Grubymi ni‡mi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawc³w polskich firm...

download Grubymi ni‡mi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawc³w polskich firm odzie¼owych w Bangladeszu

of 38

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Career

 • view

  327
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu

Transcript of Grubymi ni‡mi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawc³w polskich firm...

 • 1. Grubymi nimi szyte Warunki pracy w fabrykach dostawcw polskich firm odzieowych w Bangladeszu Grubymi nicmi szyte
 • 2. Grubymi nimi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawcw polskich firm odzieowych w Bangladeszu. Publikacja powstaa na podstawie raportu z bada warunkw pracy w fabrykach dostawcw polskich firm odzieowych przeprowadzonych przez Sarah Razak Mujawar i Razak Mujawar przy wsparciu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pracowniczych i zwizkw zawodowych w Bangladeszu. Koordynacja bada i redakcja publikacji: Joanna Szabuko Konsultacje merytoryczne i korekta: Maria Huma Fotografie na okadce i w treci raportu: Clean Clothes Campaign Tumaczenie raportu z bada: Agnieszka Sobolewska Projekt graficzny i skad: Manto (manto.com.pl) Publikacja przygotowana przez: Polsk Zielon Sie (www.zielonasiec.pl) Fundacj Kupuj Odpowiedzialnie (www.ekonsument.pl) Koalicj Clean Clothes Polska (www.cleanclothes.pl) Krakw, Warszawa 2014 Publikacja jest wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej. Za tre publikacji odpowiada Polska Zielona Sie a wyraone w niej pogldy nie s oficjalnym stanowi- skiem Unii Europejskiej. Raport Grubymi nimi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawcw polskich firm odzieowych w Bangladeszu jest dostpny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
 • 3. Spis treciStreszczenie Wprowadzenie Jak powsta raport? Odpowiedzialny przemys odzieowy Polski przemys odzieowy Przemys odzieowy w Bangladeszu Warunki pracy w fabryce New Generation Fashion Ltd. dostawcy LPP S.A. LPP S.A. New Generation Fashion Ltd. dostawca LPP S.A. Pracownice i pracownicy New Generation Fashion Ltd. Warunki pracy w New Generation Fashion Ltd. Historia Sumaiyi, pracownicy New Generation Fashion Ltd. Warunki pracy w fabryce Matrix Dresses Ltd. dostawcy Monnari Trade S.A. Monnari Trade S.A. Matrix Dresses Ltd. dostawca Monnari Trade S.A. Pracownice i pracownicy Matrix Dresses Ltd. Warunki pracy w Matrix Dresses Ltd. Historia Shubhorny, pracownicy Matrix Dresses Ltd. Warunki pracy w fabryce A Plus Industries Ltd. dostawcy Carry sp. z o.o. Carry sp. z o.o. A Plus Industries Ltd. dostawca Carry sp. z o.o. Pracownicy i pracownice A Plus Industries Ltd. Warunki pracy w A Plus Industries Ltd. Historia Rokeyi, pracownicy A Plus Industries Ltd. Rekomendacje 6 7 8 9 12 13 14 14 15 16 17 22 23 23 24 24 25 26 27 27 28 29 32 37 38
 • 4. Grubymi nimi szyte Streszczenie Raport Clean Clothes Polska Grubymi nimi szyte. Warunki pracy w fabrykach do- stawcw polskich firm odzieowych w Bangladeszu jest pierwsz publikacj przed- stawiajc sytuacj osb zatrudnionych w acuchach dostaw polskich firm odzieo- wych. Zosta opracowany na podstawie bada przeprowadzonych w Dhace, stolicy Bangladeszu, wrd pracownic i pracownikw trzech wybranych fabryk szyjcych ubrania LPP S.A., Monnari Trade S.A. oraz Carry sp. z o.o. Wywiady z ponad 100 pracownicami i pracownikami przeprowadzone zostay na podstawie kwestionariusza stosowanego przez Clean Clothes Campaign w moni- torowaniu przestrzegania podstawowych standardw prawa pracy w fabrykach odzieowych w krajach produkcyjnych w Azji i Europie. Rozmowy odbyway si poza terenem fabryk, w lokalizacjach wybranych przez badane osoby oraz z zachowa- niem ich anonimowoci. Wyniki wywiadw pokazuj, e we wszystkich badanych fabrykach pojawiaj si na- ruszenia praw pracowniczych. Wedug badanych pracownice i pracownicy s zatrud- niani bez jakichkolwiek umw, amane s normy czasu pracy i prawo do urlopu czy zwolnienia w razie choroby. Zdarzay si przypadki przemocy sownej i fizycznej. W adnej z fabryk nie dziaa zwizek zawodowy ani inna forma reprezentacji pra- cowniczej. Pace we wszystkich fabrykach nie wystarczay pracownicom i pracowni- kom na godne ycie. Zwykle mieszkali oni w slumsach, w bardzo zych warunkach, nie sta ich byo na odpowiednie wyywienie, leczenie czy edukacj dzieci. Przykady opisane w raporcie ilustruj szerszy problem amania praw pracowni- czych w bangladeskich fabrykach, w ktrych szyje si coraz czciej ubrania polskich marek. Polskie firmy odzieowe nie podejmoway do tej pory widocznych i kom- pleksowych dziaa na rzecz zapewnienia przestrzegania standardw prawa pracy w swoich acuchach dostaw. Raport kocz skierowane do nich rekomendacje wskazujce na dziaania jakie s konieczne do podjcia, by produkcja polskiej odzie- y bya odpowiedzialna spoecznie. Skupiaj si one na tworzeniu, wdraaniu, moni- torowaniu i raportowaniu strategii CSR, ktre w rzeczywisty sposb przyczyniaj si do poprawy warunkw pracy i ycia pracownic i pracownikw w fabrykach dostaw- cw polskich firm odzieowych.
 • 5. Grubymi nimi szyte Wprowadzenie Publikacja Grubymi nimi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawcw polskich firm odzieowych w Bangladeszu jest czci midzynarodowej inicjatywy Clean Clothes Campaign na rzecz godnych pac w przemyle odzieowym. W jej ramach organizacje pozarzdowe i pracownicze prowadz monitoring warunkw pracy i pac w fabrykach w Azji, Europie Wschodniej, Turcji i Gruzji. Pokazuje on, e pace w globalnym przemyle odzieowym czsto nie wystarczaj pracownikom i pracow- nicom na zaspokojenie podstawowych potrzeb yciowych. Wyniki prowadzonych bada s podstaw kampanii konsumenckiej Godna Paca dla Wszystkich skiero- wanej do firm odzieowych oraz decydentw w caej Unii Europejskiej. Kampani prowadz platformy Clean Clothes Campaign w 17 krajach europejskich, w tym Clean Clothes Polska (www.cleanclothes.pl). Raport Grubymi nimi szyte jest pierwsz publikacj przedstawiajc warunki pra- cy u dostawcw polskich firm odzieowych. Ilustruje on realia pracy i ycia szwaczek z trzech wybranych fabryk w Dhace, stolicy Bangladeszu, szyjcych ubrania polskich marek: House, Carry, Monnari, a w przeszoci rwnie Top Secret i Troll. W fabry- kach nie s w peni przestrzegane prawa pracownicze okrelone zarwno poprzez midzynarodowe standardy, jak i bangladeskie prawo pracy. Przykady fabryk opisanych w raporcie maj na celu zwrcenie uwagi na szerszy problem nieprzestrzegania standardw pracy dotyczcy caych acuchw dostaw firm odzieowych. Pokazuj konieczno kompleksowego monitorowania dostaw- cw i zapewnienia jak najwyszych standardw praw czowieka i praw pracowni- czych stanowicych podstaw spoecznej odpowiedzialnoci biznesu (CSR). Polskie firmy nie podejmoway jak dotd widocznych dziaa w tym zakresie. Celem raportu jest poszerzenie dyskusji na temat odpowiedzialnoci polskich firm za ich dziaania poza granicami kraju oraz zmotywowanie ich do rozwijania i wdraania strategii CSR poprawiajcych warunki pracy osb zatrudnionych w ich acuchach dostaw. Raport ma rwnie przyczyni si do wzmocnienia wiedzy konsumentw i konsumentek na temat praktyk polskich firm odzieowych oraz zachcenia ich do udziau w kampa- niach prowadzcych do poprawy warunkw pracy i zapewnienia godnej pacy oso- bom szyjcym kupowane przez nich ubrania. Wstpne wyniki prezentowanych w raporcie bada zostay rozesane przez Clean Clothes Polska do firm zlecajcych produkcj w badanych fabrykach: LPP S.A., Monnari Trade S.A. i Carry sp. z o.o. Pisemnej odpowiedzi udzieliy LPP S.A. oraz Monnari Trade S.A.
 • 6. Grubymi nimi szyte LPP zadeklarowaa, e firma jest obecnie wtrakcie budowania dugofalowej poli- tyki spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, ktra obejmie take kwestie zwizane zacuchem dostaw czy tematy rodowiskowe. Jednym zjej elementw bdzie take aktywna itransparentna komunikacja1 . Monnari w swojej odpowiedzi zwracajc uwag, e od 2009 r. spka przechodzia trudnoci finansowe, wyjania: W zwizku z trudn sytuacj wewntrzn oraz re- dukcj zatrudnienia spka nie podejmowaa krokw w celu sformalizowania dziaa CSR. Monnari Trade S.A. zamierza stworzy polityk w zakresie spoecznej odpowie- dzialnoci biznesu obejmujc rwnie zagadnienia odpowiedzialnego spoecznie acucha dostaw. Jak powsta raport? Raport Grubymi nimi szyte powsta w wyniku bada przeprowadzonych przez Clean Clothes Polska we wsppracy z bangladesk badaczk Sahr Razak Mujwar oraz przedstawicielkami organizacji pracowniczych dziaajcych w Dhace. Badania zostay przeprowadzone w okresie od listopada 2013 do kwietnia 2014 w trzech fabrykach produkujcych ubrania polskich firm odzieowych: LPP S.A., Carry sp. z o.o., Monnari Trade S.A. oraz w przeszoci Redan S.A. Fabryki zostay zlokalizowane w wyniku monitorowania stron internetowych oraz informacji pozy- skanych od organizacji pracowniczych w Bangladeszu. Badania opieray si przede wszystkim o wywiady z pracownicami i pracownikami fabryk produkujcych na zlecenie polskich firm. W sumie przeprowadzono prawie 100 wywiadw. Ich podstaw by kwestionariusz opracowany w oparciu o narz- dzia Clean Clothes Campaign stosowane do bada warunkw pracy w fabrykach odzieowych w rnych krajach. Kwestionariusz skada si z pyta dotyczcych przestrzegania w badanych fabrykach podstawowych standardw pracy, takich jak: bezpieczestwo i legalno zatrudnienia, normy czasu pracy, paca minimalna i godna paca, wolno zrzeszania si. Standardy te maj swoje podstawy zarwno w konwencjach i deklaracji Midzynarodowej Organizacji Pracy2 jak rwnie w bangla- deskim prawie pracy3 . Wanym tematem, poruszanym w rozmowach z pracownica- mi i pracownikami, byy koszty i warunki ycia. Celem uwzgldnienia tych informacji w badaniach i raporcie jest przyblienie odbiorcom ta wanego dla zrozumienia problemw p