III konferencja - ug.edu.pl · Gdańska Paweł Adamowicz ... mgr Martyna Wojtaś – redakcja i...

of 36/36
III konferencja Pomiędzy dobrobytem a dobrostanem Psychologia - konsumpcja - jakość życia Gdańsk 10-11 września 2012 roku
 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of III konferencja - ug.edu.pl · Gdańska Paweł Adamowicz ... mgr Martyna Wojtaś – redakcja i...

III konferencja

Pomidzy dobrobytem a dobrostanem

Psychologia - konsumpcja - jako ycia

Gdask 10-11 wrzenia 2012 roku

IIIKonferencjaNaukowa Psychologiakonsumpcjajakoycia Pomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask,1011wrzenia2012r.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

2

Patronathonorowy

MarszaekWojewdztwaPomorskiegoMieczysawStruk

WojewodaPomorskiRyszardStachurski

Prezydentm.GdaskaPaweAdamowicz

RektorUGprof.drhab.BernardLammek

DziekanWNSUGprof.UGdrhab.BeataPastwaWojciechowska

AkademickieStowarzyszeniePsychologiiEkonomicznej

Komitetnaukowy

prof.UGdrhab.AnnaMariaZawadzka,UniwersytetGdaskiprzewodniczca

prof.UGdrhab.MariolaBidzan,UniwersytetGdaski

prof.Udrhab.MagorzataGrnikDurose,UniwersytetlskiwKatowicach

prof.zw.drhab.BogdanMrzSzkoaGwnaHandlowawWarszawie

prof.UJdrhab.AleksandraTokarz,UniwersytetJagielloskiwKrakowie

prof.zw.drhab.TadeuszTyszka,AkademiaLeonaKomiskiegowWarszawie

prof.SWPSdrhab.TomaszZalekiewicz,SzkoaWyszaPsychologiiSpoecznejWZweWrocawiu

drMagdalenaemojtelPiotrowska,UniwersytetGdaski

Komitetorganizacyjny

prof.UGdrhab.AnnaMariaZawadzkaprzewodniczca

drDorotaGodlewskaWernermonitorowaniewsppracyprzykonferencjizKNAnima,materiaykonferencyjne,rezerwacjasal,organizacjapromocyjnihotelowejdlagoci

drJoannaKlimaszewskacatering,kontaktzesponsorami

drMagorzataNiesiobdzkaskarbnikI,monitorowaniewsppracyprzykonferencjizKNBreviManu

drMagdalenaemojtelPiotrowskasekretarzIiskarbnikII

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

3

drJarosawPiotrowskisekretarzII,rezerwacjanoclegwdlagoci

mgrDorotaDykalskaBieckpatronatyhonorowe

mgrBlankaKondratowiczpatronatymedialneikontaktzmediami

mgrRafaRymkiewiczobsugatechnicznasalkonferencyjnychisesjiplakatowej

mgrDominikaRymkiewiczmarketingdoszkwyszychzagranic

mgrTomaszSkkontaktzesponsorami,obsugatransportowagoci

mgrAnnaSzabowskaWalaszczykprojektiobsugastronykonferencjiWWW,uroczystakolacja,niadania

mgrMartynaWojtaredakcjaiskadanieksikistreszcze,marketingzagranicznykonferencji

mgrKarolinaukWieczorkiewiczprojektygraficzne

KoonaukowePsychologiiOrganizacjiiMarketinguBreviManurecepcjaiobsugagocikonferencyjnych

KooNaukowePsychologiiAnimarecepcjaiobsugagocikonferencyjnych

Patronatmedialny Charaktery

DziennikBatycki

PolskaTheTimes

Sponsorzykonferencji HipermarketE.LECLERC

UniwersytetGdaski

ZakadyArtystyczneART

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

4

Spistreci

Patronathonorowy........................................................................................................................................................ 2Komitetnaukowy............................................................................................................................................................ 2Komitetorganizacyjny ................................................................................................................................................. 2Patronatmedialny.......................................................................................................................................................... 3Sponsorzykonferencji ................................................................................................................................................... 3Streszczeniawykadwplenarnych........................................................................................................................ 5Sympozjastreszczeniareferatwindywidualnych ....................................................................................... 6Streszczeniaplakatw................................................................................................................................................26Programkonferencji....................................................................................................................................................29Schedule ............................................................................................................................................................................33

Zatrestreszczeodpowiedzialnisichautorzy.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

5

STRESZCZENIAWYKADWPLENARNYCH JamesBurroughs,PhD UniversityofVirginia,USAAdresemail:[email protected]:ReflectionsonaTransformingWorldHereiswhatIintendtoshareinmyaddress:Mybackground (howdid I become interested in thisquestionofmaterialism,whydid itmatter).Thisistosetcontext.Some early research and findings. When I first began to investigate materialism it was actuallysomethingofafringeissuethatnowisinvogue.SomecurrentresearchIamworkingon(andbyimplicationdirectionsIthinkresearchersshouldgomovingforward) Bigpictureissues.Whatisconsumerculture?Fewactuallybothertodefinewhatthisis,andasaresult there is littleconsistency inhowthisgetsviewedbeyondthat it is thisglobalphenomenon.Why is consumer culture spreading? To what end? This would include some more societalconsiderationsIhavebeenthinkingandwritingaboutrecently. RalphPiedmond,PhD LoyolaUniversityMarylandUSAAdresemail:[email protected]merEconomy:TheDollarandSenseofItThe concept of spirituality seems to contrast sharplywith any discussionof ourmarket economy;transcendentattachmentsversusmaterialisticconsumption.Yet, Iwillargue that the twoareverycloselyintertwined.Asabasic,motivationaldimensionofpersonality,spiritualityfindsexpressionineveryhumanendeavor,eventhemostconcrete,material,hereandnowbehaviorsthatcharacterizethe business world. This talk will address four issues: 1) a presentation of the ASPIRESmodel ofspirituality and religiousness; 2) a brief overview of the empirical support for this construct as arobust,universalmotivationalaspectofhumanbehavior;3)therelationshipbetweenspiritualityandfinancialqualities,suchasmaterialism,perceptionsoftheeconomicclimate,spendingpatterns,andattitudestowardsfinancialsustainability;and4)overviewthethreelevelsofinfluencespiritualityhasin theeconomicworld:asaqualityof theconsumer thatproductscanbemarketed towards,asamotivationalqualityofcorporateworkers,andasafactorunderlyingcorporateidentityandethics.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

6

SYMPOZJASTRESZCZENIAREFERATWINDYWIDUALNYCHprof.KULdrhab:EwaRzechowska,mgrAnnaGarbaczInstytutPsychologii,KatolickiUniwersytetLubelski,LublinAdresemail:[email protected] dojrzaego czowieka w kulturze konsumpcyjnej. Konstruowanie aktywnoci yciowej ipoczuciejakociycia50latkwwkontekciezmiannarynkupracy yciu wspczesnych 50latkw towarzyszy cig przemian historycznoekonomicznych. Zmiany teodzwierciedlay si w transformacjach organizacji ycia codziennego i relacji spoecznychdokonujcychsiwkontekciegbokichprzemianyciaspoecznego.Kryzysostatnichlatprzyczynisido zrnicowania statusu zawodowego redniegopokolenia rzutujcna stabilno jego sytuacjiyciowej (zagroenieutratpracy,bezrobotno,odejcienawczeniejszemerytur)przekadajcsinaichpoczuciejakociycia.Przedmiotbada:sposbkonstruowaniaaktywnociyciowejprzezosobypo50tymrokuyciaiichpoczuciejakociyciawkontekcietransformacjiwspczesnegorynkupracy.Celbada:okreleniezrnicowaniasposobwkonstruowaniaaktywnociyciowejipoczuciajakociyciawkontekcietransformacjiwspczesnegorynkupracy.Problem: Na czym polega zrnicowanie sposobw konstruowania aktywnoci yciowej 50latkwrozpatrywanewkontekcie transformacjiwspczesnegorynkupracy? Jakprzekadasionona ichpoczuciejakociycia?Zmienne: niezalena aktualna sytuacja yciowa wyznaczana statusem zawodowym (zagroenieutrat pracy, bezrobotno wczeniejsza emerytura); zalena proces konstruowania aktywnociyciowejipoczuciajakociyciaprzez50latkwrozpatrywanywkontekciezmiannarynkupracy.Badani:500osb:kobiety5060.lat,mczyni5065.lat.Metoda:wywiadustrukturyzowanyikwestionariusz(Rzechowska,2010a).Analiza: analiza jakociowa (1) pojedynczych cieek ycia 50latkw, stanowica podstaw (2)jakociowej analizy ogu przypadkw. Prowadzi ona do zrekonstruowania zrnicowania modelikonstruowaniaaktywnociyciowejipoczuciajakociyciakontekcieprzemiannarynkupracy(por.analizaprocesualna,Rzechowska,2010).Rezultaty:Wzalenociodzrnicowaniaaktualnychwarunkwycia:odzagroeniautratpracypowczesneodejcienaemerytur)badaniodmienniekonstruujaktywnoyciowipoczuciejakociyciawrnysposbwicjezprzemianaminarynkupracyorazwizjamiwasnejprzyszoci.

Lifeofthecontemporary50yearoldshasbeenaccompaniedbyaseriesofhistoricalandeconomicchanges.Thesechangesarereflectedinthetransformationsoftheorganizationofeverydaylifeandsocialrelationstakingplaceinthecontextofprofoundchangesinsociallife.Theeconomiccrisisofrecentyearshascontributedtothediversificationoftheprofessionalstatusofthemiddlegenerationwhich bore on the stability of their life situations (threat of labour loss, unemployment, earlyretirement)andreflectedonthesenseoflifequality.Subjectofresearch:thewayofconstructinglifeactivityandthesenseoflifequalitybypeopleover50yearsofageinthecontextoftransformationsoflabourmarket.Aim:todeterminediversityofwaysofconstructinglifeactivityandthesenseoflifequalitybypeopleover50yearsofageinthecontextoftransformationsoflabourmarket.Problem:What is thediversityofwaysof constructing life activity and the senseof lifequalitybypeopleover50yearsofageinthecontextoftransformationsoflabourmarket.Variables: independent current life situationdeterminedbyoccupational status (threatof labourloss,unemployment,earlyretirement),dependentawayofconstructinglifeactivityandthesenseoflifequalitybypeopleover50yearsofageinthecontextoftransformationsoflabourmarket.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

7

Subjects:500peopleaged:women5060.years,men5065.years.Method:astructuredinterviewandquestionnaire(Rzechowska,2010a).Analysis:thequalitativeanalysis:(1)ofanindividualpathsofa50yearoldslife,whichisthebasisforthe(2)qualitativeanalysisofallofthesubjectsandthesearchforgroupsofpeoplewithcommonways of constructing life activity in the context of the socialeconomic change (cf. the processualanalysis,Rzechowska,2010b,2011).Results: Depending on a professional status (reflecting the current diversity of life) the subjectsdifferentlyconstructlifeactivityandthesenseoflifequalityandinvariouswaysrelatetheirlivestothechangestakingplaceinPolandandtoownfuture. drTeresaSikoraInstytutPsychologii,UniwersytetlskiwKatowicachemailadres:[email protected] Aletowar!czowiekXXIwiekujakoprzedmiotkomodyfikacji Wnaukowymdyskursiefilozofwisocjologw,atakeekonomistwwyranieakcentowanajesttezao zdominowaniu wspczesnej kultury zachodniej przez paradygmat ekonomii (por. Barber, 2008;Bauman,2009;Luttwak,2000;Taylor,2010).Oznaczato,eregulacjerynkowerozszerzajsitakena sferyniepodlegajceuprzednio reguommerkantylnym. Jedn z takich sfer jest czowiek jegociao,umys,dziaanie:kapitalizmrynkowytworzykryteriaiinstrumentyrozumieniaikonstruowaniategojakijakimnaleybyczowiekiem.Programowanie zarodkw, hodowanie osteoblastw na biuteri, zamawianie ozdb z prochwbliskich, to tylko niektre z dostpnych wskanikw zmian, dotyczcych komodyfikacji(utowarowienia) czowieka. Celem wystpienia jest prezentacja psychologicznej genezy zjawiskakomodyfikacji,jejprzejawworaztowarzyszcychzmiannaturypsychospoecznej.Referatmacharakterteoretycznejrefleksji. drAlojzyMorzyniecWydziaHumanistyczny,AkademiaGrniczoHutniczawKrakowieCiaoczowiekaastrategieszczliwegoyciawdziejacheuropejskiejkulturyWmoim referacie pragn podj prb analizywpywu zmian spoecznych na stosunek do ciaa izwizane z tym modele konsumpcyjne, na lansowane strategie szczliwego i zdrowego ycia wdziejacheuropejskiejkultury.(Jestemywiadkamiiuczestnikaminarastajcegokultuciaa.Deniedojegopiknanosiznamionanowejreligiiwktrejsacrumniestanowiduszaaciao.Toonostajesinonikiem wartoci. Zachodnioeuropejskie media lansuj ciao szczupe i pikne. Nagrod jestpodwyszonasamoocenaa tymsamymzwikszonaszansam.in. zawodowegosukcesu i zapowiedduszegozdrowegoycia.Stawianiepiknaciaaponadpiknoduszycofanasjakbydoantycznegowiata.Tymsamymhistoriajakbyzatoczyakoo.TowantycznejkulturzestaroytnejGrecjiciaobyononikiem cnoty. Za cnotliwego uchodzi mody czowiek, ktry drog wicze gimnastycznych iodpowiedniej diety rzebi doskonale swoje ciao. To za wymagao siy charakteru, dyscypliny,umiaru). mgrIwonaMalinowskaWydziaNaukEkonomicznych,SzkoaGwnaGospodarstwaWiejskiegowWarszawieAdresemail:[email protected]

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

8

Motywyorazekonomicznospoeczneuwarunkowaniakonsumpcjitowarwiusugkulturalnych Tematykareferatuobejmujepopytowstronrynkutowarwiusugkultury,akonkretnieanalizichkonsumpcji od strony teorii popytu, ktra stara si wyjani motywy i konsekwencje decyzji,podejmowanychprzezkonsumentw.Gwnymcelemopracowania jestprzedstawienie czynnikwekonomicznych,wpywajcychnadecyzjekonsumentwwzakresieuczestnictwawkulturze,takichjak cena i dochd, oraz spoecznych, takich jak zawd, wielko rodziny, wiek. W opracowaniupodjto rwnie prb zidentyfikowania motyww, jakimi kieruj si konsumenci na rynku dbrkultury. Thepaperincludesthedemandsideofthemarketofculturalgoodsandservices,andspecificallytheanalysisoftheirconsumptionfromthedemandtheory,whichattemptstoexplainthemotivesandconsequencesofconsumersdecisions.Themainpurposeofthispaper ispresentingtheeconomicdeterminantsthataffecttheconsumers'decisionstoparticipateinculture,suchaspriceandincome,andsocial,suchasoccupation,familysize,age.Thispaperattemptstoidentifythemotivesgoingbytheconsumersinthemarketofculturalgoods. drMagorzataNiesiobdzka,prof.UGdrhab.AnnaMariaZawadzkaInstytutPsychologii,UniwersytetGdaskiemail:[email protected] pacenie podatkw sprawia, e jestemy bardziej zadowoleni z ycia i szczliwi? Moralnoobywatelska,moralnopodatkowaidobrostan Celem bada wasnych jest ukazanie zwizkw midzy moralnoci podatkow moralnociobywatelsk i dobrostanem. Uchylanie si od opodatkowania naley do grupy przestpstwnaruszajcych dobro wsplne, a w szczeglnoci do grupy zachowa naruszajcych normypostpowaniaobywatelawobecpastwa.Jestjednymzaspektwmoralnociobywatelskiejopartejna poczuciu lojalnoci i troski o pastwo, akceptacji swoich zobowiza wobec pastwa ispoeczestwa. W badaniu wykorzystano dane z World Value Survey z lat 20052007. Analizastatystyczna potwierdzia znaczce zwizki midzy moralnoci obywatelsk i moralnocipodatkow a poczuciem satysfakcji z ycia i poczuciem zadowolenia z ycia. Analiza potwierdziatake moderacyjny wpyw poziomu inkluzyjnoci: zwizki midzy moralnoci obywatelsk,podatkow i dobrostanem byy istotne w grupie osb, ktre spostrzegay siebie w jako czonkwokrelonejgrupynarodowejczylokalnejspoecznoci,aniejakoobywateliwiata.The aim of the studywas to show the relationship between taxmorality citizenshipmorality andwellbeing. Tax avoidance is an offence against the common good and violates the norms ofcitizenshipbehaviour.Itconstitutesoneoftheaspectsofcitizenshipmoralitybasedonthesenseofloyalty and concern for the countryandacceptanceofonesownobligations towards the countryand society. World Value Survey data of 20052007 were used. Statistical analysis confirmedsignificantrelationshipsbetweencitizenshipmoralitytaxmoralityandlifesatisfactionandhappiness.It also confirmed moderating influence of inclusion level: the relationship between citizenshipmoralitytaxmoralityandwellbeingwassignificantinthegroupofpeoplewhoregardedthemselvesasmembersofanationoralocalcommuneandnotasworldcitizens. mgrMagdalenaPorajWerder

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

9

WydziaPsychologiiUniwersytetuWarszawskiegoAdresemail:[email protected]osychDecyzje konsumenckie stanowi temat wielu bada psychologicznych, ekonomicznychi marketingowych. Badacze ostatnio chtnie zajmuj si motywami konsumpcji, a wicoczekiwaniami i potrzebami realizowanymi poprzez zakupy rnego rodzaju dbr. Jedn zewspczesnych teoriimotywacji konsumenckich,wykorzystywan takewpraktycemarketingowej,jestteoriaJ.Callebauta(1999),stanowicabazdlamodeluCensydiam.Modeltenzakadaistnienieomiu kategorii motyww, ktrymi kieruj si ludzie w procesie dokonywania wyborwkonsumenckich.Snimi:witalno,status,wyrnianiesi,kontrola,wyciszeniesi,przynaleno,dzielenie si oraz zabawa. Celem badania jest sprawdzenie czy motywy konsumpcji modychdorosych s determinowane przez struktur wartoci, jako nadrzdn struktur organizujczachowanie. Jako narzdzia badawcze wykorzystane zostan: Skala Motyww Konsumpcji(Magdalena PorajWeder, Dominika Maison) oraz Kwestionariusz Portretw (PVQ21) ShalomaSchwartza.Wbadaniuwemieudzia300osb,studentwrnychkierunkwuczelniwarszawskichi dzkich.Oczekuje si, ewartoci yciowebadanychbd rnicoway ichpotrzeby realizowanepoprzezkonsumpcj.Consumer decisions are the subject of numerous psychological, economic andmarketing studies.Recently researchers have beenwillingly examiningmotives for consumption, hence expectationsand needs to be met through the purchase of various goods. One of contemporary consumermotivation theories, applied also in marketing practice, is the concept by J. Callebaut (1999),providingabasisfortheCensydiammodel.Themodelassumeseightcategoriesofmotivesbehinddecisions on consumption made by people. Those include: vitality, power, recognition, control,security, belonging, conviviality and enjoyment. The objective of the study is to check whethermotives behind consumption by young adults are determined by their structure of values as thesuperiorbehaviourorganizingstructure.Thestudywillusethefollowingresearchtools:theMotivesfor Consumption Scale (Magdalena PorajWeder, Dominika Maison) and the Portrait ValuesQuestionnaire (PVQ21)byShalomSchwartz. 300 individuals, studentsof various fieldsatWarsawandLodzhighereducation institutions,are toparticipate in thestudy. It isexpected thatdifferentvaluesinlivesofthesubjectswillresultindifferencesintheirneedstobefulfilledbyconsumption. mgrukaszJachInstytutPsychologii,UniwersytetlskiwKatowicachAdresemail:[email protected] przekaz muzyczny a aspiracje yciowe raport z bada przeprowadzonychwrdsuchaczymuzykireggae Badacze wspczesnoci (Barber, 2008) przyznaj, e obecne kierunki ludzkiej aktywnoci wznacznym stopniu wyznaczane s przez wartoci materialistyczne, takie jak pienidze czy pozycjaspoeczna.Chowartoci te znajdujodzwierciedleniewdominujcej (pop)kulturze (Kasser,2010),odnalemona rwnieprzykadyprzekazwwyranie imsiprzeciwstawiajcych.Naleydonichm.in.wiatopogldzwizanyzmuzykreggae,prezentowanywwarstwietekstowejutworwwysokowaloryzujcychwolnoosobist, relacjemidzyludzkieoraz rozwjduchowywiatnastawionynaosiganie celw materialistycznych porwnywany jest w nich z apokaliptycznym Babilonem potnym,alezmierzajcymdonieuchronnejzagady.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

10

Podczaswystpieniazaprezentowanezostanwynikidwchbadamajcychnaceluustalenie, czyobcowanieztreciamizawartymiwmuzycereggaewiesizokrelonymprofilemcelwyciowych.Wpierwszymznich,przeprowadzonymwgrupie108studentw,staranosizbada,czyrefleksyjneobcowanie z muzycznym przekazem antymaterialistycznym (reggae) i materialistycznym (hiphop)moewpywanacharakteryzujcyjednostkprofilaspiracjiyciowych.Drugiezbadapolegaonaporwnaniu profilu aspiracji yciowych suchaczy muzyki reggae (uczestnicy forw internetowychpowiconychtemustylowimuzycznemu)zwynikamiuzyskanymiwgrupieporwnawczej(studencirnychwydziawU).WobuprocedurachwykorzystanyzostaIndeksAspiracjiyciowych(Grouzeti in., 2005; GrnikDurose, Janiec, 2010) w autorskim ujciu, uwzgldniajcym czynniki harmoniapsychofizyczna,rozwjduchowy,zaspokojeniematerialneirelacjespoeczne.Theresearchersofcontemporarytimes(e.g.Barber,2008)admitthatcurrentdirectionsofhumansactivityaredirectedbysuchmaterialisticvaluesasmoneyorsocialstatus.Althoughthosevaluesarereflectedinthedominating(pop)culture(Kasser,2010),wecanalsofindexamplesofopposingideas.Amongthemwecanfindtheworldviewconnectedwithreggaemusic,presentedintextsofsongshighly appreciating personal freedom, interpersonal relations and spiritual growth. The worldfocusedonachievingmaterialisticgoals iscompared in themwithapocalypticBabylonpowerful,butcomingtotheinevitabledoom.During expositionwed like to present results of two researcheswhichwant to find if listeningofreggaemusic is connectedwith certain profile of lifes goals. In the first of themwe examined ifattentive contact with antimaterialistic (reggae) or materialistic (hiphop) lyrics can have aninfluenceonpersonalprofileof lifes goals. In the second researchwecompared reggae listenersprofilesoflifesgoalswithprofilesofstudents.InbothproceduresweusedAspirationIndex(Grouzeti in.,2005;GrnikDurose,Janiec,2010)whichexaminessuchfactorsaspsychophysicalharmony,spiritualgrowth,materialsatisfactionandsocialrelationship. mgrRafaRymkiewicz,prof.UGdrhab.AnnaMariaZawadzka,InstytutPsychologii,UniwersytetGdaskiemailadres:[email protected]ycioweizadowoleniezycianastolatkwBadanie ma na celu odpowied na pytania, czy i jak typ preferowanych cech przyszej pracyzawodowej wie si z aspiracjami i wybranymi miarami zadowolenia z ycia u nastolatkw.Przebadanogrup(N=140)uczniwgimnazjw.W badaniu posuono si nastpujcymi narzdziami: Skal typw preferowanych cech pracyzawodowej(opracowaniewasne),IndeksemaspiracjiKassera(1996),SkalSUPIN(polskaadaptacjaPANAS Brzozowski), skala satysfakcji z ycia (Diagnoza Spoeczna Czapiski, Panek) oraz skalstatusumaterialnegorodzicw(opracowaniewasne).Zastosowano analiz regresji liniowej (metod wprowadzania) gdzie zmienn zalen byy: typypreferowanych cech przyszej pracy zawodowej (tj. praca wygodna, praca uyteczna spoecznie,pracazwyzwaniami,pracazgodnazzainteresowaniami,pracazzasobamifinansowymi)azmiennyminiezalenymi:aspiracjeyciowe,satysfakcjazycia,emocjenegatywneistatusmaterialnyrodzicw.Uzyskane wyniki wskazay, e typ wygodnej pracy tumaczyy aspiracje dotyczce bogactwa izwizkw oraz status materialny rodzicw. Typ pracy uytecznej spoecznie tumaczyy aspiracjespoeczne,typpracyzwyzwaniamiaspiracjezwizanezrozwojemosobistymatyppracyzzasobamifinansowymi aspiracje bogactwa. W przypadku typu pracy zgodnej z zainteresowaniami badanezalenocibyynieistotne.Typpreferowanychcechprzyszejpracyniewizasi istotniezbranymipoduwagmiaramizadowoleniazycia.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

11

This dissertation seeks to evaluate and determine how future professional occupation qualitiescorrelatewith aspirations and selectedmeasures of life satisfaction among Teenagers. A groupofN=140subjects,juniorhighschoollearners,wasexamined.The following qualitative and quantitative research tools were applied: Professional qualitiesPreferenceestimatesystem(authorsownwork),KassersAspirationIndex(1996),PolishadaptationofthePANASschedule(SUPINscale,Brzozowski),lifesatisfactionscale(SocialDiagnosis,Czapliski,Panek)andthescaleofonesparentsfinancialstatus(authorsownwork).A linear regression model was applied to the following dependent variables of preferentialoccupationqualities:Comfortable Work, Socially Useful Work, Challenging Work, Work Compliant with the SubjectsInterests,WorkwithFinancialResources,andmeasuredagainstthefollowingexplanatoryvariablesofLifeAspirations,LifeSatisfaction,NegativeEmotionsandParentsFinancialstatus.This empirical research evidence revealed that the comfortable work type was associated withwealthandrelationshipaspirations,andthesubjectparentsfinancialstatus.Thesociallyusefulworkwaslinkedtothesubjectssocialaspirations.Thechallengingworkcorrelatedtothesubjectswealthaspirations.Theworkcompliantwiththesubjectsinterestswasnotessential.Thefutureworktypewasnotstronglyassociatedwithlifesatisfaction. prof. SWPS dr hab., Tomasz Zalekiewicz, dr Agata Gsiorowska, prof. dr hab. Aeksandrauszczyska,drPelinKesebir,prof.TomPyszczynskiSzkoaWyszaPsychologiiSpoecznejWydziaZamiejscowyweWrocawiu,UniversityofColoradoemail:tomasz.zale[email protected],[email protected]:WpywaktywacjiideipienidzynalkegzystencjalnyWyniki dotychczasowych bada wiadcz o tym, e pienidze s zasobem spoecznym i wpywajregulacyjnienainterakcjemidzyludmi.Naprzykad,torowanieideipienidzywywoujewumyleczowiekastansamowystarczalnoci,czegokonsekwencjjestniechdoudzielaniaiprzyjmowaniapomocy. Gwnym celem eksperymentu, ktry bdzie przedstawiony w tym referacie, byowykazanie znaczcej siy regulacyjnej pienidzy take na poziomie intraindywidualnym. Wszczeglnoci, stwierdzono, e pienidze mog by buforem chronicym czowieka przedodczuwaniem lku przed mierci. W grupach eksperymentalnych torowano bodce zwizane zpienidzmi(prawdziwymiizabawkowymi),anastepnieosobybadanezewszystkichgrupwypeniaykwestionariusze lkuprzedmierci i lkuprzeddentyst.Wynikiujawniy,etorowaniepienidzy(bezwzgldunaichrodzaj)spowodowao,iedeklarowanylkprzedmiercibyniszyniwgrupiekontrolnej.Takiejrznicynieodnotowanodlalkuprzeddentyst.Recentstudieshaveshownthatmoneycanbeinterpretedasasocialresource,becauseitinfluencessocialrelations.Forexample,primingtheconceptofmoneyleadstothestateofselfsufficiencywhatresults inpeoplesreluctancetoofferandtoaccepthelp.Themaingoalofthispaperwastoshowthatmanyplaysanimportantregulativerolealsoontheintraindividuallevel.Inparticular,wefoundthat money might be perceived as a buffor protecting people against fear of death. In the twoexperimental conditions peoplewere primedwith real or playmoney. Next, participants from allconditionscompleted twoscales: the fearofdeathscaleand the fearofdentist scale. Ithasbeenfound that priming the concept ofmoney (both real and playmoney)was related to significantlylowerfearofdeath(comparedtocontrolcondition).Nodifferencesinthefearofdentistlevelwerefound.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

12

mgrJoannaRudziskaWojciechowskaWydziaPsychologiiUniwersytetuWarszawskiegoAdresemail:[email protected]ctojakonichmylimy?Oszczdzaniejest jednymzwaniejszychzachowaekonomicznychczowieka.Ojegoznaczeniunietylkodlafunkcjonowaniagospodarki, lecztakebudetwposzczeglnychgospodarstwdomowych,wiadczbadania czce zaduanie si znasileniem stresu finansowego i obnieniemdobrostanupsychologicznego. Jeden z gwnych obszarw bada nad oszczdzaniem wie si z pojciemsamokontroli.Fujita,Trope,LibermanandLevinSagi(2006),bazujcnazaoeniachTeoriiPoziomwKodowania (Trope & Liberman, 2003), zademonstrowali, e aktywacja kodowania na wysokimpoziomie(wicegosizdostrzeganiempierwszoplanowych,centralnychcechsytuacji)prowadzidowikszej samokontroli ni aktywizacja kodowania na niskim poziomie (ktre wie si zdostrzeganiemperyferyjnychcechzdarzenia).Celemprezentowanychbadabyaweryfikacjadwchhipotez 1) indukowanie wysokiego poziomi kodowania bdzie skutkowao wyszym poziomemoszczdnoci; 2) konsumenci charakteryzujcy si tendencj do kodowania na wysokim poziomiebdskuteczniejoszczdza.Wpierwszymbadaniumanipulowanopoziomemkodowaniaiocenianowpywtejmanipulacjinaskonnodooszczdzania.Osobybadaneproszonoookreleniejakczniespodziewanie otrzymanej kwoty pienidzy zdecydowayby si oszczdzi. Zgodnie zprzewidywaniami uczestnicy, ktrym indukowano wysoki poziom kodowania, zdecydowali siodoy wicej pienidzy. W drugim badaniu mierzono tendencj do kodowania na okrelonympoziomiezapomockwestionariuszaorazpytanoozachowaniazwizanezoszczdzaniem.Okazaosi,eosobypreferujcekodowanianawysokimpoziomieskuteczniejoszczdzaj.Theability tomake savings is important forproper functioningof individualhouseholdsasdebt isassociatedwithincreasedlevelsofpsychologicaldistressandhasagreatinfluenceonpsychologicalwellbeing.Oneofimportantresearchtrendsconnectedwithsavingconcentratesontheconceptofselfcontrol. Fujita et all (2006) using Construal Level Theory principles (Trope & Liberman, 2003)showedthatactivationofhighlevelconstruals(whichcaptureglobal,primaryfeaturesofanevent)leadstogreaterselfcontrol thanactivationof lowlevelconstruals (whichcapture local, secondaryfeatures of an event). The aim of the research was to examine two hypothesis: 1) enhancing toconstrueasituationofsaving inhighlevel termswould leadtogreatersavings;2) individualswithtendencytoconstrueathighlevelwoulddealbetterwithsaving.Bothhypothesiswereconfirmed.Inthe first study thesubjectswere todecidehowmuch theywouldsaveoutofacertainamountofmoney.Participantsprimedtohighlevelsofconstrualdecidedtosavemore.Inthesecondstudythetendency to construeevents athighor low levelwasassessedandparticipantswereaskedabouttheirsavingbehaviour.Individualspreferringtoconstrueathighlevelsofconstrualturnedouttobemoresuccessfulinsaving. drAnnaM.Heka,drAgataGsiorowskaSzkoaWyszaPsychologiiSpoecznejWydziaZamiejscowyweWrocawiuAdresemail:[email protected],[email protected] Wpywaktywacjiideipienidzaipostawwobecpienidzynazachowaniewgrzedyktator Zgodnie z wynikami bada Vohs, Mead i Goode (2006, 2008) aktywacja idei pienidze wywoujedenie do samowystarczalnoci (selfsufficiency), w szczeglnoci zmniejszenie skonnoci do

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

13

zachowacharytatywnych.Celemnaszegobadaniabyoustalenie,czytakasamatendencjawystpiw ekonomicznej grze dyktator. Chciaymy rwnie zbada czy aktywacja idei pienidza wpyniejedynie na zmian zachowania (obnienie wysokoci kwot przesyanych przez dyktatora drugiejstronie), czy te zmieni ocen wasnych decyzji. Dodatkowow badaniu kontrolowaymy postawywobecpienidzyosbbadanych.Zakadaymy,eaktywacjaideipienidzawpynieinaczejnaosobyosymbolicznychiinstrumentalnychpostawachwobecpienidzy.Wbadaniuzuyciemkomputerowejwersjigrydyktatorzrzeczywistymiwypatamipienidzywzioudzia67pracujcychosbdorosych,wtym25kobietwwiekuod19do42lat(redniawieku=24,33lata,odchyleniestand.=5,238lat).Zgodnie z oczekiwaniami aktywacja idei pienidza wywoaa obnienie wysokoci transferw wporwnaniu z grup kontroln pord osb o symbolicznej postawie wobec pienidzy. Ponadto,osobyzgrupyeksperymentalnej,ktreprzesayminimumpoowkwotydrugiejosobie,deklarowaysilniejsze negatywne emocje i nisz satysfakcj z podjtej decyzji ni osoby, ktre dokonayanalogicznychtransferwwgrupiekontrolnej. AccordingtotheresearchconductedbyVohs,Mead,andGoode(2006,2008),remindersofmoneycausepeople tobehave selfsufficiently, andespecially to reveal a reduced tendency to charitablebehaviour. In this study,wewanted to establish if this tendencywouldbepresent in thedictatorgame,and if so,whethermoneyactivationwould justchangebehaviour,orwhether itwouldalsochangepeoplesevaluationoftheirowndecisions.Weassumedthatpeoplewhorevealedsymbolicand instrumental money attitudes would react differently to money activation. We conducted astudyon67workingadults,including25womenagedfrom19to42years(M=24.33,SD=5.238).We used a computer version of the dictator game with real cash payouts. As expected, moneypriming caused smaller money transfers compared to the control condition, and this effect wassignificant among those with symbolic attitudes toward money. Moreover, participants whotransferredatleasthalfofthesumaftermoneyactivationdeclaredstrongernegativeemotionsandlowersatisfactionwiththedecisionthanthosewhomadesimilartransfersinthecontrolcondition. drAgataGsiorowska,prof.SWPS,drhab.TomaszZalekiewiczSzkoaWyszaPsychologiiSpoecznej,WydziaZamiejscowyweWrocawiuAdresemail:[email protected],[email protected] Lk przed mierci i oszczdzanie: czy trwoga egzystencjalna moe powstrzyma nas przedkonsumpcj?Dotychczasowe badania ujawniy, e przywoywanie myli o mierci wpywa na zachowaniakonsumenckie, nasilajc gotowo do wydawania pienidzy przede wszystkim na zakupy drogich,luksusowych produktw. Zgodnie bowiem z teori opanowywania trwogi, ludzie szukaj ochronyprzez lkiemwywoanymwiadomociwasnej miertelnoci,odwoujcsidowanychdosiebiewartociinorm,azkoleikonsumpcjawwiecekulturyzachodniejjestwanietakistotnwartoci,isymbolemprestiuspoecznego.Wdotychczasowychbadaniachjednakkonsumpcjrozumianjakoposiadaniernychprzedmiotwprzeciwstawianopoprostusytuacji,gdyprzedmiotwtychsinieposiada, podczas gdyw realnym wiecie czowiek stoi czstoprzedwyborempomidzywydaniempienidzy, a ich zaoszczdzeniem, anormydotyczceoszczdzaniawydaj siby silniejsze, ni tedotyczce konsumpcji. Z tego tez powodu w serii eksperymentw przeanalizowalimy zalenocipomidzy oszczdzaniem a trwog egzystencjaln. W pierwszym eksperymencie porwnywalimydeklarowane zachowania osb poddanych aktywacji miertelnoci i osb z grupy kontrolnej podwzgldem deklarowanych decyzji w sytuacjach, w ktrych mogy podj decyzj o wydaniu lubzaoszczdzeniupienidzy,wdrugimeksperymencienatomiastsprawdzalimywpywtorowaniamylio wydawaniu i o oszczdzaniu pienidzy na poziom odczuwanego lku egzystencjalnego i leku

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

14

nieegzystencjalnego. Wyniki tych eksperymentw pokazay, e oszczdzanie moe by lepszymsposobemnaredukowanietrwogiegzystencjalnejnikonsumpcja. Researchthemortalitysalienceeffectsshowedthatprimingpeoplewiththefearofdeathinfluencestheir consumer behaviour, boosting the tendency to buy expensive and luxurious products.Accordingtoterrormanagementtheory,peopledevelopananxietybufferthatprovidesasenseofmeaning,valueandnorms,andconsumptioninWesternsocietiesmayserveassuchimportantvalueanda signof social prestige.However, in research conducted in TMTparadigm, consumptionwasoperationalized as possessing certain goods vs. not possessing them, while in real word peoplechoose between spending money for consumption and saving money. We also think that savingmoneymaybestrongersocialnormthanspending,thusitmayalsoserveasananxietybuffer.Thus,wewantedtotesttherelationbetweensavingandexistentialfear.Infirstexperiment,wetestedtheeffectsofmortalitysalienceonthechoicesbetweenspendingandsavingmoney,whileinthesecondstudywetested theeffectofprimingconcerningsavingandspendingona levelofexistentialandnonexistentialfeardeclaredbyparticipants.Resultsoftheseexperimentsshowedthatsavingmightalsoserveasananxietybuffer. mgrMartaPetelewiczKatedraSocjologiiOglnej,UniwersytetdzkiAdresemail:[email protected]eciwokresiewczesnejadolescencjiOkres adolescencji (wedug definicji WHO wiek midzy 10 a 19 rokiem ycia) jest czasemfundamentalnych zmian w wielu aspektach ycia jednostki, dojrzewaniu fizycznemu towarzyszprzemianywsferzetosamoci,emocjonalnejispoecznej.Jesttookrescharakteryzujcysizjednejstrony licznymi wyzwaniami wobec jednostki, a drugiej znaczcymi postpami w wielu aspektachycia.Modziedowiadczawielutrudnychsytuacji,ktrekumulujsiwrelatywniekrtkimokresieczasu.Konieczno radzenia sobie ze zmieniajcymsi ciaem, szalejcymhormonami,a co za tymidzietrudnociamiemocjonalnymi,pojawiajsisprzecznocipomidzychciuzyskaniaautonomii,apotrzebpoczuciabezpieczestwa,poszukiwanierwnowagipomidzyrodowiskiemrodzinnym,arwieniczym. Ponadto rozpowszechniajcy si konsumpcjonizm i orientacja materialistyczna niepozostajbezwpywunafunkcjonowaniedzieci.Samfaktposiadania,bdnieposiadaniamodnychubra, gadetw, pienidzy do dyspozycji staje si kryterium oceny, a co za tym idzie podziawwewntrznychwrodowiskuszkolnym,czynapodwrku.Dziecinienalecedokastyposiadaczynierzadkobywajodrzucaneprzezrwienikw,czujsigorsze.Referatkoncentrujesinadwchbardzo wanych elementach dobrostanu psychicznego dzieci w okresie wczesnej adolescencji:poczuciu satysfakcji z ycia i samoocenie. Analizie poddana zostanie zaleno pomidzydobrostanem psychicznym, a statusem spoecznoekonomicznym rodziny dziecka, jak rwniezasobami pozostajcymi w bezporedniej dyspozycji dziecka. Badania przeprowadzone zostaytechnikankietyaudytoryjnejnaprbiedzkichszstoklasistw(N=932).Theperiodof adolescence (asdefinedbyWHOagebetween10 and19 yearsof age) is a timeoffundamentalchangesinmanyaspectsoflifeoftheindividual,physicalmaturationisaccompaniedbychangesinthesphereofidentity,emotionsandsocialskills.Thisisaperiodchallengesandproblems,but at the same time groundbreaking progress. Young people experiencemany difficult situationsthataccumulateinarelativelyshortperiodoftime.Thechildhastocopewithachangingbody,theemotional liability caused by the raging hormones, the contradictions between the desire forautonomyandtheneedforsecurityandtheneedtokeepbalancebetweenfamilyenvironmentand

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

15

peers.Furthermore,thespreadoftheconsumerismandmaterialisticorientationhastheenormousare influence on the functioning of children and their experience of childhood. Themere fact ofpossession,ornothavingfashionableclothes,gadgets,pocketmoneybecametheimportantcriteriaof evaluation among peers, causing the segregation in the school environment, or on the yard.Childrenbelongingtothecasteofthenonholdersoftentendtoberejectedbytheirpeers,theyfeelworseorworthless.Thepaperfocusesonthecrucialdimensionsofthepsychologicalwellbeingofchildren during the early adolescence: life satisfaction and selfesteem. The relation between thewellbeingandsocioeconomicstatusofthechildren'sfamily,childrensresourceswillbeexamined.ThefindingsarebasedontheempiricalstudythatwascarriedoutinLodzamongthesixthsgraders(N=932). prof.UW,drhab.DominikaMaisonWydziaPsychologii,UniwersytetWarszawskiAdresemail:[email protected]?OrelacjizadowoleniazyciazwzorcamikonsumpcjiWprezentacji zostan zaprezentowanewyniki pochodzce z kilkubada sondaowychnaprbachoglnopolskich reprezentatywnym (m.in. Polki 2010, Money Track2011), w ktrych bya badanarelacja zadowolenia z ycia z rnymi wzorcami konsumpcji i zachowaniami konsumenckimi:uywaniemrnychkategoriiproduktw(m.in.kosmetykw,produktwspoywczych,finansowych),preferencji marek w danej kategorii (np. Wedel vs. Milka), dbaniem o zdrowie i urod,zainteresowaniami,sposobamispdzaniawolnegoczasu.Poczuciezadowoleniazyciabyomierzonena dwa sposoby: a) oglna 100stopniowa skala zadowolenia z ycia b)skala zadowolenia zposzczeglnych obszarw ycia (10obszarw, np. zdrowie, uroda, wygld). Wyniki pokazay, eosoby zadowolone z ycia s innymi konsumentami ni osoby niezadowolone (niezalenie odpoziomudochodw):korzystajzinnychusug,uywajinnychproduktwipreferujinnemarki.During thepresentationresults fromseveral surveysonrepresentativenationwidesampleswillbeshown(includingPolishWoman2010,MoneyTrack2011),thatstudiestherelationshipbetweenlifesatisfactionanddifferentpatternsofconsumptionandconsumerbehavior,eg.:theuseofdifferentproductcategories(amongotherscosmetics, food, finances)brandpreferences inagivencategory(egWedelvs.Milka),takingcareofhealthandbeauty,interests,waystospendfreetime.Theleveloflifesatisfactionwasmeasuredintwoways:a)ageneral100pointscaleofsatisfactionwithlife;b)scale of satisfaction with different areas of life (10 areas such as health, appearance, work).Theresultsshowedthatpeoplethataresatisfiedwithlifearedifferentconsumersthanthosedissatisfied(regardlessoftheirincome)theyusedifferentservices,usedifferentproductsandpreferdifferentbrands. drAleksandraBorkowskaInstytutPsychologii,UniwersytetKardynaaStefanaWyszyskiegowWarszawie,Adresemail:[email protected]mpcyjnychwKanadziei Holandii Kimjestemigrantkonsumpcyjny,czegoszukapozarodzinnymkrajemijaksobieradzi?Czegojeszczenie wiemy na temat zwizkw midzy aktywnoci zaradcz podejmowan przez czowieka adobrostanempsychicznym?Autorkaodpowienatepytaniaprezentujcwnioskipyncezrozwaa

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

16

teoretycznych orazwynikw bada dot. dobrostanu psychicznego i copingu zrealizowanychwrdpolskichemigrantwkonsumpcyjnychwKanadzieiHolandiiorazPolakwyjcychwPolsce.Dobrostan psychiczny analizowano wedug zaoe cebulowego modelu szczcia JanuszaCzapiskiego.Badaniawykazay,ePolacy,ktrzywyjechalidoKanadyiHolandiicieszsiwyszympoziomem psychicznego dobrostanu ni Polacy yjcy w kraju. W porwnaniu jednak doKanadyjczykw i Holendrw dobrostan psychiczny w grupie polskich emigrantw jest niszy.Najniszypoziompsychicznegodobrostanu spordwszystkich grup charakteryzuje grupPolakwyjcychwojczystymkraju.Wprzeprowadzonychbadaniachstwierdzonoponadto,e jedenzczterechwyodrbnionychstylwradzenia sobie styl aktywny/niezadaniowy, wyjtkowo nie sprzyja psychicznemu dobrostanowijednostek wie si z czstszym dowiadczaniem wstydu, poczucia winy i lku, jak rwnie zmniejszymzadowoleniemzyciaprywatnegoorazjakocidostpnychdbriusug.Autorka przedyskutuje wnioski i nakreli kierunki dalszych bada wanych i potrzebnychszczeglnie teraz, w czasach nasilonych ruchw ludnociowych, rozpdzonej globalizacji ipowszechnegokosmopolityzmu.Who isaconsumptiveemigrant,whatdoeshe lookforawayfromhishomelandandhowdoeshecope?Whatisstilltobediscoveredaboutrelationshipsbetweenindividualscopingactivityandthesubjectivewellbeing(SWB)?Theauthorshallprovideaninterestinganswersbypresentingresultsoftheoretical analyses and surveys conducted on coping styles and SWB among Polish consumptiveemigrantsinCanadaandHollandandamongPoleslivinginPoland.The studied SWB phenomenon was analyzed according to Janusz Czapinskis Onion Theory ofHappiness. The obtained results revealed Polish consumptive emigrants in Canada andHolland todeclarehigherlevelofSWBthanPoleslivinginPoland.However,incomparisontotheCanadiansandtheDutch,SWBofPolishemigrantswaslower.ThegroupofPoleslivingintheirnativecountrywascharacterizedbythelowestlevelofSWB.Itwasalsoconfirmedthatoneofthefourcopingstylesdistinguishedinthesurveyactive/nottaskoriented style deteriorates meaningfully the SWB of an individual and relates to frequentexperiencingshame,guiltandanxiety,andalsoalowersatisfactionrateofprivatelifequalityandtheoveralllivingstandard(availablegoodsandservices).Conclusionsandfurtherresearchinterestswillbediscussed. drZofiaPupinInstytutPsychologii,UniwersytetOpolskiAdresemail:[email protected],czyapienidze?Referat przedstawia wyniki bada nad zwizkiem midzy otrzymywaniem przez modzie tzw.kieszonkowego, jegowysokoci i regularnoci otrzymywania, a hierarchiwartoci, postawamiwobecrodzinyigrupyrwieniczejmodychludzi.Badaniamiobjtomodziewwieku13,16i19lat.Celemweryfikacji opisanych zmiennych zastosowanonastpujcenarzdziabadawcze:RVS SkalaWartoci Rokeacha, KRR Kwestionariusz Relacji Rodzinnych (Mieczysaw Plopa i Piotr Poomski),KWM Kwestionariusze "Klasa Wobec Mnie", "Ja Wobec Klasy" (Anna Zwierzyska i AndrzejMatuszewski,2006).Wobrbiebadanychzmiennychhierarchiawartoci,postawywobecrodzinyigrupyrwieniczej,aotrzymywanymkieszonkowymuzyskanoefektyistotnestatystycznie.Thisworkpresentssurveyresultsrelatedtotherelationshipbetweenteenagerspocketmoney, itsamount, frequency and values hierarchy, attitudes toward family and coevals. Survey covered

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

17

teenagersintheageof13,16and19yearsold.Thefollowingresearchtoolshavebeenusedduetoverification of described variables: RVS Rokeach Value Survey, KRR Kwestionariusz RelacjiRodzinnychFamilyRelationshipQuestionaire(MieczysawPlopaiPiotrPoomski),KWM"KlasaWobec Mnie", "Ja Wobec Klasy" Questionaire Class toward me, me toward class (AnnaZwierzyska i Andrzej Matuszewski). In the range of investigated variables between valueshierarchy,attitudestowardfamilyandcoevalsandreceivedpocketmoneysignificantdifferenceshasbeenobtained. prof.Udrhab.MagorzataGrnikDuroseInstytutPsychologii,UniwersytetlskiwKatowicachAdresemail:[email protected]:"duchowo"amerkantylizmpsychiczny Conajmniejdwiedekadytemuzacztozwracawpsychologiiuwagnakonsekwencjeyciawtzw.kulturze konsumpcji. Zainteresowano si wtedy konstruktem, okrelanym mianem materializm.Jego podstawow cech definicyjn bya wano przypisywana materialnym aspektom yciaczowieka, gwnie posiadaniu dbrmaterialnych. Jednake rozpowszechnionew literaturze ujciematerializmu, autorstwa M.Richins i S.Dawsona, nie pozwala w peni zrozumie mechanizmwpsychologicznych,tkwicychupodoatejszczeglnejkoncentracjinamaterialnychaspektachycia.Referat odnosi si do saboci konceptualnej i metodologicznej bada nad materializmem orazproponujeredefinicjpojciawparadygmacieteoriiautodeterminacjiijejrozwiniciaprzezKasseraiRyana,czyliwkierunkuokrelenia rdzeniamaterializmuwkategoriachwartoci, celw imotywacjizewntrznej. Prezentuje rwnie propozycj nowego czterowymiarowego ujcia materializmu,nazwanego przez autork merkantylizmem psychicznym, ktre uwzgldnia obok specyficznychwartoci i sposobw autoprezentacji indywidualne przekonania, suce jako standardy przypodejmowaniu decyzji, oraz szczegln wizj wiata spoecznego. W referacie pokazane zostanrwniewynikibadawasnych,ktrezmierzaydozidentyfikowaniapsychologicznychwaciwociimechanizmw konstytuujcych materialistyczn orientacj yciow poprzez skonfrontowanie jej zszerokorozumianduchowoci.Autorkapokazujerelacjepomidzymerkantylizmempsychicznymareligijnoci,wraliwocietyczn,poszukiwaniemharmoniizewiatemorazposzukiwaniemsensuycia.Wynikiwyraniewskazuj,iduchowostanowiwyrazistantytezmaterializmu.At least two decades ago psychologists started paying attention to the consequences of living inconsumer culture. They discovered then the concept of materialism. Its basic attribute was theimportanceascribedtomaterialaspectsofhumanlife,especiallytopossessionofmaterialgoodsandassets.However,thewidespreadconceptualizationofmaterialismbyM.RichinsandS.Dawsondoesnotallowafullunderstandingofpsychologicalmechanismsunderlyingsuchaninterestinacquiringand possessing material resources. This paper addressesthe conceptual and methodologicalweakness of research on materialism and suggests its redefinition in the paradigm of selfdetermination theory and its development by Kasser and Ryan, i.e. description of materialism interms of values, life goals and extrinsic motivation. The author presents a fouraspect modelofmaterialismnamedas psychologicalmercantilism,which includes, additional to special valuesandselfpresentationtactics,personalbeliefsaboutsocialrealityandstandardsfordecisionmaking.The paper shows also results of empirical studies, aimed at the identification of psychologicalmechanisms of mercantilism by confronting it with socalled spirituality. The results showanegativerelationshipbetweenmercantilismandreligiosity,ethicalsensitivityandtranscendenceinvariousforms.Theyindicatethatspiritualitymightbeadirectantithesisofmaterialism.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

18

dr Magdalena emojtelPiotrowska, dr Jarosaw Piotrowski, dr Joanna Rycka, dr KatarzynaSkrzypiska InstytutPsychologii,UniwersytetGdaskiemailadres:[email protected]:wpywaktywizacjitrecitranscendentnychilkuprzedmiercinanabywaniedbrPrzedstawiony cykl 3 bada dotyczy zwizku aktywizacji transcendencji i lku przed mierci zzachowaniami konsumenckimi. Badanie oparto na zaoeniu, e transcendencja chroni przedodczuwaniem lku przed mierci oraz powoduje spadek zainteresowania dobrami materialnymi,zwaszcza bdcych wyrazem statusu kupujcego. Badania Kassera i wsp. (2000) sugeruj, eaktywizacja LP prowadzi do wzrostu chciwoci i chci nabywania dbr luksusowych, natomiastwartoci transcendentne s przeciwstawne wartociom materialistycznym (Grouzet i in., 2005).Punktemwyjciabadabyowykrycieprzezautorwnieoczekiwanego zwizkumidzyaktywizacjtranscendencji religijnej a chci nabycia dbr statusowych (emojtelPiotrowska, Piotrowski,Klimaszewska, 2009). Badanie 1 (N= 144) (aktywizacja przy pomocy obrazwreligijnych/przedstawiajcych mier) i 2 (N= 120) (aktywizacja konstruktu Bogametod Shariffa iNorenzayana,2007)zreplikowaouzyskanewynikibadanichcielinabywawicejdbrstatusowychw warunku transcendencji. W badaniu 3 (N=169) wykazano spadek nabywania dbr, w tymstatusowychpodwpywemaktywizacjitranscendencjiniereligijnej,ktraznosiaefektydlalkuprzedmierci.Wynikiwskazujnaodmienneefektyaktywizacji treci religijnych i duchowychna chnabywaniadbr luksusowych.Zarwnoreligijno jak i transcendencjachroniprzedodczuwaniem lkuprzedmierci,jednakjedynietranscendencjawolnaodtrecireligijnychwpywanawyrzeczeniesidbrdoczesnych (poprzez spadekkonsumpcji) i jestprzeciwstawnamaterializmowi,hamujcnabywaniedbrmotywowanelkamiegzystencjalnymi.Spiritual conditions of material pleasures: impact of transcendent thoughts and death anxietyactivatingonconsumerbehaviorsSeries of 3 experiments about relation between transcendence and death anxiety activation andconsumer behaviors is presented. Research are basedon assumption that transcendence protectsagainstdeathanxietyanddecreasesinterestinginmaterialgoods,especiallyonesrelatedtostatus.Kasser et al.s (2000) studies suggest that death anxiety activation increases greed and pursuit ofluxurygoods,whereastranscendencevaluesareoppositetomaterialism(Grouzetetal.2005).Unexpectedrelationbetweenactivationof religious transcendenceand increasedpursuitof luxurygoods (emojtelPiotrowska, Piotrowski, Klimaszewska, 2009) was the starting point of presentedstudies. Study1 (N=144)activating transcendenceby religiouspicturesand study2 (N=120)activatingtranscendence(constructofGod)byShariffandNorenzayanmethod(2007)replicatedthiseffect. Study 3 (N = 169) revealed decrease in a pursuit of status goods as result of activatingtranscendence(nonreligious).Results show distinct effects of religious and nonreligious transcendence activation on pursuit ofluxurygoods.Bothreligiousandnonreligioustranscendenceprotectagainstdeathanxiety,butonlynonreligious transcendence results in restrain frompurchasing goods (bydecreasing consumption)andisoppositetomaterialism,decreasingpurchasinggoodsmotivatedbyexistentialconcerns. drTomaszBaranWydziaPsychologii,UniwersytetWarszawski

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

19

Adresemail:[email protected] PopytnaniemiertelnoBadania psychologiczne prowadzone w Teorii Opanowania Trwogi (Therror Managemnet Theory,Solomon Greenberg i Pyszczyski) dowodz, e przypomnienie ludziom o skoczooci yciawywouje dojmujcy lk egzystencjalny, ktry ma kluczowy wpyw na nasze funkcjonowanie. WeksperymentachKasseraiSheldonadowiedziono,euosb,ktrepisaykrtkiesejnatematmierci,nasilaosimaterialistyczne ikonsumpcyjnepodejcienp.nabieraliprzekonania,ewprzyszocistan si posiadaczami wikszej iloci dbr luksusowych. Podczas proponowanego wystpieniazaprezentujwynikibadaniaeksperymentalnegoweryfikujcegotezyowpywielkuprzedmiercinazachowaniakonsumenckiemajcenaceluzapewnieniesymbolicznejniemiertelnoci.Odpowiemna pytanie dlaczego konsumenci pragnwysokiej samooceny i jak role w decyzjach zakupowychodgrywapragnienieniemiertelnoci.Psychological experiments conducted in Terror Management Theory paradigm (TMT, SolomonGreenberg&Pyszczynski)provedthatremainderofhumanmortalityiscausingextensiveexistentialthreat, which is crucial for our everyday functioning. In researches by Kasser and Sheldon,participantsinthemortalitysaliencecondition,whowroteanessayonhumanmortality,startedtobelievethattheywillbemuchricherinfutureandwillhavemuchmoreexpensivegoodsthancontrolparticipants.DuringproposedlectureIwillpresentmyownstudyinspiredbythelatterresultswhichtested mortality salience impact on consumer behavior and their role in symbolic immortalitystriving. I will try to answer,why consumers crave for high selfesteem andwhat is a the role ofimmortalitystrivingsinconsumersbuyingdecisions. prof.UGdrhab.AnnaMariaZawadzka,InstytutPsychologii,UniwersytetGdaski email:[email protected] O rdachwzrostu konsumpcji: czyli preferencje konsumenckiew sytuacji zagroeniaw dziedziniemoralnociisprawnoci Podejmowaniedecyzjikonsumenckichmoemieznaczeniedlapodtrzymaniasamoocenyidobregoo sobie mniemania. Pytaniem jakie powstaje jest, jaka dziedzina moralnoci czy sprawnociodgrywawikszeznaczeniewmotywacjachkonsumenckich.Celemprezentowanychbada jestodpowiedznapytanie, czydziedzina sprawnoci czymoralnociwpywawwikszymstopniunawzrostkonsumpcji imaterializmufunkcjonalnego.Przeprowadzonotrzy eksperymenty. W pierwszym sprawdzano, jak wspomnienia dotyczce wasnej sprawnoci imoralnocizwizanezsukcesemiporakwpywajnamaterializmfunkcjonalny.Wdrugimbadaniutestowano,jakaktywizacjamyliosukcesieiporacewdziedziniesprawnociimoralnociwpywanapreferencje innowacyjnych vs. utylitarnych cech produktw. W trzecim badaniu analizowano jakwspomnienia dotyczcewasnejmoralnoci i sprawnociw sytuacji sukcesu i porakiwpywaj nachpodejmowaniaaktywnoci zwizanych z konsumpcj.Uzyskanewynikibadawskazay , ea)materializm funkcjonalny bywyszy gdy osoby badanewspomniay sukces i porakw dziedziniemoralnoci niw dziedzinie sprawnoci, b) osoby badane bardziej preferoway innowacyjne cechyproduktww sytuacji sukcesumoralnego niw pozostaych trzech badanych grupach (eksp.1) , c)osoby badane deklaroway wiksz ch konsumpcji (tj. konsumpcji doznaniowej i dokonywaniazakupw) gdy wspominay sukcesy i poraki w dziedzinie sprawnoci ni w dziedzinie moralnoci

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

20

(eksp.3). Uzyskane rezultaty wskazuj, e dziedzina sprawnoci moe mie wiksze znaczenie wewzrociekonsumpcjonizmuadziedzinamoralnociwewzrociematerializmuosb.Theaimof this researchwas to findoutwhether it ismoralityorcompetence thathasa strongerinfluence on the increase of consumption and functional materialism. Three experiments werecarriedout.Thefirstonecheckedhowrecollectionofonesownsuccessandfailureincompetenceand morality is linked to functional materialism. The second one examined how activation ofmemories of competence and morality failure and success affect preferences for innovative vs.utilitarianproductfeatures.Thethirdoneanalysedhowrecollectionofonesownsuccessandfailureincompetenceandmoralityislinkedtodesireforconsumption.Theresultsindicatedthefollowing:a) functionalmaterialismwashigherwhen the subjects recollected success and failure inmoralitythanwhentheyrecollectedsuccessandfailureincompetence,b)thesubjectspreferredinnovativeproduct features in morality success better than both in competence success and morality andcompetence failure, c) the subjects declared stronger desire for consumption (i.e. experientialconsumption and shopping) when they recollected success and failure in competence thanwhenthey recollected success and failure in morality. The conclusion is that competence may lead toincreaseofconsumerismwhereasmoralitymayleadtoincreaseofmaterialism. drMagorzataChrupaaPniak,drDamianGrabowski, InstytutPsychologii,UniwersytetlskiwKatowicachAdresemail:[email protected]awpracwkontekciekontraktupsychologicznego W proponowanym wystpieniu dokonuj analizy zachowa pracownikw opartych nazaangaowaniu jako przykadu zachowa ekonomicznych i inwestycji w kontekcie kontraktupsychologicznego. Opieram si na teoretycznych zaoeniach dotyczcych pracy jako formykonsumpcji D. Grabowskiego oraz wspczesnych teoriach zaangaowania w prac i przywizaniaorganizacyjnego rozwijanychna gruncie psychologii i zarzdzania. Celemwystpienia jest ukazaniedynamicznego i niespecyficznego charakteru wzajemnego kontraktu psychologicznego orazpotencjalnychimplikacjidlapraktykizarzdzaniaimotywowaniapracownikw. Thepurposeofthispaperistoemphasizetheroleofemployeesorganizationalbehaviorsbasedonanorganizationalcommitmentandaworkengagementasamanifestationofconsumerbehaviorandinvestmentsintheaspectofpsychologicalcontract.WorkengagementisnowadaysoneofthemostexploredconceptsinpsychologyandhasgreatimplicationsforHRM.Organizationalengagementisan individual and psychological competence determining organizational effectiveness andinnovativenessabilitywithinanintellectualcapitalanditmaybecreatedsimultaneouslybyinternalandexternalgrowthprocesses.Thesuccessofmanagementbasedonthepsychologicalengagementisdeterminedbyagroupoffactors:psychological(wellbeingandworklifebalance),organizational(thefulfillmentofpsychologicalcontract)andeconomic. prof.UEPdrhab.ElbietaKowalczykUniwersytetEkonomicznywPoznaniuAdresemail:[email protected]cerelacjeczowiekorganizacja

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

21

Idiosynkratyczne umowy w sprawie pracy (ang. Ideals) bazuj na elastycznym podejciu dozatrudniania pracownikw. Wynikaj one z koca epoki, w ktrej norm byo zawieranieszablonowych i niezrnicowanych kontaktw pomidzy pracownikami apracodawcami/przeoonymi. Badania empiryczne zawartew artyku opisuj zakres oraz korzyci ikoszty wynikajce ze stosowania tego nowatorskie podejcia. Autorka uwaa, e w obliczupodlegajcegonieodwracalnymzmianomrynkowipracy, idealswydajsiskutecznymnarzdziemksztatowaniarelacjiczowiekorganizacja.The idiosyncratic deals (in short: ideals) are based on the flexible approach to staff employment.Theyare the resultof theendofera,when thebasicnormwas signing triteandundifferentiatedcontracts between employees and employers/supervisors. The empirical studies presented in thispaperdescribedrange,profitsandcostswhichareresultsofmentionedaboveinnovatoryapproach.In the author opinion, ideals seem to be an effective tool in the forming personorganizationrelation,intheconditionsofindivertiblechangesonthelabormarket. drMagorzataStykoKunkowska,MagorzataKozowskaWydziaPsychologii,UniwersytetWarszawski Adresemail:[email protected] pci, rodzaju motywacji potencjalnego pracownika oraz wizerunkw firm w ocenie ichatrakcyjnoci Dziaaniazzakresuemployerbrandingubazujnaczciowoempiryczniepotwierdzonymzaoeniu,e dopasowanie jednostki, w tym osobowoci pracownika do organizacji przynosi szeregpozytywnych konsekwencji tak pracownikowi jak i pracodawcy. W przeprowadzonym badaniueksplorowano, jak rol odgrywa rodzaj motywacji i odpowiadajcy jej wizerunek pracodawcy wocenie atrakcyjnoci wybranych firm formuowanej przez osoby wkraczajce na rynek pracy. Wszczeglnoci odwoano si do teorii potrzeb/motywacji McClellanda, wykorzystywanej wzarzdzaniu zasobami ludzkimi m.in. do konstruowania systemw motywacyjnych orazprzyporzdkowywaniastanowisk,naktrychjednostkimogybyczusinajlepiej.Zaczerpniteztejteoriiwymiarymotywacji:osigni,afiliacjiiwadzyzastosowanodoocenymotywacjipotencjalnychpracownikworazdoocenywizerunkuwybranychfirm.Badanie,przeprowadzonena120osobowejgrupie studentw (73 kobiety i 43 mczyzn), ujawnio m.in. odmienne wzorce zalenoci wrdkobietimczyzn.Analizyregresjiujawniy,ewizerunekorganizacjibyczciejpredyktoremocenyatrakcyjnoci firm wrd kobiet, natomiast motywacja jednostki wpywaa na ocen atrakcyjnocifirm wycznie wrd mczyzn. Uzyskane wyniki bd dyskutowane w wietle rnicmidzypciowychwocenieroliwewntrznychizewntrznychdeterminantzachowania.Employer branding is based on a partially confirmed assumption that personorganization fitmaydeliverbenefits both to employeeandemployer. Inour studyweexplored the roleofmotivationtype and employer brand image in evaluation of selected companies among young persons whowereenteringlabormarket.Specifically,motivationtheoryofMcClellandawasapplied,becauseitiswidely used in human resources. Three dimensions: of motivation: affiliation, power andachievement were used both to measure motivation of potential employees and to measureemployerbrandimage.Intheresearchwith120students(73womanand43men)differentpatternsofresultswerefoundbetweenwomenandmen.Regressionanalysisrevealedthatemployerbrandimagewas the predictor of employer attractivenessmore often amongwomen and the personalmotivationinfluencedemployerevaluationonlyamongmen.Resultswillbediscussedinthelightofsexdifferencesinperceptionofinternalandexternalbehaviordeterminants.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

22

drDianaMalinowska,prof.UGdrhab.AleksandraTokarz UniwersytetJagielloski,InstytutPsychologiiAdresemail:[email protected],[email protected] zadowolenia z ycia u pracoholikw jako kryterium wyrnienia funkcjonalnej idysfunkcjonalnejpostacipracoholizmu.Osobowociowaspecyfikaproponowanejtypologii.W prezentowanym badaniu, ktrym objto grup 137menederw, identyfikowanomotywacyjneuwarunkowania rnych postaci pracoholizmu. Syndrom ten zosta zmierzony za pomoc trzechkwestionariuszy mierzcych behawioralne, poznawcze i emocjonalne wskaniki pracoholizmu. Zakryterium wyrniania funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej postaci pracoholizmu przyjto wysokie vsniskie oceny w zakresie zadowolenia z ycia i jego rnych obszarw (pracoholik czciowozadowolony i pracoholik niezadowolony).Wobszar zmiennychwyjaniajcychwczonoorientacjemotywacyjnewyrnionewteoriisamoukierunkowaniaDeciegoiRyanaorazpowstanagruncietejteorii typologi celw Kassera i Ryana, a take inne zmienne umoliwiajce wnioskowanie oosobowociowychpodstawachmotywacji,takiejak:wartoci ikryzysywwartociowaniu.Woceniernic pomidzy dwoma typami pracoholikw wykorzystano analiz wariancji. Sprzecznie zoczekiwaniami nie odnotowano rnic istotnych statystycznie w odniesieniu do orientacjimotywacyjnych.Niemniej, potwierdziy si przypuszczenia o istnieniu rnicw zakresie zmiennychopisujcych wartoci (podobiestwo do uniwersalnej hierarchii wartoci, nasilenie kryzysw wwartociowaniu).Ponadtogrupytebyyukierunkowaneprzezinnerodzajecelw(autonomicznevsinstrumentalne). Przeprowadzono rwnie dodatkoweanalizywpostaci regresji logistycznej, ktrepozwoliy wskaza istotne predyktory przynalenoci do kadego z typw pracoholikw.Prezentowanebadanieuzasadniawyrnianiefunkcjonalnejidysfunkcjonalnejpostacipracoholizmu.ThepresentstudyexaminedthemotivationaldeterminantsofworkaholictypesinaPolishsampleof137 managers. Workaholism was measured with three questionnaires that capture behavioural,cognitiveandemotionaldimensions.Thecriteria forthedistinctionof functionalanddysfunctionaltypesofworkaholicwerebasedona subjectiveassessmentofqualityof life.BuildingonDeciandRyansSelfDeterminationTheory(SDT),KasserandRyan'stypologyofgoalsbasedonSDT,aswellasothers conceptualizations that describe personality variables which determine motivation (i.e.values, value crisis) the differences between workaholics were expected. ANOVA was used tocompare twogroups.Contrary toexpectations therewasnodifferencewith regard to the typeofmotivation(autonomousvs.controlled).However,functionalanddysfunctionalworkaholicsdifferinvalues(hierarchyofvaluesandvaluecrisis)aswellasweredrivenbydifferentgoals(autonomousvsinstrumental).Inaddition,subsequentlogisticregressionanalysisrevealedthatuniquemotivationalantecedents lie behind workaholic types. The present study emphasizes the importance ofdifferentiatingamongtwocategoriesofworkaholics. dr Dorota GodlewskaWerner, dr Karol Karasiewicz, dr Aleksandra LewandowskaWalter, drAndrzejPiotrowskiInstytutPsychologii,UniwersytetGdaskiAdresemail:[email protected]?Czyliojakociyciaparpracujcychrazemiosobno

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

23

Badaniapokazuj,ewsplneprowadzeniedziaalnocigospodarczejmaonkwpozytywniewpywanaycierodzinne(Cox,Moore,VanAuken,1984).Naprzykadpracujcwsplniemaonkowiemajwiksz moliwo dostosowywania swojego planu dnia (Seymour, 2002). Natomiast ankietyinternetowewykazuj,ewzdecydowanejwikszociprzypadkwwsplnapracawywoujekonfliktyinapiciawzwizku.Celem przeprowadzonego badania jest zbadanie rnic pomidzy jakoci ycia rodzinnego izawodowegouparpracujcychrazemiosobnowzalenociodpozycjizalenociwobecsiebie.Jesttoaspektinteresujcyzewzgldunato,ebadaniagwniedotyczobszaruprowadzeniawsplnejdziaalnocigospodarczejprzezmaonkw.WbadaniuwykorzystanokwestionariuszWLBiRPD(Karasiewicz,LewandowskaWalter,GodlewskaWerner,Piotrowski)orazpytaniadotyczceocenyjakociycianadrabinieCantrila.Wyniki pokazuj, i istniej rnice w zakresie oceny rnych aspektw jakoci ycia rodzinnego izawodowegouosbpracujcychrazemiosobno.Zauwaasitakernicewobszarzeelementwskadajcych si na rwnowag pracaycie u badanych par oraz zalenoci pomidzy ocenwsppracyzpartneremastopniemzadowoleniazycia.Studiesshowthatthefamilybusinessowningcoupleshasapositiveeffectonfamilylife(Cox,Moore,Van Auken, 1984). For example, working together couples have more flexibility in setting theirschedules(Seymour,2002).WhileInternetsurveysshowthatinmostcases,workingtogethercausesconflictsandtensionintherelationship.The aim of the study is to examine the differences between the quality of family life in couplesworkingtogetherandseparately,dependingonthepositionofdependenceoneachother.Thisisaninteresting aspect because research mainly examine relationship of copreneurs.ThequestionnaireWLBandRPD(Karasiewicz,LewandowskaWalter,GodlewskaWerner,Piotrowski)and Cantrils SelfAnchoring Ladder connected with the quality of life were used to examine theproblem.Theresultsshowthattherearedifferencesintheassessmentofvariousaspectsofqualityoffamilylifeandworkofpeopleworkingtogetherandseparately.Differencesbetweenaspectsofworklifebalanceandtheevaluationofcooperationwiththepartnerandthelevelofsatisfactionwithlifearealsonoted. drJoannaChudzianWydziaNaukEkonomicznych,SzkoaGwnaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie,,Adresemail:[email protected]ecyzjizakupowychkonsumentwW artykule przedstawiono analiz procesu podejmowania decyzji zakupowych konsumentw naprzykadzie zakupu produktw mleczarskich. Wyrniono w tej kategorii dwie grupy produktw(nowoczesne i tradycyjne), dla ktrych wykazano odmienn posta procesu decyzyjnego. Podjtotake prb analizy wspzalenoci procesu decyzyjnego i skutecznoci dziaa reklamowych. Zuwagi na niewielk ilo bada w tym zakresie, a take poszukiwania moliwoci wykorzystaniabada w praktyce, zdecydowano si przeanalizowa czy jest moliwe aktywne wzmacnianielubwygaszanie etapw procesu decyzyjnego konsumentw poprzez komunikacj marketingow.Wykorzystujc analiz regresji wykazano znaczenie oddziaywania na poszczeglne etapy procesudecyzyjnegowzwikszaniuskutecznoreklamnatymrynku. drJolantaTarapata,drAlicjaKrzepicka

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

24

WojskowaAkademiaTechniczna,WarszawaAdresemail:[email protected]jegoreakcjeizachowaniapodwpywemdziaapromocyjnychwynikibadaPromocjawpywanaksztatowaniepostawkonsumentwwobecproduktwdostpnychna rynku,wspomagajc ich decyzje zakupu. Zmiany warunkw ycia, trendy dajce si zaobserwowawotoczeniurynkowymprowadzdowyksztacenianowychcechkonsumenta,ktrezkoleiwpywajna ichdecyzjezakupoweorazreakcjenadziaaniapromocyjne,ktreszrnicowanewzalenociod specyfiki rynku, konkurencyjnoci a take przyjtych przez firm celw strategicznych.Konsumenci d do racjonalizacji swych decyzji, podejmujc przy wyborze produktw decyzjeprzemylanerozwane,chocianiekiedyoddziaywaniepromocjipobudzaichreakcjeprowadzcdozakupu pod wpywem impulsu. Wspczesny klient oczekuje, aby oferowane produkty byydostosowanedojegopotrzebiwymagaorazmusibyzadowolonyzwyborudanegodobra.Promotioninfluencestheformationofconsumers'attitudestowardproductsavailableonthemarketassisting with their buying decisions. Changes in living conditions, trends observable in marketsurroundings lead to thedevelopment ofnew consumer prices, which then affect their buyingdecisionsandreactionstowardpromotionalactivitiesdifferentiatedaccordingtomarketspecificity,competitiveness, as well as, strategic objectives acquired by a company. Consumers pursuetherationalization of their decisions and, while choosing products, take studied, reasonabledecisions, although at times, the impact of promotion activate their reactions to animpulsivepurchase.Acontemporarycustomerexpectstheofferedproductstobeadjustedtotheirneedsandrequirementsandtheyhavetobesatisfiedwiththechosengoods. WjtowiczDaria,BochyskaKatarzynaInstytutPsychologii,UniwersytetMariiCurieSkodowskiejwLublinieAdresemail:[email protected]modzieyaprzekazreklamowyReklama stanowi wspczenie nieodczny element ludzkiego ycia. Jej rne formy oraz rodzajewypeniajprzestrzespoeczn iwpywajnadecyzjekonsumentw.Celempodjtychbadabyookrelenie zwizkw pomidzy inteligencj emocjonaln i poczuciem kontroli a preferowaniemreklamdanegotypu.Autorzyuznalittematykzaistotnzewzgldunamoliwojejpraktycznegowykorzystania. Uznano, e wiedza na temat zalenoci wystpujcych pomidzy badanymizmiennymi pozwoli lepiej dostosowa przekaz reklamowy do odbiorcw, a przez to poredniozwikszy wpyw owego przekazu. Do bada wykorzystano Popularny Kwestionariusz InteligencjiEmocjonalnej (Jaworowska, Matczak), Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli (Krasowicz,KurzypWojnarska) oraz samodzielnie skonstruowany Kwestionariusz Preferencji PrzekazuReklamowego. Ze wzgldu na powszechnie znany fakt, mwicy o szczeglnej podatnoci dzieciimodzieynaprzekazreklamowy,badaniemobjtomodziegimnazjalnwwieku1316lat.Grupabadawczaliczya100osb.Nowadaystheadvertisementisconsideredastheinseparableelementofourlives.Itsvariousformsfillthesocialspaceandinfluencethecustomersdecisions.Theundertakenresearcheswereaimedatdefiningtherelationbetweentheemotional intelligenceandthesenseofcontrol,andbetweenthetypeoftheadvertisementspreferredbyspecificgroupsofpeople.Theauthorsconsideredthis

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

25

topic as especially interesting because of its opportunity to be effectively used in practice. Itwasclaimedthattheknowledgeabouttherelationsexistingbetweenthestudiedvariableswouldallowresearchers toaccuratelymatch theadvertisingmessageconveyed to its specific recipients,whichwould in turn indirectly reinforce the power of thismessage. During the researches the followinginstruments were used: The Popular Questionnaire of the Emotional Intelligence (Jaworowska,Matczak),TheQuestionnaireStudyingTheSenseOfcontrol(Krasowicz,KurzypWojnarska),andTheQuestionnaireoftheAdvertisingMessagePreferences(createdbytheauthorsthemselves).Becauseofthewidelyrecognizedfactconcerningthechildrensandtheyouthsspecificsusceptibilitytotheadvertisingmessages, the researcheswereconductedamong the juniorhigh school studentsaged1316.Theresearchgroupconsistedof100people.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

26

STRESZCZENIAPLAKATW mgrJoannaKosowskaInstytutPsychologii,UniwersytetJagielloskiAdresemail:[email protected] Struktura i waciwoci psychometryczne kwestionariusza BPiOP do pomiaru satysfakcji z pracy(Sedlak&Sedlak,2011) Celem posteru jest zaprezentowanie wstpnych wynikw przeprowadzonej przez autork analizystruktury czynnikowej i waciwoci psychometrycznych kwestionariusza BPiOP (BadaniaPostaw iOpinii)dopomiarusatysfakcji zpracy,autorstwa firmydoradztwapersonalnegoSedlak&Sedlak.Analizprzeprowadzonowoparciuowynikibadania,wktrymwzioudziaprawie5 tys.osb. W wystpieniu przedstawione zostan pokrtce: etapy i podstawowe zaoenia lece upodstaw konstrukcji narzdzia, przebieg bada, charakterystyka prby normalizacyjnej, strukturaczynnikowakwestionariuszaiwaciwocipsychometryczneposzczeglnychskal. mgrJoannaKosowskaInstytutPsychologiiUniwersytetJagielloskiAdresemail:[email protected] KorelatyiuwarunkowaniapoziomusatysfakcjizpracyprezentacjawynikwbadaniaCelem plakatu jest prezentacja wynikw przeprowadzonego w 2011 roku internetowego badaniasatysfakcjizpracy.Wbadaniutymwzioudzia4996osb,wwiekuod20do65lat,zatrudnionychw rnych branach i sektorach gospodarki. W wystpieniu omwione zostan m.in.: poziomzadowolenia polskich pracownikw z relacji z przeoonymi i wsppracownikami, stopieprzywizaniadomiejscazatrudnienia,orazsatysfakcjaz:wynagrodzenia,sposobuorganizacjipracy,oraz poziomu autonomii i kontroli. Przedstawione rezultaty bd stanowiy rwnie prbodpowiedzi na pytanie o zwizki satysfakcji pracy z takimi czynnikami jak: pe, wiek, sta pracy,wielkofirmy,zajmowanestanowiskoipoziomwyksztacenia. drTomaszStrzikUniwersytetEkonomicznywPoznaniuAdresemail:[email protected] wartoci a ocena jakoci ycia modziey akademickiej w wietle bada ankietowychstudentwuczelnimiastaPoznaniaSubiektywnaocenajakociyciastanowiswegorodzajuefektkonfrontacjiobiektywnychwarunkwyciajednostkiipoziomuzaspokojeniarnorodnychpotrzebzaspiracjami,normamiiwyznawanymsystemem wartoci. To hierarchia wartoci i celw yciowych czowieka ksztatuje jego sposbpostrzeganiaiocenyotaczajcejgorzeczywistoci,jegopercepcjwiataorazwasnegoycia.W artykule zaprezentowane zostan wyniki badania bdcego prb identyfikacji zalenocipomidzypoziomemzadowoleniazycia ipoczuciemszczciawrdmodzieyakademickieja jejwiatopogldem i hierarchi najwaniejszych yciowych wartoci. Badanie przeprowadzono wrdstudentw studiw stacjonarnych dwunastu uczelni miasta Poznania, przyjmujc za momentkrytycznyobserwacji dzie30.06.2007r.Badanie zrealizowanoprzywykorzystaniu techniki ankiety

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

27

rodowiskowejwoparciuoautorskikwestionariuszankietowy.Zuwaginawieloaspektowycharakterzjawiska jakoci ycia w badaniu zastosowane zostay zarwno podstawowe miary statystykiopisowej,jakimetodywieloczynnikowejanalizywariancji.Theacademicyouthssystemofvaluesandtheirqualityof life in lightofthePoznancitystudentssurvey. The subjective quality of life is some kind of confrontation between the objective livingconditionsandpersonalaspirations,needsandvaluesystem.Thehierarchyofbasichumanvaluesandlivinggoalsshapestheperceptionandassessmentofthesurroundingreality,theworldandtheindividualslife.Themainaimofthepaperistoidentifyarelationshipbetweenthestudentssatisfactionoflife,theirhappinessandthehierarchyof themost important lifevalues.ThestudywasbasedonthesurveyconductedamongfulltimestudentsfromthePoznancityuniversities,with30.06.2007asthechosenmomentoftheobservation.ThetoolsusedintheresearchincludecommonstatisticalmethodsandmultifactorANOVAanalysis. mgrTatianaPopadiakKuligowska,mgrJoannaOpoczyska,mgrAgnieszkaAntecka,StudiaDoktoranckiSWPSnakierunkukulturoznawstwoAdresemail:[email protected]anuPolakwwynikipomiarupoczuciawellbeingPolakwwnatleinnychkrajw Wellbeingjednostkiuwarunkowanyjestwielomaczynnikami istniejeszeregbada,ktreprbujodpowiedzie na pytanie jaki jest wpyw poszczeglnych obszarw ycia na nasze oglnezadowolenie, poczucie szczcia czy te samoocen stanu zdrowia.Wwikszoci opieraj si onejednak o prb korelacji subiektywnie postrzeganej jakoci ycia z podstawowymi zmiennymispoecznodemograficznymi. Celem naszego wystpienia jest zaprezentowanie wynikw szerokozakrojonych bada na bardziej oglnympoziomie po pierwsze (traktujc pojciewell being jakopojciestopniowalne)dokonujcwyrnieniaiopisusegmentwumieszonychwyej iniejnaskaliwellbeing,podrugiewskazujc jak i z jak si rneaspektynaszego yciawpywajnapoczuciezadowolenia. Wystpienie ma zadanie zaprezentowa wyniki ilociowego midzynarodowegobadania porwnawczego przeprowadzonegow 2009 roku przezmidzynarodow grup badawczIPSOS, ktrego celem by pomiar zadowolenia z ycia (wellbeing) mieszkacw rnych krajw:Francji,Niemiec,Woch,Hiszpanii,WielkiejBrytanii,USA,Japonii.Wynikitegobadaniastanowibdto do prezentacji wynikw pomiaru jakoci i zadowolenia z ycia (wellbeing) Polakwprzeprowadzonegorokpniejw2010rokunareprezentatywnejprbiedlaludnociPolski.OprczprostychporwnapokazujcychjakwygldajgwnewskanikiwellbeingwPolscenatlepomiaruw innych krajach, przedstawione zostan wyniki dodatkowych analiz segmentacyjnych pokazujcejakiesgwnesegmentywpopulacjiwydzielonezewzgldunaodczuwanieszczcia,czyteszerzejzdefiniowanegowellbeing. Thewellbeing of an individual is determined by various factors numerous studies try to explainwhatinfluenceparticularareasofourliveshaveonourgeneralcontentment,feelingofhappinessorselfassessmentofourhealth.Thestudiesaremostlybasedonacorrelationofsubjectivelyperceivedlifequalitywithbasicsocialdemographicvariables.Themaingoalofthispresentationisshowingofawidelyrangedstudybasedonamoregenerallevelfirstofall(whiletreatingwellbeingasagradientconcept)bydistinguishinganddescriptionof segmentsplacedhigherand loweron thewellbeingscale, and secondof all, presenting various strengthof influence thedifferent aspectsofour liveshave on our feeling of contentment. The presentation will reveal the results of an international

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

28

quantitative comparative study conducted in 2009 by the international company IPSOS. Themaingoalof the studywas tomeasure the feelingof contentment (wellbeing)of inhabitantsof severalcountries:France,Germany,Italy,Spain,GreatBritain,USAandJapan.TheresultsoftheresearcharethebackgroundfortheresultsofastudyconcerningqualityandcontentmentoflifeinPolandwhichtook place a year later in 2010 on a representative sample of Polish people. Beside the simplecomparison between the main indicators of wellbeing in Poland and other countries, thepresentationcontainsadditionalsegmentationanalysiswhichpresentthemainpopulationsegmentsbasedonthefeelingofcontentment,orrathermorewidelydefinedwellbeing. prof.UG,drhab.AnnaMariaZawadzka,mgrAnnaSzabowskaWalaszczykInstytutPsychologii,UniwersytetGdaskiemail:[email protected],[email protected]kadziewybranychmiardobrostanuTeoriepsychologicznewnurciepsychologiipozytywnejwskazuj,eludziewnaturalnysposbddo samonaprawy. W prezentowanych badaniach przyjmujemy, e jednym z przejaww dziaaniamotywusamonaprawyjestgotowodosamonaprawyrozumianajakointencjaosobydozmianJa,tj.poprawienia wasnych cech umiejtnoci, zdrowia i dobrostanu. Przeprowadzono dwa badaniadotyczcezwizkwsamonaprawyiwybranychmiardobrostanu.Wpierwszymbadaniusprawdzano,czy i jak gotowo do samonaprawy i dbao o zdrowie wi si z preferowaniem wartociindywidualistycznych i prospoecznych oraz z ocen jakoci ycia w siedmiu dziedzinach ycia (tj.dobrostanu psychicznego, fizycznego, spoecznego, dobrobytu materialnego, poziomucywilizacyjnego,stresuyciowegoipatologii).Wdrugimbadaniuprzeanalizowano,czyijakgotowodo samonaprawy i dbao o zdrowiewi si z zadowoleniem z ycia, ocenwasnego zdrowia,wasnskutecznociizaangaowaniemwprac.Uzyskanewynikibadawskazay,egotowodosamonaprawy wie si z preferowaniem wartoci indywidualistycznych, z zadowoleniem z ycia,dobrocenwasnego zdrowia, z zaangaowaniemwprac i poczuciemwasnej skutecznociorazdobrocenpoziomucywilizacyjnegoswegoyciaadbaoozdrowiewiesizzadowoleniemzycia, dobr ocen wasnego zdrowia, dobrobytem materialnym i zaangaowaniem w prac.Wnioskiemzbadajest,esamonaprawajestwandeterminantdobrostanuosb. Thisresearchexplorestheroleofselfimprovementinachievingwellbeing.Theorieswithinpositivepsychology indicatethat it isnatural forpeopletostriveafterselfimprovement.Weassumedthatselfimprovementmotive isreflectedbyreadinessforselfimprovementunderstoodasadesireforselfchange,i.e.improvingonestraits,skills,healthandwellbeing.Twosurveyswereconductedtodeterminetherelationshipbetweenselfimprovementandselectedmeasuresofwellbeing.Thefirstone was to find out whether and how readiness for selfimprovement and healthoriented selfimprovement are linked to preference of individualistic and prosocial values and subjectiveevaluation of quality of life in seven spheres of life (i.e.mentalwellness, physicalwellness, socialwellness,materialwealth,civilizationprogress,stressandpathology).Theotheronewasaimedatanswering the question of whether and how readiness for selfimprovement and healthorientedselfimprovementarelinkedtosubjectivewellbeing,subjectiveevaluationofonesownhealth,selfefficacy andwork engagement. The results show that readiness for selfimprovement is linked topreferenceofindividualisticvalues,subjectivewellbeing,goodsubjectiveevaluationofoneshealth,workengagement and selfefficacy andgood subjectiveevaluationof civilizationprogress inoneslife whereas healthoriented selfimprovement is linked to subjective wellbeing, good subjectiveevaluationofoneshealth,materialwealthandworkengagement.Consequently,theconclusiontobemadeisthatselfimprovementisamajordeterminantofwellbeing.

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

29

PROGRAMKONFERENCJI

Dziepierwszy,10wrzenia2012

Godzina Coigdzie

08.0009.00 RejestracjauczestnikwholgwnybudynekWNSUG,ulBayskiego4

09.0009.15 OtwarciekonferencjisalaS204

09.1510.35 Sesja1:Konsumpcja,transferwartoci,zmianyspoeczne

Prowadzcy:prof.KULdrhab.EwaRzechowska,KUL

SalaS204

1. Miejscedojrzaegoczowiekawkulturzekonsumpcyjnej.Konstruowanieaktywnociyciowejipoczuciejakociycia50latkwwkontekciezmiannarynkupracyprof.KUL,drhab.EwaRzechowska,KUL,mgrAnnaGarbaczKUL

2. AletowarczowiekXXIwiekujakoprzedmiotkomodyfikacjidrTeresaSikora,U3. Ciaoczowiekaastrategieszczliwegoyciawdziejacheuropejskiejkulturydr

AlojzyMorzyniec,AGH4. Motywyorazekonomicznospoeczneuwarunkowaniakonsumpcjitowarwiusug

kulturalnychmgrIwonaMalinowska,SGGW

10.3511.35 Wykadplenarny1:Betweenwealthandwellbeing:reflectionsonatransformingworld

prof.JamesBurroughs,UniversityofVirginia

SalaS204

11.3511.50 Przerwanaherbat,kawsala108C

11.5013.10 Sesja2:Wartoci,dobrostan,jakoycia

Prowadzcy:prof.drhab.BogdanMrz,SGH

SalaS204

1. Czypaceniepodatkwsprawia,ejestemybardziejzadowolenizyciaiszczliwi?Moralnoobywatelska,moralnopodatkowaidobrostandrMagorzataNiesiobdzkaUG,prof.UGdrAnnaMariaZawadzkaUG

2. MotywykonsumpcjiastrukturawartocimodychdorosychmgrMagdalenaPorajWerder,UW

3. AntymaterialistycznyprzekazmuzycznyaaspiracjeycioweraportzbadaprzeprowadzonychwrdsuchaczymuzykireggaemgrukaszJach,U

4. PreferowanecechypracyzawodowejaaspiracjeycioweizadowoleniezycianastolatkwmgrRafaRymkiewicz,prof.UGdrhab.AnnaMariaZawadzka,UG

13.1014.30 Sesja3:Psychologiapienidza

Prowadzcy:prof.SWPSdrhab.TomaszZalekiewicz,SWPS

SalaS204

1. Pienidzeiniemiertelno:wpywaktywizacjipienidzanalkegzystencjalnyprof.SWPSdrhabTomaszZalekiewicz,drAgataGsiorowska,prof.drhab.Aleksandrauszczyska,SWPS,dr.PelinKesebir,prof.TomPyszczyski,UniversityofColorado,

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

30

2. Czymonazwikszypoziomoszczdnocizmieniajctojakonichmylimy?mgrJoannaRudziskaWojciechowska,UW

3. WpywaktywacjipienidzaipostawwobecpienidzynazachowaniewgrzedyktatordrAnnaM.Heka,drAgataGsiorowska,SWPS

Lkprzedmierciioszczdzanie:czytrwogaegzystencjalnamoepowstrzymanasprzedkonsumpcj?drAgataGsiorowska,prof.SWPSdrhab.TomaszZalekiewicz,SWPS

14.3015.15 Przerwaobiadowasala108C

15.1516.35 Sesja4:Standardyyciazwizanezkonsumpcjizadowoleniezycia

Prowadzcy:prof.UWdrhab.DominikaMaison,UW

SalaS204

1. SytuacjaekonomicznaadobrostanpsychicznydzieciwokresiewczesnejadolescencjimgrMartaPetelewicz,U

2. Czyszczliwykonsumenttodobrykonsument?Orelacjizadowoleniazyciazwzorcamikonsumpcjiprof.UWdrhab.DominikaMaison,UW

3. DobrostanpsychicznypolskichemigrantwkonsumpcyjnychwKanadzieiHolandii.drAleksandraBorkowska,UKSW

4. Kieszonkowetylkopienidzeczyapienidze?drZofiaPupin,UO

16.3517.15 Sesjaplakatowazkawiherbat:

Prowadzcy:drMagdalenaemojtelPiotrowska,,drDorotaGodlewskaWerner,UG

Sala108C

1. StrukturaiwasnocipsychometrycznekwestionariuszBPOiOPdopomiarusatysfakcjizyciamgrJoannaKosowska,UJ

2. KorelatyiuwarunkowaniapoziomusatysfakcjizpracyprezentacjawynikwmgrJoannaKosowska,UJ

3. OrientacjatemporalnaazachowaniainwestycyjneikonsumpcyjnedrMagdalenaNawrat,Alicjaakykus,UO

4. SystemwartociaocenajakociyciamodzieyakademickiejwwietlebadaankietowychstudentwuczelnimiastaPoznadrTomaszStrzik,UEP

5. NaszczcieinazdrowieczylimapadobregostanuPolakwwynikipomiarupoczuciawellbeingPolakwnatleinnychkrajwmgrTatianaPopadiakKuligowska,mgrJoannaOpoczyska,mgrAgnieszkaAntecka,SWPS

6. Samonaprawajakodeterminantaszczciaanalizanaprzykadziewybranychmiardobrostanuprof.UGdrhab.AnnaMariaZawadzka,mgrAnnaSzabowskaWalaszczykUG

19.30 Uroczystakolacja,restauracjaLagunaSmaku,molo,Sopot

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

31

Dziedrugi,11wrzenia2012

09.0010.00 Wykadplenarny2:Therelevanceofspiritualtranscendenceinaconsumereconomy:thedollarandsenseofit

prof.RalphPiedmont,LoyolaUniversity,Maryland

SalaS204

10.0011.20 Sesja5:Konsumpcja,duchowo,materializm

Prowadzca:prof.Udrhab.MagorzataGrnikDurose,U

1. Wposzukiwaniuistotymaterializmu:duchowoamerkantylizmpsychicznyprof.Udrhab.MagorzataGrnikDurose,U

2. Duchowewyznacznikiziemskichprzyjemnoci:wpywaktywizacjitreciternscendentnychilkuprzedmiercinanabywaniedbrdrMagdalenaemojtelPiotrowska,drJarosawPiotrowski,drJoannaRycka,drKatarzynaSkrzypiska,UG

3. PopytnaniemiertelnodrTomaszBaran,UW4. Ordachwzrostukonsumpcji:czylipreferencjekonsumenckiewsytuacjizagroenia

wdziedziniemoralnociisprawnociprof.UGdrhab.AnnaMariaZawadzka,UG

11.2011.35 Przerwanaherbatikawsala108C

11.3513.15 Sesja6:Dobrostanwrodowiskupracy

Prowadzcy:prof.UJdrhab.AleksandraTokarz,UJ

SalaS204

1. InwestycyjneaspektyzaangaowaniawpracwkontekciekontraktupsychologicznegodrMagorzataChrupaaPniak,drDamianGrabowski,U

2. Idealsjakometodaksztatujcasatysfakcjonujcerelacjeczowiekorganizacjaprof.UEPdrhab.ElbietaKowalczyk,UEP

3. Rolapci,rodzajumotywacjipotencjalnegopracownikaorazwizerunkwfirmwocenieichatrakcyjnocidrMagorzataStykoKunkowska,MagorzataKozowska,UW

4. PoziomzadowoleniazyciaupracoholikwjakokryteriumwyrnieniafunkcjonalnejidysfunkcjonalnejpostacipracoholizmudrDianaMalinowska,prof.UJAleksandraTokarz,UJ

5. Partnerwdomu,partnerwbiurze?CzyliojakociyciaparpracujcychrazemiosobnodrKarolKarasiewicz,drAleksandraLewandowskaWalter,drDorotaGodlewskaWerner,drAndrzejPiotrowski,UG

13.1514.15 Sesja7:Reklamaikonsumpcja

Prowadzcy:drMagorzataNiesiobdzka,UG

SalaS204

1. WpywreklamynaprzebiegprocesupodejmowaniadecyzjizakupowychkonsumentwdrJoannaChudzian,SGGW

2. Psychologicznyprofilwspczesnegokonsumentajegoreakcjeizachowaniapod

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

32

wpywemdziaapromocyjnychdrJolantaTarapata,drAlicjaKrzepicka,WAT3. InteligencjaemocjonalnaipoczuciekontrolimodzieyaprzekazreklamowyDaria

Wjtowicz,KatarzynaBochyska,UMCS

14.1515.00 Dyskusja,podsumowanieizakoczeniekonferencji

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

33

SCHEDULE

10thSeptember2012

Time

08.0009.00 RegistrationDepartmentofSocialSciences,Gdask,ulBayskiego4

09.0009.15 Opening,AuditoriumS204

09.1510.35 Session1:Consumption,transferofvaluesandsocialchange

AuditoriumS204

10.3511.35 Plenarysession1:Betweenwealthandwellbeing:reflectionsonatransformingworld

JamesBurroughs,PhD,UniversityofVirginia

AuditoriumS204

11.3511.50 Coffeebreak

Room108C

11.5013.10 Session2:Values,wellbeingandqualityoflife

AuditoriumS204

13.1014.30 Session3:Moneypsychology

AuditoriumS204

14.3015.15 Lunch

Room108C

15.1516.35 Session4:Materialwealth,consumptionandhappiness

AuditoriumS204

16.3517.15 Postersessionwithcoffee:

Room111/112C

19.30 Dinner, LagunaSmakuRestaurant,Molo,Sopot

IIIKonferencjaNaukowaPsychologiakonsumpcjajakoyciaPomidzydobrobytemadobrostanem

Gdask2012

34

11thSeptember2012

09.0010.00 Plenarysession2: Therelevanceofspiritualtranscendenceinaconsumereconomy:thedollarandsenseofit

RalphPiedmont,PhD,LoyolaUniversity,Maryland

AuditoriumS204

10.0011.20 Session5:Consumption,spiritualityandmaterialism

AuditoriumS204

11.2011.35 Coffeebreak

Room108C

11.3513.15 Session6:Wellbeingandwork

AuditoriumS204

13.1514.15 Session7:Advertisingandconsumption

AuditoriumS204

14.1515.00 Finalremarks,Closeoftheconference

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

SPONSORZY

konferencja_frontstreszczeniakonferencja_back