Opracowanie: mgr Robert Zdralek mgr Andrzej Ginter mgr Rafał Graba

of 25 /25
Opracowanie: mgr Robert Zdralek mgr Andrzej Ginter RAPORT Z EWALUACJI KSZTAŁTOWANIA POSTAW UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ W GIMNAZJUM W KOWALEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Embed Size (px)

description

RAPORT Z EWALUACJI KSZTAŁTOWANIA POSTAW UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ W GIMNAZJUM W KOWALEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Opracowanie: mgr Robert Zdralek mgr Andrzej Ginter mgr Rafał Graba. PROBLEM BADAWCZY - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Opracowanie: mgr Robert Zdralek mgr Andrzej Ginter mgr Rafał Graba

 • Opracowanie:mgr Robert Zdralekmgr Andrzej Gintermgr Rafa Graba

  RAPORT Z EWALUACJI KSZTATOWANIA POSTAW UCZNIW W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ W GIMNAZJUM W KOWALEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 • PROBLEM BADAWCZYOcena skutecznoci podejmowanych dziaa wychowawczych i profilaktycznych w szkole adekwatno treci Programu Wychowawczego i Profilaktyki do obserwowanych zachowa i postaw uczniw.CEL EWALUACJIZebranie wszechstronnych informacji o procesach i efektach w wybranym obszarze, w celu zweryfikowania dotychczasowych dziaa wychowawczych podejmowanych w szkole. Opracowanie planw i modyfikacja dokumentw zgodnie z potrzebami uczniw i ich udziaem.

  OPIS EWALUACJIPYT ANIA KLUCZOWE:Czy lekcje i zajcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywuj Ci do dalszego pogbiania wiedzy?Czy wiadomoci i umiejtnoci zdobyte w szkole przydaj Ci si na co dzie?Czy wiczenia realizowane na zajciach s dostosowane do Twoich moliwoci?Czy sdzisz e dziaania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli maj wpyw na popraw Twoich wynikw w nauce?Czy czujesz si odpowiedzialny za wyniki w nauce osigane przez Twoj klas?Czy Twoja wychowawczyni zachca uczniw do systematycznej aktywnoci na lekcjach oraz do odrabiania prac domowych?W jakim stopniu wychowawca zachca uczniw do systematycznoci?Jak wychowawca zachca Was do systematycznoci?

 • Czy uczestnicz Pastwo w realizacji programu wychowawczego szkoy?

  Czy Pastwa opinie brane s pod uwag przez nauczycieli podczas realizacji programu wychowawczego szkoy?

  Czy wedug Pastwa, funkcjonujcy w szkole program profilaktyki przeciwdziaa powstawaniu patologii i uzalenie?

  Czy zdaniem Pastwa, nauczyciele rozpoznaj problemy wychowawcze i psychologiczno pedagogiczne swoich uczniw?

  Czy zdaniem Pastwa, szkoa zapewnia opiek i udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom majcym problemy wychowawcze?

  Czy zdaniem Pastwa, w szkole przestrzegane s prawa i egzekwowane obowizki uczniw?

  Czy wedug Pastwa, szkoa uczy uczniw odpowiedzialnoci za wasn edukacj?

  Czy zdaniem Pastwa, w szkole panuj stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku?

  METODY BADAWCZE:1. Analiza dokumentacji i sprawozda Samorzdu Uczniowskiego,2. Analiza sprawozda z realizacji programu profilaktycznego.3. Analiza dokumentacji pedagoga i wychowawcw klas.4. Ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniw, rodzicw i nauczycieli.

 • SZKOA PODSTAWOWAUCZNIOWIE : Celem przeprowadzonej ankiety byo zebranie opinii i spostrzee uczniw na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta zostaa przeprowadzona anonimowo wrd 29 losowo wybranych uczniw klas IV-VI.

  Pierwsze pytanie brzmiao: Czy lekcje i zajcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywuj Ci do dalszego pogbiania wiedzy? Na 29 uczniw TAK odpowiedziao 21 osb, Nie 2 osoby, natomiast NIE WIEM zaznaczyo 6 uczniw.

  Kolejne pytanie: Czy wiadomoci i umiejtnoci zdobyte w szkole przydaj Ci si na co dzie? Zdecydowana wikszo odpowiedziaa TAK 26 osb, NIE 2 osoby, NIE WIEM 1 ucze.

  Na pytanie: Czy wiczenia realizowane na zajciach s dostosowane do Twoich moliwoci? 23 ankietowanych odpowiedziao TAK, 2 odpowiedziao Nie, oraz 4 uczniw NIE WIEM.

  Czy sdzisz e dziaania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli maj wpyw na popraw Twoich wynikw w nauce? Na to pytanie 21 uczniw odpowiedziao TAK, 2 na NIE, oraz 6 osb NIE WIEM.

  Nastpne pytanie dotyczyo odpowiedzialnoci za wyniki w nauce: Czy czujesz si odpowiedzialny za wyniki w nauce osigane przez Twoj klas? Tutaj 16 osb odpowiedziao TAK, 11 osb NIE, natomiast 2 osoby odpowiedziay NIE WIEM.

  28 uczniw uwaa, e wychowawca zachca uczniw do systematycznej aktywnoci na lekcjach oraz do odrabiania prac domowych?, natomiast Nie zaznaczy tylko 1 ucze.W jakim stopniu wychowawca zachca uczniw do systematycznoci? Na to pytanie 8 uczniw odpowiedziao bardzo mocno, 9 uczniw mocno, 9 uczniw rednio mocno, i troje uczniw - rednioOstatnie pytanie brzmiao: Jak wychowawca zachca Was do systematycznoci? Na to pytanie paday rne odpowiedzi: poprzez zacht do utrwalania wiedzy w zadaniach domowych, poprzez rozmow z uczniami w trakcie analizowania ocen z przedmiotw, angauje do brania udziau w konkursach przedmiotowych

 • RODZICE:Celem przeprowadzonej ankiety byo zebranie opinii i spostrzee rodzicw na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta zostaa przeprowadzona anonimowo wrd 19 losowo wybranych rodzicw uczniw klas IV-VI.8 ankietowanych rodzicw uwaa, e uczestnicz w realizacji programu wychowawczego szkoy, 2 stwierdza, e RACZEJ TAK, 8 RACZEJ NIE, i jeden rodzic odpowiedzia NIE.Czy Pastwa opinie brane s pod uwag przez nauczycieli podczas realizacji programu wychowawczego szkoy? Na to pytanie rodzice odpowiedzieli nastpujco. Na 19 ankietowanych 6 osb uwaa, e TAK, 9 osb RACZEJ TAK, 3 osoby RACZEJ NIE i jedna odpowiedziaa NIE.Rodzice zapytani, czy funkcjonujcy w szkole program profilaktyki przeciwdziaa powstawaniu patologii i uzalenie? Odpowiedzieli, e TAK 9 osb, oraz RACZEJ TAK 10 osb.Na pytanie: Czy zdaniem Pastwa, nauczyciele rozpoznaj problemy wychowawcze i psychologiczno pedagogiczne swoich uczniw? TAK odpowiedziao 7 rodzicw, RACZEJ TAK 10 , RACZEJ NIE - 2 rodzicw.Czy zdaniem Pastwa, szkoa zapewnia opiek i udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom majcym problemy wychowawcze? TAK odpowiedziao 6 osb, RACZEJ TAK 13 osb.Wikszo ankietowanych 11 osb twierdzi, e w szkole przestrzegane s prawa i egzekwowane obowizki uczniw?, natomiast odpowiedzi RACZJ TAK udzielio 8 rodzicw.10 rodzicw uwaa, e szkoa uczy uczniw odpowiedzialnoci za wasn edukacj?, 8 uwaa, e RACZEJ TAK, i jedna osoba - RACZEJ NIE.Czy zdaniem Pastwa, w szkole panuj stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku? Na to pytanie 6 ankietowanych odpowiedziao, e TAK, oraz 13 e RACZEJ TAK.

 • GIMNAZJUMUCZNIOWIE :Celem przeprowadzonej ankiety byo zebranie opinii i spostrzee uczniw na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta zostaa przeprowadzona anonimowo wrd 37 losowo wybranych uczniw klas I III Gimnazjum.

  Pierwsze pytanie brzmiao: Czy lekcje i zajcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywuj Ci do dalszego pogbiania wiedzy? Na 37 uczniw TAK odpowiedziao 20 osb, Nie 11 osb, natomiast NIE WIEM zaznaczyo 6 uczniw.

  Kolejne pytanie: Czy wiadomoci i umiejtnoci zdobyte w szkole przydaj Ci si na co dzie? Zdecydowana wikszo odpowiedziaa TAK 25 osb, NIE 9 osb, NIE WIEM 3 uczniw.

  Na pytanie: Czy wiczenia realizowane na zajciach s dostosowane do Twoich moliwoci? 22 ankietowanych odpowiedziao TAK, 7 odpowiedziao Nie, oraz 8 uczniw NIE WIEM.

  Czy sdzisz e dziaania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli maj wpyw na popraw Twoich wynikw w nauce? Na to pytanie 21 uczniw odpowiedziao TAK, 13 na NIE, oraz 3 osoby - NIE WIEM.

  Nastpne pytanie dotyczyo odpowiedzialnoci za wyniki w nauce: Czy czujesz si odpowiedzialny za wyniki w nauce osigane przez Twoj klas? Tutaj 12 osb odpowiedziao TAK, 16 osb NIE, natomiast 9 osb odpowiedziao - NIE WIEM.

  29 uczniw uwaa, e wychowawca zachca uczniw do systematycznej aktywnoci na lekcjach oraz do odrabiania prac domowych?, natomiast Nie zaznaczyo czworo uczniw, oraz czworo odpowiedziao NIE WIEM.

  W jakim stopniu wychowawca zachca uczniw do systematycznoci? Na to pytanie 15 uczniw odpowiedziao bardzo mocno, 9 uczniw mocno, 7 uczniw rednio mocno, i 6 uczniw - rednioOstatnie pytanie brzmiao: Jak wychowawca zachca Was do systematycznoci? Na to pytanie paday rne odpowiedzi:poprzez rozmow z uczniami w trakcie analizowania ocen z przedmiotw,angauje do brania udziau w konkursach przedmiotowych.wszelkiego rodzaju pochway.

 • RODZICE:Celem przeprowadzonej ankiety byo zebranie opinii i spostrzee rodzicw na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta zostaa przeprowadzona anonimowo wrd 25 losowo wybranych rodzicw uczniw klas I III Gimnazjum.

  7 ankietowanych rodzicw uwaa, e uczestnicz w realizacji programu wychowawczego szkoy, 9 stwierdza, e RACZEJ TAK, 2 RACZEJ NIE, i 7 rodzicw odpowiedziao NIE.

  Czy Pastwa opinie brane s pod uwag przez nauczycieli podczas realizacji programu wychowawczego szkoy? Na to pytanie rodzice odpowiedzieli nastpujco. Na 25 ankietowanych 5 osb uwaa, e TAK, 11 osb RACZEJ TAK, 2 osoby RACZEJ NIE, i 6 odpowiedziao NIE.

  Rodzice zapytani, czy funkcjonujcy w szkole program profilaktyki przeciwdziaa powstawaniu patologii i uzalenie? TAK 6 osb, oraz RACZEJ TAK 14 osb, RACZEJ NIE 4, oraz NIE 1 osoba.

  Na pytanie: Czy zdaniem Pastwa, nauczyciele rozpoznaj problemy wychowawcze i psychologiczno pedagogiczne swoich uczniw? TAK odpowiedziao 5 rodzicw, RACZEJ TAK 15 , RACZEJ NIE - 4 rodzicw, oraz 1 osoba NIE.

  Czy zdaniem Pastwa, szkoa zapewnia opiek i udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom majcym problemy wychowawcze? TAK odpowiedziao 9 osb, RACZEJ TAK 11 osb, RACZEJ NIE 4, i NIE 1 rodzic.

  Wrd ankietowanych 8 osb twierdzi, e w szkole przestrzegane s prawa i egzekwowane obowizki uczniw, natomiast odpowiedzi RACZEJ TAK udzielio 15 rodzicw, a RACZEJ NIE 2 osoby.

  8 rodzicw uwaa, e szkoa uczy uczniw odpowiedzialnoci za wasn edukacj, 12 uwaa, e RACZEJ TAK, i picioro - RACZEJ NIE.

  Czy zdaniem Pastwa, w szkole panuj stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku? Na to pytanie 6 ankietowanych odpowiedziao, e TAK, 11 e RACZEJ TAK, 3 RACZEJ NIE, oraz 5 NIE.

 • NAUCZYCIELE:Celem przeprowadzonej ankiety byo zebranie opinii i spostrzee nauczycieli na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta zostaa przeprowadzona anonimowo wrd 10 losowo wybranych nauczycieli uczcych w klasach IV-VI oraz wychowawcw wietlicy i pedagoga.100% ankietowanych nauczycieli uwaa, e uczestniczy w realizacji programu wychowawczego szkoy.

  Czy w trakcie realizacji programu wychowawczego nauczyciele uwzgldniaj potrzeby i oczekiwania rodzicw? Na to pytanie nauczyciele w 100% odpowiedzieli twierdzco.

  Czy wedug Pastwa, funkcjonujcy w szkole program profilaktyki przeciwdziaa powstawaniu patologii i uzalenie? Na to pytanie 10 ankietowanych odpowiedziao TAK, a 2 odpowiedziao RACZEJ TAK.

  Na pytanie: Czy Twoim zdaniem rozpoznajesz problemy wychowawcze i psychologiczno pedagogiczne swoich uczniw? Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli TAK.

  Czy zdaniem Pastwa, szkoa zapewnia opiek i udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom majcym problemy wychowawcze? Na to pytanie rwnie wszyscy nauczyciele odpowiedzieli TAK.

  Kolejne pytanie brzmiao: Czy zdaniem Pastwa, w szkole przestrzegane s prawa i egzekwowane obowizki uczniw? TAK odpowiedziao 9 ankietowanych, oraz RACZEJ TAK -3.

  Czy wedug Pastwa, szkoa uczy uczniw odpowiedzialnoci za wasn edukacj? Tutaj 8 badanych odpowiedziao TAK, a 4 odpowiedziao RACZEJ TAK.

  I ostatnie pytanie: Czy zdaniem Pastwa, w szkole panuj stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku? Gdzie 7 nauczycieli zaznaczyo TAK, 4 RACZEJ TAK, 1 - RACZEJ NIE.

 • ANALIZA PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI SZKOLNEJ ORAZPODSUMOWANIE EWALUACJI, WNIOSKI:Celem analizy szkolnej dokumentacji byo sprawdzenie celw, zakresu oraz form oddziaywaniawychowawczego szkoy na uczniw w wietle zapisw zawartych w podstawowej dokumentacjiszkolnej, a w szczeglnoci:

  a) Statutu Szkoy, zwaszcza zawartego w nim wewntrzszkolnego systemu oceniania, b) Programu Wychowawczego Szkoyc) Szkolnego Programu Profilaktykid) Programu Rozwoju Szkoy

 • Analizie bd towarzyszyy nastpujce pytania badawcze (kluczowe):

  Czy lekcje i zajcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywuj Ci do dalszego pogbiania wiedzy?

  Czy wiadomoci i umiejtnoci zdobyte w szkole przydaj Ci si na co dzie?

  GIM S.P S.P GIM

  Wykres1

  2126

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK21

  NIE2

  NIE WIEM6

  Wykres1

  20116

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK20

  NIE11

  NIE WIEM6

  Wykres1

  1501

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK15

  NIE0

  NIE WIEM1

  Wykres1

  2126

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK21

  NIE2

  NIE WIEM6

 • Czy wiczenia realizowane na zajciach s dostosowane do Twoich moliwoci? S.P.GIMCzy sdzisz e dziaania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli maj wpyw na popraw Twoich wynikw w nauce?S.P.GIM.

  Wykres1

  1303

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK13

  NIE0

  NIE WIEM3

  Wykres1

  21133

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK21

  NIE13

  NIE WIEM3

 • Czy czujesz si odpowiedzialny za wyniki w nauce osigane przez Twoj klas?

  Czy Twj wychowawca zachca Ci do systematycznej aktywnoci na lekcjach oraz do odrabiania prac domowych?S.P.S.P.GIMGIM

  Wykres1

  1240

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK12

  NIE4

  NIE WIEM0

  Wykres1

  12169

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK12

  NIE16

  NIE WIEM9

  Wykres1

  1600

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK16

  NIE0

  NIE WIEM0

  Wykres1

  2944

  TAK

  NIE

  NIE WIEM

  Sheet1

  TAK29

  NIE4

  NIE WIEM4

 • W jakim stopniu wychowawca zachca uczniw do systematycznoci?

  Jak wychowawca zachca Was do systematycznoci?S.P.S.P.GIMGIM

  Wykres1

  8993

  bardzo mocno

  mocno

  rednio mocno

  rednio

  Sheet1

  bardzo mocno8

  mocno9

  rednio mocno9

  rednio3

  Wykres1

  15976

  bardzo mocno

  mocno

  rednio mocno

  rednio

  Sheet1

  bardzo mocno15

  mocno9

  rednio mocno7

  rednio6

  Wykres1

  12971

  utrwalanie

  rozmowa

  konkursy

  inne

  Sheet1

  utrwalanie12

  rozmowa9

  konkursy7

  inne1

  Wykres1

  15994

  rozmowa

  konkursy

  pochway

  inne

  Sheet1

  rozmowa15

  konkursy9

  pochway9

  inne4

 • Czy uczestnicz Pastwo w realizacji programu wychowawczego szkoy?

  Czy Pastwa opinie brane s pod uwag przez nauczycieli podczas realizacji programu wychowawczego szkoy?Rodzice SPRodzice SPRodzice GIMRodzice GIMNauczycieleNauczyciele

  Wykres1

  8281

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  1. Kw

  TAK8

  RACZEJ TAK2

  RACZEJ NIE8

  NIE1

  Wykres1

  7927

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK7

  RACZEJ TAK9

  RACZEJ NIE2

  NIE7

  Wykres1

  12000

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK12

  RACZEJ TAK0

  RACZEJ NIE0

  NIE0

  Wykres1

  6931

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK6

  RACZEJ TAK9

  RACZEJ NIE3

  NIE1

  Wykres1

  51126

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK5

  RACZEJ TAK11

  RACZEJ NIE2

  NIE6

  Wykres1

  12000

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK12

  RACZEJ TAK0

  RACZEJ NIE0

  NIE0

 • Czy wedug Pastwa, funkcjonujcy w szkole program profilaktyki przeciwdziaa powstawaniu patologii i uzalenie?

  Czy zdaniem Pastwa, nauczyciele rozpoznaj problemy wychowawcze i psychologiczno pedagogiczne swoich uczniw?Rodzice SPRodzice SPRodzice GIMRodzice GIMNauczycieleNauczyciele

  Wykres1

  91000

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK9

  RACZEJ TAK10

  RACZEJ NIE0

  NIE0

  Wykres1

  61441

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK6

  RACZEJ TAK14

  RACZEJ NIE4

  NIE1

  Wykres1

  10200

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK10

  RACZEJ TAK2

  RACZEJ NIE0

  NIE0

  Wykres1

  71020

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK7

  RACZEJ TAK10

  RACZEJ NIE2

  NIE0

  Wykres1

  51541

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK5

  RACZEJ TAK15

  RACZEJ NIE4

  NIE1

  Wykres1

  12000

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK12

  RACZEJ TAK0

  RACZEJ NIE0

  NIE0

 • Czy zdaniem Pastwa, szkoa zapewnia opiek i udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom majcym problemy wychowawcze?

  Czy zdaniem Pastwa, w szkole przestrzegane s prawa i egzekwowane obowizki uczniw?Rodzice GIMRodzice GIMRodzice SPRodzice SPNauczycieleNauczyciele

  Wykres1

  61300

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK6

  RACZEJ TAK13

  RACZEJ NIE0

  NIE0

  Wykres1

  91141

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK9

  RACZEJ TAK11

  RACZEJ NIE4

  NIE1

  Wykres1

  12000

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK12

  RACZEJ TAK0

  RACZEJ NIE0

  NIE0

  Wykres1

  11800

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK11

  RACZEJ TAK8

  RACZEJ NIE0

  NIE0

  Wykres1

  81520

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK8

  RACZEJ TAK15

  RACZEJ NIE2

  NIE0

  Wykres1

  9300

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK9

  RACZEJ TAK3

  RACZEJ NIE0

  NIE0

 • Czy wedug Pastwa, szkoa uczy uczniw odpowiedzialnoci za wasn edukacj?

  Czy zdaniem Pastwa, w szkole panuj stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku?Rodzice SPRodzice SPRodzice GIMRodzice GIMNauczycieleNauczyciele

  Wykres1

  10810

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK10

  RACZEJ TAK8

  RACZEJ NIE1

  NIE0

  Wykres1

  81240

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK8

  RACZEJ TAK12

  RACZEJ NIE4

  NIE0

  Wykres1

  8400

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK8

  RACZEJ TAK4

  RACZEJ NIE0

  NIE0

  Wykres1

  61300

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK6

  RACZEJ TAK13

  RACZEJ NIE0

  NIE0

  Wykres1

  61134

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK6

  RACZEJ TAK11

  RACZEJ NIE3

  NIE4

  Wykres1

  7410

  TAK

  RACZEJ TAK

  RACZEJ NIE

  NIE

  Sheet1

  TAK7

  RACZEJ TAK4

  RACZEJ NIE1

  NIE0

 • ANALIZA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

  Ksztatowanie postaw ucznia jest cile zwizane z procesem wychowania. Proces wychowania ksztatuje osobowo ludzk, wzbudza elementy uczuciowe i emocjonalne, wyzwala cechy charakteru, ksztatuje intelekt oraz rozwj fizyczny i psychiczny modego czowieka. Szkoa jest miejscem, w ktrym zachodzi ksztatowanie postaw ucznia od najmodszych lat do wieku dorosoci. Osobowo ucznia ksztatuje si w procesie dydaktyczno-wychowawczym na zajciach teoretycznych i praktycznych. Jest to ogniwo czce proces edukacyjny w ksztatowaniu postaw modego czowieka, w wychowaniu, zdobywaniu wiedzy, umiejtnoci, poszanowaniu mienia spoecznego i szacunku do drugiego czowieka.

  Rozwj i ksztatowanie postaw ucznia na terenie szkoy jest uzaleniony od pracy nauczyciela, wychowawcy. Osobowo nauczyciela, jego wiedza i umiejtnoci, rozwijaj, wzbogacaj i ksztatuj osobowo ucznia w szkole.Postaw ucznia ksztatuj rwnie normy i obowizki, ktre obowizuj w szkole oraz ich przestrzeganie w kulturze bycia, wspycia z kolegami, nauczycielami, w dbaoci o higien i wygld.Wczenie wychowankw do pozytywnej spoecznej dziaalnoci zapewniajcej moliwo uzyskania przez nich zadowolenia z samego wykonania czynnoci oraz ich wytworw stanowi skuteczn metod ksztatowania postaw.

 • Program wychowawczy szkoyProgram wychowawczy okrela misj szkoy, ktra brzmi : Stwarzamy warunki wszechstronnego ksztacenia osobowoci wychowanka oraz cele wynikajce z koncepcji pracy szkoy :Ucze uczestniczy w budowaniu tradycji szkoy.Przygotowuje si do ycia w spoeczestwie.Buduje pozytywny wizerunek wasnej osoby.Ksztatuje postaw asertywnoci we wszelkich dziaaniach.Jest sprawny fizycznie.Przygotowuje si do ycia w zintegrowanej Europie.Wspierany jest zintegrowanymi dziaaniami szkoy, domu i rodowiska.

  W oparciu o te cele program wychowawczy :precyzuje zadania nauczycieli i rodzicw,okrela model absolwenta szkoy podstawowej i gimnazjum,okrela formy i sposoby rozwijania zainteresowa uczniw i ksztatowania postaw,uznaje konieczno dostosowania treci i metod wychowania do potrzeb i moliwoci ucznia

 • Szkolny Program Profilaktyczny Lepiej zapobiega ni leczyDokument okrela cele i kierunki dziaa profilaktycznych na terenie placwki w zakresie nastpujcych zagadnie :Profilaktyka uzalenie naogi i ich skutki.Edukacja prozdrowotna przyzwyczajenia higieniczno-kulturalne. Higiena pracy w szkole i w domu.Bezpieczestwo na drodze, w szkole i w domu.Edukacja ekologiczna.Zapobieganie agresji i przemocy wrd uczniw.Orientacja zawodowa uczniw.Edukacja czytelnicza i medialna. Do kadego z zagadnie zostaj przyporzdkowane konkretne zadania do realizacji i okrelone sposoby dziaania oraz podmioty odpowiedzialne, zaangaowane w profilaktyk. S to: kadra szkoy, wychowawcy, pedagog szkolny, rodzice, personel obsugi, rodowisko lokalne oraz instytucje i organizacje wspierajce szko. Dziaania profilaktyczne obejmuj uczniw, rodzicw i nauczycieli. Ksztatuj waciwe postawy uczniw wobec : Wasnego zdrowia,Nacisku grupy,Szeroko pojtego bezpieczestwa,Ekologii,Ksztatowania waciwych relacji midzyludzkich,Rozwijania zainteresowa i efektywnego spdzania czasu wolnego,Odpowiedzialnego podejmowania decyzji w wyborze szkoy i zawodu,Korzystania ze rodkw masowej komunikacji, kultury i literatury.

  Dokument zawiera take regulamin korzystania z telefonw komrkowych i innych urzdze multimedialnych przez uczniw na terenie szkoy oraz dokadnie sprecyzowane procedury postpowania pracownikw szkoy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.Istnienie procedury uchwalania szkolnego programu profilaktycznego oraz jego ewaluacji dowodzi, e dokument ten jest na bieco aktualizowany i dostosowywany do faktycznych potrzeb uczniw.

 • Wewntrzszkolny system ocenianiaWewntrzszkolny system oceniania zawiera ocen z zachowania jako stopie respektowania przez ucznia zasad wspycia spoecznego i norm etycznych. Jej celem pierwszorzdnym jest informacja dla ucznia o jego zachowaniu, pomoc w samodzielnym planowaniu wasnego rozwoju oraz motywowanie do dalszych postpw w zachowaniu. Dalszym celem jest informacja dla rodzicw o postpach i trudnociach w zachowaniu. Podane zachowania uczniw s wzmacniane poprzez okazje zdobycia pochwa za wyrniajc postaw i godne reprezentowanie klasy i szkoy to jest za: udzia w konkursie przedmiotowym; udzia w zawodach sportowych; reprezentowanie szkoy; pomoc w organizacji imprezy szkolnej; wystp na uroczystoci szkolnej; efektywn prac na rzecz klasy lub szkoy; pomoc innym; dbao o czysto; skrupulatne wywizywanie si z obowizkw; kultur osobist i prac na rzecz rodowiska.Uwagi hamuj zachowania negatywne uczniw, a pord nich: ucieczki i nieusprawiedliwione nieobecnoci, spnienia i samowolne opuszczenie terenu szkoy, nie wywizywanie si z zobowiza, bjki i wyzwiska, wulgarne sownictwo, kradzie, palenie papierosw, picie alkoholu, wyudzanie pienidzy i pomwienia, niewaciwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych, niszczeni mienia szkolnego, przeszkadzanie na lekcji, oszustwa i kamstwa, amanie zasad bezpieczestwa, nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracownikw szkoy.Porwnujc z innymi dokumentami wewntrzszkolny system oceny zachowania jest narzdziem pomocnym w osiganiu celw okrelonych przez program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.

 • Dokumentacja Samorzdu UczniowskiegoSzczegln rol w ksztatowaniu waciwych postaw uczniw odgrywa samorzd uczniowski. Dziki realizowaniu idei samorzdnoci, stwarzaniu warunkw powstania autentycznie demokratycznych organw samorzdowych mona przygotowa modzie do rozwanego korzystania ze swobd obywatelskich, w tym szczeglnie ponoszenia odpowiedzialnoci za wasne czyny. Samorzdno w procesie wychowania sprzyja: uczeniu si demokratycznych form wspycia spoecznego i organizowania si na zasadzie stowarzyszenia ludzi rwnych wobec prawa, ksztatowaniu postaw wiadczcych o gotowoci do zachowa prospoecznych, bezinteresownych wiadcze i pracy dla innych ludzi , gbszemu pojmowaniu odpowiedzialnoci moralnej, znaczenia prawdziwego autorytetu, prawa do odrbnoci przekona, tolerancji dla innych,

  zapewnieniu poczucia godnoci i wolnoci osobistej jako osb prawnych i jako czonkw grupy.

  W szkole dziaa Samorzd Uczniowski Szkoy Podstawowej i Samorzd Uczniowski Gimnazjum zgodnie z regulaminem, ktry stanowi cz Statutu Szkoy.

 • NASZE MOCNE STRONY Z przeprowadzonych ankiet i analizy dokumentacji szkolnej wynika, e :Zajcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone w szkole motywuj uczniw do dalszego pogbiania wiedzy.

  Zdobyte wiadomoci i umiejtnoci uczniowie wykorzystuj w codziennym yciu.

  Wychowawcy w wysokim stopniu ksztatuj u uczniw postaw aktywnoci. systematycznoci i odpowiedzialnoci.

  Rodzice i nauczyciele wsplnie uczestnicz w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoy.

  Szkoa zapewnia opiek i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Nauczyciela rozpoznaj potrzeby i problemy wychowawcze i psychologiczno-pedagogiczne swoich uczniw.

  Uczniowie naszej szkoy objci s opiek wychowawcz wychowawcw klasowych, pedagoga szkolnego, logopedy, pielgniarki, opiekuna wietlicy i wsppracujcego ze szko psychologa. S to osoby znaczce w ksztatowaniu postaw uczniw.

  Szkoa corocznie analizuje efekty pracy wychowawczej i profilaktycznej i modyfikuje szkolny program wychowawczy i profilaktyczny uwzgldniajc wycignite wnioski, potrzeby i inicjatywy uczniw oraz wytyczne Kuratorium Owiaty i Ministerstwa.

  9. Szkoa ksztatuje postawy uczniw zaspokajajce ich potrzeby, do ktrych nale: potrzeba rozrywki, przygody, aktywnoci, uczestnictwa w zespole, znaczenia, bezpieczestwa, kontaktw interpersonalnych .

 • W naszej szkole potrzeby te mog zaspakaja uczniowie poprzez:realizacj tematyki godzin wychowawczych,akcje charytatywne i projekty spoeczne (n.p. WOP, Sprztanie wiata i.in.),zajcia pozalekcyjne,konkursy i zawody sportowe,apele okolicznociowe, uroczystoci oraz imprezy szkolne i klasowe,zajcia z edukacji czytelniczo-medialnej,wyjazdy do kina i teatru,wycieczki krajoznawcze,dziaanie SKO,zajcia wychowania do ycia w rodzinie,realizacj programw profilaktycznych Spjrz inaczej, Trzymaj form i. in.dziaalno Samorzdu Uczniowskiego

  Wszystkie wyej wymienione dziaania podejmowane przez szko i poszczeglnych nauczycieli sprzyjaj ksztatowaniu i uzyskiwaniu waciwych postaw uczniw.Ksztatuje si u uczniw postaw przejmowania odpowiedzialnoci, umoliwiajc im aktywne uczestnictwo w yciu szkoy i klasy. Waciwe zachowania uczniw s w szkole wzmacniane pozytywnymi ocenami, pochwaami, nagrodami i wyrnieniami.

 • WNIOSKI PROPOZYCJE ROZWIZA I ULEPSZE W PRACYUtrzyma wysoki poziom dziaa szkoy, ksztatujcych postawy uczniw.

  Zwrci uwag na przypominanie uczniom o promowanych przez szko postawach w czasie lekcji wychowawczych i przedmiotowych, przerw oraz imprez, wycieczek i uroczystoci szkolnych.

  Zapozna ca spoeczno szkoln gwnie uczniw i rodzicw z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoy oraz uwiadomi ich w jaki sposb mog uczestniczy w tworzeniu w/w dokumentw.

  Kontynuowa dobr wspprac z instytucjami wspomagajcymi szko (PPP, policj, kuratorami i sdem) w ksztatowaniu pozytywnych postaw u uczniw z rodzin dysfunkcyjnych.

  *