Numer 150 (SGH) (styczeń/luty 2015)

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Niezależny Miesięcznik Studentów "MAGIEL"

Transcript of Numer 150 (SGH) (styczeń/luty 2015)

 • stycze-luty 2015

  spis treci /Mandarynkowym skrytoercom mwimy: STANOWCZE SMACZNEGO!

 • 04-05

  Ale si zrobiem sentymantalny!

  SOWO OD NACZELNEGO

 • Dwiki ucichy, wiata zgasy, lecz organizowany przez MA-GLA witeczny Koncert SGH wci podtrzymuje w nas dobry nastrj. Ju po raz smy studenci warszawskich uczelni za-chwycili si nowymi aranacjami witecznych piosenek.Tumy przed wejciem, brak wolnych numerkw w szatni i sala wypeniona po brzegi s najlepsz rekomendacj. Dzie-cicy umiech nadrzdnym celem i wyjtkow radoci. Po raz kolejny wczylicie si w jedn z najwikszych chary-tatywnych inicjatyw akademickich w Polsce. Dzikujemy! Finalne wykonanie Z kopyta kulig rwie wprawio tum w ra-dosny ruch. Wierzymy, e 21890,55 PLN zebranych na rzecz Fundacji Mam Marzenie podczas Koncertu, Tygodnia witecznego, i wszelkich licytacji uskrzydl niejedno dzie-cice pragnienie.Chcesz przywoa dobre wspomnienia? Zajrzyj na www.witecznie.org bd sprawd #witecznyKoncertSGH.

  fot.

  Alek

  sand

  er G

  owa

  cki

  witeczny Koncert SGH

  fot.A

  leksa

  nder

  Go

  wack

  i

  aktualnoci /

  stycze-luty 2015

 • 06-07

  M A G I E L : Jak oceniasz kadencj swojej poprzedniczki?P I O T R C Z A J K O W S K I : Marta wprowadzia sporo zmian iusprawnie zarw-no wsamorzdzie, jak ina zewntrz. Na pewno duo nowych rzeczy po-jawio si wkwestii jakoci ksztacenia. Po pierwsze, zosta wprowadzo-ny urzd Rzecznika Praw Studenta, powstaa Komisja Spraw Zasobw Ludzkich iwiele innych ciekawych kwestii, ktre od rodka usprawnia-j prace samorzdu. Pojawia si nowa tosamo wizualna, ktra te jest zasug Marty.

  Dlaczego postanowie kandydowa w tym roku na przewodniczcego?Zoyy si na to dwie rzeczy. Zawsze lubiem dziaa. Poza tym, za-

  wsze chciaem robi wielkie rzeczy. Kiedy kto mwi, e czego si nie da zrobi, bo np. bdzie trudno, bo SGH to beton, bo po prostu si nie da zawsze uwaaem, e warto zawalczy.

  Zdecydowaem si kandydowa, bo mam dowiadczenie zarw-no w samorzdzie studentw, w tym we wsppracy z wadzami, jak iwkole naukowym. Mam te wizj, jak SGH mogoby wyglda, gdy-bymy poczyli siy jako samorzd, organizacje studenckie i inni stu-denci. ebymy zrobili co razem.

  SGH Unite! zgarn 24 z 27 miejsc w radzie. Czy spodziewae si takiego wyniku? Jak mylisz, co na niego wpyno?

  Kilka rzeczy. Po pierwsze SGH Unite! nie jest ugrupowaniem wo-dzowskim. Tu nie chodzio o mnie. Najwaniejsi byli ludzie, ktrzy chcieli poczy siy. Jest to wiele osb z rnych organizacji studenc-kich, wtym ci, ktrzy tym organizacjom przewodnicz. Nasza sia opie-raa si na zupenie rnych osobowociach irodowiskach.

  Druga rzecz to bardzo ambitny program wyborczy, ktry bdzie na-prawd trudny do zrealizowania. Mam tego wiadomo, ale wmojej opinii kady znaszych celw jestemy wstanie osign.

  Wspomniae, e SGH Unite! jest tworzone przez ludzi z rnych rodowisk i organi-zacji. Czy nie boisz si, e dojdzie do rozamu i nie bdziecie si zgadza w niektrych kwestiach?

  Nie ma takiego problemu. Oile Rada Samorzdu Studentw SGH, ktra jest ciaem uchwaodawczym idoradczym dla samego Samorzdu skada si bdzie zludzi zrnych rodowisk, otyle Zarzd bdzie zo-ony przede wszystkim zaktywnych czonkw samorzdu. Na poziomie operacyjnym mamy wic Zarzd, ktry jest jednolitym ugrupowaniem ludzi znajcych si iwsppracujcych ze sob od duszego czasu. To zapewnia stabilno ijako wsppracy. Rada ma przede wszystkim de-batowa itworzy rnego rodzaju akty prawne. Dziki temu, e ludzie pochodz zrnych rodowisk, bdzie miaa szersze spojrzenie na wiele kwestii. Koordynowaniem wsppracy ispinaniem tego wjedn cao bd zajmowa si ja. Wszyscy mamy wsplne idee. Jeli kto si pod tym podpisa, to nie bdzie mia powodw, eby si ztego wyamywa.

  Czy moesz zdradzi, kto bdzie twoim zastpc?Nie ma jeszcze zastpcy. Doszedem do wniosku, e zdecydowanie

  najlepszym pomysem bdzie rozpoczcie dziaalnoci bez wiceprzewod-niczcego. Bd obserwowa prac mojego zarzdu iwybior osob, kt-ra najlepiej bdzie si odnajdywaa wzadaniach nalecych do kompe-tencji przewodniczcego. To rwnie zaley od tego, kto ile bdzie mia czasu ijak due bd wyzwania. Obecnie wSamorzdzie jest niewiele osb, ktre miay szans sprawdzi si wzadaniach charakterystycznych dla przewodniczcego, dlatego niewiadomo kto bdzie wtym dobry.

  Piotr Czajkowski, nowy przewodniczcy Samorzdu Studentw SGH, w swojej rozmowie z MAGLEM opowiada o tym, dlaczego zdecydowa si kandydowa, ktre spord postulatw SGH Unite! s dla niego najwaniejsze oraz tumaczy nowy podzia FRS-u.

  R O Z M AW I A L I : M A R T Y N A K O Z I O R Z E M S K A , S Z Y M O N C Z E R W O N K A

  Z D J C I E : A L E K S A N D E R G O WA C K I

  Wadza, sawa, pienidze.

  / wywiad z nowym Przewodniczcym Samorzdu Studentw

  Oddam siUczelni

 • stycze-luty 2015

  wywiad z nowym Przewodniczcym Samorzdu Studentw /

  Wspomniae, e twoje postulaty s bardzo ambitne. Ktre z nich chciaby zrealizowa w pierwszej kolejnoci?

  Dla mnie najciekawszym postulatem jest ten, ktry jest najtrudniej-szy do zrealizowania, czyli SGH Start-up Challenge. Pomys polega na tym, eby przez rok wsppracy zwykadowcami zSGH wramach zaj tworzy biznesplan, anastpnie przez kolejny rok go implementowa, czyli po prostu zaoy start-up. WSGH jest wielu praktykw bizne-sowych, ktrzy wiedz, jak takie przedsiwzicia powinny powstawa. Naszym celem bdzie zachcenie ich do wsppracy przy tym projek-cie oraz stworzenie warunkw, w ktrych bdzie moliwa kooperacja k naukowych, pracownikw akademickich iorganizacji na zewntrz SGH, czyli dawcw kapitau, np. funduszy inwestycyjnych czy rnego rodzaju organizacji rzdowych ipozarzdowych.

  Oprcz tego mamy zamiar zaj si prestiowym projektem MUN, czy-li symulacj obrad Organizacji Narodw Zjednoczonych. Wtej sprawie zaczlimy ju prac razem zSKN-em Spraw Zagranicznych. Nie wiemy jeszcze, czy bdziemy chcieli go organizowa wewntrz SGH, czy gdzie indziej, ale zpewnoci moemy stwierdzi, e bdzie tworzony przez stu-dentw naszej Uczelni. To znakomite wydarzenie sprawi, e oSGH b-dzie gono.

  Kiedy studenci bd mogli z tego skorzysta?Chciabym, aby pierwsza pilotaowa tura SGH Start-up Challen-

  ge wystartowaa ju na pocztku przyszego roku akademickiego, ale to moe by bardzo trudne. Pamitajmy, e nakada si to zreform. Najprawdopodobniej od 1 padziernika 2015 bdziemy ju wmode-lu trzech szk, anie piciu kolegiw, co oznacza bardzo due wy-zwania administracyjne iorganizacyjne dla Uczelni. To zdecydowa-nie utrudni nam wprowadzanie projektw, ze wzgldu na oboenie prac pracownikw akademickich. Dooymy wszelkich stara, aby si udao.

  Wan rol pord Twoich postulatw peni program mentorski. Czy moesz powiedzie o nim co wicej?

  Naszym celem jest wyowienie ludzi, ktrzy maj ambicj pracowa ciej, woy wicej wysiku wnauk iwasny rozwj. Chcemy pomc im si rozwija, doskonali poprzez wspprac zmentorami. Wmojej wi-zji byaby to grupa okoo 30-50 osb na roku. Tacy ludzie dostawaliby in-dywidualny tok studiw iopiek mentora spord kadry akademickiej. Wramach lunych rozmw co kilka tygodni nauczyciel miaby moli-wo pozna plany iambicje owego studenta. Dziki temu mgby poma-ga mu dobiera przedmioty, informowa omoliwociach praktyk ido-radza wwyborze cieki kariery.

  Czy zapoznawae si z postulatami przeciwnikw? Jak je oceniasz? Dlaczego blok wybor-czy Przekop i partnerzy ponis porak?

  Ponieli porak dlatego, e brakowao w ich programie wybor-czym ambicji iduych zmian. Program by atwy do zrealizowania izostaby wprowadzony prawdopodobnie wcaoci, ale proponowa-ne zmiany nie byy jakociowe, tylko kosmetyczne. Tym niemniej byo tam kilka ciekawych pomysw. Mam na myli stworzenie bazy dostpnych promotorw. To jest pomys, ktry na pewno warto zre-alizowa. Drugim ciekawym postulatem jest zorganizowanie spo-tka zalumnami, gdzie omawianoby, co mona robi po SGH. By moe zostanie to zorganizowane przy wsppracy znami. Tamte po-mysy nie przepady.

  Co sdzisz o tym, e Fundusz Ruchu Studenckiego na ten rok by okrelany przez poprzed-ni zarzd?

  Wynika to zterminu wyborw, ktry musia by dokadnie ustalony. Podzia FRS naoy si to na kadencj starej rady studentw. Nie bd dyskutowa zfaktami. To si ju wydarzyo.

  A nowy podzia rodkw? Co o nim mylisz?Drugiego grudnia zosta uchwalony nowy podzia procentowy dofi-

  nansowania ruchu studenckiego wkwotach 45 proc. Ifilar, 35 proc. II filar i20 proc. III. To jest zmiana wstosunku do zeszego roku. Mar-ta cka, ktra wprowadzia ten pomys, bardzo mocno uargumentowaa powd, dla ktrego nowy podzia jest taki, jaki jest. Nadmieni, e zo-sta przegosowany jednogonie, midzy innymi gosami studentw or-ganizacji studenckich, ktrzy nigdy wsamorzdzie studentw nie dziaali. Wzeszym roku Ifilar samorzdowy mia wykorzystane okoo 91 proc., III filar 93 proc., afilar organizacji bodaj 57 proc. ito jeszcze zuwzgld-nieniem blokad, czyli rodkw, ktre jeszcze nie zostay rzeczywicie wy-dane. Jeeli rodki s nieefektywnie wykorzystywane lub wogle niewy-korzystywane wII filarze to znaczy, e nie s tam potrzebne. Ztego co wiem, patrzy na to kanclerz. Liczby nie kami. Kiedy wzeszym roku po-dobne zmiany byy proponowane, byem jedn zosb, ktre je zabloko-way. Wtedy pada propozycja, eby przesun 4 proc. zdrugiego filaru do trzeciego. Argumentujc przeciw tej zmianie, reprezentanci k tuma-czyli, e poziom wykorzystania rodkw bdzie znacznie wyszy. Min rok inic si nie zmienio. Niezalenie od tego, czy jest to kwestia niedba-oci, zego wykorzystania rodkw, czy moe przejciowych trudnoci formalnoci nie zostay dopilnowane. S nawet projekty niewykorzysta-ne, czyli takie, ktrych odbycie si moemy poddawa wwtpliwo.

  Jest a tak le?Dane pokazuj, e od lat mamy dwie pule wykorzystane efektywnie

  i jedn nieefektywnie. Co roku pienidze wracaj do szkoy. De facto, zperspektywy organizacji studenckich, s niewykorzystane. Wzeszym roku z250 tysicy zotych, ktre byy wdrugim filarze, do szkoy wr-ci 100 tysicy. Mona za to zrealizowa bardzo duo ciekawych