LUG S.A. - wyniki za 4Q'2013

download LUG S.A. - wyniki za 4Q'2013

of 24

Embed Size (px)

description

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2013 - prezentacja inwestorska

Transcript of LUG S.A. - wyniki za 4Q'2013

 • 1. Grupa Kapitaowa LUG S.A. Wyniki finansowe za 4Q2013
 • 2. Wprowadzenie Wyniki finansowe za 3Q2013 Sytuacja makroekonomiczna AGENDA Informacje dodatkowe Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 3. LUG S.A. to jeden z najwikszych producentw opraw owietleniowych w Polsce. Model biznesowy Grupy Kapitaowej LUG SA opiera si na projektowaniu, produkcji i sprzeday opraw owietleniowych oraz dostarczaniu energooszczdnych projektw owietleniowych. Grupa Kapitaowa LUG S.A. Obejrzyj film korporacyjny i dowiedz si wicej Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 4. Dowiadczone siy sprzeday docieraj i obsuguj Klientw na ponad 50 rynkach wiata, a firma ma swoje oddziay w Polsce, w Niemczech, na Ukrainie, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Brazylii. DZIAAMY GLOBALNIE: Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 5. ZARZD LUG S.A. Ryszard Wtorkowski Prezes Zarzdu Mariusz Ejsmont Wice-Prezes Zarzdu Magorzata Konys Czonek Zarzdu Bycie preferowanym dostawc profesjonalnych produktw owietleniowych poprzez oferowanie Klientom kompleksowych, energooszczdnych i atrakcyjnych wizualnie rozwizao kreujcych lepsze otoczenie do pracy i ycia. RADA NADZORCZA LUG S.A. Iwona Wtorkowska Przewodniczca RN Renata Baczaoska Czonek RN Zygmunt Dwik Czonek RN Eryk Wtorkowski Czonek RN Szymon Zioo Czonek RN PRACUJEMY BY WYPENID MISJ LUG: Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 6. Wprowadzenie Sytuacja makroekonomiczna Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013 Wyniki finansowe za 3Q2013 Informacje dodatkowe
 • 7. Wykres PKB wg. prognoz IBnGR Wykres Inwestycje budowlane wg. Deloitte Rynek owietlenia uzaleniony jest od koniunktury gospodarczej, a w szczeglnoci od sytuacji w budownictwie. PKB 2013: +1,6% PKB 2014: +2,8% 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P Polska 4,9 2,2 9,5 -1,2 -5,6 -3,7 UE -9,9 -3,2 -0,2 -2,8 -2,2 1,4 Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013 Tempo wzrostu produktu krajowego w ostatnich trzech miesicach 2013 roku przyspieszyo i zgodnie z szacunkami IBnGR wzroso o 2,7 proc. wzgldem analogicznego okresu przed rokiem. Wedug danych Gwnego Urzdu Statystycznego, w caym 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego wynioso 1,6 proc. i byo to najnisze tempo wzrostu gospodarczego od czterech lat. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2014 roku wyniesie w Polsce 2,8 proc., co oznacza, e bdzie ono wyranie wysze ni w roku ubiegym. W latach 2009-2012 poziom inwestycji budowlanych w Unii Europejskiej zmniejszy si odpowiednio o 9,9 proc., 3,2 proc., 0,2 proc. oraz 2,8 proc. Wedug szacunkw z raportu firmy Deloitte w 2013 roku poziom inwestycji w UE zmniejszy si o 2,2 proc., a w Polsce spadek wyniesie 5,6 proc. Ponadto, wedug prognoz w 2014 roku poziom inwestycji w Polsce nadal bdzie ujemny, wzrosty spodziewane s natomiast w UE w 2014 r. (o 1,4 proc.).
 • 8. Wykres Produkcja budowlano - montaowa Przy wysokiej bazie statystycznej z pierwszego procza 2012 r. oraz spodziewanej jedynie nieznacznej poprawie w sektorze w ostatnim kwartale 2013 roku, produkcja budowlano-montaowa spada w 2013 r. o 12,0%. dane Ministerstwa Gospodarki Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013 Wedug wstpnych danych produkcja budowlano- montaowa bya w grudniu 2013 r. wysza o 5,8% ni przed rokiem (kiedy notowano spadek o 24,9%) i o 21,5% w porwnaniu z listopadem 2013 r. Po wyeliminowaniu wpywu czynnikw o charakterze sezonowym produkcja budowlano - montaowa uksztatowaa si na poziomie o0,4% wyszym ni w grudniu 2012 r. i o 4,1% niszym w porwnaniu z listopadem 2013 r. W okresie styczeo - grudzieo 2013 r. produkcja budowlano montaowa bya o 12,0% nisza ni w analogicznym okresie 2012 r.
 • 9. Wykres Oglny klimat koniunktury w budownictwie W grudniu oglny klimat koniunktury w budownictwie ksztatuje si na poziomie minus 27 (w listopadzie minus 22). Popraw koniunktury sygnalizuje 7% przedsibiorstw, a jej pogorszenie 34% (przed miesicem odpowiednio 9% i 31%). Pozostae przedsibiorstwa uznaj, e ich sytuacja nie ulega zmianie. Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 10. Wyniki finansowe za 2Q2013 Sytuacja makroekonomiczna Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013 Wprowadzenie Informacje dodatkowe
 • 11. OTOCZENIE BRANOWE: Wykres Zmiana prognoz PKB (prognozy sporzdzone w marcu 2011 versus marzec 2012) W cigu roku globalne prognozy PKB pogorszyy si o 2, a w przypadku Europy nawet o 3%. Wykres Korelacja pomidzy globalnym PKB a globalnym rynkiem owietleniowym Rynek owietleniowy oraz rynek systemw sterowania owietleniem jest napdzany gwnie przez nowe instalacje, ktre s bezporednio poczone z aktywnoci inwestycyjn. Ta za jest wprost skorelowana z przyrostem PKB. Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 12. Wykres Przychody ze sprzeday Dane makroekonomiczne wskazuj na popraw koniunktury gospodarczej w III i IV kwartale 2013 roku, jednake tempo i zakres tych zmian s sabsze od oczekiwao ekonomistw formuowanych na pocztku roku. Dodatkowo zmiany te wci sabo stymuluj bran owietleniow, utrzymujc warunki funkcjonowania firm z brany profesjonalnej techniki wietlnej na niezadowalajcym poziomie. W ujciu narastajcym, Grupa Kapitaowa LUG S.A. w okresie 01.01.2013 31.12.2013 roku wypracowaa 102 758,49 tys. z, w stosunku do 101 964,93 tys. z w analogicznym okresie 2012 roku. Wynik ten by wyszy ni przed rokiem o 0,78 proc. WYPRACOWALIMY 103 MLN PLN PRZYCHODW*: Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013 * Wyniki niezaudytowane przez biegego rewidenta
 • 13. Tabela Dynamika przychodw w ujciu geograficznym porwnanie kwartaw lat 2013, 2012 i 2011 Dodatnia dynamika eksportu oznacza sidmy kwarta z rzdu rozwoju sprzeday zagranicznej. Jednoczenie spadkom na poziomie -5,67 proc. podlegaa sprzeda w kraju. cznie w IV kwartale 2013 roku dynamika przychodw ze sprzeday wyniosa -2,13 proc. r/r. Wykres Geograficzna struktura sprzeday po czterech kwartaach 2013 roku Grupa Kapitaowa LUG S.A. zrealizowaa w IV kwartale 2013 roku przychody ze sprzeday na poziomie 30 846,51 tys. z. EXPORT PONOWNIE ZDOMINOWA WYNIKI: Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 14. Wykres Dynamika EBIT w okresie 1-4Q 2013 roku porwnanie lat 2012 i 2013 Zysk z dziaalnoci operacyjnej po czterech kwartaach 2013 roku wynis 2 611,35 tys. z co oznacza spadek o 9,76 proc. w stosunku do 2 893,69 tys. z w analogicznym okresie przed rokiem. Wykres Dynamika EBITDA w okresie 1-4Q 2013 roku porwnanie lat 2012 i 2013 EBITDA wynis po czterech kwartaach 2013 roku 5 757,58 tys. z w stosunku do 6 168,85 tys. z rok wczeniej, co oznacza ujemn dynamik -6,67 proc. r/r. SABSZA ZYSKOWNOD: Wykres Dynamika zysku netto w okresie 1-4Q 2013 roku porwnanie lat 2012 i 2013 Zysk netto wynis po czterech kwartaach 2013 roku 1 511,71 tys. z w stosunku do 3 047,92 tys. z rok wczeniej, co oznacza ujemn dynamik -50,40 proc. r/r. Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 15. PORWNUJEMY HISTORYCZNE DANE: Tabela Przychody ze sprzeday, EBIT, EBITDA i zysk netto w ujciu kwartalnym w latach 2010 - 2013 Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 16. Tabela Poziom realizacji prognozy skonsolidowanych wynikw Grupy Kapitaowej LUG S.A. za 2013 rok POZIOM REALIZACJI PROGNOZY : W wietle niezaudytowanych wynikw zaprezentowanych w niniejszym Raporcie Grupy Kapitaowej LUG S.A. za IV kwarta 2013 roku, Zarzd Emitenta ocenia, e skorygowane prognozy wynikw finansowych za okres 01.01.2013 31.12.2013 roku zostay zrealizowane zgodnie z przyjtymi w korekcie zaoeniami. Dowiedz si wicej: Raport Grupy Kapitaowej LUG S.A. za IV kwarta 2013 roku Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013
 • 17. Wyniki finansowe za 2Q2013 Informacje dodatkowe Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 4Q2013 Sytua