NetHR Retail - Wpływ kultury organizacyjnej na motywowanie pracowników

of 27 /27
Wpływ kultury Wpływ kultury organizacyjnej na organizacyjnej na motywowanie pracowników motywowanie pracowników

Embed Size (px)

description

 

Transcript of NetHR Retail - Wpływ kultury organizacyjnej na motywowanie pracowników

 • 1. Wpyw kultury organizacyjnej na motywowanie pracownikw
 • 2.
 • 3. Wpyw kultury organizacyjnej na motywowanie pracownikw Tomasz Komicki, Tesco Polska Sp. z o.o.
  • Rne aspekty motywacji pracownikw
  • Analiza potrzeb pracowniczych
  • Kultura organizacyjna a systemy motywacyjne
 • 4.
  • Teorie motywacji do pracy
 • 5. Teoria potrzeb Maslowa Potrzeba samorealizacji Potrzeba uznania i szacunku Potrzeba przynalenoci i mioci Potrzeby bezpieczestwa Potrzeby fizjologiczne
 • 6. Teoria potrzeb Maslowa
  • Potrzeby fizjologiczne
  • zabezpieczenie przed zimnem, godem, chorobami
  • Potrzeby bezpieczestwa
  • stao zatrudnienia, bezpieczne warunki pracy
  • Potrzeby przynalenoci i mioci (spoeczne)
  • wsppraca, utosamianie si z pogldami, racjami czy wartociami
  • Potrzeby uznania i szacunku
  • pragnienie osigni, niezalenoci, pragnienie osignicia statusu spoecznego
  • Potrzeby samorealizacji
  • cige samodoskonalenia si, stawianie ambitnych wyzwa, niesienie pomocy innym
 • 7. Teoria zadowolenia i niezadowolenia z pracy Herzberga Czynnik higieny Odpowiednie warunki pracy, organizacja pracy, polityki firmy, stosunki z przeoonymi, pace Czynnik satysfakcji (motywatory) Moliwo kreowania wasnej pracy, potrzeba samorealizacji i zadowolenia z pracy, rodzaj wykonywanej pracy, jej zoono, odpowiedzialno i rnorodno
 • 8. Teoria trzech kategorii potrzeb Alderfera (ERG)
  • Potrzeby egzystencji (Existence)
  • zaspokojenie godu, pragnienia, odpowiednich warunkw pracy, pacy, wiadcze (ochrona zdrowia, bezpieczestwo pracy, stao zatrudnienia itd.)
  • Potrzeby przynalenoci (Relatedness)
  • potrzeby kontaktw midzyludzkich, uznania, osigania sukcesw, awansw, spenienia swoich ambicji zawodowych
  • Potrzeba rozwoju (Growth)
  • moliwo wewntrznego rozwoju poprzez rodzaj wykonywanej pracy
 • 9. Teorie X i Y McGregora
  • Teoria X
  • Zakada e pracownicy nie lubi pracy, s leniwi, unikaj odpowiedzialnoci, do podjcia wysikw trzeba pracownikw kupowa nagrodami
  Teoria Y Zakada e pracownicy lubi prac, s kreatywni, poszukuj odpowiedzialnoci, motywuj si sami do dziaania poprzez pragnienie wykorzystania posiadanego potencjau
 • 10. Teoria potrzeb wyszego rzdu McClellanda
  • Potrzeby osigni (need for Achievement)
  • Ma zwizek z uznaniem i pochwaami. Sama praca jest waniejsza ni nagroda pienina
  • Potrzeba afiliacji (need for Affiliation)
  • Ch utrzymania dobrych relacji i wizi midzy ludmi, poczucie bycia akceptowanym, motywuje do pracy praca zespoowa wymagajca szerokich kontaktw i szerokiego wspdziaania
  Potrzeba wadzy (need of Power) Ch wywierania wpywu na pracownikw przez decyzje, organizowania i kontrolowanie pracy podwadnych nAch nPow nAff
 • 11. Teoria oczekiwa Vrooma Indywidualny wysiek Indywidualny wynik Firmowa nagroda Osobiste cele Relacja midzy wysikiem a wynikiem Relacja midzy wynikiem a nagrod Relacja midzy nagrod a osobistym celem Teoria oczekiwa Vi ctor a Vroom a opiera si na argumencie e pracownik bdzie zmotywowany do okrelonego wysiku (dziaania) jeeli pracownik ten uzna e to dziaanie jest moliwe do wykonania z dobrym skutkiem, e dobry skutek zostanie odpowiednio nagrodzony (obowizujc w firmie premi, nagrod, podwyk wynagrodzenia, awansem) i e ta nagroda bdzie dla pracownika satysfakcjonujca z punktu widzenia jego osobistych korzyci, celw. Teoria zatem skupia si na trzech rodzajach relacji:
 • 12. Rozszerzony model oczekiwa Portera i Lawlera
  • Analiza czynnikw majcych wpyw na wykonanie zadania
  • Cechy indywidualne pracownika
  • Akceptacja zadania
  • Warunki rodowiska pracy
  • czenie celw pracownika z celami organizacji
  Wysiek pracownika . Poziom wykonania zadania Realizacja celw i skutki dla organizacji Realizacja oczekiwa pracownikw
 • 13. Teoria modyfikacji zachowa Skinnera
  • Cztery typy wzmocnie do modyfikacji zachowa:
  • wzmocnienie pozytywne w postaci nagrd
  • wzmocnienie negatywne w postaci kar
  • unikanie nieprzyjemnych dla pracownika konsekwencji
  • eliminacja niewaciwego zachowania
  Bodziec Zachowanie Konsekwencje Przysze zachowanie Proces Skinnera:
 • 14. Teoria ustalania celw Lothana i Locka
  • Lothan and Locke w swojej teorii zwrcili uwag, e najefektywniejszym rdem motywacji jest praca ukierunkowana na realizacj potrzeb pracownikw . Powinno to si odbywa poprzez cis wspprac pomidzy pracownikiem i pracodawc. Ich teoria dotyczy motywacji pracownikw poprzez jasne okrelanie ich roli poprzez ustalanie bardzo konkretnych celw. Te cele powinny by zaakceptowane przez pracownika. Pracownicy powinni wierzy, e s w stanie te cele zrealizowa. Przeoony w relacji do pracownika jest tutaj bardziej liderem, konsultantem ni kierownikiem.
 • 15. Teoria sprawiedliwoci Adamsa
  • Sprawiedliwo to przekonanie, e pracownik jest traktowany identycznie jak inne osoby w organizacji bdce w takiej samej sytuacji.
  • Pojcia: pracownik, wzorzec odniesienia, ekwiwalentno nagrody do woonego wkadu
 • 16. Teoria sprawiedliwoci Adamsa
  • Pracownicy porwnuj swj wkad w prac i korzyci jakie z niej osigaj z innymi pracownikami i podejmuj dziaania majce na celu wyeliminowanie rnic
  • Istniej cztery rodzaje porwna:
  • Osobiste - wewntrzne : dowiadczenia pracownika na innym stanowisku wewntrz jego obecnej organizacji
  • Osobiste-zewntrzne : dowiadczenia pracownika w sytuacji lub na stanowisku na zewntrz jego obecnej organizacji
  • Inne-wewntrzne : inna osoba lub grupa osb wewntrz organizacji pracownika
  • Inne-zewntrzne : inna osoba lub grupa osb na zewntrz organizacji pracownika
 • 17. Teoria sprawiedliwoci Adamsa
  • Sprawiedliwo dystrybucyjna
  • Sprawiedliwo postrzegana jako waciwa alokacja nagrd pomidzy pracownikw
  • Sprawiedliwo proceduralna
  • Sprawiedliwo postrzegana jako proces uywany do alokacji nagrd pomidzy pracownikw
 • 18. Teoria spoecznego uczenia si Bandury
  • Bandura odwoywa si do teorii Skinner a twierdzc, e nasze zachowanie z czasem si zmienia po wpywem uczenia si i zdobywania dowiadczenia . Ludzie ucz si poprzez dowiadczenie i to determinuje ich zachowania. Proces uczenia si ma cztery kroki:
  • Ludzie ucz si zachowa, ktre jak mog zaobserwowa dostarczaj im najlepszych moliwoci rozwoju a take moliwoci wynagradzania. Innymi sowy, jeli kto moe to zrobi, czemu ja nie mog zrobi tego samego aby dosta t sam nagrod lub inn korzy.
  Obserwacja Zapamitanie Zachowanie Wzmocnienie
 • 19. Co wic motywuje pracownikw? Grupa motywatorw Teoria odnoszca si do motywatorw Gwne motywatory Wynagrodzenie i warunki pracy Teoria potrzeb (Maslow) potrzeba bezpieczestwa Wynagrodzenie, atmosfera w pracy, opieka zdrowotna, bezpieczestwo zatrudnienia, elastyczny czas pracy, firmowa administracja, plan emerytalny, polityki firmowe, sposb zarzdzania, rodzaj wykonywanej pracy Relacje interpersonalne Teoria dwch czynnikw (Herzberg) Teoria ERG (Alderfer) Teoria X & Y (McGregor) Relacje z innymi pracownikami, relacje z przeoonym, relacje z podwadnymi, relacje z klientami, relacje z dostawcami Kultura organizacyjna Teoria sprawiedliwoci (Adams) Sposb rekrutacji i selekcji, styl zarzdzania, etyka w businessie, przepyw informacji, zasady pacowe Szacunek Teoria potrzeb (Maslow) potrzeba uznania i szacunki Stanowisko w pracy, pochway i nagrody, osignicia i presti, odpowiedzialno za zadania, zadania przynoszce spoeczny szacunek, zasady oceny wynikw pracy, postrzeganie rezultatw pracy, sposb traktowania pracownika Wasne kompetencje Teoria potrzeb (Maslow) potrzeba samorealizacji Wiedza, dowiadczenie, umiejtnoci i kompetencje Samorealizacja Teoria potrzeb (Maslow) potrzeba samorealizacji Teoria potrzeb (McClelland) potrzeba wadzy i osigni Realizacja zada, potrzeba innowacji, potrzeba zarzdzania i kierowania, potrzeba podejmowania decyzji, potrzeba wasnego rozwoju osobistego Wspieranie innych Teoria potrzeb (McClelland) potrzeba afiliacji Potrzeba troski o potrzeby innych, potrzeba pomagania innym ycie osobiste Teoria potrzeb (Maslow) Sytuacja finansowa, rodzinna, nastawienie do ycia
 • 20. Jak najlepiej dopasowa poszczeglne motywatory do oczekiwa pracownikw?
  • AHP ( Analytic Hierarchy Process) analityczny proces hierarchiczny jako metoda stosowana do rozwizywania wielokryterialnych problemw decyzyjnych, take do wyboru systemu motywacyjnego
 • 21. Wybr systemu motywacyjnego metod AHP
  • Etap 1. Budowa hierarchii, wzajemnie powizanych elementw decyzyjnych, skadajcych si z celu gwnego, kryteriw i modeli motywacyjnych.
  • Etap 2. Porwnanie parami wanoci elementw na kadym poziomie hierarchii z wykorzystaniem dziewiciostopniowej skali Saaty'ego.
  • Etap 3. Zestawienie wynikw w macierze porwna parami i sprawdzenie ich poprawnoci
  • Etap 4. Obliczenie priorytetw lokalnych i globalnych elementw decyzyjnych.
  • Etap 5. Wyboru najwaciwszego modelu motywacyjnego
 • 22. Wyniki przeprowadzonych bada
 • 23. Wyniki przeprowadzonych bada 2
 • 24. Wyniki przeprowadzonych bada
 • 25. Wnioski
  • Humans are complex people and what motivates one employee will not work for another () operating an organization that respects it employees, fairly compensates them, and acknowledges their accomplishments will have a positive outcome
  • Lavoxkeia Carnes
 • 26. Wnioski
  • Na motywacje pracownikw istotny wpyw maj czynniki niematerialne takie jak:
  • relacje z wsppracownikami
  • relacje z przeoonym
  • relacje z podwadnymi
  • kultura organizacyjna firmy
  • stabilno zatrudnienia
  • waciwe kryteria oceny pracy
  • moliwoci rozwoju osobistego
  • szacunek i presti
  • uwzgldnienie sytuacji rodzinnej pracownika
 • 27.