NetHR Retail - Wp‚yw kultury organizacyjnej na motywowanie pracownik³w

download NetHR Retail - Wp‚yw kultury organizacyjnej na motywowanie pracownik³w

of 27

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Career

 • view

  5.205
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of NetHR Retail - Wp‚yw kultury organizacyjnej na motywowanie pracownik³w

 • 1. Wpyw kultury organizacyjnej na motywowanie pracownikw
 • 2.
 • 3. Wpyw kultury organizacyjnej na motywowanie pracownikw Tomasz Komicki, Tesco Polska Sp. z o.o.
  • Rne aspekty motywacji pracownikw
  • Analiza potrzeb pracowniczych
  • Kultura organizacyjna a systemy motywacyjne
 • 4.
  • Teorie motywacji do pracy
 • 5. Teoria potrzeb Maslowa Potrzeba samorealizacji Potrzeba uznania i szacunku Potrzeba przynalenoci i mioci Potrzeby bezpieczestwa Potrzeby fizjologiczne
 • 6. Teoria potrzeb Maslowa
  • Potrzeby fizjologiczne
  • zabezpieczenie przed zimnem, godem, chorobami
  • Potrzeby bezpieczestwa
  • stao zatrudnienia, bezpieczne warunki pracy
  • Potrzeby przynalenoci i mioci (spoeczne)
  • wsppraca, utosamianie si z pogldami, racjami czy wartociami
  • Potrzeby uznania i szacunku
  • pragnienie osigni, niezalenoci, pragnienie osignicia statusu spoecznego
  • Potrzeby samorealizacji
  • cige samodoskonalenia si, stawianie ambitnych wyzwa, niesienie pomocy innym
 • 7. Teoria zadowolenia i niezadowolenia z pracy Herzberga Czynnik higieny Odpowiednie warunki pracy, organizacja pracy, polityki firmy, stosunki z przeoonymi, pace Czynnik satysfakcji (motywatory) Moliwo kreowania wasnej pracy, potrzeba samorealizacji i zadowolenia z pracy, rodzaj wykonywanej pracy, jej zoono, odpowiedzialno i rnorodno
 • 8. Teoria trzech kategorii potrzeb Alderfera (ERG)
  • Potrzeby egzystencji (Existence)
  • zaspokojenie godu, pragnienia, odpowiednich warunkw pracy, pacy, wiadcze (ochrona zdrowia, bezpieczestwo pracy, stao zatrudnienia itd.)
  • Potrzeby przynalenoci (Relatedness)
  • potrzeby kontaktw midzyludzkich, uznania, osigania sukcesw, awansw, spenienia swoich ambicji zawodowych
  • Potrzeba rozwoju (Growth)
  • moliwo wewntrznego rozwoju poprzez rodzaj wykonywanej pracy
 • 9. Teorie X i Y McGregora
  • Teoria X
  • Zakada e pracownicy nie lubi pracy, s leniwi, unikaj odpowiedzialnoci, do podjcia wysikw trzeba pracownikw kupowa nagrodami
  Teoria Y Zakada e pracownicy lubi prac, s kreatywni, poszukuj odpowiedzialnoci, motywuj si sami do dziaania poprzez pragnienie wykorzystania posiadanego potencjau
 • 10. Teoria potrzeb wyszego rzdu McClellanda
  • Potrzeby osigni (need for Achievement)
  • Ma zwizek z uznaniem i pochwaami. Sama praca jest waniejsza ni nagroda pienina
  • Potrzeba afiliacji (need for Affiliation)
  • Ch utrzymania dobrych relacji i wizi midzy ludmi, poczucie bycia akceptowanym, motywuje do pracy praca zespoowa wymagajca szerokich kontaktw i szerokiego wspdziaania
  Potrzeba wadzy (need of Power) Ch wywierania wpywu na pracownikw przez decyzje, organizowania i kontrolowanie pracy podwadnych nAch nPow nAff
 • 11. Teoria oczekiwa Vrooma Indywidualny wysiek Indywidualny wynik Firmowa nagroda Osobiste cele Relacja midzy wysikiem a wynikiem Relacja midzy wynikiem a nagrod Relacja midzy nagrod a osobistym celem Teoria oczekiwa Vi ctor a Vroom a opiera si na argumencie e pracownik bdzie zmotywowany do okrelonego wysiku (dziaania) jeeli pracownik ten uzna e to dziaanie jest moliwe do wykonania z dobrym skutkiem, e dobry skutek zostanie odpowiednio nagrodzony (obowizujc w firmie premi, nagrod, podwyk wynagrodzenia, awansem) i e ta nagroda bdzie dla pracownika satysfakcjonujca z punktu widzenia jego osobistych korzyci, celw. Teoria zatem skupia si na trzech rodzajach relacji:
 • 12. Rozszerzony model oczekiwa Portera i Lawlera
  • Analiza czynnikw majcych wpyw na wykonanie zadania
  • Cechy indywidualne pracownika
  • Akceptacja zadania
  • Warunki rodowiska pracy
  • czenie celw pracownika z celami organizacji
  Wysiek pracownika . Poziom wykonania zadania Realizacja celw i skutki dla organizacji Realizacja oczekiwa pracownikw
 • 13. Teoria modyfikacji zachowa Skinnera
  • Cztery typy wzmocnie do modyfikacji zachowa:
  • wzmocnienie pozytywne w postaci nagrd
  • wzmocnienie negatywne w postaci kar
  • unikanie nieprzyjemnych dla pracownika konsekwencji
  • eliminacja niewaciwego zachowania
  Bodziec Zachowanie Konsekwencje Przysze zachowanie Proces Skinnera:
 • 14. Teoria ustalania celw Lothana i Locka
  • Lothan and Locke w swojej teorii zwrcili uwag, e najefektywniejszym rdem motywacji jest praca ukierunkowana na realizacj potrzeb pracownikw . Powinno to si odbywa poprzez cis wspprac pomidzy pracownikiem i pracodawc. Ich teoria dotyczy motywacji pracownikw poprzez jasne okrelanie ich roli poprzez ustalanie bardzo konkretnych celw. Te cele powinny by zaakceptowane przez pracownika. Pracownicy powinni wierzy, e s w stanie te cele zrealizowa. Przeoony w relacji do pracownika jest tutaj bardziej liderem, konsultantem ni kierownikiem.
 • 15. Teoria sprawiedliwoci Adamsa
  • Sprawiedliwo to przekonanie, e pracownik jest traktowany identycznie jak inne osoby w organizacji bdce w takiej samej sytuacji.
  • Pojcia: pracownik, wzorzec odniesienia, ekwiwalentno nagrody do woonego wkadu
 • 16. Teoria sprawiedliwoci Adamsa
  • Pracownicy porwnuj swj wkad w prac i korzyci jakie z niej osigaj z innymi pracownikami i podejmuj dziaania majce na celu wyeliminowanie rnic
  • Istniej cztery rodzaje porwna:
  • Osobiste - wewntrzne : dowiadczenia pracownika na innym stanowisku wewntrz jego obecnej organizacji
  • Osobiste-zewntrzne : dowiadczenia pracownika w sytuacji lub na stanowisku na zewntrz jego obecnej organizacji
  • Inne-wewntrzne : inna osoba lub grupa osb wewntrz organizacji pracownika
  • Inne-zewntrzne : inna osoba lub grupa osb na zewntrz organizacji pracownika
 • 17. Teoria sprawiedliwoci Adamsa
  • Sprawiedliwo dystrybucyjna
  • Sprawiedliwo postrzegana jako waciwa alokacja nagrd pomidzy pracownikw
  • Sprawiedliwo proceduralna
  • Sprawiedliwo postrzegana jako proces uywany do alokacji nagrd pomidzy pracownikw
 • 18. Teoria spoecznego uczenia si Bandury
  • Bandura odwoywa si do teorii Skinner a twierdzc, e nasze zachowanie z czasem si zmienia po wpywem uczenia si i zdobywania dowiadczenia . Ludzie ucz si poprzez dowiadczenie i to determinuje ich zachowania. Proces uczenia si ma cztery kroki:
  • Ludzie ucz si zachowa, ktre jak mog zaobserwowa dostarczaj im najlepszych moliwoci rozwoju a take moliwoci wynagradzania. Innymi sowy, jeli kto moe to zrobi, czemu ja nie mog zrobi tego samego aby dosta t sam nagrod lub inn korzy.
  Obserwacja Zapamitanie Zachowanie Wzmocnienie
 • 19. Co wic motywuje pracownikw? Grupa motywatorw Teoria odnoszca si do motywatorw Gwne motywatory Wynagrodzenie i warunki pracy Teoria potrzeb (Maslow) potrzeba bezpieczestwa Wynagrodzenie, atmosfera w pracy, opieka zdrowotna, bezpieczestwo zatrudnienia, elastyczny czas pracy, firmowa administracja, plan emerytalny, polityki firmowe, sposb zarzdzania, rodzaj wykonywanej pracy Relacje interpersonalne Teoria dwch czynnikw (Herzberg) Teoria ERG (Alderfer) Teori