instrukcja Jonas 1500 E

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

instrukcja Jonas 1500 E

Transcript of instrukcja Jonas 1500 E

 • Instrukcja obsugi Hako-Jonas 1500 E (6464.40)

 • Wprowadzenie

  2

  Wprowadzenie Szanowny Kliencie Pragniemy by dobra charakterystyka pojazdu w peni uzasadnia zaufanie okazane poprzez jego kupno. Zrobilimy wszystko by z dostaw otrzyma maszyn o wysokiej sprawnoci, na ktrej mona polega. Przed pojazdu naley dokadnie zapozna si z niniejsz instrukcj. Instrukcja zawiera wane informacje dotyczce serwisu i konserwacji. Na sprawy zwizane z bezpieczestwem wskazuje uywany w instrukcji symbol ostrzegawczy. Przestrzega zasad bezpieczestwa wymienionych w rozdziale 1 Informacja dotyczca bezpieczestwa. Niniejsza instrukcja zawiera najwaniejsze informacje dotyczce bezpieczestwa uytkowania i konserwacji. Autoryzowany dostawca Hako z przyjemnoci udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczce uytkowania i konserwacji maszyny. Chcemy wyranie poinformowa, e nie moemy zaakceptowa adnej prawnej

  odpowiedzialnoci za tre niniejszej instrukcji. Jeli zachodzi konieczno naprawy to stosowa wycznie oryginalne czci zamienne, ktre jako jedyne mog zagwarantowa niezawodno maszyny i nie ograniczaj prawa do gwarancji. Rezerwujemy sobie prawo dokonywania udoskonale technicznych. Wane od: stycznia 2010 Hako-Werke GmbH & Co D-23843 Bad Oldesloe Hamburger Str. 209-239 Tel.: (04531)8060 Waciwe stosowanie Zamiatarki Hako-Jonas 1500, przeznaczone s wycznie do zbierania mieci suchych i mokrych z powierzchni podg w fabrykach, magazynach, parkingach i przej dla pieszych. Inne wykorzystanie maszyny jest niezgodne z jej przeznaczeniem i uwaane za niewaciwe, co w rezultacie zwalnia producenta od odpowiedzialnoci za uszkodzenia

  powstae w wyniku takiego uytkowania. Wykorzystanie urzdzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oznacza take przestrzeganie warunkw obsugi, konserwacji i napraw, jakie zostay podane przez producenta. Zamiatarki Hako-Jonas 1500 mog by obsugiwane tylko przez osoby, ktre zostay z nimi zapoznane i znaj zagroenia, ktre mog powsta w wyniku nieumiejtnej obsugi urzdzenia. Koncepcja, projekt i konstrukcja maszyny wprowadzonej na rynek jest zgodna z Dyrektyw WE (patrz deklaracja zgodnoci przy kocu instrukcji). Deklaracja traci wano w przypadku modyfikacji maszyny wprowadzonych bez naszego upowanienia. Producent urzdzenia nie bierze odpowiedzialnoci za szkody powstae w wyniku zmian technicznych wprowadzonych bez jego zgody.

 • Wprowadzenie

  3

  Uwagi dotyczce gwarancji Stosuj si tutaj warunki umowy kupna / sprzeday. Uszkodzenia wynikajce z nieprzestrzegania postanowie dotyczcych konserwacji i serwisu nie s objte gwarancj. Konserwacj naley powierzy autoryzowanemu serwisowi Hako i potwierdzi w wiadectwie Konserwacji, ktre stanowi dokument gwarancyjny. Z gwarancji s wyczone: Naturalne zuycie na skutek przecienia maszyny i uszkodzenia spowodowane nieprawidowym posugiwaniem si maszyn lub nieupowanionymi przerbkami. Co wicej, reklamacja nie bdzie zaakceptowana jeli uszkodzenie zostao spowodowane zamontowaniem czci lub akcesoriw bez uprzedniej jednoznacznej zgody Hako lub nieprzestrzeganiem instrukcji konserwacji.

  Odbir urzdzenia Przy dostawie urzdzenia naley sprawdzi je pod wzgldem uszkodze,

  ktre mogy powsta w czasie transportu. W przypadku wystpienia tego rodzaju uszkodze, naley je bezzwocznie potwierdzi w urzdzie kolejowym lub u spedytora. Protok uszkodze wraz z listem przewozowym naley przesa poczt do: Zomowanie maszyny Maszyna nienadajca si ju do uytku moe by rdem wielu zagroe dla dzieci. Maszyn zomowa zgodnie z lokalnymi przepisami. Dalsze informacje odnonie recyklingu mona uzyska od dealera Hako, u ktrego maszyna bya zakupiona. Zomowanie baterii akumulatorowych Zuyte baterie, oznakowane symbolem recyklingu, zawieraj szereg elementw do ponownego wykorzystania. Poza tym zawarte w nich cikie metale stwarzaj zagroenie dla zdrowia i rodowiska. Nigdy nie otwiera baterii ani ich nie niszczy. Nigdy nie dotyka, nie wdycha ani nie poyka substancji z

  wntrza akumulatora. Zagroenie dla zdrowia! Nie dopuszcza by bateria zanieczycia rodowisko. Ryzyko zanieczyszczenia wd gruntowych! Zgodnie z symbolem pokazujcym przekrelony kube na mieci nie wolno baterii usuwa razem ze mieciami domowymi. Zwrot i recykling zuytych baterii naley, zgodnie z odpowiednimi przepisami, uzgodni z dealerem Hako.

 • Spis treci

  4

  Wprowadzenie .................................. 2Waciwe stosowanie ........................ 2Uwagi dotyczce gwarancji ............... 3Odbir urzdzenia ............................. 3Zomowanie maszyny ........................ 3Zomowanie baterii akumulatorowych 3

  1. Informacja dotyczca bezpieczestwa ..................................... 5

  1.1 Symbole ostrzegawcze ............... 51.2 Zasady oglne ..................... 61.3 Zasady obsugi ............................ 61.4 Informacje o konserwacji ............. 81.5 Zagroenia specyficzne ............ 101.6 Informacja o ochronie rodowiska ........................................................ 101.7 Etykiety na maszynie ................ 11

  2. Obsuga pojazdu ..................... 15

  2.1 Wprowadzenie .......................... 152.3 Uruchamianie pojazdu .............. 172.4 Zatrzymywanie i wyczanie pojazdu ........................................... 192.5 Zamiatanie ................................ 20

  2.5.1 Oprnianie pojemnika ze mieci ........................................... 21

  2.6 Wadliwe dziaanie ..................... 232.6.1 Tabela kodw serwisowych . 23

  2.7 Przewoenie ............................. 25

  2.8 Holowanie pojazdu .................... 253. Praca ...................................... 26

  3.1 Procedura robocza .................... 263.2 Elementy sterownicze ............... 27

  3.2.1 Tablica sterownicza A .......... 27

  3.3.2 Tablica sterownicza B .......... 31

  3.2.3 Elementy sterownicze maszyny ....................................... 33

  4 Dane techniczne ............................... 37

  5 Konserwacja i serwis ........................ 40

  5.1 System Konserwacji Hako ..... 405.2 Potwierdzenia konserwacji ........ 415.3 Harmonogram konserwacji .... 425.4 Konsola siedzeniowa ................. 48

  5.4.1 Otwieranie konsoli siedzeniowej ................................. 48

  5.5 Baterie akumulatorowe .............. 495.5.1 Sygnalizator niskiego stanu baterii (TSG) ................................. 50

  5.5.2 adowanie baterii ................... 505.5.3 Demonta baterii .................. 50

  5.5.4 Instalowanie baterii .............. 51

  5.5.5 Zomowanie baterii ............... 51

  5.6 Ukad hydrauliczny .................. 52

  5.7 Zamiatarka ................................ 545.7.1 Szczotki boczne ................... 55

  5.7.2 Regulacja szczotek bocznych ...................................................... 56

  5.7.3 Wymiana szczotek bocznych ...................................................... 56

  5.7.4 Szczotka obrotowa (gwna) 57

  5.7.5 Ustawianie cieki zamiatania ...................................................... 58

  5.7.6 Ustawianie rwnolegoci szczotki ......................................... 58

  5.7.7 Wymiana szczotki obrotowej 58

  5.7.8 Regulacja paskw uszczelniajcych ........................... 59

  5.7.9 Wymiana paskw uszczelniajcych ........................... 59

  5.7.10 Ukad filtracyjny .................. 60

  5.7.11 Czyszczenie filtra odpylajcego ................................. 61

  5.7.12 Wymiana filtra odpylajcego ...................................................... 61

  5.9.2 Przekaniki .......................... 64

 • Informacja o bezpieczestwie pracy

  5

  1. Informacja dotyczca bezpieczestwa

  1.1 Symbole ostrzegawcze Do wszystkich akapitw traktujcych o bezpieczestwie obsugi, o bezpieczestwie maszyny lub o ochronie rodowiska przypisany jest jeden z nastpujcych symboli ostrzegawczych:

  Symbol Zagroenie dla Opis

  Niebezpieczestwo

  czowieka i dbr materialnych

  niebezpieczna sytuacja spowodowana zym wykonaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji lub procedury roboczej

  OSTRZEENIE

  maszyny wana informacja dotyczca obsugi maszyny zwizana z jej sprawnoci

  Zagroenie rodowiska

  rodowiska z powodu uywania substancji zagraajcych zdrowiu lub rodowisku

 • Informacja o bezpieczestwie pracy

  6

  1.2 Zasady oglne Oprcz zasad bezpieczestwa pracy

  podanych w niniejszej instrukcji obsugi naley przestrzega przepisw kodeksu pracy i stosownych przepisw bezpieczestwa pracy.

  Przed rozpoczciem uytkowania maszyny naley starannie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi jak rwnie dodatkowe instrukcje akcesoriw lub doczepionych narzdzi a nastpnie cile stosowa si do ich wymaga.

  Maszyn mog obsugiwa, konserwowa i naprawia tylko osoby przeszkolone przez specjalistw Hako.

  Zalecamy staranne zapoznanie si z instrukcjami bezpieczestwa, poniewa tylko dokadna wiedza o tym pomaga unika bdw w obsudze maszyny i gwarantuje bezusterkow prac maszyny.

  Instrukcje obsugi musz by zawsze dostpna w miejscu uytkowania maszyny i dlatego naley je przechowywa na maszynie.

  Przy sprzeday lub wynajmie maszyny naley te dokumenty przekaza za potwierdzeniem nowemu wacicielowi lub nowemu operatorowi.

  Tabliczki ostrzegawcze i instruktaowe zamocowane na maszynie zawieraj wartociow informacj o bezpiecznej obsudze. Nieczytelne lub niekompletne tabliczki natychmiast wymienia.

  Z uwagi bezpieczestwo stosowane czci zamienne musz mie jako tak sam jak czci oryginalne!

  Zabrania si wchodzenia w stref zagroenia pojazdu.

  Z telefonu komrkowego wolno korzysta tylko podczas postoju.

  Zabrania si przewoenia na pojedzie innych osb.

  1.3 Zasady obsugi Przed uruchomieniem maszyny

  sprawdzi czy jest bezpieczna! Wadliwe dziaanie natychmiast kor