Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

of 47 /47
Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected] PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ IDZ DO IDZ DO ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNI K CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE SPIS TRECI SPIS TRECI DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie II Nie wszystkie zdjêcia wykonane aparatem cyfrowym s¹ idealne. Wiele z nich wymaga poprawek — skorygowania kolorystyki, usuniêcia efektów nieprawid³owego owietlenia, wyprostowania, poprawy ostroci czy nawet drobnych modyfikacji wygl¹du fotografowanego modela. Na szczêcie natura fotografii cyfrowej umo¿liwia wykonywanie tych operacji bez potrzeby inwestowania w skomplikowany i drogi sprzêt laboratoryjny — wystarczy komputer i odpowiedni program. W ksi¹¿ce znajdziesz opisy u¿ywanych przez profesjonalistów technik poprawiania jakoci zdjêcia. Nie bêdziesz musia³ siê zastanawiaæ, jakich ustawieñ filtrów u¿yæ — wszystko przeczytasz w kolejnych rozdzia³ach. Dowiesz siê, jak profesjonalici radz¹ sobie z problemami, które napotykasz. Przekonasz siê, ¿e retusz i korekcja cyfrowych zdjêæ to niezwykle proste czynnoci. Nie znajdziesz tu d³ugich opisów poszczególnych filtrów Photoshopa — zamiast tego dowiesz siê, jak i do czego ich u¿ywaæ. Nauczysz siê: • Porz¹dkowaæ zbiory zdjêæ • Kadrowaæ i prostowaæ obrazy • Korygowaæ b³êdy powodowane przez aparat • Poprawiaæ kolorystykê zdjêæ • Zaznaczaæ i maskowaæ fragmenty obrazów • Retuszowaæ portrety • Tworzyæ efekty specjalne • Budowaæ panoramy z kilku zdjêæ • Konwertowaæ zdjêcia kolorowe na czarno-bia³e • Wyostrzaæ ca³e obrazy i ich fragmenty • Prezentowaæ swoje zdjêcia O autorze: Scott Kelby jest redaktorem naczelnym pisma „Photoshop User”, przewodnicz¹cym stowarzyszenia NAPP skupiaj¹cego profesjonalnych u¿ytkowników Photoshopa, dyrektorem szkoleniowym seminarium Adobe Photoshop Seminar Tour i jednym z najlepszych instruktorów tego programu w Ameryce. Scott jest równie¿ autorem bestsellerowych ksi¹¿ek „Photoshop Photo-Retouching Secrets” i „Photoshop Down & Dirty Tricks”, a tak¿e wspó³autorem pozycji „Photoshop 7. Skuteczne rozwi¹zania”. Jego lekki i przyjemny sposób przekazu czyni naukê zabawn¹. Ka¿dego roku Scott spotyka siê na swoich seminariach z tysi¹cami studentów, dlatego w jego ksi¹¿kach pojawiaj¹ siê zawsze najwie¿sze informacje o najlepszych technikach edycji cyfrowych obrazów. Autor: Scott Kelby T³umaczenie: Piotr Cielak na podstawie t³umaczenia £ukasza Oberlana ISBN: 83-7361-470-2 Tytu³ orygina³u: The Photoshop CS Book for Digital Photographers Format: B5, stron: 388

Embed Size (px)

description

Nie wszystkie zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym są idealne. Wiele z nich wymaga poprawek -- skorygowania kolorystyki, usunięcia efektów nieprawidłowego oświetlenia, wyprostowania, poprawy ostrości czy nawet drobnych modyfikacji wyglądu fotografowanego modela. Na szczęście natura fotografii cyfrowej umożliwia wykonywanie tych operacji bez potrzeby inwestowania w skomplikowany i drogi sprzęt laboratoryjny -- wystarczy komputer i odpowiedni program.W książce znajdziesz opisy używanych przez profesjonalistów technik poprawiania jakości zdjęcia. Nie będziesz musiał się zastanawiać, jakich ustawień filtrów użyć -- wszystko przeczytasz w kolejnych rozdziałach. Dowiesz się, jak profesjonaliści radzą sobie z problemami, które napotykasz. Przekonasz się, że retusz i korekcja cyfrowych zdjęć to niezwykle proste czynności. Nie znajdziesz tu długich opisów poszczególnych filtrów Photoshopa -- zamiast tego dowiesz się, jak i do czego ich używać.Nauczysz się:* Porządkować zbiory zdjęć* Kadrować i prostować obrazy* Korygować błędy powodowane przez aparat* Poprawiać kolorystykę zdjęć* Zaznaczać i maskować fragmenty obrazów* Retuszować portrety* Tworzyć efekty specjalne* Budować panoramy z kilku zdjęć* Konwertować zdjęcia kolorowe na czarno-białe* Wyostrzać całe obrazy i ich fragmenty* Prezentować swoje zdjęcia Naucz się technik obróbki cyfrowych obrazów stosowanych przez zawodowców Kolejne wydanie tej niezmiernie popularnej pozycji omawia nowe mozliwości cyfrowych aparatów. Opisane w ksiażce przykłady zostały wykonane z wykorzystaniem Photoshopa CS.

Transcript of Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Page 1: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Wydawnictwo Helion

ul. Chopina 6

44-100 Gliwice

tel. (32)230-98-63

e-mail: [email protected]

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

IDZ DOIDZ DO

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOGZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EK

TWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJEO NOWO�CIACH

ZAMÓW INFORMACJEO NOWO�CIACH

ZAMÓW CENNIKZAMÓW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIA

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINEFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

SPIS TRE�CISPIS TRE�CI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

Fotografia cyfrowa.Edycja zdjêæ. Wydanie II

Nie wszystkie zdjêcia wykonane aparatem cyfrowym s¹ idealne. Wiele z nich wymaga

poprawek — skorygowania kolorystyki, usuniêcia efektów nieprawid³owego o�wietlenia,

wyprostowania, poprawy ostro�ci czy nawet drobnych modyfikacji wygl¹du

fotografowanego modela. Na szczê�cie natura fotografii cyfrowej umo¿liwia

wykonywanie tych operacji bez potrzeby inwestowania w skomplikowany

i drogi sprzêt laboratoryjny — wystarczy komputer i odpowiedni program.

W ksi¹¿ce znajdziesz opisy u¿ywanych przez profesjonalistów technik poprawiania

jako�ci zdjêcia. Nie bêdziesz musia³ siê zastanawiaæ, jakich ustawieñ filtrów u¿yæ —

wszystko przeczytasz w kolejnych rozdzia³ach. Dowiesz siê, jak profesjonali�ci radz¹

sobie z problemami, które napotykasz. Przekonasz siê, ¿e retusz i korekcja cyfrowych

zdjêæ to niezwykle proste czynno�ci. Nie znajdziesz tu d³ugich opisów poszczególnych

filtrów Photoshopa — zamiast tego dowiesz siê, jak i do czego ich u¿ywaæ.

Nauczysz siê:

• Porz¹dkowaæ zbiory zdjêæ

• Kadrowaæ i prostowaæ obrazy

• Korygowaæ b³êdy powodowane przez aparat

• Poprawiaæ kolorystykê zdjêæ

• Zaznaczaæ i maskowaæ fragmenty obrazów

• Retuszowaæ portrety

• Tworzyæ efekty specjalne

• Budowaæ panoramy z kilku zdjêæ

• Konwertowaæ zdjêcia kolorowe na czarno-bia³e

• Wyostrzaæ ca³e obrazy i ich fragmenty

• Prezentowaæ swoje zdjêcia

O autorze:

Scott Kelby jest redaktorem naczelnym pisma „Photoshop User”, przewodnicz¹cym

stowarzyszenia NAPP skupiaj¹cego profesjonalnych u¿ytkowników Photoshopa,

dyrektorem szkoleniowym seminarium Adobe Photoshop Seminar Tour i jednym

z najlepszych instruktorów tego programu w Ameryce. Scott jest równie¿ autorem

bestsellerowych ksi¹¿ek „Photoshop Photo-Retouching Secrets” i „Photoshop Down

& Dirty Tricks”, a tak¿e wspó³autorem pozycji „Photoshop 7. Skuteczne rozwi¹zania”.

Jego lekki i przyjemny sposób przekazu czyni naukê zabawn¹.

Ka¿dego roku Scott spotyka siê na swoich seminariach z tysi¹cami studentów,

dlatego w jego ksi¹¿kach pojawiaj¹ siê zawsze naj�wie¿sze informacje o najlepszych

technikach edycji cyfrowych obrazów.

Autor: Scott Kelby

T³umaczenie: Piotr Cie�lak na podstawie

t³umaczenia £ukasza Oberlana

ISBN: 83-7361-470-2

Tytu³ orygina³u: The Photoshop CS Book

for Digital Photographers

Format: B5, stron: 388

Page 2: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

8 Spis treści

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Ogrzej mnie. Podstawowe informacje o przeglądarce plików

Przechowywanie cyfrowych negatywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Tworzenie stykówki na okładkę CD-ROM-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Przeglądarka plików — podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Przeglądarka plików — odnajdywanie poszukiwanych zdjęć . . . . . 30Podgląd zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Wyświetlanie informacji zakodowanych w zdjęciu (metadane) . . . 33Przeszukiwanie zbioru zdjęć za pomocą słów kluczowych . . . . . . . . 34Konfiguracja podglądu zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Zmiana nazwy wybranego zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Obracanie zdjęć (wwersji CS trochę się pozmieniało) . . . . . . . . . . . 41Sortowanie i porządkowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Usuwanie plików za pomocą przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ROZDZIAŁ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Nie opuszczaj mnie. Zaawansowane techniki korzystania z przeglądarki plików

Przeglądanie i edycja metadanych zawartych w zdjęciu . . . . . . . . . 52Wsadowe przetwarzanie nazw plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Dostosowanie wyglądu przeglądarki plików

do własnych potrzeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Nie dać się „wypalić” przeglądarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

ROZDZIAŁ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Zatrzymane w kadrze — kadrowanie i skalowanie obrazów

Przygotowanie własnych formatów dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . 68Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Kadrowanie do określonych wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Tworzenie własnych wersji narzędzia Crop (Kadrowanie) . . . . . . . 75Kadrowanie bez pomocy narzędzia Crop (kadrowanie) . . . . . . . . . 78Automatyczne kadrowanie pustej przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Powiększanie obszaru roboczego za pomocą

narzędzia Crop (kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Prostowanie skrzywionych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Automatyczne kadrowanie i prostowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . 86Problemy ze skalowaniem, czyli jak dosięgnąć

niewidocznych uchwytów przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Zmiana wymiarów cyfrowych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Jak z małego zdjęcia zrobić wielki plakat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

ROZDZIAŁ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Zdjęcie musi być perfect czyli kłopoty z cyfrówkami

Kompensacja prześwietlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Jak sobie radzić z szumem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Rozmazane kolory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

00_rob_toc.qxd 08-04-04 15:54 Page 8

Page 3: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

9Spis treści

Naprawianie zdjęć, w których nie powinieneś był używać flesza . . . . . . . . . . . . . . . 103

Naprawianie zdjęć niedoświetlonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Kiedy zapomnisz użyć flesza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Rozjaśnianie zbyt ciemnych obszarów zdjęcia

(cyfrowy efekt błysku doświetlającego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . 116Usuwanie efektu czerwonych oczu i zmiana ich koloru . . . . . . . . . 118Profesjonalne przyciemnianie i rozjaśnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Korekta zniekształceń obrazu

bez użycia narzędzia Crop (kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

ROZDZIAŁ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Jedna uwaga, zanim cokolwiek skorygujesz! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Korekta kolorów cyfrowych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Automatyczna korekta kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Ułatwianie sobie korekty portretów studyjnych . . . . . . . . . . . . . . . 148Korekta odcieni skóry na fotografiach

przeznaczonych do druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Korekta odcieni skóry w obrazach RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Dopasowanie charakterystyki tonalnej dwóch zdjęć . . . . . . . . . . . 156Jeszcze lepsza automatyczna korekta kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . 158Szybkie korygowanie wybranych fragmentów obrazu . . . . . . . . . . 162Magia edycji obrazów w trybie 16-bitowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Jak korzystać z modułu pozwalającego

na otwieranie zdjęć cyfrowych w trybie RAW? . . . . . . . . . . . . 168

ROZDZIAŁ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Niezła maskarada. Techniki maskowania

Separowanie postaci z tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Precyzyjne selekcjonowanie

za pomocą narzędzia Pen (pióro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Zapisywanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Wczytywanie świateł jako zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

ROZDZIAŁ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Zagranie głową. Retuszowanie portretów

Usuwanie przebarwień na skórze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Usuwanie ciemnych kręgów pod oczyma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Retuszowanie piegów i plamek skórnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202Usuwanie oznak starzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Profesjonalne retuszowanie zmarszczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Sekret uzdrawiania, czyli diabeł tkwi w szczegółach . . . . . . . . . . . . 210Zmiana koloru włosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Szybkie wybielanie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Wybielanie białek oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Uwydatnianie i rozjaśnianie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Zmiana koloru oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Uwydatnianie brwi i rzęs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

00_rob_toc.qxd 08-04-04 15:54 Page 9

Page 4: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

10 Spis treści

Wybielanie zębów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Usuwanie niepożądanych refleksów świetlnych . . . . . . . . . . . . . . . 228Wygładzanie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Zaawansowane wygładzanie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Zmniejszanie widoczności nozdrzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Przekształcanie grymasu w uśmiech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Cyfrowa operacja nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

ROZDZIAŁ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Inwazja porywaczy ciał. Modelowanie sylwetki

Odchudzanie i przycinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Pozbywamy się tłuszczyku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Ujędrnianie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Wyszczuplanie ud i pośladków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Cyfrowa dieta dla puszystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

ROZDZIAŁ 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Wystrzałowa trzydziestkaósemka. Efekty specjalne dużego kalibru

Rozświetlona winieta z rozmytymi krawędziami . . . . . . . . . . . . . . 262Podkreślanie za pomocą koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264Efekt ruchu na życzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Efekt winiety — podkreślanie za pomocą ostrości . . . . . . . . . . . . . 268Zmiana kolorystyki pojedynczych obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270Cuda na niebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Odwzorowanie efektów działania filtrów fotograficznych . . . . . . . 274Kolaże i maski warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Efekt głębi ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280Łączenie zdjęć panoramicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284Automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych

za pomocą narzędzia Photomerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

ROZDZIAŁ 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Czarne anioły. Od tęczowych barw do skali szarości

Wykorzystanie kanału jasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298Konwersja do skali szarości metodą mieszania kanałów . . . . . . . . 302Konwersja do skali szarości

w stylu fotografii Ansela Adamsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Tworzenie bichromii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

ROZDZIAŁ 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317Mocna rzecz. Profesjonalne techniki wyostrzania

Wyostrzanie — podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318Wyostrzanie w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324Wyostrzanie w trybie jasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332Wyostrzanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334Ekstremalne wyostrzanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Wyostrzanie z użyciem warstw — zapobieganie

przesunięciom kolorów ipowstawaniu szumów . . . . . . . . . . . . 340

00_rob_toc.qxd 08-04-04 15:54 Page 10

Page 5: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

11Spis treści

Wyostrzanie portretów kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Zaawansowane wyostrzanie portretów kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . 345

ROZDZIAŁ 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349Przedstawienie musi trwać. Prezentowanie dzieła klientom

Osadzanie znaku wodnego i dołączanie informacji o prawach autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Tworzenie własnego znaku informującego o prawach autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Ochrona plików systemem Digimarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358Prezentacja zdjęć na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362Prezentowanie klientom różnych wersji swojej pracy . . . . . . . . . . 366Prezentowanie zdjęć w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368Wydruk zdjęć w kilku formatach

na pojedynczym arkuszu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Jak zmienić wygląd pakietu obrazków? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376Wysyłanie zdjęć pocztą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Stworzenie i wysłanie prezentacji klientowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

DODATEK A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386Galeria fotografików

00_rob_toc.qxd 08-04-04 15:54 Page 11

Page 6: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Fotografik David Moser

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 132

Page 7: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

133Rozdział 5.

Podtytuł niniejszego rozdziału brzmi: „Korekcja barw dlafotografików”, co prowokuje do postawienia sobie pytaniana temat tego, czym korekta kolorów dla fotografikówróżni się od tej, którą mógłby wykonać każdy inny człowiek.Taka różnica istotnie zachodzi, bowiem fotograficygeneralnie pracują wyłącznie z obrazami w trybie RGB lub w skali szarości. A właściwie tylko w trybie RGB, boo ile potrafimy budować promy kosmiczne wielokrotnegoużytku i urządzenia GPS, dzięki którym na przykład

golfiści wiedzą, jaka odległość dzieli ich od dołka, o tylez jakichś niezrozumiałych powodów nie jesteśmy w staniezbudować drukarki atramentowej, która wytwarzałabyczarno-białe obrazy o przyzwoitej jakości. Po prostu nieprowokuj mnie. W każdym razie, niniejszy rozdział niebędzie wcale dotyczyć obrazów czarno-białych i teraz,kiedy o tym myślę, jest mi trochę przykro, że poruszyłemten temat tak od razu. Zapomnij więc o tym, co do tej porypowiedziałem, i skupmy się na korekcie kolorów. Dlaczegow ogóle jej potrzebujemy? Uczciwie rzecz biorąc, jest tokwestia czysto technologiczna. Nawet w przypadku zdjęćwykonywanych metodą tradycyjną nie zdarzają się nigdyobrazy, które nie wymagałyby jakichkolwiek poprawek (czy to podczas wywoływania, czy to później, w Photoshopie).Gdyby było inaczej, mielibyśmy w tej książce trzydzieścikilka pustych stron, na widok których w oczach mojegowydawcy rodziłoby się szaleństwo (jeśli nigdy nie widziałeśgo w takim stanie, ostrzegam — to nic miłego). Zatemw imię zachowania ogólnej liczby stron w książce przyjmijmy,że nie żyjemy w idealnym świecie, w którym każde zdjęciewychodzi idealnie, a aparat z 6-megapikselową matrycąi 1-gigabajtową kartą pamięci można kupić za 800 złotych.

Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Chodź, pomaluj mój świat…

Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 133

Page 8: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Jedna uwaga, zanim cokolwiek

skorygujesz!

Zanim jeszcze skorygujemy nasze pierwsze zdjęciew Photoshopie, musimy dokonać dwóch niewielkich, aczistotnych zmian w ustawieniach programu. To pomoże namuzyskiwać lepsze rezultaty naszej pracy. Pomimo, że są tonaprawdę drobne zmiany, nie próbuj umniejszać ichznaczenia — chodzi o sprawy, które mają ogromneznaczenie dla naszych obrazów.

134 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Krok 1.Pierwszą zmianą, jaką powinieneś wprowadzić,jest wybór nowej przestrzeni kolorów RGB. Ta, która jest ustawiona domyślnie (sRGBIEC61966-2.1), jest bez wątpienia najgorszaz punktu widzenia profesjonalnego fotografika.Zaprojektowano ją do użytku projektantów stronWWW, a miała ona w zamierzeniu imitowaćzakres kolorów dostępny dla przeciętnego,taniego monitora sprzed czterech czy pięciu lat.Tak naprawdę jednak nie polecałbym używaniatej przestrzeni nikomu, nawet webmasterom; tym bardziej fotograficy powinni od niej stronić,a już szczególnie wówczas, gdy przygotowująswoje obrazy do druku na profesjonalnychmaszynach drukarskich (broszury reklamowe,ulotki, katalogi itp.).

Krok 2.Naciśnij skrót klawiaturowy Shift+Ctrl+K (MacOS: Shift+Command+K), aby wywołać oknodialogowe Color Settings (ustawienia kolorów)(patrz rysunek do kroku 1. z przestrzenią sRGBIEC61966-2.1 jako domyślną przestrzeniąkolorów RGB). W sekcji Working Spaces(przestrzenie robocze) okna dialogowego z listyRGB wybierz opcję Adobe RGB (1998), jak toilustruje rysunek z prawej. Ta przestrzeń jestz kolei najpopularniejsza wśród fotografików,jako że pozwala reprodukować bardzo szerokizakres kolorów; stanowi też idealny wybórw przypadku pracy z obrazami przeznaczonymido druku. Kliknij przycisk OK, aby ostateczniewybrać ją jako swoją nową przestrzeń roboczą.Hura!

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 134

Page 9: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 3.Przenosimy się teraz w zupełnie inne miejsce.Na pasku narzędziowym Photoshopaodszukaj ikonę narzędzia Eyedropper(kroplomierz) i kliknij ją. Narzędziem tymbędziesz się posługiwać do odczytywaniawartości kolorów występujących na zdjęciach.Domyślnie narzędzie to pracuje w trybiePoint Sample (próbka punktowa), ale takieustawienie dobre jest tylko wtedy, gdy zależynam na pozyskaniu ze zdjęcia nowego kolorunarzędzia. Jeśli zaś próbujemy ustalić wartośćkoloru w jakimś konkretnym obszarzefotografii, odczyt będzie fałszywy, bo pochodziz pojedynczego piksela, a nie z powierzchniobszaru wskazywanego przez kursor myszy.

Krok 4.Takie na przykład odcienie skóry składają sięw istocie z tuzinów pikseli przyjmującychrozmaite kolory (powiększ sobie obraz,a przekonasz się sam, o czym mówię).Podczas wykonywania korekty kolorówpotrzebny nam jest odczyt reprezentatywnydla pewnego obszaru obrazu wskazywanegoprzez kursor, a nie dla pojedynczych pikseli;gdybyśmy pobierali wartości kolorówz pojedynczych pikseli, nie udałoby nam sięwykonać prawidłowej korekty kolorówfotografii. Dlatego właśnie powinieneś z listySample Size (wielkość próbki) na pasku opcjiwybrać opcję 3 by 3 Average (średnia 3×3),w miejsce domyślnej Point Sample (próbkapunktowa). Po wykonaniu wszystkich czynnościprezentowanych na niniejszych dwóch stronachmożesz już bezpiecznie pójść dalej i zająć siękonkretnymi czynnościami edycyjnymizwiązanymi z korektą kolorów. Ich opisyznajdziesz w dalszej części rozdziału.

135Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 135

Page 10: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Korekta kolorów

cyfrowych fotografii

Jeśli chodzi o cyfrową technologię robienia zdjęć, jest jednataka rzecz, której aparaty cyfrowe wciąż nie są w staniezapewnić: idealnej kolorystyki w każdym zarejestrowanymobrazie. Mało tego, idealnych kolorów nie uzyskuje się nawetw 50 procentach przypadków, bo zawsze będziemy mieć doczynienia z jakimś rodzajem przebarwienia (dotyczy to takżeskanerów). Zazwyczaj jest to przebarwienie koloruczerwonego, lecz niektóre aparaty mogą wprowadzaćprzebarwienie w kolorze niebieskim. Jakkolwiek by nie było,jednego możesz być pewien — nie ma zdjęć pozbawionychprzebarwień. (Pomyśl o tym w ten sposób: gdyby aparatyi skanery nie wprowadzały do obrazów przebarwień, termin„korekta kolorów” nie miałby żadnego zastosowania). Poniżejznajdziesz opis sposobu radzenia sobie z tym problemem.

136 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Krok 1.Otwórz plik z fotografią, która wymaga korektykolorów. (Zdjęcie pokazane na rysunku obok niewygląda wcale tak źle, ale, jak się za chwilęprzekonasz, korekta bardzo mu pomoże —podobnie jak większości innych zdjęć).

Krok 2.Wybierz polecenie Image/Adjustments/Curves(obrazek/dopasuj/krzywe). Polecenie Curves(krzywe) jest narzędziem najczęściej używanymprzez zawodowych retuszerów, jako że pozwalana znacznie większą kontrolę przebiegu tegoprocesu niż jakiekolwiek inne narzędzie, naprzykład Levels (poziomy), którego z koleiużywamy podczas korekty zdjęć czarno-białych.Na pierwszy rzut oka okno dialogowe poleceniaCurves (krzywe) może wyglądać nieco stresująco,ale prezentowana tutaj technika korekty kolorównie wymaga znajomości tego narzędzia; jestłatwa i pozwoli ci w krótkim czasie zacząć robićdobry użytek z krzywych.

© B

RA

ND

X P

ICTU

RES

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 136

Page 11: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 3.Aby korekta kolorów przynosiła spodziewanerezultaty, musimy zacząć naszą pracę odustawienia pewnych opcji narzędzia Curves(krzywe). Na początek wprowadzimy nowądomyślną wartość cieni dla wszystkichedytowanych za pomocą krzywych obrazów.Aby to uczynić, kliknij dwukrotnie ikonęczarnego kroplomierza (pierwsza ikona odlewej w prawym dolnym rogu okna). Naekranie pojawi się okno próbnika kolorów(Color Picker), w którym będziesz musiałwybrać nową wartość cieni. Dokonanie tutajprawidłowych ustawień pomoże namw przyszłości usunąć dowolne przebarwienieobrazu w zakresie cieni.

Krok 4.Nowe wartości wprowadzimy zmieniającskładowe R, G i B (odpowiednio: czerwoną,zieloną i niebieską). Zrobimy to korzystającz pól tekstowych w oknie próbnika kolorów:

dla składowej R ustaw wartość 20;

dla składowej G ustaw wartość 20;

dla składowej B ustaw wartość 20.

Kliknij przycisk OK. Takie wartościpozwalają uzyskać neutralny kolor cieni,wolny od jakichkolwiek przebarwień(a trzeba ci wiedzieć, że przebarwieniapowodowane są przez zbyt dużą wartośćjednego z komponentów koloru). Ponadtodają one pewność zachowania odpowiedniejliczby szczegółów w całym zakresie tonalnymobrazu nawet wtedy, gdy zdecydujemy się gowydrukować na profesjonalnej maszyniedrukarskiej.

137Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

ciąg dalszy na następnej stronie

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 137

Page 12: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 5.Kolejną czynnością jest prawidłowe ustawieniewartości świateł (na kolor neutralny). Kliknijdwukrotnie ikonę kroplomierza trzecią odlewej. Na ekranie pojawi się okno próbnikakolorów (Color Picker), w którym będzieszmusiał wybrać nową wartość świateł.

dla składowej R ustaw wartość 240;

dla składowej G ustaw wartość 240;

dla składowej B ustaw wartość 240.

Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić noweustawienia.

WSKAZÓWKA: Aby przejść do następnego pola tekstowegow oknie próbnika kolorów, naciśnij klawisz Tab.

Krok 6.Pora na wybór nowych wartości półcieni.Znasz już procedurę: klikasz dwukrotnieśrodkową ikonę kroplomierza, a następniew oknie próbnika kolorów (Color Picker)wprowadzasz nowe wartości:

dla składowej R ustaw wartość 128;

dla składowej G ustaw wartość 128;

dla składowej B ustaw wartość 128.

Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić noweustawienia.

138 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 138

Page 13: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 7.W porządku, wprowadziłeś właśnie noweustawienia docelowych wartości cieni, światełi półcieni. Jeśli teraz po wykonaniu korektyzdjęcia klikniesz przycisk OK w oknie Curves(krzywe), na ekranie pojawi się ostrzegawczeokno dialogowe z zapytaniem, czy chciałbyśzachować nowe wartości. Kliknij wówczasprzycisk Yes (tak), a nie będziesz już więcejmusiał zmieniać tych wartości — będą oneobowiązywać dla wszystkich kolejnychedytowanych zdjęć.

Krok 8.Od tej chwili większość prac związanychz korektą kolorów wykonywać będziemy zapomocą narzędzi kroplomierza dostępnychw oknie Curves (krzywe). Twoim zadaniemjest przede wszystkim określenie, w którychobszarach zdjęcia znajdują się światła, cieniei półcienie, a następnie kliknięcie w tychobszarach odpowiednim kroplomierzem (za chwilę powiemy o tym więcej).Zapamiętaj: najpierw ustalasz, gdzie naobrazie znajdują się cienie, a potem klikasztam kroplomierzem odpowiedzialnym zaustawianie cieni. Tę samą czynność powtarzaszodpowiednio dla świateł i półcieni. To chybanie jest trudne, prawda? Prawda.

Zaczynamy od cieni, co oznacza, żemusisz zlokalizować na fotografii taki obszar,który na pewno powinien mieć kolor czarny.Jeśli niczego takiego na zdjęciu nie ma, możebyć trochę trudno; trzeba wówczas ustalić, który obszar obrazu jest zdecydowanienajciemniejszy. Gdybyś miał kłopoty zezlokalizowaniem go, pomocna może okazaćsię następująca sztuczka, w którejpodpowiedzi udzieli ci sam program.

139Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

ciąg dalszy na następnej stronie

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 139

Page 14: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 9.Jeśli wciąż widzisz na ekranie okno Curves(krzywe), kliknij przycisk OK, aby chwilowo jezamknąć. Następnie kliknij przycisk tworzenianowej warstwy korekcyjnej, który znajdzieszw dolnej części palety Layers (warstwy). (Jestto przycisk czwarty od lewej). Na ekraniepojawi się menu, z którego wybierz opcjęThreshold (próg). Warstwa korekcyjnaThreshold (próg) ma swoje własne oknodialogowe, w którym dostępny jest obrazhistogramu i suwak.

Krok 10.W oknie dialogowym Threshold (próg)przeciągnij suwak do końca w lewo. Wykonanietej czynności sprawi, że obraz stanie sięchwilowo całkowicie biały. Zacznij zatempowoli przeciągać suwak w prawą stronę,a wówczas zauważysz, że niektóre elementyobrazu zaczynają się ponownie pojawiać. I takpierwszy fragment zdjęcia, który pojawi się naekranie w miarę, jak będziesz przeciągał suwak,jest najciemniejszym obszarem tego obrazu.Tak to właśnie wygląda — Photoshopinformuje cię o tym, w którym miejscu nazdjęciu znajdują się cienie. Kliknij przyciskOK, aby zamknąć okno dialogowe Threshold(próg). W palecie Layers (warstwy) pojawi sięnowa warstwa, która zilustrowana jest narysunku znajdującym się obok kroku 9. poprawej stronie.

Krok 11.Teraz, kiedy już wiesz, w którym miejscu naobrazku znajdują się cienie, powinieneś tomiejsce oznakować. W tym celu uaktywnijnarzędzie Color Sampler (próbkowaniekolorów), którego ikonę znajdziesz na paskunarzędziowym Photoshopa w grupie narzędziEyedropper (kroplomierz). Kliknij w miejscu,które wcześniej zlokalizowałeś, a zobaczysz,że zostanie tam umieszczony symbol„celownika”. W tym samym momencie naekranie pojawi się również paleta Info.Ponieważ jednak chwilowo jej niepotrzebujemy, zamknij ją lub przeciągnijw takie miejsce, w którym nie będzie ciprzeszkadzać.

Teraz naszym zadaniem będzie odnalezienienajjaśniejszych fragmentów obrazu.

140 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Na ilustracji pokazana jestpaleta warstw zawierającajedną warstwę korekcyjną

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 140

Page 15: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 12.W celu odnalezienia najjaśniejszychfragmentów zdjęcia możesz posłużyć się tąsamą techniką, której używałeś dolokalizowania cieni. Ponownie tworzymy więcwarstwę korekcyjną Threshold (próg), aletym razem w oknie dialogowym tej warstwyprzeciągamy suwak do końca prawo. Zdjęciestanie się całkowicie czarne. Teraz powoliprzeciągamy suwak z powrotem w lewąstronę, obserwując jednocześnie, któreelementy obrazu pojawią się jako pierwsze — są to światła (patrz rysunek z lewej,u góry). Kliknij przycisk OK w oknieThreshold (próg), a następnie oznacz tomiejsce za pomocą narzędzia Color Sampler(próbkowanie kolorów).

Krok 13.Warstwy korekcyjne Threshold (próg) niebędą ci więcej potrzebne, dlatego możesz jeusunąć przeciągając nad ikonę koszaw palecie Layers (warstwy). Twojej fotografiiprzywrócony zostanie pierwotny wygląd, leczzaznaczone wcześniej punkty definiującepołożenie najjaśniejszych i najciemniejszychobszarów zdjęcia (jeden na włosach postaci,drugi na filiżance z kawą) pozostaną na swoichmiejscach (patrz rysunek z lewej). Terazwciśnij klawisze Ctrl+M (Command+Mw Mac OS), aby wyświetlić okno dialogoweCurves (krzywe).

Krok 14.Kliknij ikonę kroplomierzaodpowiedzialnego za cienie (to ten, któregoikona jest w połowie zamalowana na czarno,znajdziesz go w prawym dolnym rogu oknadialogowego Curves). Umieść teraz kursormyszy nad pierwszym zaznaczonym punktemw obrazie (oznaczonym symbolem #1)i kliknij. W tym momencie ustawione zostanąprawidłowe wartości cieni. (Generalnie rzeczbiorąc, wszystko sprowadza się tutaj doprzypisania owym cieniom nowego,neutralnego koloru 4). Jeśli zaś kliknięcietego punktu spowodowało, że zdjęcie wyglądaokropnie, to znaczy, że albo kliknąłeś nie tam,

141Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

ciąg dalszy na następnej stronie

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 141

Page 16: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

gdzie trzeba, albo oznakowany obszar nazdjęciu nie jest punktem cieni. Cofnij zatemostatnią czynność (Ctrl+Z (Mac OS:Command+Z)) i spróbuj ponownie. Gdybyi tym razem nie udało ci się uzyskaćpożądanych rezultatów, nie poddawaj się.Klikaj po kolei we wszystkich obszarach nafotografii, które wyglądają na najciemniejsze;w końcu na pewno trafisz. Obok możeszobejrzeć naszą fotografię po prawidłowowykonanej korekcie cieni.

Krok 15.Operując cały czas w oknie Curves (krzywe)kliknij ikonę kroplomierza służącego doustawiania świateł (jego ikona jest wypełnionakolorem białym). Umieść teraz kursor myszynad punktem obrazu oznaczonym symbolem#2 i kliknij (w tym wypadku powinieneśkliknąć kubek kawy). W tym momencieustawione zostaną prawidłowe wartościświateł.

Krok 16.Po ustawieniu odpowiednich wartości światełi cieni pozostają nam jeszcze półcienie. Kliknijprzycisk kroplomierza służącego do korektpółcieni (jego ikona znajduje się w środkui oznaczona jest kolorem szarym). Wybierzteraz fragment zdjęcia, który wypełniony jestśrednio nasyconą szarością (w przypadkunaszego przykładowego zdjęcia wybrałemdrewniany blat stołu widoczny ponad lewymramieniem dziewczyny). Kliknij go, korzystającz kroplomierza półcieni. Operacja ta pozwolina dostosowanie nasycenia półcieni;w zależności od rodzaju zdjęcia jej efekt możebyć łagodny lub bardzo intensywny, o czymnie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz.Niestety, nie każde zdjęcie zawiera szarefragmenty pozwalające na łatwą korektępółcieni.

142 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 142

Page 17: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 17.Zanim jeszcze klikniesz przycisk OK w oknieCurves (krzywe), pozostała nam do wykonaniajedna ważna rzecz. Umieść kursor myszy nadśrodkowym punktem krzywej i przeciągnij golekko do góry, rozjaśniając w ten sposóbobraz w zakresie półcieni (patrz rysunekz lewej). O ile rozjaśnić obraz — to już zależywyłącznie od ciebie, ale powinieneś byćw tym względzie raczej powściągliwy. Chodzijedynie o nieznaczne rozjaśnienie półcieniw celu odkrycia znajdujących się w tymzakresie tonalnym szczegółów. Kiedy zdjęciebędzie wyglądać tak, jak powinno, kliknijprzycisk OK, aby ostatecznie usunąć z obrazuwszystkie przebarwienia i przywrócić mupożądany kontrast.

Krok 18.Możesz już usunąć znaczniki utworzone za pomocą narzędzia Color Sampler(próbkowanie kolorów). W tym celu kliknijprzycisk Clear (usuń), który znajduje się napasku opcji dla tego narzędzia. Zdjęcie przedi po korekcie barw zaprezentowane jest nailustracjach poniżej.

143Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Przed korektą barw Po korekcie barw

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 143

Page 18: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Konfiguracja korekcji dla trybu CMYKWartości poszczególnych składowych koloru,które podałem na początku tego ćwiczenia,mają zastosowanie wyłącznie w przypadkuzdjęć edytowanych w trybie RGB (czyliwówczas, gdy zamierzasz drukować te zdjęciana domowej drukarce, atramentowej,laserowej, termosublimacyjnej itd.). Jeślijednak przygotowujesz swoje zdjęcia podkątem wydruku na profesjonalnych maszynachdrukarskich (na potrzeby broszur i katalogówreklamowych, ulotek, magazynów itp.),będziesz musiał posłużyć się zupełnie innymiwartościami świateł, cieni i półcieni. Ponadtowartości te należy określić dla przestrzeniCMYK, a nie RGB. Rysunki z prawejprzedstawiają takie wartości, które będąpoprawne dla większości maszyndrukarskich, umożliwiając zachowanie nawydruku wszystkich istotnych dla obrazuszczegółów.

WSKAZÓWKA:W wersji CS Photoshopa Adobe po razpierwszy zastosowało „ukryte suwaki”.Zapewne myślisz sobie teraz: „Czym u lichasą owe ukryte suwaki?!”. Jeśli kiedykolwiekzdarzyło ci się używać programu AdobeAfter Effects (a komuś się nie zdarzyło?),wiesz, że wartość numeryczną dowolnegoparametru można zmienić, nie wprowadzającżadnych danych z klawiatury. Wystarczy, żeumieścisz kursor ponad etykietą pola tegoparametru, a przybierze on kształt dłoni zeskierowanymi w przeciwne strony strzałkami.Wystarczy, że teraz klikniesz lewymprzyciskiem myszy i przesuniesz mysz w lewolub w prawo. Przesunięcie w lewo zmniejszawartość parametru, przesunięcie w prawo madziałanie przeciwne. Jeśli podczas przesuwaniamyszy będziesz trzymał klawisz Shift, zmianawartości parametru będzie odbywała sięw znacznie szybszym tempie. Spróbujzastosować opisaną technikę, wprowadzającwartości barw w palecie CMYK, o którychwspomniałem wyżej. Co więcej, metoda tama zastosowanie w niemal każdym okniedialogowym lub palecie, w której znajduje siępole numeryczne jakiegoś parametru.

144 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Cienie w CMYKdla „C” wprowadź 75dla „M” wprowadź 62

dla „M” wprowadź 63dla „K” wprowadź 90

Półtony w CMYKdla „C” wprowadź 50dla „M” wprowadź 40

dla „M” wprowadź 40dla „K” wprowadź 10

Światła w CMYKdla „C” wprowadź 5dla „M” wprowadź 3

dla „M” wprowadź 3dla „K” wprowadź 0

05.qxd 07-04-04 23:40 Page 144

Page 19: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Automatycznakorekta kolorów

145Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Oto wspaniała i pozwalająca oszczędzić czas sztuczka, którąposługujemy się w celu szybkiego korygowania grupyfotografii wykonanych w podobnych warunkachoświetleniowych. Najlepiej stosować ją w przypadku zdjęćstudyjnych, bo tam oświetlenie jest w pełni kontrolowane.Równie dobrze jednak niniejszą metodę korekty możnastosować w odniesieniu do fotografii wykonanych w plenerze,o ile oświetlenie nie zmieniało się radykalnie od zdjęciado zdjęcia. Wypróbuj ją raz, a będziesz do niej powracaćwielokrotnie.

Krok 1.Oto wskazówka we wskazówce: jeśli chceszotworzyć grupę obrazków, nie musisz robić tegopojedynczo z każdym z nich. Przejdź do menuFile (plik) i wybierz polecenie Open (otwórz).W oknie dialogowym Open (otwórz) kliknijnazwę pierwszego zdjęcia, które zamierzaszotworzyć, a następnie przytrzymując naciśniętyklawisz Ctrl (Mac OS: Command), klikajkolejno nazwy pozostałych zdjęć. Jeśli terazklikniesz przycisk Open (otwórz), to Photoshopotworzy jednocześnie wszystkie zaznaczone pliki.(Jeśli zdjęcia ułożone są kolejno jedno zadrugim, wystarczy przytrzymać naciśnięty klawiszShift i kliknąć pierwszy, a następnie ostatni plikz grupy.) Znając tę sztuczkę posłuż się nią w celuotwarcia czterech lub pięciu obrazków.

Krok 2.Kliknij przycisk tworzenia nowej warstwykorekcyjnej, który znajduje się w dolnej częścipalety Layers (warstwy) i utwórz warstwę Curves(krzywe). Istnieje wiele dobrych powodówpoprawiania obrazów za pomocą warstwkorekcyjnych, ale najważniejszym z nich jestmożliwość wielokrotnej edycji ustawień, jakrównież całkowitego usunięcia efektów korekty(poprzez usunięcie warstwy), albo odwrotnie — zapisania ich razem z plikiem.

ciąg dalszy na następnej stronie

© B

RA

ND

X P

ICTU

RES

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 145

Page 20: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 3.Po utworzeniu warstwy korekcyjnej Curves(krzywe) na ekranie pojawi się, jak zwykle,okno dialogowe służące do skonfigurowaniakrzywych. Dokonaj zatem niezbędnychpoprawek wykonując czynności przedstawionew poprzednim ćwiczeniu (ustawianie świateł,cieni oraz półcieni). Kiedy już się z tymuporasz, kliknij przycisk OK.

Krok 4.W palecie Layers (warstwy) pojawi się nowa warstwa, a jeśli sama paleta będzieodpowiednio szeroka (paletę możnapowiększać tak, jak każde inne okno —przeciągając myszą za jej prawy dolny róg),to zobaczysz nawet słowo Curves (krzywe)obok miniaturki tej warstwy (patrz rysunekz prawej).

146 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 146

Page 21: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 5.Dokonaliśmy poprawek za pośrednictwemwarstwy korekcyjnej, a można ją traktowaćjak każdą inną warstwę, czyż nie? Oczywiście,że tak. A czyż Photoshop nie pozwala naprzeciąganie warstw pomiędzydokumentami? Oczywiście, że pozwala.Kliknij zatem swoją warstwę korekcyjnąi najzwyczajniej w świecie przeciągnij ją nadjedno z pozostałych, otwartych wcześniejzdjęć, a zostanie ono skorygowane zgodniez ustawieniami wprowadzonymi w tejwarstwie. Technika ta sprawdza się zawszewtedy, gdy korygujemy zdjęcia wykonanew podobnych warunkach oświetleniowych.Potrzebujesz poprawić 12 fotografii? Nicprostszego — wystarczy przeciągnąć razutworzoną warstwę korekcyjną 12 razy, dokażdego obrazka (za chwilę okaże się, żejesteś najszybszym retuszerem w swoimregionie). Na rysunku z lewej przedstawionokilka zdjęć, przy czym każde z nich zostałoskorygowane za pomocą tej samej warstwykorekcyjnej. Pierwsze z lewej to zdjęcieoryginalne (dla którego utworzono warstwę).

Krok 6.No dobrze, ale co wtedy, gdy jedno zeskorygowanych w ten sposób zdjęć niewygląda tak dobrze, jak pozostałe? Oto urokretuszu za pomocą warstw korekcyjnych.Klikasz dwukrotnie ikonę warstwy korekcyjnejna interesującym cię obrazku, a na ekraniepojawia się okno Curves (krzywe). Terazwystarczy tylko dokonać poprawekw ustawieniach krzywych i gotowe. Jeśli razspróbujesz posłużyć się tą metodą, od razusię do niej przekonasz; pozwala onazaoszczędzić czas podczas korekty serii zdjęćwykonanych w podobnych warunkachoświetleniowych.

147Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 147

Page 22: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Ułatwianie sobiekorekty portretów

studyjnych

Jeśli fotografujesz głównie w studio, niezależnie od tematykizdjęć możesz uprościć sobie proces korekty do tego stopnia,że nawet dobrze wytresowane szczury będą w staniewykonać go za ciebie. Na końcu książki zamieszczona jestkarta zadrukowana trzema kolorami: czarnym, szarymi białym (dzięki perforacji łatwo ją oderwać). Po ustawieniuoświetlenia studyjnego w pożądany sposób umieść tę kartęprzed obiektywem i wykonaj jedno zdjęcie testowe. Po co to wszystko? Za chwilę się przekonasz.

148 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Krok 1.Po ustawieniu oświetlenia w studio w sposóbodpowiedni do twoich zamierzeń umieść kartęoderwaną z końca książki przed obiektywemi wykonaj jedno zdjęcie testowe. Jeślifotografujesz osobę, poproś ją, aby trzymała tękartę przed sobą. Po wykonaniu tego zdjęciakontynuuj właściwą sesję fotograficzną.

Krok 2.Kiedy po zakończeniu sesji otworzysz pierwsząz wykonanych fotografii, zobaczysz na niej swojątrójkolorową kartę. Ponieważ zawiera ona czysteodcienie czerni, szarości i bieli, nie musisz się jużdłużej kłopotać z wyszukiwaniem prawidłowychpunktów cieni, półcieni i świateł — wszystkie onesą na karcie.

© F

ELIX

NEL

SO

N

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 148

Page 23: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 3.Naciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+M (MacOS: Command+M), aby wywołać oknodialogowe Curves (krzywe). Następnie zapomocą trzech kroplomierzy ustawprawidłowe wartości świateł, cieni i półcieni,klikając za każdym razem odpowiednifragment sfotografowanej karty — zdjęcieskoryguje się niemal samo. Żadnegozgadywania, żadnych warstw korekcyjnychThreshold (próg), żadnych badań nadwskazaniami palety Info. W tym akuratprzypadku od razu wiesz, gdzie znajdują siękluczowe punkty obrazu.

Krok 4.Mając potrzebne ustawienia w oknie Curves(krzywe) określone dla pierwszego zdjęciaz serii, możesz przystąpić do korygowaniapozostałych. W tym celu otwórz kolejnyobraz, naciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+M(Mac OS: Command+M) i zastosuj to samoustawienie krzywej, które zastosowałeśpoprzednio. Jeśli chcesz, możesz nawetposłużyć się metodą automatycznego retuszuwielu zdjęć, polegającą na przeciąganiuwarstwy korekcyjnej (patrz poprzedniećwiczenia).

Niektórzy zawodowi fotograficy rozwijajątę metodę korekty i zamiast zwykłejtrójkolorowej karty używają tzw. tablicyMacbetha (więcej informacji na stroniewww.gretagmacbeth.com), która zawieradodatkowo próbki różnych kolorów. Używasię jej w identyczny sposób: najpierwwykonujemy jedno zdjęcie testowe,umieszczając tablicę przed obiektywem,a potem całą resztę już normalnie. Kiedytrzeba skorygować zdjęcia, zaczynamy odtego pierwszego i ustalamy prawidłowewartości cieni, półcieni i świateł, a takżewszystkich innych kluczowych kolorów.

149Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

© B

RA

ND

X P

ICTU

RES

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 149

Page 24: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Korekta odcieni

skóry na fotografiachprzeznaczonych

do druku

Jeśli zamierzasz drukować swoje fotografie w drukarni,a nie na domowym sprzęcie, będziesz musiał dodatkowoustalić, jak poszczególne farby połączą się ze sobą w procesiedrukowania. Jeśli nie dokonasz takiej kompensacji, jestniemal pewne, że wszystkie postacie ludzkie pojawiające sięna zdjęciach będą wyglądać tak, jak gdyby były opalone.Zapoznaj się zatem z następującą metodą korekty odcieniskóry (nazywaną korektą „za pomocą liczb”). Dzięki niejuzyskiwanie za każdym razem idealnego odcienia skóry niebędzie stanowić żadnego problemu.

150 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Krok 1.Korygując odcienie skóry w fotografiachprzeznaczonych do druku powinieneśskoncentrować się przede wszystkim na ilościachpurpurowego i żółtego. Ideałem jest uzyskanietakiego koloru, w którym ilość żółtego będzie o 3 – 5 procent wyższa niż magenty. Obydwiewartości będą wyświetlane w palecie Info,dlatego całą pracę rozpocznij od wywołania tejpalety poleceniem Window/Info (okno/Info) — patrz rysunek z prawej. Następnie dokonajkonwersji obrazu do trybu CMYK, co osiągnieszwybierając polecenie Image/Mode/CMYK Color(obrazek/tryb/kolor CMYK).

Krok 2.Zacznijmy od określenia bieżącego stosunkuilości farby żółtej i purpurowej. Naciśnij skrótklawiaturowy Ctrl+M (Mac OS: Command+M),aby wywołać okno dialogowe Curves (krzywe).Teraz umieść kursor myszy nad obrazem,w miejscu, w którym występują odcienie skóry(nazwiemy je obszarem próbkowania) i odczytajinformacje pojawiające się w palecie Info— zobacz, jak przedstawiają się w tym punkcieilości żółtego oraz purpurowego.

© B

RA

ND

X P

ICTU

RES

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 150

Page 25: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 3.Przyjrzyj się odczytom CMYK w palecie Info(prawa strona). Jeśli purpury jest więcej niżżółtego (jak to ilustruje rysunek z lewej),będziesz musiał zmienić wzajemny stosunekilości tych dwóch składowych.W rozpatrywanym tutaj przykładzie ilośćpurpury wynosi 37 procent, a żółtego tylko22 procent, z czego wynika, że magenty jesto 15 procent więcej. Dlatego modelka wyglądana bardzo opaloną. Uzyskanie prawidłowychodcieni skóry wymaga korekty tych wartości.

Krok 4.Być może kusi cię, aby dokonać poprawkiprzez bezpośrednie zmniejszenie ilościpurpury, ale zrównoważona korekta wymagaczegoś więcej. Powinieneś zmniejszyć ilośćpurpury i jednocześnie zwiększyć nieco udziałżółtego w ogólnej kolorystyce obrazka, w takisposób, aby ostatecznie ilość żółtegoprzekraczała o 3 – 5 procent ilośćpurpurowego. Aby zmniejszyć ilość purpury,zaznacz kanał tego koloru na liście rozwijanejChannel (kanał) w górnej części oknaCurves (krzywe) — patrz rysunek z lewej.Gdybyś chciał oznaczyć na krzywej punkt,w którym w odcieniach skóry występujenajwięcej purpury, przytrzymując naciśniętyskrót klawiaturowy Shift+Ctrl (Mac OS:Shift+Command) kliknij myszą w takimobszarze zdjęcia, w którym widoczna jestskóra. W ten sposób na krzywej pojawi siępunkt kontrolny. (Przytrzymanie naciśniętegoklawisza Shift spowodowało umieszczeniepunktu kontrolnego nie tylko na krzywejpurpury, ale również na krzywej żółtego,o czym przekonamy się za chwilę).

151Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

ciąg dalszy na następnej stronie

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 151

Page 26: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 5.W polu Output (wyjście) okna dialogowegoCurves (krzywe) wprowadź wartość niższą o 7– 8 procent od wartości pierwotnej. (Pamiętaj,że purpury było więcej o 15 procent, dlategoróżnicę tę należy zredukować o połowę).

Krok 6.Po zmniejszeniu wartości purpury przełączsię na kanał koloru żółtego (ang. yellow),wybierając odpowiednią opcję z listyChannel (kanał). Na krzywej tego kanałupowinien znajdować się punkt kontrolnywyznaczający zakres żółtego w odcieniachskóry (utworzyliśmy go w kroku 4. ćwiczenia).W polu Output (wyjście) wprowadź terazwartość większą o 3 procent od wartości,którą wprowadziłeś dla krzywej kanałupurpury w kroku 5. (Paleta Info wyświetlawartości koloru zarówno sprzed korekty, jaki po niej, co pozwala na dokonywanieprecyzyjnych zmian). W rozpatrywanym tutajprzypadku zmniejszyłem ilość purpury z 37do 29 procent, a ilość żółtego zwiększyłemz 22 do 32 procent. W ten sposób uzyskałemokoło 3-punktową przewagę żółtego nadpurpurowym w odcieniach skóry na zdjęciu.

152 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 152

Page 27: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

153Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Na ekranie skorygowane zdjęcie wyglądać będzie tak, jakgdyby nasycenie barwy żółtej było zbyt intensywne

Jednak po wydrukowaniu odcień skóry modelki będziewyglądać poprawnie

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 153

Page 28: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Korekta odcieni skóry

w obrazach RGB

Co powinieneś uczynić, jeśli po wykonaniu standardowejkorekty świateł, cieni i półcieni skóra na zdjęciu wciążwydaje się zbyt czerwona? Nie da się tutaj zastosować metodyopisanej w poprzednim ćwiczeniu, ponieważ ma onazastosowanie tylko w przypadku obrazów w trybie CMYK.Zamiast niej powinieneś więc posłużyć się taką oto techniką.

154 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Krok 1.Otwórz plik z fotografią, którą wcześniejskorygowałeś za pomocą polecenia Curves(krzywe). Jeśli cały obraz ma czerwoneprzebarwienie, pomiń opisywane tutaj czynnościi przejdź od razu do kroku 3. Jeśli jednakprzebarwione są tylko odcienie skóry, touaktywnij narzędzie Lasso i utwórz selekcjęwokół wszystkich obszarów na zdjęciu, w którychwystępują te odcienie. (Przytrzymanienaciśniętego klawisza Shift pozwala dodawać doistniejącego obszaru selekcji kolejne obszary).

Krok 2.Wybierz polecenie Select/Feather (zaznacz/wtapianie). Promień wtopienia ustaw na 3 pikselei kliknij przycisk OK. W ten sposób zmiękczaszkrawędzie zaznaczenia, a to z kolei sprawi, że ostateczny rezultat korekty nie będzie takoczywisty.

WSKAZÓWKA: Po zaznaczeniu tych fragmentów zdjęcia, naktórych widoczna jest skóra fotografowanejpostaci, możesz ukryć widoczną krawędźzaznaczenia, używając skrótu klawiaturowegoCtrl+H (Mac OS: Command+H). Dzięki temubędziesz mógł lepiej oszacować intensywnośćwykonywanej korekty.

© B

RA

ND

X P

ICTU

RES

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 154

Page 29: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 3.Wybierz polecenie Image/Adjustments/Hue/Saturation (obrazek/dopasuj/barwa/nasycenie). W oknie dialogowymHue/Saturation (barwa/nasycenie) z listy Edit(edycja) wybierz opcję Reds (czerwienie) — patrz rysunek z lewej, aby ograniczyćedycję tylko do zakresu odcieni koloruczerwonego.

Krok 4.Cała reszta jest prosta — wystarczy zmniejszyćnasycenie czerwonego w odcieniach skóry,a odzyskają one naturalny wygląd. W tym celunależy przeciągnąć suwak Saturation(nasycenie) w lewo (patrz rysunek z lewej).Efekt zmniejszenia nasycenia koloruczerwonego w zaznaczonych obszarach będzie widoczny natychmiast.

155Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Zdjęcie przed korektą barwną odcieni skóry w trybie RGB Zdjęcie po obniżeniu nasycenia czerwieni w fragmentach,na których widoczna jest skóra modelki

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 155

Page 30: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Dopasowaniecharakterystyki

tonalnej dwóch zdjęć

Jeśli kiedykolwiek podejmowałeś próbę dostosowaniaodcieni skóry lub ogólnej palety barw dwóch różnychfotografii, doskonale wiesz, że poprawna realizacja takiegozadania graniczy z cudem. Właściwie powinienem napisać„graniczyła”, gdyż dzięki Photoshopowi CS staje się todziecinnie proste. Wystarczy wskazać w Photoshopie, którekolory należy dopasować, a program zajmie się resztą. Cowięcej, robi to całkiem nieźle. Oto, jak należy przystąpić dotej operacji.

156 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Krok 1.Otwórz fotografię, którą chcesz skorygować.Fotografia przedstawiona na ilustracji z prawejstrony ma bardzo ciepły, żółty odcień i sprawiawrażenie, jakby wykonana była na plaży, podczaszachodu słońca.

Krok 2.Poszukaj teraz zdjęcia, na którym odcień skórysfotografowanych postaci lub ogólnacharakterystyka tonalna zdjęcia przypadła ci dogustu. Będzie to fotografia, do której będziemystarali się dopasować paletę barwną drugiej(zdjęcie przedstawione na ilustracji obok wydajesię być zrobione wewnątrz jakiegośpomieszczenia lub studio, które było dobrzeoświetlone światłem słonecznym).

© B

RA

ND

X P

ICTU

RES

© B

RA

ND

X P

ICTU

RES

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 156

Page 31: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 3.Powróć do zdjęcia, które chcesz poprawić (to z mocno pożółkłą parą młodych ludzi).Następnie z menu Image (obrazek) wybierzpolecenie Adjustments/Match Color (dopasuj/dostosuj kolory). (Uwaga: Jeśli w grupieAdjustments nie znajdziesz polecenia MatchColor, oznacza to, że najprawdopodobniejnie masz Photoshopa w wersji CS. To możeznacznie skomplikować sprawę).

Krok 4.W dolnej części okna dialogowego MatchColor (dostosuj kolory) wybierz fotografię,która stanowić będzie wzorzec dla naszejkorekty (w tym przypadku będzie to zdjęcieprzedstawiające grupkę młodzieży wykonanew dobrze oświetlonym pomieszczeniu). Jeślizaznaczysz pole wyboru Preview (podgląd),będziesz mógł na bieżąco obserwować efektyswojego działania. Jeśli funkcjaautomatycznego dostosowywania kolorówsprawi, że zdjęcie stanie się zbyt ciemne (lub zbyt jasne), możesz wykorzystać suwakLuminance (jaskrawość) do skorygowaniaogólnej jasności obrazu, nie naruszająccharakterystyki barwnej zdjęcia. Jeżeli potakim zabiegu konieczna okaże się redukcjanasycenia barw, możesz ją przeprowadzić,przeciągając suwak Color Intensity (nasyceniekolorów) w lewo. Jeżeli zaś całkowity efektuzyskany za pomocą funkcji Match Colorjest zbyt intensywny, możesz go wytłumić,przesuwając suwak Fade (tłumienie) w prawo.

Krok 5.Po zatwierdzeniu wszystkich ustawieńprzyciskiem OK, korygowanemu zdjęciuwykonanemu w świetle zachodzącego słońcazostanie przypisana charakterystyka tonalnaobrazu źródłowego (które było wykonaneprzy neutralnym kolorystycznie oświetleniu).Przyjrzyj się ilustracji z lewej stronyi porównaj ją z pierwotnym wyglądemzdjęcia. Zobacz, jak znacznej przemianieuległa fotografia i przyznaj, że nowa funkcjadopasowywania kolorów to całkiem sprytnenarzędzie…

157Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 157

Page 32: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Jeszcze lepszaautomatyczna

korekta kolorów

W poprzednich wersjach Photoshopa istniały dwanarzędzia przeznaczone do wykonywania automatycznejkorekty kolorów: polecenia Auto Levels (auto-poziomy)oraz Auto Contrast (auto-kontrast). Żadne z nich nie byłodość dobre i pewnie dlatego w wersji 7 programu pojawiłosię jeszcze jedno polecenie tego typu, o nazwie Auto Color(auto-kolor). Za chwilę zobaczysz, jak jeszcze bardziejusprawnić to polecenie tak, aby można było skuteczniekorygować zdjęcia jednym kliknięciem myszą.

158 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Krok 1.Otwórz plik z fotografią wymagającą korektykolorystycznej, ale jednocześnie taką, której niebędziesz musiał poprawiać ręcznie za pomocąpolecenia Curves (krzywe).

Krok 2.Dokonaj globalnej korekty zdjęcia wybierającpolecenie Image/Adjustments/Auto Color(obrazek/dopasuj/auto-kolor). Nie będzieszmusiał wprowadzać żadnych wartości liczbowychani podejmować żadnych decyzji — dopasowanieświateł, cieni i półcieni odbędzie się automatycznie.W niektórych przypadkach polecenie to spisujesię bardzo dobrze, w innych zawodzi. Namjednak chodzi tym razem o to, aby podnieść jegoskuteczność, przekształcić je z „zabawki”w rasowe narzędzie retuszerskie.

© B

RA

ND

X P

ICTU

RES

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 158

Page 33: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 3.Jedną z metod poprawiania efektów działaniapolecenia Auto Color (auto-kolor) jest wybórpolecenia Edit/Fade Auto Color (edycja/zanik auto-kolor). (Uwaga: Polecenie tobędzie dostępne, dopóki nie wykonaszżadnej innej czynności edycyjnej). Kiedy naekranie pojawi się okno dialogowe Fade(zanik) — patrz rysunek z lewej, przeciągnijsuwak Opacity (krycie) w lewo, abyzredukować efekt zastosowania poleceniaAuto Color (auto-kolor). Możesz takżezmienić tryb oddziaływania tego polecenia naobraz (lista Mode (tryb) — Multiply (mnożenie)przyciemnia, a Screen (mnożenie odwrotności)rozjaśnia obraz). Na koniec kliknij przyciskOK, aby potwierdzić ustawienia, a tym samymzmienić sposób oddziaływania poleceniaAuto Color (auto-kolor) na zdjęcie.

Krok 4.Istnieje jeszcze jeden, lepszy sposób napoprawę działania polecenia Auto Color(auto-kolor), który stosuje się jeszcze zanimużyjemy tego polecenia. Wierz lub nie, alepolecenie Auto Color (auto-kolor) ma swojeukryte opcje, które regulują sposób jegodziałania. (Uwaga: Tak naprawdę wspomnianeopcje wcale nie są ukryte. Programiści poprostu umieścili je w takim miejscu, w którymnikomu nie przyszłoby do głowy ich szukać).Aby uzyskać dostęp do tych opcji, naciśnijskrót klawiaturowy Ctrl+L (Mac OS:Command+L), co spowoduje wyświetleniena ekranie okna dialogowego Levels (poziomy).W prawej części okna znajduje się przyciskAuto, ale nie o to chodzi. Pod nim znajdujesię kolejny przycisk, Options (opcje). Kliknijgo, bo właśnie tutaj firma Adobe ukryłaopcje polecenia Auto Color (auto-kolor),zresztą razem z innymi, o czym za chwilę sięprzekonasz.

159Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 159

Page 34: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 5.W górnej części okna dialogowego AutoColor Correction Options (opcje autokorektykoloru) znajduje się sekcja Algorithms(algorytmy) — to właśnie tutaj określa się, cobędzie się działo po wybraniu jednegoz poleceń z grupy „Auto”. Wybór pierwszejopcji, Enhance Monochromatic Contrast(uwydatnij kontrast monochromatyczny),sprawi, że kliknięcie przycisku Auto będziepowodować wykonywanie korekty zbliżonejdo tej, jaka odbywa się po wybraniupolecenia Auto Levels (auto-poziomy). Jeślizdecydujesz się na opcję Enhance PerChannel Contrast (uwydatnij kontrast nakanał), uzyskasz odpowiednik poleceniaAuto Contrast (auto-kontrast). Powinieneśzatem zaznaczyć opcje Find Dark & LightColors (znajdź ciemne i jasne kolory) orazSnap Neutral Midtones (pomiń neutralnepółcienie), które odpowiadają za prawidłoweustawienie cieni, świateł i półcieni. Od tejchwili kliknięcie przycisku Auto czy tow oknie Curves (krzywe), czy w oknie Levels(poziomy), będzie dawać identyczne rezultaty,jak wybór polecenia Auto Color (auto-kolor).

Krok 6.W sekcji Target Colors & Clipping (obrótpisaka) okna dialogowego możesz wprowadzićwłasne wartości cieni (Shadows), półcieni(Midtones) oraz świateł (Highlights). Będą one z pewnością lepsze od domyślnych. Ja używam w tym przypadku dokładnie tychsamych wartości, które wcześniejproponowałem ci odnośnie ustawień w oknieCurves (krzywe). A zatem: cienie — R = 20,G = 20, B = 20; półcienie — R = 128, G =128, B = 128; światła — R = 240, G = 240,B = 240.

160 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 160

Page 35: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 7.Co najdziwniejsze, zmiana jakichkolwiekustawień w opisywanym tutaj okniedialogowym nie jest trwała. Dlatego abyużywać własnoręcznie wybranych opcji jakodomyślnych, zaznacz pole Save as defaults(zapisz jako domyślne), które znajduje sięw lewej dolnej części okna dialogowego.

Krok 8.Kiedy klikniesz przycisk OK w okniedialogowym Auto Color Correction Options(opcje auto-korekty koloru), dokonasz trzechniezwykle istotnych rzeczy:

1. Usprawnisz działanie polecenia AutoColor (auto-kolor), dzięki czemuzwiększy się prawdopodobieństwouzyskania dobrych rezultatówautomatycznej korekty za każdymrazem.

2. Kliknięcie przycisku Auto w oknieCurves (krzywe) będzie od tegomomentu wywoływać polecenie AutoColor (auto-kolor).

3. Narzędzie Auto Color (auto-kolor)stanie się czymś naprawdę użytecznym,czego z pewnością zaczniesz używaćczęściej niż do tej pory.

161Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Przed korekcją barw Po korekcji barw poleceniem Auto Color

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 161

Page 36: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Szybkie korygowanie

wybranychfragmentów

obrazu

Niniejsza technika korekty sprawdzi się doskonalew przypadku zdjęć wykonanych w plenerze, bowiemumożliwia ona selektywne korygowanie wybranychfragmentów obrazu bez wpływu na pozostałe. Zawodowifotograficy posługują się tą metodą na przykład w celupoprawienia wyglądu nieba na fotografii wykonanejw nieciekawych warunkach pogodowych. W przykładzieopisanym w tym rozdziale wykorzystamy ją, aby zamienićponure i zachmurzone niebo w piękne błękitne sklepienie.Sprawimy też, że szaro i nieciekawie wyglądająca wodabędzie odbijać błękit nieboskłonu.

162 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Krok 1.Otwórz plik z fotografią, w której chciałbyśskorygować jakiś wybrany element.W rozpatrywanym tutaj przypadku zajmiemy siępoprawianiem koloru nieba (aby było błękitne,a nie szare) oraz wody (aby nabrała pięknej,niebieskiej barwy).

Krok 2.Utwórz warstwę korekcyjną Color Balance(balans kolorów). (Musisz w tym celu kliknąćikonę czarno-białego kółeczka, którą znajdzieszw dolnej części palety Layers (warstwy)).W palecie Layers (warstwy) pojawi się nowawarstwa (patrz rysunek z prawej), lecz jej nazwaprawdopodobnie nie będzie widoczna w całości.Jeśli chcesz ją zobaczyć, będziesz musiałzwiększyć szerokość palety.

© B

RA

ND

X P

ICTU

RES

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 162

Page 37: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 3.Po utworzeniu warstwy na ekranie pojawi sięokno dialogowe Color Balance (balanskolorów) — patrz rysunek z lewej. Przesuńgórny suwak w stronę oznaczoną napisemCyan (niebieskozielona), ustawiając go w takisposób, aby wzbogacić kolor nieba, z koleidolny suwak umieść nieco bliżej napisu Blue(niebieski), aby nieboskłon nabrał ładniejszej,błękitnej barwy. Kiedy uzyskasz pożądanyodcień, kliknij przycisk OK.

Krok 4.W tym momencie cały obraz (włączniez pasmem gór) powinien być silnie zabarwionyna niebiesko (patrz rysunek z lewej).

Krok 5.Naciśnij klawisz X, aby zmienić kolor narzędziana czarny. Wciśnij teraz kombinację klawiszyAlt+Backspace (Mac OS: Option+Delete),aby wypełnić maskę warstwy koloremczarnym (przedstawia to ilustracja po lewejstronie). Operacja ta przywróci pierwotnywygląd zdjęcia (niebieski odcień zniknie),ponieważ czarna maska warstwy ukryjedziałanie warstwy korygującej. Możesz terazodsłonić wybrane fragmenty maski,zamalowując je pędzlem.

163Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 163

Page 38: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 6.Wciśnij klawisz X, aby wybrać biały jakokolor narzędzia. Uaktywnij teraz narzędzieBrush (pędzel) i wybierz duży pędzelo miękkich krawędziach, a następnie zamalujobszar nieba (tak, jak przedstawia to ilustracjaobok). W miarę zamalowywania będzieszodsłaniał błękitną wersję nieboskłonu. Jeśliprzez przypadek zamalujesz też fragmentmasywu górskiego, wciśnij ponownie klawiszX i przywróć czarny kolor maski w pożądanychmiejscach.

Krok 7.Kontynuuj zamalowywanie nieba, aż całebędzie słoneczne i błękitne.

Krok 8.Przydałoby się teraz zmienić kolor oceanu,aby dopasować go do nowego,olśniewającego błękitem nieba. Niemniejjednak, nadanie mu ciemnej, niebieskiejbarwy mogłoby zbytnio kłuć w oczysztucznością, zmniejsz więc stopień kryciapędzla na pasku opcji do wartości około 60%(ilustracja obok). Dzięki temu odcieńuzyskiwany podczas malowania nie będzienadmiernie intensywny.

164 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 164

Page 39: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 9.Podczas zamalowywania fragmentu zdjęciaprzedstawiającego ocean, warstwakorekcyjna jest odsłaniana w 60%. Jeśli pozakończeniu „uniebieszczania” będziesz miałwrażenie, że niebieski, który stworzyłeś jestnieco zbyt niebieski, zmień tryb mieszaniawarstwy korekcyjnej na Screen (mnożenieodwrotności), a następnie obniż odrobinę jejstopień krycia. Jeżeli twoje wrażenia będąwręcz przeciwne — spróbuj nadać warstwiekorekcyjnej tryb mieszania Overlay(nakładka). Ostateczna wersja zdjęcia pokorekcie pokazana jest poniżej na ilustracjipo prawej stronie.

165Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Nieoczekiwanie, po korekcie stał się on słonecznyi urzekająco błękitny

Przed korektą, to był zwyczajny, szary dzień

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 165

Page 40: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Magia edycjiobrazów w trybie

16-bitowym

Zawodowi fotograficy bardzo dbają o to, aby ich obrazycechowały się najwyższą możliwą jakością. Z tego względuwielu z nich skłania się do edycji w trybie 16-bitowym i topomimo tego, że odbywa się to kosztem dwukrotniewiększej objętości pliku. Zaletą edycji w tym trybie jestmożliwość dokonania różnorodnych korekt tonalnych bezutraty jakości obrazu, która jest nieunikniona w przypadkuanalogicznych operacji w trybie 8-bitowym. Co więcej,Photoshop począwszy od wersji CS oferuje lepszą obsługętrybu 16-bitowego, pozwalając na wykorzystanie warstw,tekstu, obiektów wektorowych itp. Dzięki temu zapewnepopularność tego trybu edycji znacznie wzrośnie.

166 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Zanim przystąpisz do edycji w trybie 8-bitowymW celu zaprezentowania przewagi jakościowejobrazu 16-bitowego, przedstawię najpierwhistogram standardowego 8-bitowego zdjęciaprzed poddaniem go edycji. (Uwaga: PaletaHistogram dostępna jest w menu WindowsPhotoshopa CS. Na ilustracji obok pokazana jest ona w trybie rozszerzonym, niemniej jednakoferuje ona również opcje wyświetlaniaodseparowanych kanałów barwnych. Każdyz kanałów może być przedstawionyw odpowiadającym mu kolorze).

Obraz po edycji w trybie 8-bitowymIlustracja po prawej stronie ilustruje przebieghistogramu zdjęcia po zastosowaniu korektyCurves (krzywe). Zwróć uwagę, że w histogramiepojawiły się „wyrwy” (puste przestrzenieoddzielające kolejne słupki wykresu), będąceznamionami pogorszenia jakości obrazu. Takadegradacja jest czymś normalnym w trybie8-bitowym, bowiem mamy tu do czynieniajedynie z 256 możliwymi do uzyskaniapoziomami jasności na każdy kanał obrazu. Po wykonaniu korekty zdjęcia za pomocą poleceńtakich, jak Levels (poziomy) lub Curves (krzywe)następuje pogorszenie jakości, ponieważ w tymprzypadku na każdy kanał zaczyna przypadaćmniej niż początkowe 256 poziomów jasności.

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 166

Page 41: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Edycja w trybie 16-bitowymRysunek z lewej ilustruje przebieg histogramutego samego zdjęcia po wykonaniu takiejsamej edycji, ale w trybie 16-bitowym. Tymrazem histogram nie jest już tak wybrakowany,co oznacza, że obraz cechuje się wyższąjakością. Dzieje się tak dlatego, żekorzystamy już nie z 256, lecz z 65536poziomów jasności na każdy kanał koloru.Podczas wykonywania korekty kolorów tailość informacji jest wystarczająca, aby niedoszło do utraty jakości obrazu nawet pozawężeniu zakresu tonalnego. Generalniewszystko sprowadza się do tego, że mamymożliwość poświęcenia pewnych poziomówjasności, co też ilustruje pokazany tutajhistogram. I o to właśnie w tym wszystkimchodzi.

Konwersja obrazu do trybu 8-bitowegoChoć Photoshop CS pozwala wykonać naobrazie 16-bitowym znacznie więcej operacjiniż Photoshop 7, niemniej jednak, abyskorzystać z większości filtrów, musiszprzekształcić obraz do trybu 8-bitowego.Taka konwersja w Photoshopie jest banalnieprosta. Wystarczy wybrać opcję 8 Bits/Channel (8 bitów na kanał) z menu Image/Mode (obrazek/tryb). Teraz możesz jużskorzystać z całej gamy narzędzi i filtrówoferowanych przez Photoshopa.

Fotografowanie w trybie 16-bitowymAby odnieść maksimum korzyści z edycjiw trybie 16-bitowym, musisz wykonać swojezdjęcia w tym samym trybie, zapisując je nakarcie pamięci aparatu pod postacią plikówRAW (jeśli użyjesz zwykłego 8-bitowegoformatu JPEG, a następnie przekształciszzdjęcia do trybu 16-bitowego, to nie będzie tosamo). Na szczęście większość nowoczesnychcyfrowych aparatów fotograficznych posiadafunkcję fotografowania w trybie 16-bitowym.

167Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 167

Page 42: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Jak korzystaćz modułu

pozwalającego na otwieranie

zdjęć cyfrowychw trybie RAW?

Robiąc zdjęcia klasycznym aparatem fotograficznym, musiszoddać błonę filmową do laboratorium w celu jej wywołaniai zrobienia odbitek (negatyw pozostaje nienaruszony).Moduł Camera Raw Photoshopa pozwala na wczytaniefotografii wykonanej w trybie Raw (cyfrowego negatywu)bezpośrednio z aparatu cyfrowego. Możesz zadecydowaćo sposobie, a jaki plik ten zostanie przetworzony podczaswczytywania, a następnie otworzyć go i poddać edycjiw Photoshopie CS (podczas gdy cyfrowy oryginał pozostajenienaruszony). W rozdziale tym opiszę metody pracy zezdjęciami w trybie Raw w Photoshopie CS (twój aparatcyfrowy musi obsługiwać taki tryb pracy, ale to chybaoczywiste, prawda?).

168 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

Zanim zacznieszNa początek kilka słów o historii opisywanegomodułu. W rok po wydaniu 7. wersji Photoshopafirma Adobe zaprezentowała kosztujący około400 zł moduł noszący nazwę Camera Raw.Moduł ten pozwalał fotografikom na otwieraniew Photoshopie zdjęć zrobionych w trybie Rawaparatami cyfrowymi z najwyższej półki. Dziękitemu uniknięto konieczności przekształceniazdjęcia Raw do szerzej akceptowalnego formatuw dodatkowym programie służącym do takiejkonwersji. W Photoshopie CS możliwośćotwarcia plików tego typu została wbudowanabezpośrednio w program, a interfejs opisywanegomodułu został rozbudowany i poprawiony.

Krok 1.Obraz w trybie Raw możesz otworzyć na jedenz dwóch sposobów. Pierwszy polega na skorzystaniuz przeglądarki plików (w Photoshopie CS wyświetlaona fotografie Raw podobnie jak inne zdjęcia,możesz więc otworzyć dowolne z nich, klikającdwukrotnie jego miniaturę). Drugi sposób polegana wybraniu standardowego polecenia Open(otwórz) z menu File (plik) Photoshopa CS.

© D

AVE

MO

SER

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 168

Page 43: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 2.Niezależnie od sposobu otwarcia obrazekzapisany w formacie Raw pojawi sięw oddzielnym oknie, wyposażonym w różneelementy kontrolne (patrz rysunek z lewej).Na pasku tytułowym okna widoczne będątakie informacje, jak nazwa aparatu, nazwapliku i podstawowe dane pochodzące zeznacznika EXIF. Tuż poniżej pojawi siępodgląd samego obrazka. Stopieńpowiększenia reguluje się za pomocą lupki,listy rozwijanej znajdującej się w lewymdolnym rogu okna podglądu bądź po kliknięciuobrazka prawym przyciskiem myszy (Mac OS:kliknięcie z przytrzymaniem naciśniętegoklawisz Control) i wybraniu odpowiedniejopcji z menu kontekstowego. Istnieje równieżmożliwość obrócenia zdjęcia, a służą do tegoprzyciski umieszczone w prawym dolnymrogu okienka podglądu.

Krok 3.Poniżej okienka podglądu znajdują się opcjesłużące do ustawiania takich parametrówobrazu, jak wymiary, rozdzielczość, głębiabitowa i docelowa przestrzeń kolorów(pamiętaj — przetwarzasz oryginalny obraz,będziesz więc miał do dyspozycji wszystkiemożliwe parametry, podobnie jakw laboratorium). Na liście Space (przestrzeńrobocza) powinna być ustawiona przestrzeńAdobe RGB (1998) zgodnie z wcześniejpodaną sugestią. Lista Depth (głębia barw)służy do określenia trybu, w jakim obrazzostanie zaimportowany do Photoshopa — 8- lub 16-bitowym. Z listy Size (rozmiar)wybieramy wymiary obrazka (w pikselach), a z listy Resolution (rozdzielczość) — rozdzielczość.

169Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

© D

AVE

MO

SER

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 169

Page 44: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 4.Po prawej stronie okna z podglądemznajduje się histogram wyświetlanego zdjęcia.Na histogramie wyświetlane są jednocześnieobrazy wszystkich kanałów koloru, a takżeobraz poziomów jasności (wykres w kolorzebiałym). Aby poznać wartości RGB dowolnegokoloru na zdjęciu, wystarczy uaktywnić jednoz narzędzi dostępnych w oknie Camera Raw,a następnie umieścić kursor w miejscuwystępowania tego koloru — wartościskładowych kolorów pojawią się w prawymdolnym rogu okna podglądu, tuż obokprzycisków służących do obracania zdjęcia.

Krok 5.W prawej części okna modułu Camera Rawznajdują się różne elementy kontrolne, zapomocą których dokonuje się wstępnejobróbki obrazu. Zazwyczaj proces takiwykonywany jest przez wewnętrzne układyaparatu, ale dzięki modułowi możemyprzeprowadzić go samodzielnie (a niemówiłem, że to jest wspaniałe?). Zaczynamyod góry, czyli od listy White Balance (balansbieli). Jeśli pozostawisz tu domyślną opcję As Shot (jak na zdjęciu), zdjęcie zachowabalans bieli ustawiony w momencie jegowykonywania, jakkolwiek możesz to zmienići wybrać takie ustawienie, które skompensujeróżne niedostatki światła w sfotografowanejscenie (patrz rysunek z prawej). W okienkupodglądu będziesz mógł na bieżąco śledzićefekty wprowadzanych zmian.

170 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 170

Page 45: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 6.Jeśli nie satysfakcjonuje cię żadnez predefiniowanych ustawień balansu bieli, tomożesz dopasować go ręcznie, przeciągającmyszą suwak Temperature (temperatura)(w standardowej jednostce, czyli w stopniachKelvina). Przeciąganie suwaka w lewopowoduje wprowadzanie do zdjęciachłodniejszych odcieni (widmo niebieskie),a w prawo — cieplejszych (widmo czerwone).Suwak Tint (zabarwienie) służy do precyzyjnegodobierania wartości opisujących balans bieli— jeśli przeciągniesz go w lewo, wprowadziszdo obrazu więcej zieleni, jeśli w prawo,więcej magenty.

Krok 7.Kolejne pięć suwaków służy do wykonywaniakorekty tonalnej. Pierwszy z nich, Exposure(ekspozycja) umożliwia kompensacjęekspozycji w granicach od –2 do +4 stopniprzesłony. (Uwaga: Wartość 2,50 oznacza 2,5stopnia przesłony). Jeśli podczas przeciąganiatego suwaka przytrzymasz naciśnięty klawiszAlt (Mac OS: Option), w okienku podglądupodświetlone zostaną wszystkie te obszaryleżące w zakresie świateł, które mogą zostaćodcięte w wyniku wprowadzonych przezciebie zmian w kompensacji ekspozycji.

171Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 171

Page 46: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Krok 8.Suwak Shadows (cienie) działa mniej więcejtak samo, jak suwak cieni w poziomachwejściowych w oknie Levels (poziomy). Abyzwiększyć zakres wartości, które przyjmąkolor czarny, przeciągnij suwak w prawą stronę.

Krok 9.Suwaki Brightness (jasność), Contrast(kontrast) i Saturation (nasycenie) stanowiąbardziej precyzyjne odpowiedniki podobnychsuwaków w znanych ci już oknach dialogowychPhotoshopa.

Krok 10.Klikając zakładkę Detail (szczegóły), uzyskaszdostęp do kilku następnych parametrów.Suwak Sharpness (ostrość) działa na zasadzie podobnej jak filtr Unsharp Mask(wzmocnienie). Jeśli nie zamierzasz poddawaćobrazu skomplikowanej obróbce, możeszwykorzystać ten suwak do wyostrzenia zdjęciana tym etapie pracy. Suwak LuminanceSmoothing (wygładzanie jaskrawychfragmentów) pozwala na usunięcie szumuwynikającego z zastosowania wysokiejczułości ISO, zaś suwak Color NoiseReduction (wytłumienie szumu barwnego)redukuje zjawisko ziarnistości barw i innychzjawisk spotykanych w przypadku niektórychaparatów cyfrowych. Ustawienie wartości 0dla tego parametru wyłącza jego działanie.

Krok 11.Po kliknięciu przycisku Advanced(zaawansowane), znajdującego się w prawejgórnej części interfejsu modułu Raw,dostępne staną się dwie kolejne zakładki.Zakładka Lens (obiektyw) pozwala naskorygowanie zjawiska aberracjichromatycznej (Chromatic Aberration).Zjawisko to polega na pojawieniu się nazdjęciu przebarwień krawędzi obiektów i mamiejsce najczęściej w tańszych aparatachfotograficznych, może się jednak takżepojawić w przypadku teleobiektywu.Przesunięcie górnego suwaka w prawo

172 Rozdział 5. Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 172

Page 47: Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie II

umożliwia skorygowanie przekłamań tegotypu w kolorze purpurowym, natomiast drugisuwak pomoże ci rozprawić się z żółtymi lubniebieskimi krawędziami.

Krok 12.Drugą z zakładek należących do grupy opcjizaawansowanych jest Calibrate (kalibracja),którą możesz zobaczyć na ilustracji obok.Znajdziesz w niej suwaki barwy (Hue)i nasycenia (Saturation). Suwaki te mogąokazać się pomocne w korygowaniuniepożądanych podbarwień spowodowanychprzez aparat cyfrowy. Przesunięcie suwakówSaturation w prawo zwiększa nasycenieposzczególnych barw (odpowiednio), zaśprzesunięcie ich w lewo powodujezmniejszenie nasycenia. Suwaki Hue (barwa)zmieniają charakterystykę tonalną zdjęcia(Przykładowo, na zdjęciu przedstawiającymkolarstwo ekstremalne na początkurozdziału, przesunięcie suwaka barwyniebieskiej Blue Hue (barwa niebieska)spowoduje, że błękit nieba zacznie nabieraćodcienia purpurowego. Przesunięcie gow przeciwną stronę sprawi, że niebo staniesię zielonkawe).

Krok 13.Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnychparametrów możesz zapisać je jakokonkretną konfigurację. Dzięki temuunikniesz podawania ich za każdym razemprzy pobieraniu kolejnego, podobnegozdjęcia. W celu zapisania wybranychustawień kliknij opcję Save Settings (zapiszustawienia), pokazaną na ilustracji obok.Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego,w którym możesz nadać nazwę utworzonejkonfiguracji. Odtąd będzie ona dostępnaw menu rozwijanym Settings (ustawienia).Na koniec zatwierdź wprowadzone parametryprzyciskiem OK, a moduł Camera Rawprzetworzy zgodnie z nimi wczytaną fotografięi otworzy ją w Photoshopie, gotową do dalszejedycji. Źródłowy obraz w formacie Rawpozostał nienaruszony.

173Rozdział 5.Chodź, pomaluj mój świat… Korekcja barw dla fotografików

05.qxd 07-04-04 23:41 Page 173