METODY A EFEKTY KSZTAŁCENIA

download METODY A EFEKTY KSZTAŁCENIA

of 25

 • date post

  06-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  0

Embed Size (px)

description

METODY A EFEKTY KSZTAŁCENIA. SPOTKANIE INFORMACYJNE W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ 13.11.2013R. CELE SPOTKANIA. 1. UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWANIA METOD PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of METODY A EFEKTY KSZTAŁCENIA

Prezentacja programu PowerPoint

SPOTKANIE INFORMACYJNE W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ13.11.2013R.METODY A EFEKTY KSZTACENIACELE SPOTKANIA1.UMIEJTNO DOSTOSOWANIA METOD PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAOONYCH EFEKTW KSZTACENIA2.UJEDNOLICENIE OPISU MODUW PRZEDMIOTW (SYLABUSY I KARTY PRZEDMIOTW) NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONEGO WYKAZU FORM I METOD PRACY3.ZACHTA DO BOGACENIA WARSZTATU DYDAKTYCZNEGO (WSKAZANIE METOD PRACY, KTRE EFEKTYWNIE MONA STOSOWA W NIEWIELKICH GRUPACH STUDENCKICH)

ZAOENIE

SYLABUSY I KARTY PRZEDMIOTW TO RODZAJ DOKUMENTACJI, NA PODSTAWIE KTREJ OCENIA SI POZIOM PROWADZONYCH ZAJ, A SZERZEJ JAKO KSZTACENIA W INSTYTUCIE, WYDZIALE, PODLEGAJ ONE SZCZEGWEJ ANALIZIEMETODY KSZTACENIA WYLICZAMY W SYLABUSIE W TABELI INFORMACJE DODATKOWE, WYSTPUJ TAM JAKO SPOSOBY PROWADZENIA ZAJ

WIZANIE EFEKTU KSZTACENIA Z METODTRZY CYTATY Z SYLABUSWZaplanowany efekt jest niewykonalny w czasie zaj o charakterze wicze lub konwersatoriw, jego osignicie jest moliwe jedynie na poziomie praktyk zawodowych.Efekt ksztaceniaWyliczony sposb prowadzenia zaj Proponowany sposbStudent potrafi pracowa w zespole diagnostycznym; korzysta z wiedzy i dowiadczenia innych specjalistw.dyskusjanp. projekt, analiza diagnostyczna, analiza zaj, wywiadEfekt w postaci umiejtnoci praktycznych zamierzamy osign poprzez zastosowanie wykadu.Efekt ksztaceniaWyliczony sposb prowadzenia zajProponowany sposbStudent potrafi zastosowa zdobyt wiedz do interpretacji.wykadnp. analiza dokumentacyjna, redagowanie pracy pisemnej (referat, esej, impresja, eksplikacja, recenzja)Efekt ksztacenia wymaga stosowania bardziej zrnicowanych sposobw prowadzenia zaj ni te wyliczone w sylabusie.Efekt ksztaceniaWyliczony sposb prowadzenia zajProponowany sposbStudent potrafi dostrzec zwizki literatury, kultury i sztuki wybranej epoki z literatur, kultur i sztuk powszechn.dyskusja, elementy wykadumetody pokazowe i analityczneUJEDNOLICENIE OPISU METOD KSZTACENIADIAGNOZA I PROPOZYCJATYPOWE BDY W ZAKRESIE STOSOWANEJ TERMINOLOGIIOpisujc metody posugujemy si nazw formuy przedmiotu (rodzaj zaj dydaktycznych):

wykad, wiczenia, laboratorium, seminarium, konwersatorium, praktyki, zajcia terenoweOpisujc metody poprzestajemy na wyliczeniu formy pracy:

praca samodzielna (indywidualna), praca zespoowa pod kierunkiem nauczyciela, praca w podgrupach, praca poza godzinami kontaktowymi, konsultacje, praca z wykorzystaniem kontaktu elektronicznego (e-learning)PROPOZYCJA UJEDNOLICENIA OPISU METOD KSZTACENIA Z UWZGLDNIENIEM TERMINOLOGII WINCENTEGO OKONIAmetody podajcewykad informacyjny, pogadanka, prelekcja, odczyt;metody problemowewykad konwersatoryjny, wykad interakcyjny (zakadajcy zapoznanie si z problemem i zastanowienie si nad nim przed wykadem),klasyczna metoda problemowa (analiza dokumentacyjna lub eksplikacja),przekad intersemiotyczny,metody aktywizujce: drzewo decyzyjne, symulacje, analiza SWOT, metoda Edwarda de Bono, studium przypadku, metaplan; dyskusja (debata, burza mzgw, dyskusja panelowa, niena kula);metody eksponujcepokaz obrazu, filmu, sztuki teatralnej, prezentacja audialna, prezentacja multimedialna;metody praktycznez uyciem komputera, redakcyjne, projekt, portfolio

W stron efektywnoci ksztaceniaOd stoka Edgara Dale`a (1961) do zmiany strategii nauczania (Jerome Bruner Kultura edukacji (1996, wydanie polskie 2006)uczenie si przez dziaanie (symulacj)

zmiana nastawienia z czego nauczyciel uczy na czego student nauczy si

problem staje si rodkiem do rozwoju umiejtnoci

WYBRANE METODY PROBLEMOWE I PRAKTYCZNEW poszukiwaniu trafnych przykadw.Burza mzgw Rodzaj przygotowania do zrozumienia problemu. W odpowiedzi na postawiony problem studenci podaj swoje pomysy, kady ma prawo poda swoje rozwizanie. Praca odbywa si w dwch fazach: zielonego wiata, podczas ktrej zapisujemy wszystkie pomysy; czerwonego wiata, podczas ktrej dochodzi do selekcji pomysw, ich hierarchizacji.

niena kula (dyskusja piramidowa) Metoda czsto wykorzystywana do definiowania poj. Umoliwia sprecyzowanie i zaprezentowanie wasnego zdania (definicji, stanowiska), poznanie zdania innych, daje moliwo przedyskutowania danego pojcia, ucilenia jego rozumienia, prowadzi do negocjowania zapisu.

Drzewo decyzyjne Richarda C. Remy`ego i Rogera La RausaTo graficzny zapis procesu podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. Metoda suy analizie i penemu zrozumieniu motyww, pomaga przybliy kontrowersyjne postaci, umoliwia podsumowanie wiadomoci w atrakcyjnej formie.

Metoda szeciu mylcych kapeluszy Edwarda de BonoMetoda, dziki ktrej mona uporzdkowa proces mylenia. Pozwala unikn chaotycznej dyskusji i schematycznego sporu na argumenty. Kapelusz mylowy peni rol rekwizytu o charakterze porzdkujcym, mona go zastpi innym wyrnikiem graficznym. Uycie kapelusza oznacza rozwaenie wybranego punktu widzenia, niekoniecznie zgodnego z wasnymi pogldami, chodzi o przejcie okrelonej roli mylowej i stworzenie mentalnej mapy sytuacji.

Analiza SWOT (Strenghts mocne strony; Weaknnesses sabe strony; Opportunites szanse; Threats zagroenia)Metoda polegajca na zespoowej analizie i ocenie okrelonego problemu lub wydarzenia.

Metoda symulacyjnaMetoda polegajca na naladowaniu rzeczywistoci; odgrywaniu rl, zgodnie z ich realizacj w prawdziwym wiecie (student w roli wykadowcy, nauczyciela szkolnego, bohatera literackiego, dziennikarza). Suy do wiczenia reakcji, ksztatuje empati, prowadzi do prac redakcyjnych.

Studium przypadkuMetoda zapoyczona z psychologii, opiera si na wnikliwej analizie zaprezentowanej sytuacji problemowej, krytycznej analizie informacji, prowadzi do sformuowania opinii i wnioskw, a nastpnie dyskusji (ktre z moliwych rozwiza zaprezentowanej sytuacji jest najlepsze?). Metoda dobrze zrealizowana uczy, e nigdy nie ma jednego dobrego rozwizania, a pochopnie wydane sdy mog by szkodliwe i kompromitujce.Moe by metod wiczenia badawczego w czasie praktyk zawodowych.

Materiaem do studium przypadku moe by tekst, ale rwnie film, nagranie dwikowe, mapy, schematy.

Analiza dotyczy moe np. tendencyjnoci i manipulacji informacj w artykuach prasowych, roli pisarza w okrelonej sytuacji politycznejMapa mentalnaMetoda wizualnego opracowania problemu z wykorzystaniem rysunkw, obrazw, symboli i hase. Zgodnie z tez grafizmu, przypisywan B. Latourowi, wykresy i grafy s niezwykle kluczowe dla powstania i rozwoju nauki.

Metoda projektu Metoda integrujca wiedz z rnych dziedzin, ksztatujca kompetencje spoeczne. Zakadamy samodzieln prac studentw prowadzc do realizacji okrelonego przedsiwzicia, w oparciu o przyjte wczeniej zaoenia. Etapy postpowania:podanie tematu projektupodzia na grupy zadanioweprzygotowanie szczegowej instrukcji dla kadej grupyzbieranie i opracowywanie materiaw przez studentw (nauczyciel peni rol konsultanta)prezentacja i ocena.

projekty badawcze zbieranie i systematyzowanie wiedzy na okrelony temat, propozycja nowych rozwiza, np. Wok interpretacji

projekty praktyczne opracowanie rozwizania problemw wanych dla spoecznoci uniwersyteckiej, np. Funkcjonowanie klas patronackich

Portfolio (e-portfolio learning)Metoda dokumentowania dokona, wnikania w dan tematyk lub dziedzin.

Rozwija mylenie krytyczne, samowiadomo oraz umiejtnoci analityczne (co w danej sytuacji uczenia si zadziaao, a co mogoby by zrobione inaczej).

Metoda prowadzi do wypracowania postawy uczenia si przez cae ycie.

Pozwala integrowa elementy nauki w trakcie studiw, scali praktyki zawodowe, zainteresowania pozauniwersyteckie i zdobywan wiedz w jedno dowiadczenie uczenia si.autorefleksja po praktykach zawodowychplan rozwoju osobistego w ramach seminarium

Przykad platformy elektronicznej do tworzenia portfolio mona znale na stronie Uniwersytetu Newcastle (http://www.eportfolios.ac.uk/).BIBLIOGRAFIATony Buzan, Mapy twoich myli, oprac. Dariusz Rossowski na podstawie przek. Moniki Stefaniak, d 1999.Edward De Bono, Sze kapeluszy, czyli sze sposobw mylenia, prze. Monika Patterson, Warszawa 1996.Wincenty Oko, Nowy sownik pedagogiczny, wyd. 10 uzup. i popr., Warszawa 2007.Aleksander Wit Labuda, Wprowadzenie, w: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, cz. I, pod red. W. Dynaka, A. W. Labudy, Warszawa 1991.Danuta Bernacka, Od sowa do dziaania. Przegld wspczesnych metod ksztacenia, Warszawa 2001.Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Wok dydaktyki akademickiej, w: Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne z dydaktyki szkolnej i akademickiej, Pozna 2013.

Zaproszenie do dyskusji i wymiany dowiadcze

ANETA GRODECKA anetgrodecka@wp.plZAKAD DYDAKTYKI LITERATURY I JZYKA POLSKIEGO