OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA .Terroryzm – użycie przemocy skierowanej przeciw państwu

download OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA .Terroryzm – użycie przemocy skierowanej przeciw państwu

of 55

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA .Terroryzm – użycie przemocy skierowanej przeciw państwu

OGLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS

z dnia 13 lutego 2012 SPIS TRECI DZIA I POSTANOWIENIA WSPLNE ................................................................................................. 3

WSTP ........................................................................................................................................... 3 DEFINICJE ..................................................................................................................................... 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA........................................................................................ 6 SKADKA UBEZPIECZENIOWA ................................................................................................... 7 OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOCI ....................................... 8 WYCZENIA GENERALNE ......................................................................................................... 8 PRAWA I OBOWIZKI STRON UMOWY ...................................................................................... 9 WYPATA ODSZKODOWANIA LUB WIADCZENIA ................................................................. 10 REGRES UBEZPIECZENIOWY................................................................................................... 11 WYGANICIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO.............................................................. 12 ZAWIADOMIENIA I OWIADCZENIA.......................................................................................... 12 POSTANOWIENIA OGLNE....................................................................................................... 12

DZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA...................................................................................................... 13 ROZDZIA I ...................................................................................................................................... 13

POSTANOWIENIA WSTPNE..................................................................................................... 13 MIEJSCE UBEZPIECZENIA......................................................................................................... 13 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ................................................................................................... 13

ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH.............. 15 ZAKRES UBEZPIECZENIA.......................................................................................................... 15 ZAKRES UBEZPIECZENIA - STANDARD................................................................................... 15 ZAKRES UBEZPIECZENIA - KOMFORT .................................................................................... 16 WYCZENIA ZAKRESOWE ...................................................................................................... 16

ROZDZIA III UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEY Z WAMANIEM I RABUNKU.............. 17 ZAKRES UBEZPIECZENIA.......................................................................................................... 17 WYCZENIA ZAKRESOWE ...................................................................................................... 19

ROZDZIA IV UBEZPIECZENIE SPRZTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK... 19 ZAKRES UBEZPIECZENIA.......................................................................................................... 19 WYCZENIA ZAKRESOWE ...................................................................................................... 20

ROZDZIA V ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA - KLAUZULE.................................. 21 ROZDZIA VI POSTANOWIENIA WSPLNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA.............................. 21

SUMA UBEZPIECZENIA/LIMIT ODPOWIEDZIALNOCI ........................................................... 21 SYSTEM UBEZPIECZENIA ......................................................................................................... 22 USTALENIE WYSOKOCI SZKODY I ODSZKODOWANIA ....................................................... 22

ROZDZIA VII MINIMALNE WYMOGI ZABEZPIECZENIA MIENIA................................................ 24 WYMAGANE ZABEZPIECZENIA................................................................................................. 24 LUSTRACJA................................................................................................................................. 25

ROZDZIA VIII USUGI ASSISTANCE ........................................................................................... 25 POSTANOWIENIA WSTPNE..................................................................................................... 25 POMOC SPECJALISTY ............................................................................................................... 26 POMOC W BIURZE...................................................................................................................... 27 POMOC MEDYCZNA ................................................................................................................... 28 WYCZENIA............................................................................................................................... 29 POSTPOWANIE W PRZYPADKU ZDARZENIA OBJTEGO USUG ASSISTANCE........... 29

DZIA III UBEZPIECZENIE ADUNKW W TRANSPORCIE (CARGO) ............................................ 30 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ................................................................................................... 30 ZAKRES UBEZPIECZENIA.......................................................................................................... 30 WYCZENIA ZAKRESOWE ...................................................................................................... 31 SUMA UBEZPIECZENIA.............................................................................................................. 31

2/55

USTALENIE WYSOKOCI SZKODY I ODSZKODOWANIA ....................................................... 32 DZIA IV UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ ...................................................... 32

DEFINICJE ................................................................................................................................... 32 PRZEDMIOTOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ............................................... 33 OSOBY DODATKOWO OBJTE UBEZPIECZENIEM ................................................................ 33 CZASOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ........................................................... 34 TERYTORIALNY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ................................................. 34 ZOBOWIZANIE WARTY ............................................................................................................ 34 WYCZENIA ZAKRESOWE ...................................................................................................... 34 SUMA GWARANCYJNA .............................................................................................................. 36 FRANSZYZA REDUKCYJNA....................................................................................................... 36

ZACZNIK NR 1 LISTA DZIAALNOCI (PKD) NIE OBEJMOWANYCH OCHRON UBEZPIECZENIOW NA PODSTAWIE OWU .....................Bd! Nie zdefiniowano zakadki. ZACZNIK NR 2 KLAUZULE DODATKOWE ....................................................................... 38

3/55

UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TUSTYM DRUKIEM (ZA WYJTKIEM NAGOWKW) OTRZYMUJ ZNACZENIE OKRELONE W 2 ALBO 45 DZIA I POSTANOWIENIA WSPLNE 1 WSTP

1. Niniejsze Oglne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stosuje si w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA Spka Akcyjna (zwane dalej WART) z przedsibiorc (osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nie bdc osob prawn, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn, prowadzc we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz lub zawodow zwanym dalej Ubezpieczajcym) speniajcym nastpujce warunki: 1) dla ubezpiecze mienia (Dzia II i III) warto posiadanego mienia (we wszystkich

lokalizacjach) nie przekracza 10.000.000 PLN, 2) dla ubezpiecze odpowiedzialnoci cywilnej (Dzia IV) przychody netto (bez VAT) z

prowadzonej dziaalnoci za ostatni rok obrotowy nie przekraczaj 20.000.000 PLN, z zastrzeeniem, e umowa ubezpieczenia nie moe zosta zawarta z przedsibiorcami prowadzcymi dziaalno wskazan w Za. nr 1 do OWU.

2. Wybr zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym opcjonalnych klauzul dodatkowych) jest dokonywany przez Ubezpieczajcego we wniosku o ubezpieczenie i potwierdzany przez WART w polisie.

3. Umowa ubezpieczenia moe by zawarta na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). 4. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, kryteria, o ktrych mowa w

ust. 1, odnosz si do Ubezpieczonego, a wszelkie postanowienia OWU dotyczce Ubezpieczajcego (w tym obowizki) stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego z zastrzeeniem ust. 5 i 6 poniej.

5. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na rzecz leasingodawcy kryteria, o ktrych mowa w ust. 1, odnosz si do Ubezpieczajcego.

6. Roszczenie o zapat skadki przysuguje WARCIE wycznie przeciwko Ubezpieczajcemu.

2 DEFINICJE W niniejszych OWU maj zastosowanie nastpujce pojcia:

1. Budowla trwale zwizany z gruntem obiekt budowlany inny ni budynki, wraz z instalacjami i urzdzeniami stanowicymi cao techniczn i uytkow (np. ogrodzenia, bramy, furtki, zadaszenia, wiaty, altany, pomieszczenia na mieci, place postojowe, place pod mietniki, drogi, chodniki i owietlenie nieruchomoci itp., jeeli znajduj si w miejscu ubezpieczenia).

2. Budynek obiekt budowlany, posiadajcy pozwolenie na uytkowanie, trwale zwizany