Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na prezentacji 1. Dyscyplina finansów publicznych 2....

download Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na prezentacji 1. Dyscyplina finansów publicznych 2. Delikty

of 20

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na prezentacji 1. Dyscyplina finansów publicznych 2....

Naruszenia dyscypliny finansw publicznych na przykadzie wybranych orzecze GKO

Przemysaw Szelerski

Czonek GKO

Zastpca Dyrektora Biura Logistyki Ministerstwo Finansw

Warszawa, 14.09.2017 r.

Plan prezentacji

1. Dyscyplina finansw publicznych

2. Delikty finansowe z zakresu zamwie publicznych

3. Przykady: a) naruszenie na etapie przygotowania b) naruszenie na etapie udzielenia c) naruszenie na etapie uniewanienia d) naruszenie zasady bezstronnoci

4. Orzeczenia GKO gdzie szuka

2017-09-14 2

Dyscyplina finansw publicznych to okrelony, podany stan, ktrego zapewnienie

wie si z przestrzeganiem zespou, ustalonych przez ustawodawc norm prawnych, dotyczcych szeroko rozumianej gospodarki finansowej, ktrych naruszenie skutkowa moe pocigniciem do odpowiedzialnoci

odpowiedzialno za naruszenie dyscypliny finansw publicznych jest odpowiedzialnoci o szczeglnym charakterze

postpowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansw publicznych ma charakter szczeglnego postpowania administracyjnego a rozstrzygnicia zapadajce w tym postpowaniu szczeglnych decyzji administracyjnych

2017-09-14 3

Dyscyplina finansw publicznych

Dochodzenie odpowiedzialnoci podstawy prawne: ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za

naruszenie dyscypliny finansw publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311)

rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie dziaania organw orzekajcych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansw publicznych oraz organw waciwych do wypeniania funkcji oskaryciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 930)

rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 lipca 2005 r.w sprawie rejestru prowadzonego przez Gwn Komisj Orzekajc w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansw Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 933)

2017-09-14 4

Delikty finansowe z zakresu zamwie publicznych

Naruszenia dyscypliny finansw publicznych na etapie

przygotowania postpowania o udzielenie zamwienia (art. 17 ust. 1 pkt 1-6)

udzielenia zamwienia (art. 17 ust. 1b 1c)

zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego (art. 17 ust. 2)

2017-09-14 5

Delikty finansowe z zakresu zamwie publicznych

Naruszenia dyscypliny finansw publicznych zwizane z

uniewanieniem postpowania (art. 17 ust. 3)

zasad bezstronnoci i obiektywizmu (art. 17 ust. 4 i 5)

zmian umowy w sprawie zamwienia publicznego (art. 17 ust. 6)

2017-09-14 6

Delikty finansowe z zakresu zamwie publicznych

Naruszenia dyscypliny finansw publicznych zwizane z umowami ramowymi

zawarcie umowy ramowej bez przeprowadzenia postpowania (art. 17 ust. 1ba)

zmiana umowy ramowej (art. 17 ust. 6)

zawarcie umowy wykonawczej z istotn zmian warunkw udzielenia zamwienia publicznego okrelonych w umowie ramowej (art. 17 ust. 6a)

2017-09-14 7

Naruszenie na etapie przygotowania

UONDFP PZP

art. 17 ust. 1 pkt 2 ustalenie wartoci zamwienia publicznego lub jego czci, jeeli miao to wpyw na obowizek stosowania przepisw o zamwieniach publicznych albo na zastosowanie przepisw dotyczcych zamwienia publicznego o niszej wartoci

art. 32 [Zasady ustalania wartoci zamwienia] art. 33 [Zasady ustalania wartoci zamwienia na roboty budowlane] art. 34 [Zasady ustalania wartoci zamwienia na usugi lub dostawy powtarzajce si okresowo] art. 35 [Termin ustalenia wartoci zamwienia; zmiana wartoci zamwienia]

Naruszeniem dyscypliny finansw publicznych jest niezgodne z przepisami o zamwieniach publicznych:

2017-09-14 8

Naruszenie na etapie przygotowania

Orzeczenie GKO z 02.12.2010 r. BDF1/4900/73/80/10/2116

niedopenieniu obowizku przekazania ogosze o udzielenie zamwienia publicznego Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wsplnot Europejskich, w zwizku z art. 32 ust. 2 i 4 PZP, tj. podziaem zamwie na czci

- ju we wnioskach o dofinansowanie przewidziano dwa postpowania (tylko dwa)

- podzia na kategorie aparatura i wyposaenie

2017-09-14 9

Naruszenie na etapie przygotowania

Orzeczenie GKO z 24.06.2010 r. BDF1/4900/52/59/10/1417

naruszeniu art. 32 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 34 ust. 1 i 2 PZP

- zakup czci zamiennych do pojazdw subowych

- brak tosamoci: czci zamienne oraz materiay eksploatacyjne do samochodw subowych

2017-09-14 10

Naruszenie na etapie udzielenia Naruszeniem dyscypliny finansw publicznych jest udzielenie

zamwienia publicznego:

UONDFP PZP

art. 17 ust. 1b pkt 2 z naruszeniem przepisw o zamwieniach publicznych dotyczcych przesanek stosowania trybw udzielenia zamwienia publicznego: negocjacji bez ogoszenia, zamwienia z wolnej rki lub zapytania o cen

NBO: - art. 62 ust. 1 WR: - art. 67 ust. 1 ZOC: - art. 70

2017-09-14 11

Naruszenie na etapie udzielenia Orzeczenie GKO z 06.06.2013 r. BDF1/4900/20/25/RN-8/13/RWPD-13571 dostawa cignika wraz z wyposaeniem, w ktrym to

postpowaniu zamawiajcy zastosowa tryb zapytania o cen w sytuacji, gdy nie istniay przesanki uprawniajce do zastosowania tego trybu, gdy przedmiotu ww. zamwienia nie mona byo potraktowa, jako dostawy powszechnie dostpne o ustalonych standardach jakociowych wobec braku wyczerpania przesanek przedmiotowych wskazujcych na naruszenie art. 70 Pzp

- czyn popeniony - brak winy uniewinnienie (art. 19)

2017-09-14 12

Naruszenie dotyczce umowy Naruszeniem dyscypliny finansw publicznych jest zawarcie umowy w sprawie zamwienia publicznego:

UONDFP PZP

art. 17 ust. 2 pkt 1) bez zachowania formy pisemnej 2) na czas duszy ni okrelony w przepisach o zamwieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyczeniem przypadkw dopuszczonych w przepisach o zamwieniach publicznych 4) przed ogoszeniem orzeczenia przez Krajow Izb Odwoawcz, z naruszeniem przepisw o zamwieniach publicznych

Ad 1. art. 139 ust. 2 forma pisemna Ad 2. - art. 142 ust. 1 zasada - art. 142 ust. 2 ponad 4 lata - art. 143 na czas nieoznaczony Ad 4. art. 94 ust. 1 5 / 10 / 15 - okres zawieszenia (stand still)

2017-09-14 13

Naruszenie dotyczce umowy

Orzeczenie GKO z 02.12.2015 r.

BDF1.4800.90.2015

zawarcie umowy obsugi prawnej na czas nieoznaczony, czym naruszono zasad Pzp: zawieranie umw na czas oznaczony (art. 142 ust. 1 Pzp)

bd w szacowaniu (nie-umowa powtarzajca si okresowo)

UWAGA: art. 28 ust. 3 in fine + art. 17 i 17a konieczne jest uwzgldnienie sposobu naruszenia zasady uczciwej konkurencji lub zasady rwnego traktowania wykonawcw

2017-09-14 14

Naruszenie na etapie uniewanienia Naruszeniem dyscypliny finansw publicznych jest:

UONDFP PZP

art. 17 ust. 3 uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia publicznego z naruszeniem przepisw o zamwieniach publicznych, okrelajcych przesanki upowaniajce do uniewanienia tego postpowania

art. 93 ust. 1 pkt 1-7 - przesanki oglne art. 93 ust. 1a art. 93 ust. 1b - przesanki szczeglne

2017-09-14 15

Naruszenie na etapie uniewanienia Orzeczenie GKO z 23.01.2012 r. BDF1/4900/119/127/11/3920 bezpodstawne uniewanienie postpowania o

udzielenie zamwienia publicznego na budow basenu w technologii stali nierdzewnej w M.(wszcztego 29 grudnia 2009 r.), z naruszeniem przepisw okrelajcych przesanki uniewanienia postpowania, tj. art. 93 ust. 1 pkt 7

- zamawiajcy nie powtrzy w SIWZ art. 26 ust. 2b udostpnianie potencjau - obowizuje inny stan prawny ni w czasie dokonania naruszenia - art. 93 oraz art. 146 PZP

2017-09-14 16

Naruszenie zasady bezstronnoci Naruszeniem dyscypliny finansw publicznych jest:

UONDFP PZP

art. 17 ust. 4 niezoenie przez czonka komisji przetargowej lub inn osob wykonujc czynnoci w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego po stronie zamawiajcego owiadczenia o braku lub istnieniu okolicznoci powodujcych wyczenie z tego postpowania

art. 7 ust. 2 - zasada bezstronnoci i obiektywizmu art. 17 ust. 2 - obowizek owiadczania si

2017-09-14 17

Naruszenie zasady bezstronnoci

Orzeczenie GKO z 17.10.2013 r.

BDF1/4900/77/82/13/RWPD-75360

zaniechanie zoenia najpniej do dnia podpisania umowy o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie boisk sportowych owiadczenia o braku lub istnieniu okolicznoci powodujcych wyczenie z tego postpowania, co narusza dyspozycj art. 17 ust. 2 Pzp

do ponownego ustalenie dowodw brak owiadczenia w formie pisemnej

2017-09-14 18

Orzeczenia GKO gdzie szuka?

Biuletyn GKO http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/biuletyn-orzecznictwa

Baza orzecznictwa GKO http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/glowna-komisja-orzekajaca/baza-orzecznictwa-gko

Sprawozdanie GKO http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/glowna-komisja-orzekajaca/sprawozdania-gko

2017-09-14 19

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/biuletyn-orzecznictwahttp://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/biuletyn-orzecznictwahttp://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/biuletyn-orzecznictwahttp://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/biuletyn-orzecznictwahttp://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/biuletyn-orzecznictwaht