Niedozwolone użycie rąk w kontekście artykułu 12

download Niedozwolone użycie rąk w kontekście artykułu 12

of 28

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  38
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Gra w powietrzu oraz niedozwolona gra łokciami w kontekście nieostrożności, nierozważności oraz użycia nieproporcjonalnej siły. Niedozwolone użycie rąk w kontekście artykułu 12. Opracowanie: Marcin Tomalski. Wrocław, 23 stycznia 2012r. WSTĘP. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Niedozwolone użycie rąk w kontekście artykułu 12

Prezentacja programu PowerPoint

Niedozwolone uycie rk w kontekcie artykuu 12Opracowanie: Marcin TomalskiWrocaw, 23 stycznia 2012r.Gra w powietrzu oraz niedozwolona gra okciami w kontekcie nieostronoci, nierozwanoci oraz uycia nieproporcjonalnej siyWSTPPika jest sportem walki i fizyczny kontakt pomidzy zawodnikami jest normalnym i dopuszczalnym elementem gry, jednak zawodnicy musz gra, respektujc postanowienia przepisw gry w pik non oraz zasady fair playAtakowanie przeciwnikaCo to jest przewinienie?

Przewinieniem nazywamy atakowanie przeciwnika w sposb:NieostronyNierozwanyZ uyciem nieproporcjonalnej siy

Obecnie Przepisy Gry pomijaj pojcie rozmylnoci w ocenie postpowania zawodnika w walce o pik (poza przypadkiem zagrania piki rk), zastpujc pojcie rozmylnoci pojciami: nieostrono, nierozwano i uycia nieproporcjonalnej siy.

Atakowanie przeciwnikaNieostrono ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swj atak wykonuje w sposb niedokadny, nieuwany i bez zachowania naleytej starannoci.

Sankcje - nieostrono w grze nie powoduje koniecznoci stosowania kar indywidualnych

Atakowanie przeciwnikaNierozwano - ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swj atak wykonuje nie zwaajc na bezpieczestwo przeciwnika i konsekwencje, jakie ten atak moe spowodowa

Sankcje - zawodnik grajcy nierozwanie musi by ukarany napomnieniem.

Atakowanie przeciwnikaUycie nieproporcjonalnej siy - ma miejsce wtedy kiedy, zawodnik swj atak wykonuje z du si, raco wykraczajc poza granice normalnej gry, naraajc tym samym przeciwnika na niebezpieczestwo odniesienia kontuzji.

Sankcje - zawodnik uywajcy nieproporcjonalnej siy, musi by usunity z gry.

Atakowanie przeciwnikaAtakowanie ciaem przeciwnika w zasigu gry w walce o pozycj cznie z kontaktem fizycznym walczcych jest dozwolon form gry, pod warunkiem, e nie bd uycie rce i okcie.

Kategorie przewinie przekraczajce dopuszczalny poziom fizycznej agresji wykluczenie z gry

Powany racy faulGwatowne, agresywne zachowanie

Kategorie przewinie przekraczajce dopuszczalny poziom fizycznej agresji wykluczenie z gry

Powany racy faulZawodnik popenia powany, racy faul wwczas gdy uywa nieproporcjonalnej siy lub brutalnoci w stosunku do przeciwnika kiedy walcz o pik w grze

Przy powanym racym faulu korzy nie powinna by stosowana. Chyba, e zastosowana korzy stwarza realn szans zdobycia bramki przez druyn poszkodowan. W takim przypadku zawodnika, ktry popeni powany, racy faul, sdzia wyklucza podczas najbliszej przerwy w grze.

Kategorie przewinie przekraczajce dopuszczalny poziom fizycznej agresji wykluczenie z gry

Gwatowne, agresywne zachowanieZawodnik zachowuje si gwatownie, agresywnie wtedy, gdy uywa nieproporcjonalnej siy, bd brutalnoci w stosunku do zawodnika druyny przeciwnej, kiedy nie walcz o pik.

Gwatowne, agresywne zachowanie ma miejsce rwnie wtedy, gdy nieproporcjonalna sia bd brutalno skierowana jest w stosunku do wsppartnera, widza, dziaacza lub innej osoby.

Gwatowne, agresywne zachowanie moe mie miejsce na polu gry i poza nim, w czasie gdy pika jest w grze lub poza gr.

Kategorie przewinie przekraczajce dopuszczalny poziom fizycznej agresji wykluczenie z gry

Gwatowne, agresywne zachowaniePrzy gwatownym i agresywnym zachowaniu korzy nie powinna by stosowana. Chyba, e zastosowana korzy stwarza realn szans zdobycia bramki przez druyn poszkodowan. W takim przypadku zawodnika, ktry zachowa si gwatownie, agresywnie, sdzia wyklucza podczas najbliszej przerwy w grze. Gwatowne i agresywne zachowanie czsto prowadzi do masowej konfrontacji, dlatego sdziowie w takich wypadkach musz aktywnie interweniowa.

UderzenieUderzenie moe zawiera uycie jakiegokolwiek przedmiotu (wczajc pik), jak rwnie i cz ciaa, na przykad do, rami, gow

Jeeli zawodnik wymachuj okciami i ramionami w walce o pik, bdc blisko przeciwnika w wyniku czego ma miejsce kontrakt z ciaem przeciwnika, to sdzia winien zastosowa sankcje karne w zalenoci od oceny stopnia dynamiki zachowania.

Co naley bra pod uwag przy ocenie przewinienia?W jaki sposb zostaa uyta rka:

jako narzdzie napomnieniejako bro wykluczenie czynnik zamiaruintensywno zagroeniaszanse na zagranie pikiczy zawodnik zagraa przeciwnikowi

(ataki przy uyciu okci, wzgldnie ramion, wykonane z nieproporcjonaln si i gwatownoci, musz by bezwzgldnie karane wykluczeniem winnego zawodnika z gry)

W jakim celu zawodnicy uywaj rk (przedramienia podczas gry)?Przerwanie korzyciNiedopuszczenie przeciwnika do pikiUnieszkodliwienie przeciwnika

W jakim celu uywaj okcia?Wyeliminowanie przeciwnika

Zatrzymywanie przeciwnikaZatrzymywanie przeciwnika polega na uniemoliwieniu mu poruszania si za pomoc doni, ramion, wzgldnie bd caego ciaa

Rola sdziego:Sdziowie powinni postpowa stanowczo i interweniowa ju przy pierwszych przypadkach zatrzymywania przeciwnika, zwaszcza gdy ma to miejsce w polu karnym podczas wykonywania rzutu wolnego lub rzutu z rogu. Zatrzymywanie przeciwnikaJeeli zawodnik druyny bronicej rozpocz trzymanie zawodnika druyny atakujcej przed polem karnym i kontynuuje trzymanie go rwnie w polu karnym, to sdzia musi podyktowa rzut karny.

PrzeszkadzaniePrzeszkadzanie ma miejsce wtedy, gdy zawodnik wiadomie przemieszcza si blokujc drog zawodnikowi druyny przeciwnej, zmierzajcemu do piki i tym samym zmuszajc go do spowolnienia lub zmiany kierunku biegu, przy czym pika dla obu zawodnikw znajduje si poza ich zasigiem. Dozwolone jest osanianie piki. Jeeli poka znajduj si w grze, to zawodnik ze wzgldw taktycznych moe j osania przed zawodnikiem druyny przeciwnej, nie uywajc do tego rk, a jedynie caego swojego ciaa.

Podstpne prby przejcia pikiZawodnicy czsto uywaj rk w celu wejcia w posiadanie piki, bd zajcia dogodnego miejsca do przejcia piki.wsparcie si na przeciwnikuodepchnicieuderzenie okciem (pod ebra)

Samo pooenie rk na przeciwniku nie decyduje o koniecznoci przerwania gryZwrmy uwag na naturalno upadku!

Kilka przykadw prawidowego ustawienia sdziw przy rzucie od bramki:

RZUT OD BRAMKI SYT 1.20

RZUT OD BRAMKI SYT 221

RZUT RONY SYT 122

RZUT RNY SYT 223Czynniki prowadzce do podejmowania prawidowych decyzji:Odpowiednie podejcie do meczuKoncentracja od pocztku do kocaczytanie gryUstawienie na boiskuObserwacjaKondycjaWsppraca z asystentami

Puapki oceny zdarze podejmowania decyzjiKady sdzia musi sobie zdawa spraw z tego, i podejmowane decyzje przez tego samego sdziego podlegaj zmianom w czasie.Puapki oceny zdarze podejmowania decyzjiNajczciej popeniane bdy:

Bd tendencji centralnej niewystarczajce stosowanie kar, lk przed podejmowaniem decyzji niepopularnych; bierze si on z pewnej ostronoci podejmujcego decyzje przed popenieniem zbyt duego bdu

Efekt kontrastu sdzia ma obcion psychik, gdy obserwator np. w poprzedniej kolejce wystawi maksymaln ocen, lub po meczu o wysok stawk prowadzi zawody o mniejszej randze

Efekt pierwszestwa przecenienie pierwszych informacji np. surowiej oceniamy zdarzenia pojawiajce si na pocztku ni na kocu zawodw

Puapki oceny zdarze podejmowania decyzjiNajczciej popeniane bdy: (c.d.)

Efekt aureoli przenoszenie oceny z jednych zawodw na inne, jeli wczeniejszy mecz sdziego by oceniony pozytywnie, to obserwatorzy maja skonno temu samemu sdziemu przypisywania pozytywnej oceny w take nastpnych zawodach. Mylenie przez sdziego, e od tego samego obserwatora zawsze mam dobre oceny moe doprowadzi do dekoncentracji

Widzenie wiata przez rowe okulary, bd przeciwnie, czarne okulary ludzie w dobrym nastroju s bardziej tolerancyjni ni osoby w zym nastroju

Dzikuj za uwag

marcin.tomalski@gmail.com