Mandarine 2010 09-09

of 33 /33
Łańcuch krytyczny we wdrożeniu sytemu IT MAREK KOWALCZYK czwartek, 9 września 2010

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Mandarine 2010 09-09

Page 1: Mandarine 2010 09-09

Łańcuch krytyczny we wdrożeniu sytemu IT

MAREK KOWALCZYK

czwartek, 9 września 2010

Page 2: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

88%

Standish Group, Chaos Report

projektów przekracza terminy, budżet lub jedno i drugie

czwartek, 9 września 2010

Page 3: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

189%

Standish Group, Chaos Report

przeciętne przekroczenie pierwotnych kosztów

czwartek, 9 września 2010

Page 4: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

222%

Standish Group, Chaos Report

przeciętne przekroczenie pierwotnego czasu realizacji

czwartek, 9 września 2010

Page 5: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

$250 mld

Standish Group, Chaos Report

wartość projektów IT objętych badaniem Standish Group

czwartek, 9 września 2010

Page 6: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DLACZEGO PROJEKTY SIĘ OPÓŹNIAJĄ?

czwartek, 9 września 2010

Page 7: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

czwartek, 9 września 2010

Page 8: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CRITICAL CHAIN

czwartek, 9 września 2010

Page 9: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oszczędność

czwartek, 9 września 2010

Page 10: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ObserwujPlanuj

Działaj

czwartek, 9 września 2010

Page 11: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ObserwujPlanuj

Działaj

czwartek, 9 września 2010

Page 12: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ObserwujPlanuj

Działaj

czwartek, 9 września 2010

Page 13: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ObserwujPlanuj

Działaj

czwartek, 9 września 2010

Page 14: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ObserwujPlanuj

Działaj

czwartek, 9 września 2010

Page 15: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ObserwujPlanuj

Działaj

czwartek, 9 września 2010

Page 16: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

J

Ukończenie najdłuższego łańcucha

Zużycie bufora

projektu

czwartek, 9 września 2010

Page 17: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ILE DNI POZOSTAŁO DO ZAKOŃCZENIA TEGO

ZADANIA?

czwartek, 9 września 2010

Page 18: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

http://mintbooks.pl

czwartek, 9 września 2010

Page 19: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w 6 spółkach giełdowej grupy kapitałowej

czwartek, 9 września 2010

Page 20: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Analiza wymagań przeciągnęła się dwukrotnie

czwartek, 9 września 2010

Page 21: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zdefiniowanie celów projektuBudowa sieci zależności

Codzienne raportowanie postępu prac

czwartek, 9 września 2010

Page 22: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

STWORZYLIŚMY WZORCOWĄ SIEĆ PROJEKTU

czwartek, 9 września 2010

Page 23: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 × 2 × 57

czwartek, 9 września 2010

Page 24: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

URUCHOMILIŚMY CODZIENNE RAPORTOWANIE

czwartek, 9 września 2010

Page 25: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

!"#$%&'(!"#)"%**(+%,#"' -./.0/.--1

!"#$%&'(234% 56777(487993(:;<'898=#/2%#>8*8#=

!"#$%&'(5#?%

55@'3"'(A(!BC=? -./-1/.--1D"#4 -E/F./.--1G# E.HI

!"#$%&'(JK=%"

!"#$%&'(L%3?%"

@8'%

@&M%?;<%?(D8=8*M -E/F./.--1

B;NN%"(@'3';* +%?

5#=*;48=)(G3*9 H3=%(6(3"9;*6O(6%P"3=%(QK(,"6%K8?683=O4(N#"43&8%R

B;NN%"(234%

B;NN%"(S=N#"43'8#=

!"#$%&'(P;NN%"

I*%?

TU0 A-U0

+HI HI

T F-TUF

V

5M38=(S=N#"43'8#= !3*'

FE FF

+HI B3*%(HI

.W .FUW

V

czwartek, 9 września 2010

Page 26: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

!"#$%&'(!"#)"%**(+%,#"' -./.-/.--0

!"#$%&'(123% 1%4(!"#$%&'

!"#$%&'(5#6%

557'2"'(8(!9:;6 -./<</.--0="#3 -./../.--0># <.?@

!"#$%&'(A4;%"

!"#$%&'(B%26%"

7C'%

7&D%6EF%6(=C;C*D -./../.--0

9EGG%"(7'2'E* +%6

5#;*E3C;)(>2*H 7I*'%3(,"JI)#'#42;I(6#(#6KC#"E(LKMM6I(E*E;CM'%N(E42)C(6#(C

9EGG%"(123%

9EGG%"(O;G#"32'C#;

!"#$%&'(KEGG%"

@*%6

PQR -

+?@ ?@

PQR <--

S

5D2C;(O;G#"32'C#; !2*'

<R .

+?@ 92*%(?@

<T TTQU

S

czwartek, 9 września 2010

Page 27: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

!"#$%&'(!"#)"%**(+%,#"' -./00/0--1

!"#$%&'(234% 56"#7%89%(&:77&9(;497<<9%$;(=>=?(@(!3*&3A

!"#$%&'(B#6%

BBC'3"'(D(!E>86 -F/-G/0--1H"#4 -I/-J/0--1=# K1LM

!"#$%&'([email protected]%"

!"#$%&'(O%36%"

C9'%

C&P%6QA%6(H989*P -G/0K/0--1

EQRR%"(C'3'Q* +%6

B#8*Q498)(=3*< L38%(@('3S%A9(Q:Q,%789#8%

EQRR%"(234%

EQRR%"(T8R#"43'9#8

!"#$%&'(SQRR%"

M*%6

JK 0

+LM LM

0- 1-

U

BP398(T8R#"43'9#8 !3*'

I0 0I

+LM E3*%(LM

KK FJVI

U

czwartek, 9 września 2010

Page 28: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

!"#$%&'(!"#)"%**(+%,#"' -./00/0--1

!"#$%&'(234% 56"#7%89%(&:77&9(;497<<9%$;(=>=?(@(2%#A9*9#8

!"#$%&'(B#6%

BBC'3"'(D(!E>86 -F/-1/0--1G"#4 -H/01/0--1=# I0JK

!"#$%&'([email protected]%"

!"#$%&'(M%36%"

C9'%

C&N%6OP%6(G989*N -H/0I/0--1

EOQQ%"(C'3'O* +%6

B#8*O498)(=3*< +3,#"'R()"O,#@%(6#*'#*#@38%(6#(@R4#)#@(2%#A9*9#8

EOQQ%"(234%

EOQQ%"(S8Q#"43'9#8

!"#$%&'(TOQQ%"

K*%6

UI -VH

+JK JK

UIVH 1WVF

X

BN398(S8Q#"43'9#8 !3*'

.Y U1

+JK E3*%(JK

YH .IVY

X

czwartek, 9 września 2010

Page 29: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UDAŁO SIĘ NIE UDAŁO SIĘ

Opracować (w miarę dobre) sieci projektów

Skłonić wszystkich spółek do wejścia w system

Spowodować (w miarę regularne) raportowanie po stronie klienta

Wyeliminować nieufności po stronie PM dostawcy

Uzyskać obraz (prawdziwej) mizerii sytuacji

Skończyć projektu na czas…

czwartek, 9 września 2010

Page 30: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ŁAŃCUCH KRYTYCZNY NIE DZIAŁA

…o ile nikomu nie zależy na terminowości projektu

czwartek, 9 września 2010

Page 31: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE LUDZIE AKCEPTUJĄ PILNOŚĆ

PROJEKTU

Policz i zakomunikuj koszt

opóźnienia

czwartek, 9 września 2010

Page 32: Mandarine 2010 09-09

© 2010 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PODPISZ Z DOSTAWCAMI UMOWY WIN-WIN

Zmiana w trakcie projektu jest niemożliwa

czwartek, 9 września 2010

Page 33: Mandarine 2010 09-09

Marek KowalczykManaging Partner / Prezes Zarz!du

(+48) 22 [email protected]

MANDARINE Sp. z o.o.ul. Bonifraterska 1700-203 Warszawawww.mandarine.pl

http://marek-kowalczyk.pl

czwartek, 9 września 2010