MIG 280 IGBT - MMA - 280.pdf  INSTRUKCJA OBSUGI INWERTOROWEGO P“AUTOMATU SPAWALNICZEGO...

download MIG 280 IGBT - MMA - 280.pdf  INSTRUKCJA OBSUGI INWERTOROWEGO P“AUTOMATU SPAWALNICZEGO MIG 280

of 16

 • date post

  03-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of MIG 280 IGBT - MMA - 280.pdf  INSTRUKCJA OBSUGI INWERTOROWEGO P“AUTOMATU SPAWALNICZEGO...

 • - 1 -

  INSTRUKCJA OBSUGI INWERTOROWEGO PAUTOMATU SPAWALNICZEGO

  MIG 280

  IGBT - MMA

 • - 2 -

  SPIS TRECI

  1.Uwagi oglne............................................................................................. 3

  2. Oglna charakterystyka............................................................................. 3

  3. Dane techniczne......................................................................................... 4

  4. Przygotowanie do pracy........................ ..................................................... 5

  4.1. Zakadanie przewodw spawalniczych................................................. 5

  4.2. Zakadanie drutu elektrodowego...................................................... 6

  4.3. Podczenie gazu ochronnego......................... 6

  5. Opis panelu ................................................................ 7

  6. Dobr parametrw spawania...... 9

  7. Konserwacja.................... 9

  8. Zakcenia w pracy spawarki................................ 9

  9. Wady spoin... 10

  10. Przygotowanie krawdzi w metodzie MIG/MAG.... 12

  11. Technologia spawania metod MIG/MAG... 13

  12. Zalecenia praktyczne przy spawaniu metod MIG/MAG....... 13

  13. Sposoby przenoszenia metalu w uku elektrycznym... 14

  14. Gazy ochronne................................. 15

  15. Bezpieczestwo uytkowania...................... 15

 • - 3 -

  1. UWAGI OGLNE

  Uruchomienia, instalacji i eksploatacji pautomatu spawalniczego MIG 280 IGBT - MMA mona dokona tylko po dokadnym zapoznaniu si z niniejsz instrukcj obsugi. Nieprzestrzeganie

  zalece zawartych w tej instrukcji moe doprowadzi do uszkodzenia samego urzdzenia oraz

  narazi uytkownika na powane obraenia ciaa a nawet mier. Nie mona dopuszcza dzieci w poblie miejsca pracy urzdzenia. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca nim podejm prac z

  urzdzeniem, powinny skonsultowa si ze swoim lekarzem. Obsuga serwisowa i naprawy urzdzenia mog

  by prowadzone przez wykwalifikowany personel z zachowaniem warunkw bezpieczestwa pracy obowizujcych dla urzdze elektrycznych.

  Przerbki we wasnym zakresie mog spowodowa zmian cech uytkowych urzdzenia lub pogorszenie

  parametrw spawalniczych. Wszelkie przerbki urzdzenia, we wasnym zakresie, powoduj nie tylko utrat gwarancji, ale mog by przyczyn pogorszenia si warunkw bezpieczestwa uytkowania i naraenia

  uytkownika na niebezpieczestwo poraenia prdem. Niewaciwe warunki pracy oraz niewaciwa obsuga

  mog spowodowa uszkodzenie urzdzenia i utrat gwarancji.

  Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/EC dotyczc Pozbywania si zuytego Sprztu

  Elektrycznego i Elektronicznego i jej wprowadzeniem w ycie zgodnie z midzynarodowym prawem,

  zuyty sprzt elektryczny musi by skadowany oddzielnie i specjalnie utylizowany. Jako waciciel

  urzdze powiniene otrzyma informacje o zatwierdzonym systemie skadowania od naszego

  lokalnego przedstawiciela. Nie wyrzuca osprztu elektrycznego razem z normalnymi odpadami!

  Stosujc te wytyczne bdziesz chroni rodowisko i zdrowie czowieka!

  2. OGLNA CHARAKTERYSTYKA

  MIG 280 IGBT - MMA jest pautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania stali niskowglowej,

  niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopw. Urzdzenie posiada moliwo

  spawania elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwane). MIG 280 IGBT - MMA znajduje

  zastosowanie w warsztatach lusarskich jak i w warsztatach naprawczych. Umoliwia spawanie stalowymi drutami spawalniczymi o rednicy 0,8 - 1,0 mm oraz elektrodami otulonymi o rednicy 1,6 3,25 mm. MIG

  280 IGBT - MMA przystosowany jest do zasilania z sieci jednofazowej 230V/50Hz i wyposaony w

  przecieniowy ukad zabezpieczenia termicznego, zapobiegajcy przed nadmiernym nagrzewaniem si.

  rdo prdu zostao zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniajcych minimum zakce

  elektromagnetycznych, mae straty mocy w ukadach podstawowych, umoliwiajce zwikszenie wydajnoci i niezawodnoci rda prdu. Bardzo wysoka wydajno, przekadajca si bezporednio na mniejsze zuycie

  energii oraz wysoka czstotliwo przeczania, zapewniaj byskawiczne dostosowanie prdu do zmian

  parametrw w czasie spawania.

 • - 4 -

  3. DANE TECHNICZNE

  TYP URZDZENIA MIG 280 IGBT - MMA

  Napicie zasilania 3x400V/50Hz

  Maksymalny pobr mocy

  MIG/MAG 8,8 kVA

  Maksymalny pobr mocy MMA

  9,2 kVA

  Zabezpieczenie zasilania /

  klasa 25 A / C

  Prd spawania MIG/MAG 50 280 A / 60%

  Prd spawania MMA 10 200 A / 60%

  Napicie spawania 15 29 V

  Prdko podawania drutu 2,5 16 m/min

  rednica drutu 0,8/1,0 mm

  rednica elektrod 1,6 4 mm

  Zabezpieczenie obudowy IP21S

  Chodzenie Wentylator

  Cykl pracy bazuje na procentowym podziale 10 minut na czas, w ktrym urzdzenie moe spawa na znamionowej wartoci prdu spawania, bez koniecznoci przerywania pracy. Cykl pracy 35% oznacza, e po

  3,5 minutach pracy urzdzenia, wymagana jest 6,5 minutowa przerwa w celu ostygnicia urzdzenia. Czas

  stygnicia urzdzenia moe czasem wynie nawet do 15 minut. Cykl pracy 100% oznacza, e pautomat moe pracowa w sposb cigy, bez przerw.

 • - 5 -

  4. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

  Aby przeduy ywotno i niezawodn prac urzdzenia, naley przestrzega kilku zasad: 1. Urzdzenie powinno by umieszczone w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie wystpuje

  swobodna cyrkulacja powietrza.

  2. Nie umieszcza urzdzenia na mokrym podou. 3. Uywa drutu o rednicy i ciarze szpuli zgodnej z umieszczon na tabelce. 4. Butl z gazem ochronnym ustawi na pce znajdujcej si z tyu pautomatu i zabezpieczy przy pomocy

  acucha przed moliwoci przewrcenia. 5. Sprawdzi stan techniczny urzdzenia oraz przewodw spawalniczych. 6. Usun wszelkie atwopalne materiay z obszaru spawania. 7. Do spawania uywa odpowiedniej odziey ochronnej: rkawice, fartuch, buty robocze, mask lub

  przybic.

  4.1. ZAKADANIE PRZEWODW SPAWALNICZYCH

  1. Przed podczeniem urzdzenia do sieci zasilajcej, naley upewni si czy wycznik gwny jest w pozycji wyczonej.

  2. Sprawdzi czy urzdzenie i instalacja jest uziemiona i zerowana a przewd masowy zakoczony zaciskiem kleszczowym lub rubowym.

  3. Drugi koniec przewodu masowego podczy w znajdujce si na przednim panelu urzdzenia gniazdo. 4. Przed zaoeniem przewodu spawalniczego upewni si czy zaoony jest odpowiedni pancerz prowadzcy

  do odpowiedniej rednicy i gatunku drutu elektrodowego. Dla uatwienia producenci pancerzy

  prowadzcych, znakuj je odpowiednimi kolorami. Drut elektrodowy o rednicy do 0,8 mm, posiada kolor

  niebieski. Odpowiednio drut elektrodowy o rednicy 1,0 1,2 mm, kolor czerwony. A drut elektrodowy o

  rednicy 1,6 mm, kolor ty. Do spawania stali stopowych i aluminium, stosujemy pancerze teflonowe.

  Do spawania stali niskowglowej, niskostopowej, miedzi, brzw itp., stosuje si pancerze ze spirali metalowej. Pamita naley o wyposaeniu uchwyt spawalniczy w kocwk prdow waciw do

  gatunku i rednicy drutu elektrodowego.

  5. Wtyk przewodu spawalniczego wprowadzi do gniazda znajdujcego si na przednim panelu urzdzenia, nastpnie dokrci za pomoc nakrtki.

 • - 6 -

  4.2. ZAKADANIE DRUTU ELEKTRODOWEGO

  1. Upewni si czy rolki zamontowane w zespole napdowym odpowiadaj rodzajowi i rednicy wprowadzonego drutu. W razie rnicy rowka rolki ze rednic drutu elektrodowego dopasowa rowek,

  poprzez odwrcenia rolki. Dla drutw stalowych naley uywa rolek z rowkami V, za dla drutw

  aluminiowych z rowkami U. 2. Naoy szpul z drutem elektrodowym na mechanizm mocowania szpuli, zwracajc uwag by kierunek

  odwijania drutu by zgodny z kierunkiem wejcia drutu do zespou napdowego.

  3. Zablokowa szpul przed spadniciem, dokrcajc nakrtk na korpusie szpuli. 4. Koniec drutu nawinitego na szpuli, naley wyprostowa lub odci zagity odcinek, nastpnie spiowa,

  tak eby nie by ostry ani tncy.

  5. Dla umoliwienia wprowadzenia drutu do podajnika, naley zwolni docisk rolek podajcych. 6. Koniec drutu wsun do prowadnicy znajdujcej si w tylniej czci podajnika i przeprowadzi go nad

  rolk napdow i wetkn do krca prowadzcego do uchwytu spawalniczego.

  7. Docisn drut w rowki roli napdowej poprzez dokrcenie rolk podajc. 8. Zdj dysz gazow i odkrci kocwk prdow. 9. Wczy urzdzenie, nastpnie pokrto regulacji posuwu drutu ustawi w pooeniu rodkowym. 10. Uchwyt rozwin tak aby by w prostej linii, nastpnie nacisn przycisk na uchwycie a do momentu

  pojawienia si drutu w wylocie (ok. 20 mm), zwolni przycisk.

  11. Nakrci kocwk prdow, zaoy dysz gazow. 12. Wyregulowa si docisku poprzez obrt pokrta, w prawo zwiksza si docisku, w lewo zmniejsza

  si docisku. Zbyt maa sia docisku, powodowa bdzie lizganie si rolki napdowej. Zbyt dua sia

  docisku, powoduje zwikszenie oporu podawania i odksztacanie drutu co w efekcie moe powodowa jego skrawanie.

  4.3. PODCZENIE GAZU OCHRONNEGO

  1. Butl z odpowiednim gazem ochronnym naley ustawi na pce pautomatu i zabezpieczy j przed przewrceniem si, mocujc j do wspornika przy pomocy acucha.

  2. Zdj zabezpieczajcy j kopak i na moment odkrci zawr butli w celu usunicia ewentualnych zanieczyszcze.

  3. Zamontowa reduktor tak aby manometry byy w pozycji pionowej. 4. Poczy pautomat z butl wem. 5. Odkrci zawr reduktora tylko przed przystpieniem do spawania. Po zakoczeniu spawania, zawr butli

  naley zakrci.

 • - 7 -

  5. OPIS PANELU

  1. Lampka sygnalizujca zaczenie urzdzenia. 2. Lampka sygnalizujca zadziaanie zabezpieczenia termicznego. 3. Wywietlac