si dzisiaj dziwi, e z tego mo- go powsta pa- stwo. Profesor Andrzej Nowak w pa- dzierniku 2017 roku rozpoczyna wykad z cyklu „Wzy polskiej pamici” p.t. „Jak broni niepod- legoci (1918-1921)” od przypo- mnienia, i za rok Polska obcho- dzi bdzie 100-lecie Odzyskania Niepodlegoci oraz od zwrócenia uwagi, jak wane jest uwiado- mienie sobie i dzisiaj, na poczt- ku XXI wieku, prawd, które doty- czyy Polski.......strona 9.
Wspópraca OUN- -UPA z Niemca- mi i sowieckim N K W D . A g r e s j a ukraiskich nacjo- nalistów na Polsk we wrzeniu 1939 roku. Banderow- ski wspóudzia w Zbrodni Katyskiej Niewielu modych (ale nie tylko modych) Polaków wie, e we wrzeniu 1939 roku w agresji na Polsk u boku wojsk .....strona 13.
Droga do „NIEPODLEGEJ” przez Wojn Polsko- Ukraiska
Kate Brown, „Kre- sy, Biografia krainy, której nie ma. Jak zniszczono wielokul- turowe pogranicze” Kate Brown, profesor historii z Uniwersytetu stanu Maryland, na- pisaa ksik o kresach wschod- nich, jakiej nie napisa jeszcze aden Polak. Prezentuje w niej zupenie inne spojrzenie ni nasze na histori ....strona 19.
Zoczowskie Orlta Mit Orlt Lwowskich - modocia- nych onierzy: gimnazjalistów i studentów, którzy obronili Lwów przed inwazj Ukraiców w listo- padzie 1918 roku ....strona 22
ydzi a Katy. Izra- elska gazeta donosi, jak ydzi mordowali Polaków. Polska po- winna da odszko- dowania za zbrodni ludobójstwa doko- nanego w Katyniu przez ydow. Dziennik Izraela „Maariv” ogosi wiatu imiona sowieckich ofice- rów NKWD uczestniczcych w mordzie katyskim. Polski yd Abraham Vidro (Wydra), który mieszka teraz w Tel Awiwie, 21 lipca 1971 r. poprosi ...strona 23.
Baza „Topór”- Sa- moobrona Polska we wsiach: ukowiec urowski i ukowiec Winiewski w woj. stanisawowskim. Czytajc do duo ksiek, prasy, publikacji powiconych ostatniej wojnie, Samoobrona wsi ukowiec”zauwaam, i za mao powica si w nich uwagi zma- ganiom Polaków o przetrwanie na swej ojczystej .....strona 24.
75. Rocznica Ludo- bójstwa. 06.1943r KALENDARIUM ROK 1943 CZERWIEC oraz I pórocze 1 czerwca 1943 roku: We wsi Bo- daki pow. Krzemieniec Ukraicy zamordowali kilkunastu Polaków. We wsi Huta......strona 26.
Nie tylko Stanisów- ka koo Mostów Wielkich Na Grobie Nieznanego onierza z inicjatywy Ministra Obrony Na- rodowej Antoniego Macierewicza zostaa umieszczona nowa tabli- ca. Upamitni onierzy broni- cych ......strona 37.
Moje Kresy. Geno- wefa Pniewska -Uszczewicz. Cz. 2 Rodzestwo mojej mamy to sio- stra Bronisawa Mróz i dwóch braci – Leon i Ignacy (obaj byli funkcjonariuszami Policji Pa- stwowej). Dziadek ze strony mamy, Julian Stachowski by le- niczym u hrabiny ...strona 38.
Paska Dolina - fe- nomenem Polskiej Samoobrony na Woyniu Paska Dolina obecnie praktycz- nie nie istnieje. Nazw miejsco- woci mona odnale jedynie na starej mapie. Obok miejsca gdzie istniaa, obecnie....strona 40.
Relacje partyzan- tów Kmicica - u- paszki – Ronina Armii Krajowej na Wileszczynie III.1943 – VII.1944. Cz 4 WSPOMNIENIA PARTYZAN- TÓW BRYGADY „UPASZKI” MAKS - Rymsza Antoni SZY- MANELE-BUJAKI „upaszko” obj dowództwo Brygady w Nie- droszli i.....strona 43.
S Y B I R - Nieprze- parta wola istnienia -sia przetrwania. Zaczn agodnie- od przyrody. Oto jabo. Zostaa skazana na wycicie. Wyrok odroczono z powodu braku narzdzi. Obcito tylko gazie czekajc przyszego sezonu, eby wyci drzewo osta- tecznie. I tak nie przeyje zimy. Otó nie! .......strona 46.
„GAZETA LWOW- SKA” W LATACH 1941-1944 1 sierpnia 1941 r. w dniu pro- klamowania dystryktu Galicji, ze stolic we Lwowie ukazao si specjalne wydanie „Kuriera Lwowskiego”, który sta si mia -jak zapowiadano - oficjalnym or- ganem niemieckich wadz okupa- cyjnych w jzyku.......strona 47.
Emma z Jeleskich Dmochowska – kre- sowa Jane Austen Emma z Jeleskich Dmochowska to pisarka kompletnie wymazana z historii literatury polskiej przez PRL-owsk cenzur. Jej powieci nie znaj nawet studenci filologii polskiej, cho kiedy byy bardzo poczytne i ..... strona 48.
W roku 100 rocznicy odzyskania niepodlegoci przez Polsk i 75 rocznicy „Rzezi Woyskiej” dokonanej przez nacjonalistów z OUN-UPA na ludnoci polskiej, nie mona przej obojtnie obok tych dwóch rocznic bez postawienia pytania „dlaczego musiao do do tego, co si wydarzyo wczeniej i póniej?” Wanie w tym miejscu musimy wyranie powiedzie, e szansy danej przez histori w 1918 r. Polacy nie zmarnowali .Listopad 1918 r. by pocztkiem budowy niepodlegej Polski i pocztkiem walki o jej granice. Rozpoczta w listopadzie 1918 r. polsko-ukraiska wojna o przyszo Galicji (Maopolski) Wschodniej bya pierwsz z kilku, jak stoczya budujca swoje granice odradzajca si Polska. ......Dokoczenie na stronie 10
1 czerwca 2018 - strona 2 www.ksi.btx.pl AKTUALNOCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
Parada Polskoci w Wilnie Andrzej ukawski
Polska Samoobrona na Kresach Poudniowo- Wschodnich. Karolina Sielicka
Klub Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszenie Pamici Polskich Termopil i Kresów w Przemylu
zapraszaj do udziau w organizowanych pielgrzymkach ==================================================================== Bieszczady- sobota -16 czerwca 2018r. Sanktuaria i Kocioy- Miejsce Piastowe – Sanktuarium w. Michaa Archanioa, Dukla –Sanktuarium w. Jana z Dukli- Msza w. , Pustelnia w. Jana z Dukli , Cisna - przejazd bieszczadzk kolejk na trasie Majdan Balnica , Lesko- Ko- ció Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny =========================================================================== Lwów –Zadwórze –ókiew– sobota, niedziela - 18 i 19 sierpnia 2018r./ Apel Polegych na cmentarzu Obro- ców Lwowa, a nastpnie Msza w. polowa przy pomniku w Zadwórzu –„Polskie Termopile”- w 98 rocznic Bitwy „Orlt Lwowskich” z bolszewick konnic Siemiona Budionnego, /nocleg w ókwi/ ============================================================================ Zakopane -pitek – niedziela, 31.08 - 02.09. 2018r. Zakopane – zwiedzanie z przewodnikiem , w drodze do Zakopanego ; arnowiec – Muzeum Marii Konop- nickiej , Ludmierz – Sanktuarium M.B. Królowej Podhala, w drodze powrotnej – Sanktuarium Miosierdzia Boego w agiewnikach ============================================================================ Informacja i zapisy w siedzibie KIK i SPPTiK w Przemylu, Klasztor Sióstr Benedyktynek (wejcie od ul. Krasiskiego -dawny sklepik) w poniedziaek, rod w godz. 16:00 do 17:00 tel. 608- 611- 549
Podczas wileskich obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granic, Konstytucji 3 Maja, a w tym roku równie z okazji 100. rocznicy od- rodzenia niepodlegoci Polski i Litwy, Wilno utono w biao -czer- wonych barwach. W tym miejscu a si prosi by sparafrazowa sowa fragmentu Hymnu Polski: Da nam przykad Bonaparte jak zwycia mamy na Dali nam przykad Polacy z Litwy jak witowa mamy. Tegoroczne marsz i to kolejny ju raz zorganizowa Zwizek Polaków na Litwie który poprowadzi Pola- ków z placu Niepodlegoci, by po ponad godzinnym marszu stan przed T, co „w Ostrej wieci Bra- mie“, by wzi udzia we wspólnej modlitwie. Jak czytamy w l24.pl: Polsko nas jednoczy, czujemy si solidarni i zorganizowani. Cieszy- my si z tego“ – powiedzia prezes ZPL, pose Micha Mackiewicz. Jak podkreli, Polacy na Wilesz- czynie potrzebuj takich przemar- szów ku pokrzepieniu serc. Razem z prezesem sza w witecznym po- chodzie prezes Rady Polonii wia- ta Teresa Berezowski z Kanady. „Jest to dla mnie naprawd wielkie przeycie, bo moja mamusia i tatu pochodz std. Mój brat te urodzi si tutaj“ – w rozmowie z naszym portalem mówia pani Berezow- ski. Podkrelia, e w okolicach Toronta te jest sporo Polonii, ale „rzadko si zbieramy w tak wiel- kim gronie“. Pani Teresie odpowiem tak: Nie ma potrzeby jecha do Toron- to by zobaczy jak rzadko Kreso- wianie zbieraj si we wspólnym gronie dlatego e w Polsce niestety mamy dokadnie to samo. Myl
sobie, e wród potomków Kreso- wian powoli zanika potrzeba inte- gracji jak zainicjowali i pielgno- wali wypdzeni lub zmuszeni do wyjazdu z Kresów nasi ojcowie. „Gratuluj organizatorom. Myl, e Wileszczyzna zawsze bdzie dla wszystkich Polaków na wiecie bardzo bliska i droga“ – powie- dziaa prezes Polonii wiata. „To bardzo wzruszajcy i wspa- niay dzie. U stóp Matki Boskiej mamy okazj modli si za pomyl- no Polaków na Litwie, Litwy i Polski“ – powiedziaa dla portalu ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Przyjemnie czyta o ogromnym zwarciu szeregów, o jednoci, so- lidarnoci i szkoda tylko e tego zwierania szeregów Kresowian nie odczuwa si TU, w Polsce. Oprócz Polaków z Wileszczyzny którzy najliczniej si zebrali w Wil- nie byli te Polacy z Kowieszczy- zny a nawet z Kajpedy. Kilkanacie tysicy zebranych w jednym pochodzie Polaków zrobi na mnie wraenie. „Jestemy Polakami“, „Litwa Oj- czyzn, Polska Macierz“, „Boha-
terów pamitamy, Niepodlego wychwalamy“, „Ziemia Ojców – Nasz Ziemi“ - takie oraz inne widniejce na bannerach, plakatach i transparentach napisy wzmac- niaj przynaleno do narodu o wielowiekowych i tak piknych tradycjach. Idca w paradzie starosta sejmo- wej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunien powiedziaa, e czu- je ogromn rado, e „nas, Po- laków na Litwie, jest tak duo i wspólnie moemy witowa ma- jowe wita i stulecie odrodzenia niepodlegoci Polski i Litwy“.
Mer rejonu solecznickiego Zdzi- saw Palewicz powiedzia: „To jest demonstracja naszej wspólnoty narodowej, która nas jeszcze bardziej wzmacnia, do- daje siy ducha i motywuje do dalszych aktywnych dziaa poli- tyczny, spoecznych“ -- Za http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/ item/245146-wesolo-kolorowo-i- patriotycznie-polski-przemarsz- w-sercu-wilna
/ foto lt24.lt
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pami, oddzia w Dbnie dziaajce przy Bibliote- ce Publicznej Miasta i Gminy w Dbnie im. A. Dobrowolskiego, byo wspóorganizatorem inte- resujcego wykadu z udziaem znanego i cenionego historyka - prof. dr. hab. Czesawa Partacza. Spotkanie odbyo si 11 maja 2018 r. w dbnowskiej bibliotece. Profesorowi towarzyszy Jerzy Muyo – prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pami, oddzia w Szczecinie. W wykadzie uczestniczyli miesz- kacy Dbna, czytelnicy, radni Rady Miejskiej oraz liczna gru- pa czonków dbnowskiego sto- warzyszenia w tym potomkowie Kresowian z przewodniczcym Antonim Dbrowskim.
Prof. dr hab. Czesaw Partacz to historyk specjalizujcy si w hi- storii najnowszej, badacz historii Polski i Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraiskich. Jest take wykadowc w Instytucie Polityki Spoecznej i Stosunków Midzy- narodowych Politechniki Kosza- liskiej, w zakadzie Stosunków Midzynarodowych. Profesor znany jest m.in. z tego, e nie ulega poprawnoci politycznej w swoich wystpieniach. Tematem wykadu w dbnowskiej biblio- tece bya Polska Samoobrona na Kresach Poudniowo-Wschod- nich. W naszej bibliotece dostpna jest ksika prof. Czesawa Partacza pt. „Zbrodnie nacjonalistów ukra- iskich na Polakach w latach 1939-1943”, z autografem autora.
15.06 zapomniana rocznica Redakcja Przed wejciem do Klubu Towa- rzyskiego mieszczcego si w Warszawie przy ulicy Foksal, 15 czerwca 1934 r. czonek Organi- zacji Ukraiskich Nacjonalistów dokona w Warszawie zamachu na ministra spraw we- wntrznych Bronisawa Pierackiego. Zamacho- wiec odda trzy celne strzay w ty gowy mi- nistra. Minister Pierac- ki wyniku odniesionych ran zmar tego samego dnia. Sprawc zabój- stwa by Grzegorz Ma- ciejko ps. Gont, który w tym Mykoa ebied, Bandera i Szuchewicz.. Trzej oskareni otrzy-
mali wyroki mierci, zamienione na mocy amnestii na kary doy- wotniego wizienia. Dwaj inni skazani zostali na doywocie. Po- zostaym wymierzono kary od 15 do 7 lat pozbawienia wolnoci.
www.ksi.btx.pl 1 czerwca 2018 - strona 3AKTUALNOCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
Relacja z uroczystoci w Marwicach 6 maja 2018. Ryszard Laudaski
Jak co roku Stowarzyszenie Upa- mitnienia Ofiar Zbrodni Ukrai- skich Nacjonalistów we Wroca- wiu, Koo w Marwicach oddaje pami Polakom, ofiarom ludo- bójstwa popenionego przez na- cjonalistów ukraiskich na Kre- sach Poudniowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W tym roku uroczystoci miay miejsce w niedziel 6 maja 2017 o godz. 12.30. Uroczystoci rozpo- czy si Msz w. w marwickim kociele pw. NMP Obchodzili- my 75 rocznic tych tragicznych wydarze, bya to równie 15 rocznica odsonicia Marwickie- go Pomnika - symbolu pamici zarówno po naszych Rodakach z parafii Kty, pow. Krzemieniec jak i po wszystkich pomordowa- nych Polakach na Kresach Pou- dniowo-Wschodnich. Tegoroczne uroczystoci odbyway si pod patronatem Wojewody Lubuskie- go Pana Wadysawa Dajczaka. Co roku w Mszy witej towa- rzyszy oryginalny Krzy z ko- cioa w Ktach uratowany przed zniszczeniem przez p. Jana Ja- siskiego w przeddzie napadu OUN-UPA w dniu 3 maja 1943 roku. Msza w. odprawiona zostaa przez Ksidza Proboszcza Jaro- sawa Zagozd, który równie wygosi okolicznociow homi- li. Tytuem przypomnienia na wst- pie nakrelona zostaa histori powstania Marwickiego pomni- ka. Oto fragment: Dla osób przybyych po raz pierwszy chciabym przypomnie w skrócie, i Pomnik Marwicki powsta z inicjatywy Spoecznego Komitetu Budowy Pomnika Wo- yskiego w skad którego wcho- dziy dzieci i wnuki Woynian ocalaych od mordów. Pomnik powsta dziki dobrowolnym
skadkom ludnoci Marwic, Ba- czyny i Gorzowa Wlkp. Odsoni- cia Marwickiego Pomnika odby- o si w dniu 3 maja 2003 roku. Jest to dla nas bolesna rocznica. Przez wiele lat ludobójstwo po- penione przez nacjonalistów ukraiskich byo tematem tabu. Nasze Stowarzyszenie okrela te mordy mianem ludobójstwa zgodnie z „Konwencj o zapo- bieganiu i karaniu zbrodni o ludobójstwie „– przyjtej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ - 9 grudnia 1948 roku. Wadysaw i Ewa Siemaszkowie w swoim monumentalnym dziele „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiskich na ludnoci polskiej Woynia” pod- krelaj i /cytuj/ „ludobójstwo ukraiskie na Polakach …w swoim zaoeniu obejmowao jak najszybsz eksterminacj fizycz- n – wszystkich Polaków których udao si dosign, od niemow- lt po starców, bez jakiejkolwiek rónicy pci i wieku…Poczone byo z reguy ze stosowaniem najbardziej barbarzyskich tor- tur. …Takich barbarzyskich czynów Niemcy, a nawet Sowieci nie dokonywali.…W przypad- kach ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego na Polakach cho- dzio o zbrodnie dokonane przez okupantów. Tymczasem ludobójstwo ukra- iskie dokonane zostao przez Ukraiców - obywateli polskich, mieszkaców tamtych terenów w okresie II RP….”/koniec cytatu/. Co dzieje si teraz z pamici i prawda historyczn - po siedem- dziesiciu piciu latach od tej ogromnej tragedii Polaków na Kresach Poudniowo-Wschod- nich. O ile Niemcy od dawna przyznali si do swoich zbrodni i dokonali publicznego przeproszenia, o ile
Rosjanie zdobyli si na kilka ge- stów – midzy innymi w sprawie Katynia - prezydent Borys Jelcyn pocaowa rk praata Zdzisa- wa Peszkowskiego i powiedzia „przepraszam”- o tyle obecne zachowanie Ukraiców wobec ludobójstwa na Polakach to mil- czenie, zaprzeczenia i kamstwa. Co roku 1 stycznia – tradycyjnie w wielu miastach zachodniej Ukrainy, odbywaj si marsze w rocznic urodzin Stepana Ban- dery - jednego z najwaniejszych dziaaczy i ideologów nacjonali- zmu ukraiskiego. Nadawane s nazwy ulic imieniem Bandery, powstaj pomniki „bohaterów” UPA. Pytamy czy w takiej atmosferze moemy mówi o pojednaniu i przebaczeniu? Dzisiaj tu, przed tym Pomnikiem boleci - modlimy si za niewin- nie przelan krew naszych Roda- ków na Kresach II RP.
Prosz równie o modlitw za zmarych Woynian z Marwic – w. pamici Wadysawa Brzo- zowskiego – czonka komitetu budowy Marwickego Pomnika, oraz w. pamici Józef Sikor- sk i Wadysawa Jasiskiego – którzy dokonali symbolicznego odsonicia pomnika w Marwi- cach. Dzikuj za uwag.
W uroczystociach brali udzia gocie honorowi:
- Pan Marcin Baliski - Biuro Wojewody Lubuskiego -Pani Danuta Szewczyk – Wice– Starosta Powiatu Lubuskiego - Pan Artur Terlecki - Wójt Gminy Lubiszyn, - Pani Jolant Gintowt – Dy- rektor Szkoy Podstawowej im. Polskich Olimpiczyków w Ba- czynie -Pani Katarzyna Hejnrich - Dyrektor Szkoy Podsta- wowej im. Kombatantów II Wojny wiatowej w Lubnie, - Pan Waldemara Rusa- kiewicza - Przewodnicz- cy Zwizku Regionalnego Gorzowskiego NSZZ „Solidar- no”, - Pani Katarzyna Florczak asy- stentka Pana Posa Jarosawa Porwicha- Biuro Poselskie w Gorzowie Wlkp, - Pan Jerzy Wernerowski – Prezes Regionalnego Stowa- rzyszenia Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byych Winiów Politycznych w Go- rzowie Wlkp. - Pani Maria Dratwiska - Pre- zes Zwizku Sybiraków w Go- rzowie Wlkp. - Pani Wilhelmin Rother – Prezes Towarzystwa Mioni- ków Wilna i Ziemi Wileskiej Oddzia w Gorzowie Wlkp, - Pan Jan Maksymiuk - Za- stpca Prezesa Towarzystwa Mioników Lwowa i Kresów Poudniowo-Wschodnich Od- dzia w Gorzowie Wlkp. - Pan Jerzy Klincewicz – czo- nek Rady Gównej Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Pla- cówka” w Gorzowie Wlkp. , - Pan Zdzisaw Kostrzewa -Przewodniczcy Koa Przy- jació Radia Maryja przy Ko- ciele p.w. w. Stanisawa i w. Antoniego w Gorzowie Wlkp., - Pan Henryk Bakowski – Przewodniczcy Grupy Re- konstrukcyjno-Historycznej Wojska Polskiego przy Kole Zwizku Kombatantów w Lu- biszynie. - Weterani Wojska Polskiego Pani Ewelina Szczecina i Pan Franciszek Jasiski – naoczni wiadkowie mordów w Parafii Kty, pow.Krzemieniec, woj. woyskie, - Pani Józefa Koodziska - mieszkanka Któw, pow. Krze- mieniec - naoczny wiadek napaci banderowców na wie
1 czerwca 2018 - strona 4 www.ksi.btx.pl
Kty, - Pana Ryszard Herjan - sotys wsi Marwice. - Pan Józef Witkow- ski -sotys wsi Baczyna. Obecne Byy Poczty Sztandaro- we: - Poczet Towarzystwa Mioni- ków Lwowa i Kresów Poudnio- wo-Wschodnich, Oddzia w Gorzowie Wlkp., - Poczet Gorzowskiego Zwiz- ku Sybiraków, - Poczet Regionalnego Zarz- du Gorzowskiego NSZZ „Soli- darno”, - Poczet Okrgu Lubuskiego wiatowego Zwizku onierzy AK w Gorzowie Wlkp., - Poczet Gorzowskiego Regio- nalnego Stowarzyszenia Kom- batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byych Winiów Po- litycznych w Gorzowie Wlkp, - Poczet Zwizku Kombatan- tów Rzeczypospolitej Polskiej i Byych Winiów Politycz- nych, Koo w Baczynie, - Poczet Zwizku Kombatan- tów Rzeczypospolitej Polskiej i Byych Winiów Politycznych, Koo w Lubiszynie. - Poczet Szkoy Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - Poczet Szkoy Podstawowej im. Pawa II w Lubiszynie - Poczet Szkoy Podstawowej im. Kombatantów II Wojny wiatowej w Lubnie.
Po Mszy w. modzie ze Szkoy Podstawowej w Baczynie przed- stawia monta sowno-muzycz- ny powicony tragedii wsi Huta Pieniacka i innym miejscowo- ciom. Monta przygotowa nauczyciel historii dr Marcin Trojecki. Nastpnie chór „Cantare” z Miej-
skiego Centrum Kultury w Go- rzowie Wlkp. wystpi z wizan- k pieni kresowych - lwowskich. Nale si wielkie podzikowania kierownikowi chóru „Cantare” - Pani Zofii Raubo, która przygo- towaa pieni lwowskie specjalnie na nasz marwick uroczysto.
Po zakoczeniu tej czci naszych uroczystoci wszyscy uczestnicy udali si przed marwicki pomnik. Przed pomnikiem, po wysu- chaniu hymnu Polski i zoeniu wieców i wizanek - Pan Mar- cin Bieliski z Biura Wojewody odczyta list od Pana Wojewody - Wadysawa Dajczaka. Przyta- czamy urywek listu Pana Woje- wody: „ Szanowny Panie Przewodni- czcy, Uprzejmie dzikuj za zaprosze- nie na uroczystoci upamitnia- jce osoby pomordowane przez ukraiskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA. Pragn zo- y wyrazy uznania i gratula- cje osobom zaangaowanym w przygotowaniu uroczystoci…. Apogeum zbrodni, okrelane mianem „krwawej niedzieli” przypado na 11 lipca 1943 r. gdy dokonano napadów na okoo 100 polskich miejscowoci. …Wedug opinii wspóczesnych badaczy liczba Polaków pomor- dowanych z rk ukraiskich nacjonalistów wynosi od 100 do 200 tys.osób…. Dzisiaj jako oby- watele Rzeczypospolitej jestemy odpowiedzialni za pielgnowa- nie i hodowanie pamici o Tych wszystkich bohaterach, którzy do ostatniej kropli krwi walczyli o wolno umiowanej Ojczyzny ..Cze ich Pamici.”
Nastpnie gos zabra wodarz terenu Pan Artur Terlecki – wójt Gminy Lubiszyn, który w sposób
dogbny i wzruszajcy nakreli histori ludobójstwa popenione- go przez nacjonalistów ukrai- skich. Po wystpieniu Pana Wójta - Ksidz Proboszcz Jarosaw Za- gozda odmówi modlitw za po- mordowanych Polaków na caych Kresach Poudniowo-Wschod- nich II Rzeczypospolitej. Po modlitwie podzikowalimy Panu Wojewodzie za objcie na- szych uroczystoci swoim patro- natem, Starostwu Powiatowemu w Gorzowie Wlkp. i Gminie Lu- biszyn za sponsorowanie naszych uroczystoci. Serdeczne podzikowania prze- kazano czonkom naszego Koa Pastwu Krystynie i Janowi Wi- niarzom – wiernym ofiarodaw- com. Pani Barbarze Borowczyk i chórowi kocielnemu za pikne piewy liturgiczne. Pastwu Ha- linie i Stefanowi Michalskim za przygotowanie poczstunku dla uczestników uroczystoci. Panu Kazimierzowi Grzybowskiemu za bezinteresowny wydruk zapro- sze i plakatów. Podzikowania zoono Panu Ro- manowi Jasiskiemu za zoon wspomagajc ofiar. Pani ane- cie Domareckiej z Urzdu Gminy Lubiszyn skadamy podzikowa- nia za pomoc w dofinansowaniu uroczystoci.
Szczególne podzikowania zoo- no Wszystkim Pocztom Sztanda- rowym i Grupie Rekonstrukcyj- no-Historycznej za uwietnienie ceremonii Mszy w. i patriotycz- n postaw. Po odpiewaniu „Roty” uczest- nicy udali si do pobliskiej sali soeckiej w Baczynie na pocz-
stunek i wspólny piew pieni pa- triotycznych.
Opracowa: Ryszard Laudaski - Przewodni- czcy Koa SUOZUN w Marwi- cach, gmina Lubiszyn, woj. lubu- skie.
AKTUALNOCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
www.ksi.btx.pl 1 czerwca 2018 - strona 5AKTUALNOCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
Obchody Dnia Ponarskiego w Warszawie -19.05.2018. Andrzej ukawski
19 maja 2018r., w Katedrze…