Gazeta Micha‚owa

download Gazeta Micha‚owa

of 28

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  0

Embed Size (px)

description

maj 2015

Transcript of Gazeta Micha‚owa

 • W numerze: Przedszkole czy nam si nio?

  Zosta zwycionym i nie uleg rozmowa z ukaszem Sakowiczem

  Jak koszenie trawnika moe zmieni wiat

  ISSN 1507-91-55GAZETA O ZIEMI MICHAOWSKIEJ I JEJ MIESZKACACH

  NA STRONACH DODATKU SPRAWY SAMORZDOWE

  Relacja z kwietniowej sesji Rady Miejskiej Owiadczenie Burmistrza

  fot. Iga Szoucha

 • Mieszkacy soectwa Planty wraz z Burmistrzem i Radn

  Halin awreszuk

  Poowinki w Gimnazjum

  Wtz Nowa Wola

  Nauczyciele z USA w PFDF

  Prbny test szstoklasisty

  Zajecia w KS Pieki

  Oglnopolska Olimpiada Olipusek

  Uczniowie szkoy podstawowej na przedstawieniu teatralnym

  Klaudia Helman z mam

 • Gazeta Michaowa MAJ 20153

  Za nami pierwszy numer Gazety Michaowa. Mimo e skada si jedynie z 16 stron, co byo spowodowane krtkim czasem na jego przygotowanie, to mam nadziej, e przynajmniej w minimalny sposb zaspokoi on Pa-stwa oczekiwania.

  Przez ostatni miesic wysuchaam wielu komentarzy odnonie nowej formy gazety. Zazwyczaj byy to mie so-wa, chocia nie zabrako te krytyki. Pierwszy numer, zo-ony w popiechu, ze wzgldu na zbliajce si wwczas wita Wielkanocne, nie by idealny. Ciesz si jednak, e wsplnie z kilkoma osobami udao mi si go stworzy i po kilkumiesicznej przerwie mogli wzi Pastwo do rk now Gazet Michaowa. Dalego te chciaabym ser-decznie podzikowa wszystkim tym, ktrzy przyczynili si do powstania pierwszego wydania gazety pod moim kierownictwem. Szczeglne podzikowania nale si To-maszowi Winiewskiemu z PFDF, ktry woy wiele wy-siku w przygotowanie opublikowanych materiaw oraz wspiera mnie pod wzgldem duchowym i merytorycz-nym. Ania Modzelewska ciko pracowaa nad graficzn form gazety. Stworzya take logo, ktre moglimy po-dziwia w poprzednim miesicu. Nad skadem od strony technicznej czuwa Jerzy Chmielewski, ktry udzieli mi wielu cennych wskazwek odnonie estetyki i przejrzysto-ci publikowanych materiaw.

  Wychodz z zaoenia, i czowiek uczy si na bdach. Wszystkie Pastwa uwagi wziam sobie do serca i przy-gotowaam kolejny numer Gazety Michaowa. Cieszy mnie bardzo zgaszana przez Pastwa ch wsppracy. Redak-cja wci jeszcze stara si odbudowa kontakt ze wszystki-mi, ktrzy dotychczas publikowali swoje teksty na amach naszej lokalnej gazety. Dodatkowo do zespou redakcyjne-go doczyo kilka nowych osb. Moda i zdolna Agata Ki-so bdzie prezentowaa nam pasje wielu ciekawych ludzi i namawiaa na rozwijanie swoich zainteresowa. Agata Gryko przybliy nam histori najciekawszych zaktkw

  Gminy Michaowo. Doktor Tadeusz Nowak chodnym okiem znaw-cy nauk politycznych, odniesie si do bie-cych wydarze w kraju i na wiecie.

  Gazeta Michaowa podzielona zostaa na kilka staych rubryk. Co miesic bd mogli Pastwo przeczyta o najistotniejszych proble-mach naszej Gminy i aktualnych wydarzeniach. Bdzie-my prezentowali rne punkty widzenia na otaczajc nas rzeczywisto. Nowoci jest strona przeznaczona na po-trzeby rolnikw, dziki ktrej ju w najbliszym numerze dowiemy si, czy wci powinnimy si ba wirusa ASF. Niezmiennie, jak co miesic, nie zabraknie wiadomoci na temat kultury, edukacji i sportu. Pokaemy dziaania or-ganizacji pozarzdowych i ludzi, o ktrych warto napisa.

  Innowacj jest take Kcik ycze. Dziki niemu mo-ecie Pastwo bezpatnie pozdrawia swoich znajomych, skada yczenia rodzinie i przyjacioom.

  Jeszcze raz dzikuj Pastwu za ch wsppracy z gaze-t. Jest mi niezmiernie mio, e zaangaowali si Pastwo w jej tworzenie. Chciaabym rwnie zachci do pisania wszystkich tych z Pastwa, ktrzy jeszcze tego nie robili, a chcieliby sprbowa swoich si w publicystyce. Jestem otwarta na nowe propozycje. Na teksty czekamy do 25 dnia kadego miesica. Ewentualne spnienia prosz sygnali-zowa telefonicznie lub mailowo (gazeta@michalowo.eu lub 731 532 221.

  W imieniu zespou redakcyjnego ycz przyjemnej lek-tury!

  Redaktor naczelnaJoanna Dbrowska

  Szanowny Redaktorze Naczelny Gazety Michaowa. Przez 14 lat pisaem i publikowaem swoje arty-kuy w GM. Moje felietony byy o r-nej tematyce, w wikszoci powi-cone historii i ludziom Michaowa. Oceniane one byy przez czytelnikw pozytywnie. To mnie cieszyo, byem szczliwy, e dla swojego rodzin-nego miasta co dobrego zrobiem. Z tej mojej wsppracy z wieloletnim redaktorem Mikoajem Gresiem zro-dzia si przyja, ktra istnieje do dzisiaj i bdzie nadal trwaa.

  Jeli chodzi o dalsz wspprac, to czas nie jest moim sprzymierzecem i niestety jestem przeterminowany,

  jak powiedzia swego czasu nasz aktor Wiesaw Michnikowski, mj rwie-nik. Mgbym jeszcze pisa, gdyby nie saby wzrok. Z tego powodu po-stanowiem zakoczy swoje pisanie. Z czternastoletniej wsppracy z Ga-zet Michaowa jestem bardzo zado-wolony i wdziczny, e mogem spe-ni swoje hobby bdc na emeryturze. Zyem si z t nasz michaowsk gazet i bd ni zainteresowany na-dal.

  Skadam rwnie serdeczne po-dzikowania czytelnikom. Dzikuj rwnie Prezesowi Oglnopolskiego Zrzeszenia Gazet Lokalnych Zdzisa-wowi Sroce za przychylny stosunek

  Podzikowanie za wspprac w Gazecie Michaowa

  Od ludzi dla ludzi

  do Gazety Michaowa. Dzikuj re-daktorom Edwardowi Kuczyskiemu i Bogdanowi Balcerowiczowi za do-bre oceny mojego pisania. Pani Ninie Gorbacz specjalne podzikowania za bardzo czynn wspprac oraz pani Julicie Niepoch-Sitnickiej, za krtk, ale pozytywn wspprac.

  Kwiecie, 2015Mieczysaw Kostecki

  W imieniu Redakcji informujemy, e Pan Mieczysaw Kostecki nadal bdzie wsppracowa z Gazet Mi-chaowa. Artykuy Pana Kosteckiego bd si ukazyway, jako cig kolej-nych czci publikowanych ju tek-stw oraz zupenie nowych historii.

  Za ch wsppracy z redakcj ser-deczni dzikujemy!

 • Gazeta Michaowa MAJ 2015 4

  Jeszcze do niedawna mieszka-cy Gminy Michaowo czekali na pierwsze efekty pracy nad koncep-cj budowy nowego przedszkola w Michaowie. Konkurs wygraa pro-pozycja Biura Projektw Obiektw Sportowych i Rekreacyjnych Polsport w Biaymstoku.

  Przedszkole w ksztacie walca na-wizywao do motywu klockw. Prze-stronny budynek o powierzchni 1,5 ty. mkw mia w sobie mieci sale zajciowe, blok kuchenny, toalety, sal multimedialn oraz miejsce do zabaw. Usytuowany u zbiegu ulic Grdeckiej i Lenej powstaby obok obecnego przedszkola.

  Wraz z rozpoczciem kadencji no-wego Burmistrza powstao take wiele obaw co do dalszych postpw w realizacji projektu. Media rozpi-syway si na temat rezygnacji Bur-mistrza z dotychczasowego projektu budynku i stworzenia taszego roz-wizania.

  - Uwaam, e nasze dzieci zasu-guj na nowe, wiksze i adniejsze przedszkole. Pierwszy projekt by dobry i powinien by zrealizowany. skomentowaa jedna z modych ma-tek, Monika Ujazdowska.

  Jak przekonuje Urzd, rodzice nie po-winni si martwi, bowiem przedszkole

  powstanie i to w ulepszonej formie. - Przedszkole powstanie i to w nie-

  co bogatszej formule. Zamierzamy na dachu zamontowa urzdzenia do tak zwanych odnawialnych rde energii. Zostao to doprojektowane do pier-wotnego projektu i wymagao mody-fikacji w konstrukcji budynku. Lada dzie powinnimy otrzyma przed-miar robt oraz projekty urozmaiconej wersji przedszkola. Wwczas zostanie ogoszony przetarg na wykonawstwo zamwienia. - wyjania Burmistrz Wodzimierz Konoczuk.

  Projekt przedszkola nie wszystkich jednak cieszy. S tacy, ktrzy uwaa-j, e inwestycja ta jest zbyt kosztow-na.

  - Oczywicie potrzebne jest wik-sze przedszkole dla dzieci, ale mona to zrobi taszym kosztem. Obecne

  mona wyremontowa i dobudowa jeszcze jedne skrzydo, bd wyku-pi internat i wyremontowa go na potrzeby przedszkola oraz utworzy w nim take oddzia obkowy. Z roku na rok w naszej gminie coraz mniej rodzi si dzieci, rodziny wyjedaj w poszukiwaniu pracy, a niektrych nie sta na posanie dziecka do przed-szkola. Byoby marnowaniem pieni-dzy budowa nowego przedszkola, s inne i tasze rozwizania, aby nasze dzieciaczki miay wicej miejsca. mwi Sylwia Bancarewicz.

  Pocztkowo warto inwestycji opiewaa na kwot 5 mln zotych. Obecny koszt budowy przedszkola bdzie znany po otrzymaniu przez Urzd przedmiaru robt.

  Joanna Dbrowska

  Takie s niestety fakty. Brzydkie i nieestetyczne tabli-ce s m.in. w Bondarach i w Tanicy Grnej. To nie s mae wsie. W ogle tablic nie ma w Bagniukach i w Ta-nicy Dolnej. W kadej z tych dwch wsi mieszka po okoo 20 osb. Tu ogoszenia i rne zawiadomienia naklejane s na drzewach, na potach lub na supach telefonicznych. Podobnie byo na wsiach dawno, dawno temu.

  Ponadto, zarwno w Bondarach, jak i w Tanicy Grnej na tablicach nie ma aktualnych ogosze od wielu miesi-cy. Czyby tu nic si nie dziao, albo s one zbyteczne, bo nikt nimi nie jest zainteresowany? Zauwayem, e w Bon-darach wdkarze jednak daj ogoszenia o swoich zebra-niach. Dziwi mnie, e sotysi o niczym nie zawiadamiaj mieszkacw wsi, na przykad, chociaby o sesjach Rady Miejskiej w Michaowie. A powinni to robi.

  Dobry przykad mona wzi z terenu ssiedniej gmi-ny Narewka. Tablice ogosze to wana rzecz. Warto zo-baczy, jakie one s w Tarnopolu, w Lewkowie Nowym

  Przedszkole czy nam si nio?

  i w Lewkowie Starym, w Nowinach. W Lewkowie Nowym jest tyle rnych plakatw, informacji oraz ogosze o im-prezach kulturalnych w gminie i nawet w Hajnwce. Soty-si i radni powinni szybko informowa wspmieszkacw o wanych lokalnych sprawach.

  Jan Cieuszecki

  Przedszkole wedug zwyciskiego projektu

  Sotysi i radni nie dbaj o tablice ogosze

  AKTUALNOCI

  Fot.

  ww

  w.m

  icha

  low

  o.eu

  Fot.

  J. C

  ieu

  szec

  ki

  Tablica ogosze w Bondarach

 • Gazeta Michaowa MAJ 20155

  wito 1 MAJA daje okazj do zastanowienia si nad obecn sytuacj szeroko rozumianej kla-sy robotniczej. Co prawda jest to okrelenie z czasw PRL-u, ale oddaje istot pozycji zawodowej i socjalnej czci obywateli utrzy-mujcej siebie i swoje rodziny z pra-cy najemnej.

  Dzisiaj WITO PRACY jest rugo-wane z ycia spoecznego i obmiewa-ne przez media.

  Czy rzeczywicie praca najem-na jest