International Conference „Beyond ‘Business as Usual’ .Business game: Homoresponsabilis ...

download International Conference „Beyond ‘Business as Usual’ .Business game: Homoresponsabilis ...

of 18

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of International Conference „Beyond ‘Business as Usual’ .Business game: Homoresponsabilis ...

- 1/18 -

Wydzia Zarzdzania (Uniwersytet dzki) Ul. Matejki 22/26

CSR Impact

> RAPORT

- 2/18 -

Wydzia Zarzdzania Uniwersytetu dzkiego oraz Centrum Strategii i Rozwoju Impact zorganizoway III Midzynarodow konferencj powicon

problematyce spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw. Konferencja odbya si w dniach 15-16.06.2015 w odzi na Wydziale Zarzdzania Uniwersytetu dzkiego.

Wydarzenie jest okazj do zaprezentowania dorobku naukowego jak rwnie

do pogbiania wiedzy i zdobywania nowych umiejtnoci podczas zaplanowanych

warsztatw. Jest to miejsce wymiany dowiadcze midzy reprezentantami wszystkich

sektorw. Przedstawiciele biznesu maj moliwo zaprezentowa wasne dobre praktyki.

Cieszymy si, e po raz kolejny moemy zaproponowa Pastwu udzia w

midzynarodowym wydarzeniu powiconym spoecznej odpowiedzialnoci. W tym roku

obok referatw planowane s take sesje warsztatowe, chcemy, eby wiedza o

spoecznej odpowiedzialnoci przekazywana bya w sposb atrakcyjny. Po konferencji

wydana zostanie publikacja, ktr bezpatnie bdzie mona pobra ze strony co daje

kolejn okazj do upowszechniania idei CSR wrd szerokiego grona odbiorcw. mwi

Agata Rudnicka wsporganizatorka wydarzenia

Tematyka konferencji obejmuje kluczowe obecnie zagadnienia jak np: dobrowolne

rozwizania w zakresie CSR, obowizek raportowania pozafinansowego, strategia CSR,

zrwnowaone modele biznesowe i tworzenie wsplnej wartoci, prawa czowieka w

biznesie czy zrwnowaone acuchy dostaw.

W trakcie konferencji zorganizowano sesje warsztatowe powicone wspfinansowaniu

dziaa CSR (Crowdsourced Social Responsibility), komunikacji w szybko zmieniajcych

si warunkach(Building Belief: A New Model Of Communication In A Rapidly Changing

And Sustainable World) a tak zarzdzaniu kwestiami zwizanymi z prawami czowieka

(Linking voluntary and mandatory the added value of the human rights due diligence).

Jzykiem konferencji by jzyk angielski.

Wicej informacji dostpnych jest na stronie www.csrtrends.eu

Organizatorzy: Wydzia Zarzdzania U, CSR Impact

Partnerzy merytoryczni sesji warsztatowych: Archetika, We the Crowd, Polski

Instytut Praw Czowieka i Biznesu

Partner gwny: BSH Sprzt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Partner medialny: Odpowiedzialnybiznes.pl

http://www.csrtrends.eu/http://www.bsh-group.com/http://odpowiedzialnybiznes.pl/english/

- 3/18 -

Trzecia midzynarodowa konferencja CSR beyond voluntariness. CSR

Trends III Zaangaowanie Wydziau Zarzdzania U

Konferencja bya podzielona na 4 sesje tematyczne oraz 4 sesje warsztatowe. Odbyy si nastpujce warsztaty: Linking voluntary and mandatory - the added value of the human rights due diligence - Beata Faracik , President of the Board of the Polish Institute for Human Rights and Business Building Belief: A New Model Of Communication In A Rapidly Changing And Sustainable World Monika Pabijaska, Archetika Crowdsourced Social Responsibility. The role of the digital crowd in CSR projects Marcin Giezak and Bartosz Filip Malinowski, WE the CROWD Business game: Homoresponsabilis in the globalized World business game led by team from University of d [gra biznesowa Homoresponsabilis in the globalized World (University of d). Sesja z gr biznesow prowadzona bya przez pracownikw Wydziau Zarzadzania U przeszkolonych w projekcie Leonardo da Vinci Homoresponsabilis in the globalized World - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project (2011-1-PL1-LEO05-19895)]

Na stronie internetowej konferencji (www.csrtrends.eu) znale mona najnowsze informacje o konferencji oraz rezultaty ostatnich edycji. Dodatkowo do uczestnikw przesane zostay prezentacje zawierajce wszystkie wystpienia zaproszonych goci. Uczestnicy chwalili organizacj konferencji, interesujce wystpienia, warsztatowy charakter wydarzenia i panujc atmosfer. Opiek nad uczestnikami sprawowa zesp studentw z pierwszego roku kierunku Business Management (Justyna Bujanowska, Karolina Podstawka, Zuzanna liwiska oraz Przemysaw Strzelecki).

http://www.csrtrends.eu/

- 4/18 -

Relacja

W dniach 15-16.06 na Wydziale Zarzdzania Uniwersytetu dzkiego odbya si trzecia edycja midzynarodowej konferencji CSR Trends pod tytutem: CSR beyond voluntariness. CSR Trends III. Organizatorzy wydarzenia Wydzia Zarzdzania Uniwersytetu dzkiego oraz fundacja CSR Impact zadbali, by w trakcie konferencji nie zabrako kluczowych tematw zwizanych ze spoeczn odpowiedzialnoci. Gwnym tematem tegorocznego wydarzenia byy kwestie zwizane z dziaaniami podejmowanymi w ramach CSR, ktre stykaj si z obowizkowymi regulacjami nakadanymi na przedsibiorcw. Konferencja prowadzona bya w jzyku angielskim.

Do odzi przyjechali przedstawiciele wiata nauki, reprezentanci biznesu oraz organizacji pozarzdowych z rnych miast i krajw. W trakcie dwch dni konferencji podczas sesji tematycznych oraz warsztatw uczestnicy mieli okazj pogbi wiedz oraz naby praktyczne

umiejtnoci niezbdne do pracy naukowej, spoecznej czy biznesowej w obszarze CSR.

Spotkanie otworzy Prof. Jerzy Raski (Dziekan ds. wsppracy midzynarodowej Wydziau Zarzdzania U), ktry powita uczestniczki i uczestnikw wydarzenia yczc im owocnych obrad. Dr Janusz Reichel (Wydzia Zarzdzania U oraz CSR Impact), witajc goci przybliy plan spotkania oraz zaprezentowa publikacj pokonferencyjn, ktra zawiera zbir

artykuw uczestnikw pierwszej edycji. W imieniu sponsora gwnego firmy BSH gos zabraa dr Agata Rudnicka (Wydzia Zarzdzania U oraz CSR Impact), ktra dzikujc partnerowi za przyjcie propozycji wsppracy w kilku sowach opowiedziaa o dziaaniach podejmowanych przez BSH na rzecz rozwoju zrwnowaonego.

W kolejnej czci swoje praktyki spoecznie odpowiedzialne prezentowali Yasser Hammami z Infosys BPO Poland oraz Mikkel Skott Olsen z VELUX A/S. Pan Yasser przedstawi dziaania z obszaru zarzdzania rnorodnoci podkrelajc wag relacji midzyludzkich w pracy w zespoach midzynarodowych. Przedstawi przykadowe projekty spoeczne realizowane w Infosys BPO Polska podkrelajc rol pracownikw w budowaniu przyjaznej atmosfery i klimatu w miejscu pracy. Dyrektor na co dzie zajmujcy si spoeczn odpowiedzialnoci w duskiej firmie VELUX A/S opowiedzia o jej zaangaowaniu spoecznym.

Nastpna sesja powicona bya kwestiom dobrowolnoci i obligatoryjnoci rozwiza z zakresu spoecznej odpowiedzialnoci. Wedug Knuda Sindinga z University of Southern Denmark wszystko czego podejmuj si przedsibiorstwa wynika z pewnych obowizkw (wobec interesariuszy czy inwestorw). Podkreli on rol praw czowieka oraz raportowania w kontekcie umacniania roli spoecznej odpowiedzialnoci. W swoim wystpieniu podsumowa te dziaania realizowane przez Dani na rzecz raportowania CSR w latach 2009-2013. Janusz Reichel w

swoim wystpieniu przybliy przykadowe inicjatywy podejmowane przez wybrane sektory na rzecz CSR. W tym kontekcie omwiona zostaa rola instytucji publicznych w promowaniu sektorowych inicjatyw na rzecz wdraania i rozwijania spoecznej odpowiedzialnoci.

- 5/18 -

W drugiej czci dnia na uczestnikw czekay trzy sesje warsztatowe. Pani Beata Faracik z Polskiego Instytutu Praw Czowieka i Biznesu przybliya ide praw czowieka i ich roli dla waciwego funkcjonowania przedsibiorstw. Uczestniczki i uczestnicy zmierzyli si te z zadaniem praktycznym, ktre miao na celu uwiadomi jak wiele kwestii w yciu codziennym zwizane jest z przestrzeganiem bd nie przestrzeganiem praw czowieka. W czasie kolejnego warsztatu z Pani Monik Pabijask z Archetiki kady mia okazj odkry model komunikacji oparty na zaufaniu, ktry z powodzeniem mona wykorzysta do promowania i upowszechniania dziaa na rzecz spoecznej odpowiedzialnoci czy rozwoju zrwnowaonego. Cz warsztatow zamknli przedstawiciele We the Crowd, ktrzy przybliyli ide crowdfundingu i jego moliwych zastosowa w odniesieniu do rozwijania projektw CSRowych.

Drugi dzie rozpocz si od rozgrzewki. Uczestniczki i uczestnicy wcielajc si w przedstawicieli przedsibiorstw mogli zmierzy si na globalnym rynku z wyzwaniami spoecznymi i rodowiskowymi. Gra Homoresponsabilis in the Globalized World zmusia do gbszej refleksji na temat relacji spoeczno-gospodarczych w globalnych acuchach dostaw brany odzieowej.

W dalszej czci drugiego dnia prelegenci dotykali rnych aspektw zwizanych z trendami towarzyszcymi rozwojowi koncepcji CSR. Jakub Kotnarowski z Centrum Promocji Ekorozwoju opowiedzia o wymiarze rodowiskowym CSR oraz o moliwociach angaowania w dziaania na rzecz rodowiska organizacji spoecznych. Pani Agnieszka Orzechowska z NESsT przybliya ide ekonomii spoecznej na tle zaoe koncepcji wsplnej wartoci. Odniosa si do najwaniejszych elementw tworzcych model biznesowy przedsibiorstwa spoecznego a take wskazaa przykady produktw i usug wytwarzanych w podmiotach ekonomii spoecznej. Zarzdzanie rnorodnoci jako sposb na odpowiedzialne rekrutowanie nowych pracownikw to temat poruszany przez Pani Eunik Jedynak z Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu. Pan Mateusz Rak z Wyszej Szkoy Bankowej we Wrocawiu w swoim wystpieniu opowiada o standardach dziaania fundacji korporacyjnych. Na zakoczenie Dariusz Urban i Baej Socha z Wydziau Zarzadzania U wygosili referat powicony emisji CO2 jako potencjalnemu czynnikowi determinujcemu ksztat portfela inwestycyjnego. Konferencj podsumowa i zamkn dr Janusz Reichel.

Partner gwny: BSH Sprzt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Partner medialny: Odpowiedzialnybiznes.pl

http://www.bsh-group.com/http://www.bsh-group.com/http://odpowiedzialnybiznes.pl/english/http://odpowiedzialnybiznes.pl/english/

- 6/18 -

3rd International Conference CSR beyond voluntariness. CSR Trends III d, Poland (June 15-16, 2015)

Program konferencji Con