Kultura Bezpiecze„stwa. Nauka – Praktyka –...

download Kultura Bezpiecze„stwa. Nauka – Praktyka – Refleksjekultura- .rozumianego bezpiecze„stwa, z

of 112

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kultura Bezpiecze„stwa. Nauka – Praktyka –...

Wysza Szkoa Bezpieczestwa

Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

KULTURA BEZPIECZESTWA

NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE

Pod redakcj

Wojciecha Hrynickiego

Juliusza Piwowarskiego

Nr 12

listopad - grudzie 2012

Redaktorzy tomu Wojciech Hrynicki, PhD.

Juliusz Piwowarski, PhD.

Rada Naukowa

tefan Koan, PhD.; Assist. Prof. Mojmir Mamojka, PhD.; Prof.

Jerzy Ochmann, PhD.; Juliusz Piwowarski, PhD.; Karel Schelle,

PhD., CSc

Recenzenci

Assoc. Prof. Tadeusz Ambroy, PhD.; Wojciech Czajkowski, PhD.;

Robert Czcik, PhD.; Janusz Gierszewski, PhD.; Assoc. Prof.

Krzysztof Kaganek, PhD.; Robert Socha, PhD.; Bartosz Soliski,

PhD.; Prof. Bernard Winiewski, PhD.; Vasyl Zaplatynsky, Doc.

PhD.; Prof. Janina Ziba-Palus, PhD.

Redaktorzy jzykowi

Elbieta Pietras

Opracowanie redakcyjne, skad i korekta:

Radosawa Rodasik

Copyright by Wysza Szkoa Bezpieczestwa Publicznego

i Indywidualnego Apeiron w Krakowie, grudzie 2012

Kultura bezpieczestwa. Nauka Praktyka Refleksje powstaje

przy wsppracy: Katedry Filozofii i Teorii Bezpieczestwa oraz K

Naukowych WSBPiI Apeiron w Krakowie

ISSN 2299-4033

Wysza Szkoa Bezpieczestwa

Publicznego i Indywidualnego

Apeiron w Krakowie

ul. Krupnicza 3

31123 Krakw

Tel. (12) 422 30 68;Fax. (12) 421 67 25

e-mail: science@apeiron.edu.pl; www.apeiron-wydawnictwo.pl

mailto:science@apeiron.edu.plhttp://www.apeiron-wydawnictwo.pl/

Kultura Bezpieczestwa. Nauka Praktyka Refleksje

1 grudnia 2012

2

Spis treci

OD REDAKCJI ................................................................................. 3

Juliusz Piwowarski KULTURA BEZPIECZESTWA I JEJ

TRZY WYMIARY ........................................................................... 6

tefan Koan - THE AGENT IN THE SLOVAK CRIMINAL LAW

......................................................................................................... 16

Andrzej Zachuta - WYBRANE ZAGADNIENIA

Z KRYMINALISTYKI. LADY ROLINNYCH PYKW I

ZARODNIKW ............................................................................. 28

Pawe Pajorski -KLAMKA BODYGUARDA ............................ 51

Andrzej Czop - SYSTEM BEZPIECZESTWA PUBLICZNEGO

W POLSCE ..................................................................................... 71

STREFA STUDENTA .................................................................... 89

Szymon Surma - PSY OBRONNE. CHARAKTERYSTYKA

I WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE ................................... 89

Kultura Bezpieczestwa. Nauka Praktyka Refleksje

1 grudnia 2012

3

OD REDAKCJI

INSTRUKCJA DLA AUTORW

1. Redakcja przyjmuje teksty o objtoci powyej 6 stron

znormalizowanego maszynopisu. Artykuy prosimy przesya

poczt elektroniczn na adres: science@apeiron.edu.pl.

2. Jzyk artykuu: polski, sowacki lub inny jzyk kongresowy

(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpaski). Autor chccy

opublikowa artyku w innym jzyku ni wymienione wyej

powinien najpierw skontaktowa si z Redakcj.

3. Artykuy powinny mie streszczenie abstrakty (do 100 sw)

oraz sowa kluczowe (35) w jzyku oryginalnym oraz jzyku

angielskim. Tumaczeniu podlega rwnie tytu artykuu.

4. Pod kadym artykuem powinna znale si krtka notka

biograficzna autora (imi, nazwisko, tytu naukowy lub zawodowy,

piastowane stanowiska, dane kontaktowe).

5. Tekst: edytor Word; font Times New Roman 12 pkt; interlinia 1,5

wiersza; marginesy standardowe (2,5 cm).

6. Na kocu artykuu powinna znajdowa si pena bibliografia

alfabetyczna. Pozycje w bibliografii powinny by tosame ze

Kultura Bezpieczestwa. Nauka Praktyka Refleksje

1 grudnia 2012

4

rdami znajdujcymi si w przypisach. Wzr zapisu

bibliograficznego: nazwisko autora, inicja imienia autora, tytu

kursyw, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania (przykad:

Rosa R., Filozofia bezpieczestwa, Bellona, Warszawa 1995.).

Tytuy czasopism powinno si pisa w cudzysowie, nastpnie rok

wydania i numer wydania (przykad: Koziej S., Bezpieczestwo

i obronno Unii Europejskiej, Myl Wojskowa, 2005, nr 1.).

7. W tekcie odmiana przypisw dolnych wedug wzoru (Times

New Roman, 10 pkt):

1. R. Rosa, Filozofia bezpieczestwa, Bellona, Warszawa 1995, s. 25.

2. M. Kudelska, Filozofia Indii kilka uwag wstpnych, [w:] Filozofia Wschodu, t. I, B. Szymaska (red.), Uniwersytet

Jagielloski, Krakw 2001, s. 25.

3. S. Koziej, Bezpieczestwo i obronno Unii Europejskiej, Myl Wojskowa, 2005, nr 1, s. 2538.

4. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Obrony Narodowej RP, http://www.mon.gov.pl (15.09.2011).

5. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004

r. Nr 241, poz. 2416 z pn. zm.).

8. Cytowane teksty powinno umieszcza si w cudzysowie. W przypadku cytatw zagniedonych (tzw. cytatw w cytacie),

naley stosowa cudzysowy niemieckie (przykad: Powiedzia:

Idcie!, wic poszli).

9. Zdjcia i wykresy: rozdzielczo 600 dpi.; dodatkow kopi

wystpujcych w artykule zdj, wykresw, tabel i in. naley

dostarczy w odrbnym pliku.

Kultura Bezpieczestwa. Nauka Praktyka Refleksje

1 grudnia 2012

5

10. Redakcja zastrzega sobie moliwo dokonywania skrtw

i zmian oraz poprawek stylistycznych, jzykowych

i interpunkcyjnych w tekstach przeznaczonych do publikacji.

Materiaw niezamwionych nie zwraca.

11. Honorariw dla autorw prac i recenzentw nie przewiduje si.

Jednoczenie obecnie autorzy zwolnieni s z opaty publikacyjnej.

12. Autorskie prawa majtkowe oraz prawa wydawnicze po

opublikowaniu artykuu przechodz na Apeiron WSBPI

Wydawnictwo. Dodatkowo kady Autor zobowizany jest

dostarczy do Redakcji (ul. Krupnicza 3, 31-123 Krakw)

podpisane owiadczenie autora o oryginalnoci pracy i przeniesieniu

autorskich praw majtkowych

Zapraszamy do wsppracy.

Kultura Bezpieczestwa. Nauka Praktyka Refleksje

1 grudnia 2012

6

Juliusz Piwowarski KULTURA BEZPIECZESTWA

I JEJ TRZY WYMIARY1

Abstract

Security is based on fixed values that are preserved in three

dimensions, individual, social and material. This phenomenon can

be analyzed by an external and internal dimension of existence

particular entity. The appropriate term for the science of safety is a

saety culture.

Key words: safety culture, security, science, three pillars of security

Abstrakt

Bezpieczestwo opiera si na utrwalonych wartociach, ktre

manifestuj si w trzech wymiarach indywidualnym, spoecznym i

materialnym. Fenomen ten mona analizowa poprzez zewntrzny i

wewntrzny wymiar egzystencji okrelonego podmiotu.

Odpowiednim pojciem dla nauk o bezpieczestwie jest kultura

bezpieczestwa.

1Artyku jest rozwiniciem Sowa wstpnego z Kultury Bezpieczestwa. Nauka-

Praktyka-Refleksje, WSBPiA Apeiron, nr 9, Krakw 2012.

Kultura Bezpieczestwa. Nauka Praktyka Refleksje

1 grudnia 2012

7

Sowa klucze: kultura bezpieczestwa, bezpieczestwo, trzy filary

bezpieczestwa

Wstp

Na wstpie autor proponuje zwiz definicj fenomenu,

ktry towarzyszy rozwojowi czowieka jest nim kultura

bezpieczestwa. Kultura bezpieczestwa to og materialnego

i pozamaterialnego dorobku czowieka, ktry suy jego szeroko

rozumianej (take pozamilitarnie) obronnoci. Suy ona de facto

utrzymaniu (kultywowaniu), odzyskiwaniu (gdy utracono)

i podnoszeniu poziomu bezpieczestwa okrelonego podmiotu.

Skadaj si na ni trzy nastpujce wymiary pierwszy: mentalno-

duchowy, drugi: organizacyjno-prawny oraz trzeci wymiar:

materialny.

Kultura a kultura bezpieczestwa i obronnoci

Mwic o kulturze bezpieczestwa, naley zacz od

podstawy funkcjonowania ludzkich grup, wsplnot i caych

spoeczestw, podstawy, jak stanowi wybudowana przez czowieka

kultura2. Kultura to og utrwalonego materialnego

i pozamaterialnego dorobku czowieka.

2Kultura og wytworw ludzi, zarwno materialnych, jak i niematerialnych:

duchowych, symbolicznych Najczciej rozumiana jest jako caoksztat

duchowego i materialnego dorobku spoeczestwa. Por. J. Kmita, G. Banaszak,

Spoeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1994.

Kultura Bezpieczestwa. Nauka Praktyka Refleksje

1 grudnia 2012

8

Jak gosi Robert Scruton kultura jest wana3.

Stwierdzenie to, bdce, wydawaoby si, truizmem, zdaniem autora

nie brzmi w czasach globalizacji na tyle mocno, by nie trzeba go

byo czciej, ni ma to miejsce obecnie, powtarza. Jeli chodzi

o zachodni krg kulturowy, wydaje si, e obowizek winien

szczeglnie mocno by podejmowany przez mieszkacw Starego

Kontynentu kolebki Zachodniej, euro-amerykaskiej cywilizacji.

Chcc jednak z podniesionym czoem twierdzi wobec innych, i

ku