Minister Rozwoju i Finansów z wykorzystaniem środków .MR/2014-2020/18(04) Minister Rozwoju i...

download Minister Rozwoju i Finansów z wykorzystaniem środków .MR/2014-2020/18(04) Minister Rozwoju i Finansów

of 92

 • date post

  29-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Minister Rozwoju i Finansów z wykorzystaniem środków .MR/2014-2020/18(04) Minister Rozwoju i...

MR/2014-2020/18(04)

Minister Rozwoju i Finansw

Wytyczne w zakresie realizacji przedsiwzi w obszarze wczenia spoecznego i zwalczania ubstwa

z wykorzystaniem rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

ZATWIERDZAM-/-

Minister Rozwoju i Finansw

Warszawa

2

SPIS TRECI

Rozdzia 1 Podstawa prawna ................................................................................................4

Rozdzia 2 Cel i zakres obowizywania Wytycznych.............................................................4

Rozdzia 3 Sownik poj .......................................................................................................6

Rozdzia 4 Oglne warunki realizacji CT 9 EFS ..................................................................17

Podrozdzia 4.1 Koordynacja, partnerstwo i profilowanie interwencji EFS .............................17

Podrozdzia 4.2 Demarkacje dotyczce grup docelowych .....................................................20

Podrozdzia 4.3 Preferencje dotyczce grup docelowych w CT 9..........................................21

Podrozdzia 4.4 Komplementarno z Programem Operacyjnym Pomoc ywnociowa 2014-

2020.................................................................................................................21

Podrozdzia 4.5 Wykorzystanie rozwiza wypracowanych z udziaem rodkw EFS w

realizacji wsparcia ...........................................................................................22

Podrozdzia 4.6 Projekty orodkw pomocy spoecznej i powiatowych centrw pomocy

rodzinie ............................................................................................................23

Rozdzia 5 Aktywne wczenie, w tym z myl o promowaniu rwnych szans oraz

aktywnego uczestnictwa i zwikszaniu szans na zatrudnienie w ramach PI 9i

.........................................................................................................................25

Podrozdzia 5.1 Oglne warunki obowizujce w ramach PI 9i .............................................25

Podrozdzia 5.2 Aktywizacja spoeczno-zawodowa osb z niepenosprawnociami..............28

Podrozdzia 5.3 Efektywno spoeczna i efektywno zatrudnieniowa.................................30

Rozdzia 6 Wsparcie rozwoju usug spoecznych w ramach PI 9iv......................................33

Podrozdzia 6.1 Oglne warunki wsparcia rozwoju usug spoecznych w ramach PI 9iv .......33

Podrozdzia 6.2 Usugi opiekucze i asystenckie w ramach PI 9iv ........................................35

Podrozdzia 6.3 Usugi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastpczej...................................38

Podrozdzia 6.4 Mieszkania chronione i mieszkania wspomagane........................................41

Rozdzia 7 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii spoecznej w ramach PI 9v ......................42

Rozdzia 8 Wsparcie infrastruktury spoecznej z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego ..................................................................................................53

Zacznik nr 1 Minimalne wymagania wiadczenia usug spoecznych w spoecznoci

lokalnej ............................................................................................................55

Zacznik nr 2 Definicje wskanikw efektywnociowych OWES...........................................69

Zacznik nr 3. Procedura weryfikacji statusu PS...................................................................73

3

Wykaz skrtw AKSES - System Akredytacji i Standardw Dziaania Instytucji Wsparcia Ekonomii Spoecznej

AON asystent osoby niepenosprawnej

AOON - asystent osobisty osoby niepenosprawnej

CIS centrum integracji spoecznej

CT cel tematyczny

DDP - dzienny dom pomocy

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS Europejski Fundusz Spoeczny

IZ PO WER Instytucja Zarzdzajca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwj 2014-2020

IZ RPO Instytucja Zarzdzajca Regionalnym Programem Operacyjnym

KIS klub integracji spoecznej

KPRES Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spoecznej

OPS orodek pomocy spoecznej

OWES orodek wsparcia ekonomii spoecznej

PCPR powiatowe centrum pomocy rodzinie

PES podmiot ekonomii spoecznej

PI priorytet inwestycyjny

PO program operacyjny

PO P Program Operacyjny Pomoc ywnociowa 2014-2020

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwj 2014-2020

PS - przedsibiorstwo spoeczne

PUP powiatowy urzd pracy

ROPS regionalny orodek polityki spoecznej

RPO Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

SZOOP Szczegowy Opis Osi Priorytetowych

WTZ warsztat terapii zajciowej

ZAZ zakad aktywnoci zawodowej

4

Rozdzia 1 Podstawa prawna1) Wytyczne w zakresie realizacji przedsiwzi w obszarze wczenia spoecznego

i zwalczania ubstwa z wykorzystaniem rodkw Europejskiego Funduszu

Spoecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

zwane dalej Wytycznymi, zostay opracowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programw w zakresie polityki

spjnoci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1460, z pn. zm.).

2) Warunki i procedury okrelone w Wytycznych wynikaj w szczeglnoci z:

a) rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r. ustanawiajcego wsplne przepisy dotyczce Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu

Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajcego

przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spjnoci i Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajcego rozporzdzenie Rady (WE)

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pn. zm.);

b) rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spoecznego i uchylajcego

rozporzdzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,

z pn. zm.);

c) rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i przepisw szczeglnych dotyczcych celu Inwestycje na rzecz wzrostu

i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz.

UE L 347 z 20.12.2013, str. 289, z pn. zm.).

Rozdzia 2 Cel i zakres obowizywania Wytycznych1) Wytyczne su zapewnieniu niezbdnego poziomu koordynacji dziaa

podejmowanych w caym kraju z wykorzystaniem rodkw EFS w CT 9 Promowanie

wczenia spoecznego, walka z ubstwem i wszelk dyskryminacj oraz rodkw

EFRR w zakresie PI 9a inwestycje w infrastruktur zdrowotn i spoeczn, ktre

przyczyniaj si do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania

nierwnoci w zakresie stanu zdrowia, promowanie wczenia spoecznego poprzez

lepszy dostp do usug spoecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejcia

z usug instytucjonalnych na usugi na poziomie spoecznoci lokalnych, o ktrym mowa

5

w rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i przepisw szczeglnych dotyczcych celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia

oraz w sprawie uchylenia rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006. Wyznaczaj jednolite

warunki realizacji RPO w zakresie wsparcia osb zagroonych ubstwem lub

wykluczeniem spoecznym oraz innych adresatw wsparcia w CT 9.

2) Wytyczne maj take zapewni zgodno dziaa podejmowanych w CT 9 z udziaem

rodkw EFS i EFRR w zakresie PI 9a z polityk krajow w obszarze wczenia

spoecznego i zwalczania ubstwa wyraon w dokumentach strategicznych

i programowych, w szczeglnoci w Krajowym Programie Przeciwdziaania Ubstwu

i Wykluczeniu Spoecznemu oraz w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii

Spoecznej. Wytyczne maj take zapewni spjno midzy interwencj EFS na

poziomie krajowym i regionalnym oraz komplementarno interwencji EFS i EFRR.

3) Wytyczne s skierowane do IZ PO WER i IZ RPO na lata 2014-2020.

4) Wytyczne obowizuj w okresie realizacji PO na lata 2014-2020.

5) Wytyczne stosuje si do projektw realizowanych w ramach nastpujcych PI,

wskazanych odpowiednio w rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego i przepisw szczeglnych dotyczcych celu Inwestycje na rzecz wzrostu

i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006, a take

w rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spoecznego i uchylajcym

rozporzdzenie Rady (WE) nr 1081/2006:

a) 9a inwestycje w infrastruktur zdrowotn i spoeczn, ktre przyczyniaj si do

rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierwnoci w zakresie

stanu zdrowia, promowanie wczenia spoecznego poprzez lepszy dostp do usug

spoecznych, kulturalnych i rek