FIA T PUNTO - Salon i serwis Alfa Romeo Subaru Abarth Fiat...

of 270/270
I N S T R U K C J A O B S ¸ U G I F I A T P U N T O
 • date post

  16-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FIA T PUNTO - Salon i serwis Alfa Romeo Subaru Abarth Fiat...

Dane zawarte w tej publikacji podane s jedynie w celu informacyjnym. Fiat zastrzega sobie w kadym momencie prawo do modyfikacji modeli opisanych w tej publikacji ze wzgldw technicznych lub handlowych.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do stacji ASO Fiat. Druk na papierze ekologicznym bez chloru.

POLSKA

I N S T R U K C J A O B S U G I

F I A T P U N T O

PUNTO FL UM PL:LINEA UM ITA 18-09-2009 14:08 Pagina 1

Szanowni Pastwo,

Gratulujemy i dzikujemy za wybr samochodu Fiata Punto.

Opracowalimy t instrukcj, aby umoliwi pozna w peni jako tego samochodu.

Przed wyruszeniem w pierwsz podr zalecamy uwanie zapozna si z jej treci.

Przedstawiono w niej informacje, zalecenia i ostrzeenia wane dla eksploatacji samochodu ktre pomog w peni wykorzystazalety techniczne Waszego Fiata.

Zalecamy uwanie przeczyta ostrzeenia i zalecenia poprzedzone symbolami:

oznacza bezpieczestwo osb;

integralno samochodu;

oznacza ochron rodowiska.

W zaczonej Ksice gwarancyjnej podane s midzy innymi usugi jakie Fiat oferuje swoim Klientom:

potwierdzenie wykonania przegldw okresowych i wymian oleju;

zakres usug dodatkowych, przeznaczonych dla Klientw Fiata.

yczymy miej lektury i szczliwej podry!

W tej Instrukcji obsugi opisane s wszystkie wersje Fiata Punto, dlatego naley wzi pod uwag tylko informacje odnoszce si do wyposaenia, silnika i wersji przez Pastwa nabytej.

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:05 Pagina 1

TANKOWANIE PALIWA

Silniki benzynowe: tankowa samochd wycznie ben-zyn bezoowiow o liczbie oktanowej (LO) nie mniejszejni 95 odpowiadajcej specyfikacji europejskiej EN228. Uywanie benzyny o specyfikacji poza wyej wskazan, mo-e spowodowa zawiecenie si lampki EOBD i nieregu-larne funkcjonowanie silnika.Silniki diesel: tankowa samochd wycznie olejem na-pdowym odpowiadajcym specyfikacji europejskiej EN590.

URUCHAMIANIE SILNIKAUpewni si czy hamulec rczny jest zacignity; przy-trzyma dwigni zmiany biegw na luzie; nacisn pedasprzga, bez naciskania pedau przyspieszenia, nastpnieobrci kluczyk w wyczniku zaponu w MAR i zaczekana zgaszenie lampek Y i m (wersje diesel); obrcikluczyk w wyczniku zaponu w AVV i zwolni zaraz jaksilnik si uruchomi.

PARKOWANIE NA ATWO PALNYCHMATERIAACH

Podczas funkcjonowania, katalizator osiga bardzo wy-sokie temperatury. Dlatego nie parkowa samochoduna suchej trawie, liciach, igach sosen lub na innych ma-teriaach atwo palnych: niebezpieczestwo poaru.

OCHRONA RODOWISKA

Samochd wyposaony jest w system, ktry przepro-wadza cig diagnostyk komponentw odpowiedzial-nych za emisj zanieczyszcze gwarantujc najlepszochron rodowisku.

APARATY ELEKTRYCZNE AKCESORIA

Jeeli po zakupie samochodu mamy zamiar zainstalowaakcesoria, wymagajce cigego zasilania elektrycznego(co moe spowodowa stopniowe rozadowanie aku-mulatora), zwrci si do ASO Fiata ktra okreli kom-pletny pobr prdu i zweryfikuje czy instalacja w sa-mochodzie jest w stanie wytrzyma wymagane obci-enie elektryczne.

CODE card

Przechowywa j w bezpiecznym miejscu, nie w samo-chodzie. Zalecamy aby zawsze mie przy sobie kod elek-troniczny podany na CODE card.

PRZEGLDY OKRESOWE

Prawidowo przeprowadzana obsuga umoliwia utrzyma-nie niezmienionych w czasie osigw samochodu i cha-rakterystyk bezpieczestwa, respektujc ochron ro-dowiska jak i niskie koszty eksploatacji.

W INSTRUKCJI OBSUGI SAMOCHODU

podane s informacje, zalecenia, ostrzeenia wanedla prawidowej eksploatacji, bezpieczestwa jazdy i dla utrzymania w dobrym stanie Waszego samochodu. Szczeglnie zwrci uwag na symbole " (bezpiecze-stwo osb) # (ochrona rodowiska) ! (integralnosamochodu).

KONIECZNIE PRZECZYTA!

K

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 2

POZNAWANIE SAMOCHODUDESKA ROZDZIELCZAWystpowanie i rozmieszczenie sterowa, wskanikw i sygnalizatorw moe by rne w zalenoci od wersji sa-mochodu.

F0U0001mrys. 1

1. Wyloty powietrza boczne regulowane 2. Wyloty powietrza boczne stae 3. Dwignia sterujca wiatami ze-wntrznymi 4. Zestaw wskanikw 5. Dwignia prawa: sterowanie wycieraczkami szyby przedniej, szyby tylnej, kom-puterem pokadowym 6. Sterowania w desce rozdzielczej 7. Wyloty powietrza rodkowe regulowane 8. Wylot powietrza stay grny 9. Air bag przedni po stronie pasaera 10. Schowek 11. Radioodtwarzacz (dlawersji/rynkw, gdzie przewidziano) 12. Sterowanie ogrzewaniem/ wentylacj/klimatyzacj 13. Wycznik zaponu 14. Air bag przedni po stronie kierowcy 15. Dwignia regulacji kierownicy 16. Zesp przyciskw: regulacja ustawieniareflektorw/wywietlacz cyfrowy/wywietlacz wielofunkcyjny 17. wiecca si listwa.

3

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 3

SYSTEM FIAT CODE

Jest systemem elektronicznej blokady silnika, ktry umo-liwia zwikszenie ochrony przed prbami kradziey sa-mochodu. Aktywuje si automatycznie po wyjciu klu-czyka z wycznika zaponu.

Kady kluczyk posiada elektroniczne urzdzenie, ktre funk-cjonujc moduluje sygna przesany w fazie uruchamianiaprzez anten wbudowan w wycznik zaponu. Sygna skada si z hasa, zmieniajcego si zawsze przy kadymuruchomieniu silnika, za pomoc, ktrego centralka roz-poznaje kluczyk i umoliwia uruchomienie silnika.

FUNKCJONOWANIE

Przy kadym uruchomienia silnika, obracajc kluczyk w pooenie MAR, centralka systemu Fiat CODE przesy-a do centralki kontroli silnika kod rozpoznania, aby dez-aktywowa zablokowane funkcje.

Przesany kod bdzie rozpoznany tylko wtedy, jeeli cen-tralka systemu Fiat CODE rozpozna kod przesyany przezkluczyk.

Po obrceniu kluczyka w pooenie STOP, system Fiat CO-DE dezaktywuje funkcje centralki kontroli silnika.

Jeeli, podczas uruchamiania silnika, kod nie zostanie roz-poznany prawidowo, w zestawie wskanikw zawieci silampka sygnalizacyjna Y.

SYMBOLIKA

Na niektrych elementach samochodu lub obok nich sumieszczone specyficzne kolorowe tabliczki, na ktrychsymbole przywouj uwag i wskazuj wane ostrzeeniagdy uytkownik znajdzie si w pobliu tych elementw.

Pod pokryw komory silnika rys. 2 znajduje si zbiorczatabliczka z symbolami.

F0U0002mrys. 24

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 4

KLUCZYKI

CODE CARD rys. 3(na danie dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Z samochodem, wraz z kluczykami dostarczonymi w dwch egzemplarzach, przekazywana jest karta kodo-wa CODE card, na ktrej podane s:

A kod elektroniczny;

B kod mechaniczny kluczykw do komunikowania si z ASO Fiata w przypadku potrzeby duplikatw kluczy-kw.

Zaleca si, aby zawsze mie przy sobie kod elektronicznyA-rys. 3.

OSTRZEENIE Aby zagwarantowa skuteczno urzdzeelektronicznych w kluczykach, nie wystawia ich na dzia-anie promieni sonecznych.

W tym przypadku obrci kluczyk w pooenie STOP i na-stpnie w MAR; jeeli zablokowanie wystpuje sprbowainnym kluczykiem z wyposaenia. Jeeli i to nie przyniesierezultatu uruchomienia silnika, zwrci si do ASO Fiata.

Zawiecenie si lampki sygnalizacyjnej Ypodczas jazdy

Jeeli lampka sygnalizacyjna Y zawieci si, oznacza esystem przeprowadza autodiagnostyk (na przykad zpowodu spadku napicia).

Jeeli lampka Y bdzie si nadal wieci zwrci sido ASO Fiata.

Mocne uderzenia mog uszkodzi elementyelektroniczne znajdujce si w kluczyku.

F0U0003mrys. 3 5

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 5

6F0U0004mrys. 4

KLUCZYK Z PILOTEM rys. 4

Cz metalowa A suy do:

wycznika zaponu;

zamki drzwi;

zablokowania/odblokowania korka wlewu paliwa (dlawersji/rynkw, gdzie przewidziano).

Nacinicie przycisku B umoliwia otwarcie/zamkniciewkadki metalowej.

W przypadku zmiany uytkownika samocho-du niezbdne jest, aby nowy uytkownikotrzyma wszystkie kluczyki oraz kart kodo-

w CODE card.

Przycisk B naciska tylko gdy kluczyk znaj-duje si w pewnej odlegoci od ciaa, w szcze-

glnoci od oczu i od przedmiotw ulegajcych znisz-czeniu (np. ubranie). Nie pozostawia kluczyka beznadzoru, aby unikn by ktokolwiek, szczeglnie dzie-ci, mogy bawi si nim i nacisn niespodziewanieprzycisk.

UWAGA

Przycisk uruchamia odblokowanie drzwi i pokrywy ba-ganika.

Przycisk uruchamia zablokowanie drzwi i pokrywy ba-ganika.

Przycisk R uruchamia otwarcie pokrywy baganika z dy-stansu.

Po odblokowaniu drzwi, zawieci si, przez okrelony czas,lampa sufitowa wewntrzna.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 6

7

F0U0005mrys. 5 F0U0006mrys. 6

Wymiana baterii w kluczyku z pilotem rys. 6

Aby wymieni bateri, naley:

nacisn przycisk A i ustawi wkadk metalow B w pooeniu otwarcia;

obrci rub C w : przy uyciu rubokrta z cienkkocwk;

wysun kaset baterii D i wymieni bateri E prze-strzegajc biegunowoci;

wsun kaset gniazda baterii D do wntrza kluczyka i zablokowa obracajc rub C w .

Sygnalizacja diody w desce rozdzielczej

Po zablokowaniu drzwi dioda w przycisku A-rys. 5 zawiecisi na okoo 3 sekundy nastpnie rozpocznie miga (funk-cja czuwania).

Jeeli podczas blokowania drzwi, jedne lub wicej drzwilub pokrywa baganika nie s prawidowo zamknite, dio-da razem z kierunkowskazami miga szybko.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 7

Rozadowane baterie s szkodliwe dla rodo-wiska, dlatego powinny by zbierane w odpo-wiednich pojemnikach zgodnie z obowizu-

jcymi przepisami, albo mog by dostarczane do ASOFiata, ktra zajmuje si ich zomowaniem.

WYMIANA OBUDOWY PILOTA rys. 7

Aby wymieni obudow kluczyka z pilotem wykona pro-cedur pokazan na rysunku.

Zamawianie dodatkowych pilotw

System moe rozpozna do 8 pilotw. Jeeli okae si ko-nieczne zamwienie nowego kluczyka z pilotem, zwrcisi do ASO Fiat, przynoszc ze sob kart kodow CO-DE card, dokument tosamoci i dokumenty potwierdza-jce wasno samochodu.

rys. 7 F0U0007m8

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 8

KLUCZYK MECHANICZNY rys. 8

Wkadka metalowa A kluczyka jest staa.

Kluczykiem uruchamia si:

wycznik zaponu;

zamki drzwi;

otwieranie/zamykanie korka wlewu paliwa (dla wersji/ rynkw, gdzie przewidziano).

ALARM

System alarmowy do samochodu dostpny jest w Lineac-cessori Fiata.

rys. 8 F0U0008m 9

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 9

10

Poniej przedstawiono gwne funkcje uaktywniane kluczykiem (z i bez pilota):

Typ kluczyka

Kluczyk mechaniczny

Kluczyk z pilotem

Miganie kierunkowskazw (tylko z kluczykiem z pilotem)

Dioda czuwania

Odblokowanie zamkw

Obrt kluczyka w lewo(strona kierowcy)

Obrt kluczyka w lewo(strona kierowcy)

Nacinicie krtkieprzycisku

2 mignicia

Wyczenie

Zablokowaniezamkw

z zewntrz

Obrt kluczyka w prawo(strona kierowcy)

Obrt kluczyka w prawo (strona kierowcy)

Nacinicie krtkieprzycisku

1 mignicie

wieci si przezokoo 3 sekundy i nastpnie miga czuwajc

Wczenie Dead Lock

(gdzie przewidziano)

Podwjne nacini-cie przycisku

3 mignicia

Dwukrotnie migniei nastpnie miga czuwajc

Odblokowanie zamka pokrywy

baganika

Nacinicie krtkie przycisku R

2 mignicia

Miga czuwajc

Opuszczanie szyb(gdzie przewidziano)

Naciniecie dusze(powyej 2 sekund) na przycisk

2 mignicia

Wyczenie

Podnoszenie szyb(gdzie przewidziano)

Naciniecie dusze(powyej 2 sekund) na przycisk

1 mignicie

Miga czuwajc

OSTRZEENIE Opuszczanie szyb spowodowane jest sterowaniem odblokowania drzwi; podnoszenie szyb spowodo-wane jest sterowaniem zablokowania drzwi.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 10

11rys. 9F0U0009m

W przypadku naruszenia wycznika zapo-nu (np. przy prbie kradziey) przed dalsz

jazd sprawdzi jego funkcjonowanie w ASO Fiata.

UWAGA

Opuszczajc samochd wyj zawsze kluczykz wycznika zaponu, aby zapobiec nie-

oczekiwanemu uruchomieniu sterowa. Pamitao zacigniciu hamulca rcznego. Jeeli samochdparkujemy na drodze pod gr wczy pierwszybieg, natomiast gdy parkujemy na drodze z grywczy bieg wsteczny. Nie pozostawia nigdy dzie-ci w samochodzie bez nadzoru.

UWAGA

WYCZNIK ZAPONU

Kluczyk mona obrci w 3 rne pozycje rys. 9:

STOP: silnik wyczony, kluczyk mona wyj, kierow-nica zablokowana. Niektre urzdzenia elektryczne (np.radioodtwarzacz, zamek centralny drzwi...) mog funk-cjonowa.

MAR: pozycja jazdy. Wszystkie urzdzenia elektrycz-ne mog funkcjonowa.

AVV: uruchomianie silnika (pozycja niestabilna).

W wyczniku zaponu przewidziano system elektronicz-nego zabezpieczenia, ktry wymusza, w przypadku brakuuruchomienia silnika, do ponownego obrcenia kluczykaw pozycj STOP przed powtrnym uruchomieniem.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 11

Nigdy nie wyjmowa kluczyka z wycznikazaponu gdy samochd jedzie. Kierownica za-

blokuje si automatycznie przy pierwszym skrcie.Obowizuje to zawsze, rwnie podczas holowaniasamochodu.

UWAGA

Bezwzgldnie zabrania si wykonywania jakichkolwiek interwencji po zakupieniu

samochodu obejmujcych kierownic lub kolumnkierownicy (np. monta urzdze zapobiegajcychprzed kradzie), poniewa mog spowodowaoprcz utraty osigw systemu i gwarancji, powaneproblemy bezpieczestwa, a take brak zgodnoci zhomologacj samochodu.

UWAGABLOKADA KIEROWNICY

Wczenie

Przy wyczniku zaponu w pozycji STOP wyj kluczyk i obrci kierownic a si zablokuje.

Wyczenie

Poruszy lekko kierownic podczas obracania kluczyka w pozycj MAR.

12

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 12

ZESTAW WSKANIKW

Wersje z wywietlaczem cyfrowym

A Prdkociomierz (wskanik prdkoci)

B Wskanik poziomu paliwa z lampk sygnalizacyjn rezerwy

C Wskanik temperatury pynuchodzcego silnik z lampk sygnalizacyjn maksymalnej temperatury

D Obrotomierz

E Wywietlacz cyfrowy.

Wersje z wywietlaczem wielofunkcyjnym

A Prdkociomierz (wskanik prdkoci)

B Wskanik poziomu paliwa z lampk sygnalizacyjn rezerwy

C Wskanik temperatury pynuchodzcego silnik z lampk sygnalizacyjn maksymalnej temperatury

D Obrotomierz

E Wywietlacz wielofunkcyjny.

F0U0010mrys. 10

F0U0011mrys. 11

13

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 13

Wersja Sport (wersja z wywietlaczem wielofunkcyjnym)

A Prdkociomierz (wskanik prdkoci)

B Wskanik poziomu paliwa z lampk sygnalizacyjn rezerwy

C Wskanik temperatury pynuchodzcego silnik z lampk sygnalizacyjn maksymalnej temperatury

D Obrotomierz

E Wywietlacz wielofunkcyjny.

Wersje z wywietlaczem wielofunkcyjnym rekonfigurowanym

A Prdkociomierz (wskanik prdkoci)

B Wskanik poziomu paliwa z lampk sygnalizacyjn rezerwy

C Wskanik temperatury pynuchodzcego silnik z lampk sygnalizacyjn maksymalnej temperatury

D Obrotomierz

E Wywietlacz wielofunkcyjny rekonfigurowany.

F0U0012mrys. 12

F0U0013mrys. 13

14

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 14

WSKANIKI

Kolor ta wskanikw i ich typologia mog by rne w zalenoci od wersji samochodu.

PRDKOCIOMIERZ rys. 14

Wskazuje prdko samochodu.

OBROTOMIERZ rys. 15

Obrotomierz dostarcza wskaza odpowiadajcych obro-tom silnika na minut.

OSTRZEENIE System kontroli wtrysku elektronicznegoblokuje stopniowo zasilanie paliwem, gdy silnik przekroczydopuszczalne obroty i w konsekwencji zmniejsza si moctego silnika.

Obrotomierz, z silnikiem na biegu jaowym, moe wskazastopniowy lub nagy wzrost obrotw w zalenoci od przy-padku.

Takie zachowanie jest normalne i nie naley si tym nie-pokoi, moe wystpi na przykad przy wczeniu klima-tyzacji lub elektrowentylatora. W tych przypadkach zmia-na obrotw suy do utrzymania prawidowego stanu na-adowania akumulatora.

WSKANIK POZIOMU PALIWA rys. 16

Wskazwka wskazuje ilo paliwa znajdujcego si w zbior-niku.

E zbiornik pusty.

F Zbiornik peny.

Zawiecenie si lampki sygnalizacyjnej A wskazuje e w zbiorniku pozostao okoo 7 litrw paliwa.

Nie podrowa z prawie pustym zbiornikiem paliwa:ewentualny brak zasilania paliwa moe uszkodzi kataliza-tor.

Patrz opis w rozdziale Tankowanie samochodu.

rys. 15 F0U0015mrys. 14 F0U0014m 15

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 15

16F0U0016mrys. 16 F0U0017mrys. 17

Zawiecenie si lampki sygnalizacyjnej B (w niektrych wer-sjach jednoczenie wywietli si komunikat na wywietla-czu wielofunkcyjnym) wskazuje nadmierny wzrost tem-peratury pynu w ukadzie chodzenia; w tym przypadkuwyczy silnik i zwrci si do ASO Fiata.

OSTRZEENIE Jeeli wskazwka jest w pozycji wskazu-jcej E z lampk sygnalizacyjn A migajc, oznacza e wy-stpio uszkodzenie w ukadzie. W tym przypadku zwr-ci si do ASO Fiata, aby zweryfikowa ukad.

WSKANIK TEMPERATURY PYNU CHODZCEGO SILNIK rys. 17

Wskazwka wskazuje temperatur pynu w ukadzie cho-dzenia silnika i zaczyna dostarcza wskaza gdy tempera-tura pynu przekroczy okoo 50C.

Przy normalnym uywaniu samochodu wskazwka moeprzyjmowa rne pooenia wewntrz skali wskazujc wzalenoci od warunkw uywania samochodu.

C Niska temperatura pynu w ukadzie chodzenia silnika.

H Wysoka temperatura pynu w ukadzie chodzenia sil-nika.

Jeeli wskazwka temperatury pynu w uka-dzie chodzenia silnika ustawi si w zakresieczerwonym, wyczy natychmiast silnika

i zwrci si do ASO Fiata.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 16

17F0U0018mrys. 18

Uwaga Gdy kluczyk jest wyjty (po otwarciu przynajm-niej jednych z drzwi przednich) wywietlacz podwietla sipokazujc przez kilka sekund godzin i kilometry, lub mi-le, przebiegu.

Uwaga Wskazanie w zestawie wskanikw bdzie siwieci a kierowca nie wykona zmiany biegu lub a gdywarunki jazdy nie powrc do takich, e nie bdzie ko-nieczna zmiana biegu dla optymalizacji zuycia paliwa.

WYWIETLACZ CYFROWY

EKRAN STANDARDOWY rys. 18

Na ekranie standardowym wywietlane s nastpujcewskazania:

A Pozycja ustawienia reflektorw (tylko przy wczonychwiatach mijania).

B Godzina.

C Licznik kilometrw wskazuje kilometry lub mile, prze-biegu cakowitego) i informacje komputera pokado-wego.

D Wskanik funkcji Start&Stop (dla wersji/rynkw, gdzieprzewidziano).

E Wskanik Gear Shift (wskazanie zmiany biegu) (dla wer-sji/rynkw, gdzie przewidziano).

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 17

PRZYCISKI STERUJCE rys. 20+ Aby przesuwa na ekranie odpowiednie opcje w gr

lub aby zwikszy wywietlan warto.MENU Nacisn krtko, aby dosta siESC do menu i/lub przej do ekranu nastpnego lub

potwierdzi dany wybr:Nacisn duej, aby powrci do ekranu stan-dardowego.

Aby przesuwa na ekranie odpowiednie opcje w dlub aby zmniejszy wywietlan warto.

Uwaga Przyciski + i uaktywniaj rne funkcje zgodniez poniszymi sytuacjami:

Regulacja podwietlenia wewntrz samochodu

gdy aktywny jest ekran standard, moliwa jest regulacjaintensywnoci podwietlenia zestawu wskanikw, radio-odtwarzacza i klimatyzacji automatycznej.

Menu ustawie

wewntrz menu mona przesuwa si w gr lub w d;

podczas operacji ustawienia moliwe jest zwikszenie lubzmniejszenie.

MENU USTAWIE

Menu skada si z szeregu funkcji, dostpnych w trybie cy-klicznym ktrych wybranie realizowane jest za pomocprzyciskw + i umoliwiajc dostp do rnych opera-cji wyboru i ustawie przedstawionych poniej.

Menu mona uaktywni krtkim naciniciem przyciskuMENU ESC.

Przy pojedynczym naciskaniu przyciskw + i moliwe jestporuszanie si w licie menu ustawie.

Tryb zarzdzania w tym punkcie rni si midzy sob i zaley od wybranej pozycji.

Wybr jednej z pozycji z menu

za pomoc krtkiego nacinicia przycisku MENU ESCmona wybra ustawienie w menu gwnym, ktre chce-my zmodyfikowa;

naciskajc na przyciski + i (pojedynczymi nacinicia-mi) mona wybra nowe ustawienie;

18

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

F0U0019mrys. 20

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 18

za pomoc krtkiego nacinicia przycisku MENU ESCmona zapamita ustawienie i rwnoczenie powrci dotej samej pozycji menu przed wyborem.

Wybr Ustawienie zegara

przez krtkie naciniecie przycisku MENU ESC monawybra pierwsz dan do modyfikacji (godzina);

naciskajc na przyciski + i (pojedynczymi nacinicia-mi) mona wybra nowe ustawienie;

za pomoc krtkiego nacinicia przycisku MENU ESCmona zapamita ustawienie i rwnoczenie przej donastpnej pozycji menu ustawie (minuty).

po wyregulowaniu za pomoc tej samej procedury, po-wraca si do tej samej pozycji menu przed wyborem.

Za pomoc duszego nacinicie przycisku MENU ESC

jeeli znajdujemy si na poziomie menu, wychodzi size rodowiska menu ustawie;

jeeli znajdujemy si na poziomie ustawie jednej z po-zycji menu, wychodzi si z poziomu menu;

zostan zachowane tylko modyfikacje juz zapamitaneprzez uytkownika (ju potwierdzone naciniciem przy-cisku MENU ESC).

rodowisko menu ustawie jest tymczasowe; po wyjciu zmenu spowodowanego upyniciem tego okresu, zacho-wane zostan tylko modyfikacje ju zapamitane przezuytkownika (potwierdzone naciniciem krtkim przyci-sku MENU ESC).

19

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

Z ekranu standardowego, aby uzyska dostp do poru-szania si po ekranie nacisn przycisk MENU ESC krt-ko. Aby nawigowa wewntrz menu nacisn przycisk + lub .

Uwaga W poruszajcym si samochodzie, ze wzgldwbezpieczestwa moliwy jest dostp tylko do menu zre-dukowanego (ustawienie SPEEd). Podczas postoju mo-liwy jest dostp do menu rozszerzonego.

Menu skada si z nastpujcych pozycji:

SPEEd

CornEr (dowietlenie zakrtw)(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Hour Godzina

bUZZ Buzzer

Unit Jednostka

BAG P Poduszka powietrzna pasaera

drl wiata dzienne(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano).

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 19

SPEEd(Ustawienie dopuszczalnej prdkoci)

Funkcja ta umoliwia ustawienie dopuszczalnej prdkocisamochodu (w km/h lub w mph), po przekroczeniu, kt-rej kierowca zostanie ostrzeony (patrz rozdzia Lampkisygnalizacyjne i komunikaty).

Aby ustawi wymagan dopuszczaln prdko, naley:

nacisn przycisk MENU ESC krtko, na wywietlaczuukae si napis (SPEEd) i jednostka miary ustawiona po-przednio (km/h) lub (mph);

nacisn przycisk + lub aby wybra wczenie (On)lub wyczenie (Off) dopuszczalnej prdkoci;

w przypadku, gdy funkcja zostaa uaktywniona (On), zapomoc przyciskw + lub wybra wymagan dopusz-czaln prdko i nacisn przycisk MENU ESC aby po-twierdzi wybr.

Uwaga Moliwym ustawieniem jest prdko pomidzy30 i 200 km/h, lub 20 i 125 mph zgodnie z wczeniej usta-wion jednostk (patrz rozdzia Ustawienie jednostki mia-ry) opisan poniej. Kade nacinicie przyciskw +/ po-woduje zwikszenie/zmniejszenie o 5 jednostek. Przy-trzymanie nacinitego przycisku +/ powoduje zwiksza-nie/zmniejszanie szybkie automatyczne. Gdy znajdujemysi w pobliu wymaganej wartoci, dokoczy regulacj po-jedynczymi naciniciami.

nacisn krtko przycisk MENU ESC aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

Jeeli wymagane jest anulowanie ustawienia, naley:

nacisn przycisk MENU ESC krtko, na wywietlaczuukae si migajc (On);

nacisn przycisk , na wywietlaczu miga bdzie napis(Off);

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

CornEr(Uaktywnienie/dezaktywacja wiate dowietlenia zakrtw)(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umoliwia uaktywnienie/dezaktywacj Corne-ring lights. Aby uaktywni/dezaktywowa (ON/OFF) wia-ta naley: nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupojawi si w sposb pulsujcy On lub Off w zaleno-ci od uprzedniego ustawienia; nacisn przycisk + lub aby wybra; nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

20

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 20

Hour(Regulacja zegara)

Ta funkcja umoliwia regulacj zegara.

Aby wyregulowa, naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczumiga bdzie napis ore godzina;

nacisn przycisk + lub aby wyregulowa;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczumiga bd minuty;

nacisn przycisk + lub aby wyregulowa;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

bUZZ(Regulacja gonoci brzczyka)

Ta funkcja umoliwia regulacj gonoci sygnalizacji aku-stycznej (brzczyka), ktry towarzyszy wskazaniom o awa-rii/ostrzeeniom i naciniciom przyciskw MENU ESC, +i .

Aby ustawi wymagan gono, naley:

nacisn przycisk MENU ESC krtko, na wywietlaczuukae si napis (bUZZ);

nacisn przycisk + lub aby wybra wymagany poziomgonoci (regulacja jest moliwa w 8 poziomach).

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

Unit(Ustawienie jednostki miary)

Ta funkcja umoliwia regulacj jednostki miary.

Aby wyregulowa, naley:

nacisn przycisk MENU ESC krtko, na wywietlaczuukae si napis (Unit) i jednostka miary ustawiona po-przednio (km/h) lub (mi)

nacisn przycisk + lub aby wybra wymagan jednostkmiary.

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

21

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 21

Bag P(Aktywacja/Dezaktywacja przedniej poduszki powietrznej po stronie pasaera i bocznej chronicej klatk piersiow/miednic - side bag) (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umoliwia wczenie/wyczenie air bag po stro-nie pasaera.

Procedura jest nastpujca:

nacisn przycisk MENU ESC i po ukazaniu si na wy-wietlaczu komunikatu (BAG P OFF) (aby dezaktywo-wa) lub komunikatu (BAG P On) (aby uaktywni) zapomoc nacinicia przyciskw + lub , nacisn po-nownie przycisk MENU ESC;

na wywietlaczu ukae si komunikat dajcy potwier-dzenia;

za pomoc nacinicia przycisku + lub wybra (YES),(aby potwierdzi wczenie/wyczenie) lub (No), (abyzrezygnowa);

nacisn krtko przycisk MENU ESC, ukae si komu-nikat potwierdzajcy wybr i powraca si do ekranu me-nu lub nacisn przycisk duej, aby powrci do ekra-nu standard bez zapamitania.

drl (Uaktywnienie/dezaktywacja wiate dziennych)(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umoliwia uaktywnienie/dezaktywacj wiatedziennych.

Aby aktywowa lub dezaktywowa t funkcj, naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupojawi si podmenu;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupulsowa bdzie napis On lub Off w funkcji poprzednie-go ustawienia;

nacisn przycisk + lub aby wybra;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu podmenu lub nacisn przycisk duej, aby powr-ci do ekranu menu gwnego bez zapamitania;

nacisn ponownie przycisk MENU ESC duej, aby po-wrci do ekranu standard lub do menu gwnego w za-lenoci od punktu w ktrym znajdujemy si w menu.

22

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 22

WYWIETLACZWIELOFUNKCYJNY(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Samochd moe by wyposaony w wywietlacz wielo-funkcyjny przedstawiajcy informacje niezbdne dla uyt-kownika, w funkcji wczeniejszych ustawie, podczas jaz-dy samochodu.

EKRAN STANDARDOWY rys. 21

Na ekranie standardowym wywietlane s nastpujcewskazania:A Data.B Licznik kilometrw (wywietla kilometry lub mile prze-

biegu).C Godzina.D Temperatura zewntrzna.E Pozycja ustawienia reflektorw (tylko przy wczonych

wiatach mijania).F Wskanik funkcji Start&Stop (dla wersji/rynkw, gdzie

przewidziano).

G Wskanik Gear Shift (wskazanie zmiany biegu) (dla wer-sji/rynkw, gdzie przewidziano).

Uwaga Po otwarciu drzwi przednich na ekranie ukaesi przez kilka sekund godzina i kilometry lub mile prze-biegu.

rys. 21 F0U0020m 23

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 23

24

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

WYWIETLACZWIELOFUNKCYJNY REKONFIGUROWANY (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Samochd moe by wyposaony w wywietlacz wielo-funkcyjny rekonfigurowany przedstawiajcy informacje nie-zbdne uytkownikowi, w FUNKCJI wczeniejszych usta-wie, podczas jazdy samochodu.

EKRAN STANDARDOWY rys. 24

Na ekranie standardowym wywietlane s nastpujcewskazania:

A Godz

B Data

D Licznik kilometrw (wywietlanie kilometrw/mil przebiegu)

E Sygnalizacja stanu samochodu (np. otwarte drzwi lub ewentualne oblodzenie drogi, itp.)

F Pozycja ustawienia reflektorw (tylko dla wczonych wiate mijania)

G Temperatura zewntrzna

H Wskanik funkcji Start&Stop (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

I Wskanik Gear Shift (wskazanie zmiany biegu) (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano).

rys. 24 F0U2050g

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 24

25

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

PRZYCISKI STERUJCE WYWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY/WYWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY REKONFIGUROWANYrys. 23+ Aby przesuwa na ekranie odpowiednie opcje w gr

lub aby zwikszy wywietlan warto.MENU Nacisn krtko aby dosta si do menu i/lubESC przej do ekranu nastpnego lub potwierdzi -

dany wybr.Nacisn duej, aby powrci do ekranu standardo-wego.

Aby przesuwa na ekranie odpowiednie opcje w dlub aby zmniejszy wywietlan warto.

Uwaga Przyciski + i uaktywniaj rne funkcje zgodniez poniszymi sytuacjami.

F0U0019mrys. 23

Regulacja podwietlenia wewntrz samochodu

gdy aktywny jest ekran standard, moliwa jest regulacjaintensywnoci podwietlenia zestawu wskanikw, radio-odtwarzacza i klimatyzacji automatycznej.

Menu ustawie

wewntrz menu mona przesuwa si w gr lub w d;

podczas operacji ustawienia moliwe jest zwikszenie lubzmniejszenie.

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 25

26

MENU USTAWIE (wywietlacz wielofunkcyjny/wywietlacz wielofunkcyjnyrekonfigurowany)

Menu skada si z szeregu funkcji, dostpnych w trybie cy-klicznym ktrych wybranie realizowane jest za pomocprzyciskw + i umoliwiajc dostp do rnych opera-cji wyboru i ustawie przedstawionych poniej. Dla nie-ktrych pozycji (Regulacja zegara i Jednostka miary) prze-widziane jest podmenu.

Menu ustawie moe by uruchomione poprzez szybkienacinicie przycisku MODE ESC.

Pojedynczymi naciniciami przyciskw + lub moliwejest poruszanie si po licie menu.

Tryb zarzdzania w tym punkcie jest rny w zalenoci odzgodnoci charakterystyki wybranej pozycjiWybr pozycji z menu gwnego bez podmenu:

za pomoc krtkiego nacinicia przycisku MENU ESCmona wybra ustawienie w menu gwnym, ktre chce-my zmodyfikowa;

naciskajc na przyciski + lub (pojedynczymi nacini-ciami) mona wybra nowe ustawienie;

za pomoc krtkiego nacinicia przycisku MENU ESCmona zapamita ustawienie i rwnoczenie powrci dotej samej pozycji menu gwnego wywietlanej przed wy-borem.

Wybra jedn pozycj z menu gwnego z podmenu:

za pomoc krtkiego nacinicia przycisku MENU ESCmona wywietli pierwsz pozycj z podmenu;

naciskajc na przyciski + lub (pojedynczymi nacini-ciami) mona wybra wszystkie pozycje z podmenu;

za pomoc krtkiego nacinicia przycisku MENU ESCmona wybra pozycj z wywietlanego podmenu i wejw odpowiednie menu ustawie;

naciskajc na przyciski + lub (pojedynczymi nacini-ciami) mona wybra nowe ustawienie tej pozycji w pod-menu;

za pomoc krtkiego nacinicia przycisku MENU ESCmona zapamita ustawienie i rwnoczenie powrci dotej samej pozycji podmenu wywietlanej przed wyborem.Wybr Data i Ustawienie zegara:

przez krtkie naciniecie przycisku MENU ESC monawybra pierwsz dan do modyfikacji (np. godzina / mi-nuty lub rok / miesic / dzie);

naciskajc na przyciski + lub (pojedynczymi nacini-ciami) mona wybra nowe ustawienie;

za pomoc krtkiego nacinicia przycisku MENU ESCmona zapamita ustawienie i rwnoczenie przej donastpnej pozycji menu ustawie, jeeli ta jest ostatni po-wraca si do tej pozycji menu przed wyborem.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 26

27

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

Za pomoc dugiego nacinicia przycisku MENU ESC:

jeeli znajdujemy si na poziomie menu, wychodzi size rodowiska menu ustawie;

jeeli znajdujemy si w innym punkcie menu (na pozio-mie ustawie jednej z pozycji podmenu, na poziomie pod-menu lub na poziomie ustawie jednej z pozycji menu gw-nego) wychodzi si do poziomu menu gwnego;

zostan zachowane tylko modyfikacje juz zapamitaneprzez uytkownika (ju potwierdzone naciniciem przy-cisku MENU ESC).

rodowisko menu ustawie jest tymczasowe; po wyjciu zmenu spowodowanego upyniciem tego okresu, zacho-wane zostan tylko modyfikacje ju zapamitane przezuytkownika (potwierdzone naciniciem krtkim przyci-sku MENU ESC).

Menu skada si z nastpujcych pozycji:

MENU

DWIK BEEP PRZEKROCZENIA PRDKOCI

WIATA CORNERING (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

CZUJNIK DESZCZU (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

AKTYWACJA/DANE TRIP B

REGULACJA GODZINY

REGULACJA DATY

PIERWSZA STRONA(dla wersji/rynkw gdzie przewidziano)

PATRZ RADIO

AUTOCLOSE-SAMOZAMYKANIE

JEDNOSTKA POMIARU

JZYK

GONO AWIZA

GONO PRZYCISKW

BEEP/BUZZ. PASW BEZPIECZESTWA

SERVICE

AIR BAG/PODUSZKA PASAERA

SWIATA DZIENNE

WYJCIE MENU.

rys. 27 F0U0019m

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 27

28

FUNKCJE WYWIETLACZA (patrz Wywietlacz wielofunkcyjnylub Wywietlacz wielofunkcyjny rekonfigurowany)

DWIK BEEP PRZEKROCZENIA PRDKOCI(Ustawienie prdkoci dopuszczalnej)

Funkcja ta umoliwia ustawienie dopuszczalnej prdkocisamochodu (w km/h lub w mph), po przekroczeniu, kt-rej kierowca zostanie ostrzeony (patrz rozdzia Lampkisygnalizacyjne i komunikaty).

Aby ustawi wymagan dopuszczaln prdko, naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupojawi si napis (Beep Szyb.);

nacisn przycisk + lub aby wybra wczenie (On)lub wyczenie (Off) dopuszczalnej prdkoci;

w przypadku, gdy funkcja jest aktywna (On), za pomo-c przyciskw + lub wybra wymagan dopuszczalnprdko i nacisn MENU ESC aby potwierdzi wybr.

Uwaga Ustawienie jest moliwe pomidzy 30 i 200 km/hlub 20 i 125 mph w zalenoci od jednostki poprzednioustawionej patrz rozdzia Ustawienie jednostki miary (Jed-nostka. pomiaru) na nastpnych stronach. Kade naci-nicie przyciskw +/ powoduje zwikszenie/zmniejszeniewartoci o 5 jednostek. Przytrzymanie nacinitego przy-cisku +/ powoduje zwikszanie/zmniejszanie szybkie au-tomatyczne. Gdy zbliamy si do wymaganej wartoci, do-koczy regulacj pojedynczymi naciniciami.

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

Jeeli wymagane jest anulowanie ustawienia, naley:

nacisn przycisk MENU ESC krtko, na wywietlaczuukae si migajc (On);

nacisn przycisk , na wywietlaczu miga bdzie napis(Off);

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 28

29

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

CZUJNIK DESZCZU(Regulacja czuoci czujnika deszczu) (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umoliwia regulacj (w 4 poziomach) czuociczujnika deszczu.

Aby ustawi wymagany poziom czuoci, naley: nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczumiga bdzie poziom czuoci ustawiony poprzednio; nacisn przycisk + lub aby wyregulowa; nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

LUCI CORNERING Dowietlenie zakrtu(uaktywnienie/dezaktywacja wiate Cornering lights Przednie wiata przeciwmgielne z funkcj Cornering) (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umoliwia uaktywnienie/dezaktywacj Corne-ring lights. Aby uaktywni/dezaktywowa (ON/OFF) wia-ta naley: nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupojawi si w sposb pulsujcy On lub Off w zaleno-ci od uprzedniego ustawienia; nacisn przycisk + lub aby wybra; nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 29

30

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

AKTYWACJA/DANE TRIP B(Aktywacja Trip B)

Ta funkcja umoliwia aktywacj (On) lub dezaktywacj(Off) wskaza Trip B (trip okresowy).

Odnonie dalszych informacji patrz rozdzia Komputerpokadowy.

Aby uaktywni/dezaktywowa naley: nacisn przycisk MENU ESC krtko, na wywietlaczuwywietli si migajc (On) lub (Off) (w zalenoci od po-przedniego ustawienia); nacisn przycisk + lub aby wybra; nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

REGULACJA GODZINY(Regulacja zegara)

Ta funkcja umoliwia regulacj zegara przechodzc przezprzez dwa podmenu: Godz. i Format.

Aby wyregulowa, naley: nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupojawi si dwa podmenu Godz i Format; nacisn przycisk + lub aby przesuwa si pomidzydwoma podmenu; po wybraniu podmenu, ktre zamierzamy modyfikowanacisn krtko przycisk MENU ESC;

w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu Godz.: nacisnkrtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczu miga bdgodziny; nacisn przycisk + lub aby wyregulowa; nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczumiga bd minuty; nacisn przycisk + lub aby wyregulowa;

w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu Format: nacisnkrtko przycisk MENU ESC na ekranie wywietlacza mi-ga bdzie wywietlany tryb; nacisn przycisk + lub aby wybra tryb 24h lub12h.

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 30

31

Uwaga Kade naciniecie przyciskw + o powodujezwikszenie lub zmniejszenie o jedn jednostk. Przytrzy-manie nacinitego przycisku powoduje szybkie zwik-szenie/zmniejszenie wartoci. Gdy zbliamy si do wyma-ganej wartoci, dokoczy regulacj pojedynczymi naci-niciami.

Nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

PIERWSZA STRONA (wywietlanie informacji na ekranie gwnym) (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umoliwia wybr typu informacji, ktr chcemywywietli na ekranie gwnym. Mona wywietli wska-zania danych lub cinienie turbodoadowania turbospr-arki.

Aby dokona wyboru naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupojawi si napis Pierwsza strona;

nacisn ponownie krtko przycisk MENU ESC, aby wy-bra opcj do wywietlenia Data i Info silnika;

nacisn przycisk + lub aby wybra typ wywietlania, kt-ry chcemy zobaczy na ekranie gwnym wywietlacza;

Po wykonaniu regulacji nacisn krtko przycisk MENUESC aby powrci do ekranu podmenu lub nacisn przy-cisk duej, aby powrci do ekranu menu gwnego bezzapamitania.

nacisn ponownie przycisk MENU ESC duej, aby po-wrci do ekranu standard lub do menu gwnego w za-lenoci od miejsca w ktrym znajdujemy si w menu.

REGUL. DATY (Regulacja daty)

Ta funkcja umoliwia uaktualnienie daty (dzie miesic rok).

Aby uaktualni dat naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczumiga bdzie dzie (gg);

nacisn przycisk + lub aby wyregulowa;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczumiga bdzie miesic (mm);

nacisn przycisk + lub aby wyregulowa;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczumiga bdzie rok (aaaa);

nacisn przycisk + lub aby wyregulowa.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 31

32

AUTOCLOSE(Zamknicie centralne automatyczne samochodu podczas jazdy)

Ta funkcja w przypadku, gdy zostanie wczeniej uaktyw-niona (On) umoliwia automatyczne zablokowanie drzwi,gdy prdko samochodu przekroczy 20 km/h.

Aby aktywowa (On) lub dezaktywowa (Off) t funkcjnaley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupojawi si podmenu;

nacisn przycisk MENU ESC krtko, na wywietlaczuwywietli si migajc (On) lub (Off) (w zalenoci od po-przedniego ustawienia);

nacisn przycisk + lub aby wybra;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu podmenu lub nacisn przycisk duej, aby powr-ci do ekranu menu gwnego bez zapamitania;

nacisn ponownie przycisk MENU ESC duej, aby po-wrci do ekranu standard lub do menu gwnego w za-lenoci od punktu w ktrym znajdujemy si w menu.

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

Po obrceniu kluczyka w wyczniku zaponu w pooe-nie MAR, na wywietlaczu, po zakoczeniu fazy di checkpocztkowego pojawi si informacje ustawione poprzed-nio za pomoc funkcji Pierwsza strona menu.

ZOB. RADIO(Powtrzenie informacji audio)

Ta funkcja umoliwia wywietlenie na ekranie informacjiodpowiadajcych radioodtwarzaczowi.

Radio: czstotliwo lub komunikat RDS wybranej sta-cji radiowej, aktywacja wyszukiwania automatycznego lubAutoSTore;

CD audio, CD MP3: numer cieki;

CD Changer: numer CD i numer cieki;

Aby wywietli (On) lub nie (Off ) informacje radiood-twarzacza na wywietlaczu naley:

nacisn przycisk MENU ESC krtko, na wywietlaczuwywietli si migajc (On) lub (Off) (w zalenoci od po-przedniego ustawienia);

nacisn przycisk + lub aby wybra;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 32

33

Jeeli jednostka miary odlegoci ustawiona jest w mi wy-wietlacz pokae ilo zuywanego paliwa w mpg.

nacisn przycisk + lub aby wybra;

w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu Temperatura: na-cisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczu po-jawi si C lub F (w zalenoci od poprzedniego usta-wienia);

nacisn przycisk + lub aby wybra.

Po wykonaniu regulacji nacisn krtko przycisk MENUESC, aby powrci do ekranu podmenu lub nacisn przy-cisk duej, aby powrci do ekranu menu gwnego bezzapamitania.

nacisn ponownie przycisk MENU ESC duej, aby po-wrci do ekranu standard lub do menu gwnego w za-lenoci od miejsca w ktrym znajdujemy si w menu.

JED. POMIARU(Regulacja jednostki miary)

Ta funkcja umoliwia ustawienie jednostki miary za pomoctrzech podmenu: Odlego, Zuycie paliwa i Temperatura.

Aby ustawi wymagan jednostk miary, naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupojawi si trzy podmenu;

nacisn przycisk + lub aby przesuwa si pomidzytrzema podmenu;

po wybraniu podmenu, jeli chce si dokona zmiany, na-cisn krtko przycisk MENU ESC;

w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu Odlegoci: na-cisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczu po-jawi si km lub mi w zalenoci od poprzedniego usta-wienia;

nacisn przycisk + lub aby wybra;

w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu Zuycie p: na-cisn krtko przycisk MENU ESC na wywietlaczu poja-wi si km/l , l/100km lub mpg (w zalenoci odpoprzedniego ustawienia);

Jeeli ustawion jednostk miary odlegoci s km na wy-wietlaczu moliwymi ustawieniami jednostek miary bd(km/l lub l/100km) odnoszce si do iloci zuytego pali-wa.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 33

34

JZYK(Wybr jzyka)

Wskazania na wywietlaczu, w zalenoci od ustawienia,mog by przedstawiane w nastpujcych jzykach: wo-skim, niemieckim, angielskim, hiszpaskim, francuskim, por-tugalskim, polskim, holenderskim i tureckim.

Aby wybra wymagany jzyk, naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupulsowa bdzie jzyk poprzednio ustawiony;

nacisn przycisk + lub aby wybra;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

GONO AWIZA(Regulacja gonoci sygnalizacji akustycznej awarii/ostrzee)

Ta funkcja umoliwia wyregulowanie (w 8 poziomach) go-no sygnau akustycznego (buzzer) towarzyszcego ewen-tualnej sygnalizacji o awarii/ostrzee.

Aby ustawi wymagan gono, naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczumiga bdzie poziom gonoci ustawiony poprzednio;

nacisn przycisk + lub aby wyregulowa;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 34

35

NAT. PRZYC.(Regulacja gonoci naciskania przyciskw)

Funkcja ta umoliwia regulacj (w 8 poziomach) gonocisygnalizacji akustycznej, ktra towarzyszy naciskaniu przy-ciskw MENU ESC, + i .

Aby ustawi wymagan gono, naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczumiga bdzie poziom gonoci ustawiony poprzednio;

nacisn przycisk + lub aby wyregulowa;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard bez zapamitania.

BEEP PASW(Reaktywacja brzczyka sygnalizacji S. B. R.) (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Funkcja jest wywietlana tylko po wyczeniu systemu S. B.R w ASO Fiata (patrz rozdzia Bezpieczestwo pod roz-dzia System S. B. R.).

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

SERVICE(Obsuga okresowa)

Funkcja ta umoliwia wizualne wskazania odpowiadajceokresom, w kilometrach jakie pozostay do wykonania ob-sugi okresowej.

Aby uzyska te wskazania, naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczuukae si przebieg w km lub w milach w zalenoci odpoprzedniego ustawienia (patrz rozdzia Jednostka po-miaru);

nacisn przycisk MENU ESC krtko, aby powrci doekranu menu lub nacisn przycisk duej, aby powrci doekranu standard.

Uwaga Wykaz czynnoci obsugi okresowej przewidu-je obsug samochodu, co 30. 000 km (lub co 18.000 mil);to wskazanie ukazuje si automatycznie, gdy kluczyk jestw pozycji MAR, poczwszy od 2.000 km (lub 1.240 mil) i jest przypominane co 200 km (lub co 124 mile). Poniej200 km sygnalizacja powtarzana jest czciej w miar zbli-a si do tego terminu. Wskazanie bdzie w km lub w mi-lach zgodnie z ustawion jednostk miary. Gdy obsugaokresowa zblia si do przewidywanego terminu, to po ob-rceniu kluczyka w wyczniku zaponu w pooenie MAR,na wywietlaczu pojawi si napis Service i ilo kilome-trw/mil jakie jeszcze pozostay do obsugi samochodu.Zwrci si do ASO Fiata, ktra wykona oprcz operacjiobsugowych przewidzianych w Wykazie czynnoci prze-gldw okresowych, wyzerowanie tych wskaza (reset).

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 35

36

AIR BAG/BAG PASAERA(Aktywacja/Dezaktywacja air bag przedniej po stronie pasaera i bocznej chronicej klatk piersiow/miednic - side bag) (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umoliwia wczenie/wyczenie air bag po stro-nie pasaera.

Procedura jest nastpujca:

nacisn przycisk MENU ESC i po ukazaniu si na wy-wietlaczu komunikatu (Bag pass: Off) (aby dezaktywo-wa) lub komunikatu (Bag pass: On) (aby uaktywni)za pomoc nacinicia przyciskw + i , nacisn po-nownie przycisk MENU ESC;

na wywietlaczu ukae si komunikat dajcy potwier-dzenia;

za pomoc nacinicia przycisku + lub wybra (Si), (abypotwierdzi wczenie/wyczenie) lub (No), (aby zre-zygnowa);

nacisn krtko przycisk MENU ESC, ukae si komu-nikat potwierdzajcy wybr i powraca si do ekranu me-nu lub nacisn przycisk duej, aby powrci do ekra-nu standard bez zapamitania.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

I KOMUNIKAT

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

WIATA DZIENNE (D. R. L.)(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umoliwia uaktywnienie/dezaktywacj wiatedziennych.

Aby aktywowa lub dezaktywowa t funkcj, naley:

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupojawi si podmenu;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, na wywietlaczupulsowa bdzie napis On lub Off w funkcji poprzednie-go ustawienia;

nacisn przycisk + lub aby wybra;

nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu podmenu lub nacisn przycisk duej, aby powr-ci do ekranu menu gwnego bez zapamitania;

nacisn ponownie przycisk MENU ESC duej, aby po-wrci do ekranu standard lub do menu gwnego w za-lenoci od punktu w ktrym znajdujemy si w menu.

WYJCIE MENU

Jest ostatni funkcj, ktra zamyka cykl ustawie przed-stawionych na ekranie menu.

Nacisn krtko przycisk MENU ESC, aby powrci doekranu standardowego bez zapamitania.

Nacisn przycisk na wywietlaczu ukae si pierwszapozycja menu (Beep Szybkoci).

001-036 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 36

37

Wskazywane wielkociTemperatura zewntrzna

Wskazuje temperatur na zewntrz samochodu.Zasig

Wskazuje orientacyjn odlego, ktr mona jeszczeprzejecha na paliwie znajdujcym si w zbiorniku, po hi-potetycznym przyjciu utrzymania tego samego stylu jaz-dy. Na wywietlaczu pojawi si wskazanie ---- po wy-stpieniu nastpujcych przypadkw: warto zasigu jest poniej 50 km (lub 30 mil), w przypadku postoju samochodu przy silniku urucho-mionym przez duszy czas.Odlego przejechana

Wskazuje przejechan odlego od rozpoczcia nowej po-dry.Zuycie rednie paliwa

Przedstawia rednie zuycie paliwa od rozpoczcia nowejpodry.Zuycie chwilowe paliwa

Wyraa zmieniajce si, cigle uaktualniane zuycie paliwa.W przypadku postoju samochodu przy silniku urucho-mionym na wywietlaczu ukae si wskazanie ----.Prdko rednia

Przedstawia warto redniej prdkoci samochodu w za-lenoci od upywajcego cakowitego czasu od rozpocz-cia nowej podry.

KOMPUTER POKADOWY

Opis

Komputer pokadowy umoliwia wskazania, przy klu-czyku w pozycji MAR, wielkoci odpowiadajcych stano-wi funkcjonowania samochodu. Funkcja ta skada si z dwch oddzielnych trip nazywanych Trip A i Trip B,ktre monitoruj jazd kompletn samochodu (podr)w sposb niezaleny jeden od drugiego.Obie funkcje mona zerowa (reset rozpoczynajc no-w podr).

Trip A umoliwia wywietlenie nastpujcych wielkoci: Temperatur zewntrzn Zasig Odlego przejechana Zuycie rednie Zuycie chwilowe Prdko rednia Czas podry (czas jazdy).

Trip B przedstawiany tylko na wywietlaczu wielofunk-cyjnym umoliwia wywietlenie nastpujcych wielkoci: Odlego przejechana B Zuycie rednie B prdko rednia B Czas podry B (czas jazdy).

Uwaga Trip B jest funkcj, ktr mona wyczy (Patrzrozdzia Aktywacja Trip B). Wielkoci Zasig i Chwi-lowe zuycie paliwa nie mona wyzerowa.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 37

38F0U0022mrys. 28

Nowa podr

Rozpoczyna si od wykonania wyzerowania:

manualnego przez uytkownika, za pomoc nacini-cia odpowiedniego przycisku;

automatycznie gdy odlego przejechana osigniewarto w zalenoci od zainstalowanego wywietlacza3999,9 km lub 9999,9 km lub gdy czas podry osigniewarto 99:59 (99 godzin i 59 minut);

po kadym rozczeniu i ponownym podczeniu aku-mulatora.

OSTRZEENIE Operacja wyzerowania wykonana w obec-noci wskaza Trip A powoduje wyzerowanie tylko wiel-koci odpowiadajcych tej funkcji.

OSTRZEENIE Operacja wyzerowania wykonana w obec-noci wskaza Trip B powoduje wyzerowanie tylko wiel-koci odpowiadajcych tej funkcji.

Procedura rozpoczcia podry

Przy kluczyku w wyczniku zaponu w pozycji MAR, wy-zerowa (reset) naciskajc i przytrzymujc nacinity przy-cisk TRIP duej ni 2 sekundy.

Wyjcie z Trip

Aby wyj z funkcji Trip: przytrzyma nacinity przyciskMENU ESC duej ni 2 sekundy.

Czas podry

Czas upywajcy od rozpoczcia nowej podry.

OSTRZEENIE W przypadku braku informacji, wszystkiewielkoci w komputerze pokadowym zostan zastpione---- w miejsce wartoci. Gdy zostan przywrcone warunki normalnego funkcjonowania, obliczanie rnychwartoci zostanie przywrcone w sposb regularny, bezwyzerowania wartoci wskazywanych poprzednio jako ano-malie, oraz bez rozpoczcia wskaza nowej podry.

Przycisk sterowania TRIP rys. 28

Przycisk TRIP, umieszczony na dwigni prawej, umoliwia,przy kluczyku w wyczniku zaponu w pozycji MAR, do-stp do wskaza wielkoci opisanych poprzednio, a takewyzerowanie dla rozpoczcia nowej podry: nacisn krtko, aby zaakceptowa wskazania rnychwielkoci; nacisn duej, aby wyzerowa (reset) i nastpnie roz-pocz now podr.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 38

39F0U0023mrys. 29

Regulacja wzduna rys. 29

Podnie dwigni A i przesun siedzenie do przodu lubdo tyu: w pozycji jazdy rce powinny trzyma koo kie-rownicy.

Jakkolwiek regulacj mona wykona wy-cznie podczas postoju samochodu.

UWAGA

Po zwolnieniu dwigni regulacyjnej, spraw-dzi zawsze, czy siedzenie zablokowao si w

prowadnicach, prbujc przesun je do przodu i do tyu. Brak zablokowania moe spowodowa nie-spodziewanie przesunicie siedzenia i utrat kontro-li nad samochodem

UWAGA

Pokrycia z tkaniny w samochodzie s bardzotrwae przy normalnych warunkach uytko-wania. Tym niemniej, absolutnie unika du-

gotrwaego ocierania ubraniem posiadajcym sprzcz-ki metalowe, guziki ozdobne i podobne, ktre w spo-sb miejscowy i jednostajny powoduj przetarcie wk-na i w konsekwencji uszkodzenie pokrycia.

SIEDZENIA PRZEDNIE

Regulacja wysokoci rys. 29(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Przesun dwigni B w gr lub w d do uzyskania -danej wysokoci.

OSTRZEENIE Regulacj mona wykona wycznie sie-dzc na siedzeniu.

Regulacja pochylenia oparcia siedzenia rys. 29

Obraca pokrtem C.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 39

Aby ochrona bya maksymalna, ustawioparcie siedzenia w pozycji poprawnej,

oprze si o oparcie i zapi pas tak aby przylegado klatki piersiowej i do bioder.

UWAGASprawdza zawsze czy siedzenie jest dobrzezablokowane w prowadnicach, prbujc

przesun je do przodu i do tyu.

UWAGA

Skadanie oparcia (wersja 3 drzwiowa) rys. 30

Aby uzyska dostp do siedze tylnych pocign do g-ry uchwyt A, zoy oparcie na siedzenie i przesun sie-dzenie do przodu naciskajc na oparcie.

Przesuwajc do tyu oparcie, siedzenie wraca do po-przedniego pooenia (pami mechaniczna).

Regulacja wysokoci rys. 31(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Aby wyregulowa elektrycznie do swoich potrzeb pod-parcie plecw na oparciu naciska na przycisk E.

rys. 31 F0U0025mrys. 30 F0U0024m40

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 40

Pokrycia z tkaniny w samochodzie s bardzotrwae przy normalnych warunkach uytko-wania. Tym niemniej, absolutnie unika du-

gotrwaego ocierania ubraniem posiadajcym sprzcz-ki metalowe, guziki ozdobne i podobne, ktre w spo-sb miejscowy i jednostajny powoduj przetarcie wk-na i w konsekwencji uszkodzenie pokrycia.

Podgrzewanie siedze rys. 32(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Przy kluczyku w pozycji MAR, nacisn przycisk F, aby w-czy/wyczy funkcj. Wczenie sygnalizowane jest za-wieceniem si diody znajdujcej si w tym przycisku.

SIEDZENIA TYLNE

Aby zoy siedzenia tylne odnie si do rozdziau Po-wikszanie baganika.

rys. 32 F0U0026m 41

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 41

Zagwek powinien by wyregulowany tak,aby opieraa si na nim gowa, a nie szyja.

Tylko w takim pooeniu zapewniaj dziaanieochronne.

UWAGA

Aby uzyska najlepsze dziaanie ochronne zagwka, nale-y wyregulowa oparcie siedzenia przy wyprostowanej klat-ce piersiowej i gowie moliwie jak najbliej zagwka.

ZAGWKI

PRZEDNIE rys. 33

W niektrych wersjach posiadaj regulowan wysoko i blokuj si automatycznie w wymaganej pozycji.

Regulacja:

regulacja w gr: wysun zagwek a usyszymy za-trzask zablokowania.

regulacja w d: nacisn przycisk A i opuci zagwek.

Aby wyj zagwek przedni nacisn jednoczenie przy-ciski A i B znajdujce si obok dwch podprek i wysu-n go do gry.

rys. 33 F0U0027m42

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 42

TYLNE rys. 34(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Aby wyregulowa zagwek w pozycj do gry wysun goa osignie pozycj uycia sygnalizowan zatrzaniciem.

Aby ustawi zagwek w przypadku nie uywania nacisnprzycisk A i obniy go a znajdzie si w gniedzie w opar-ciu siedzenia.

Aby wyj zagwki tylne nacisn jednoczenie przyciskiA i B znajdujce si obok dwch podprek i wysun je dogry.

OSTRZEENIE Gdy siedzenia tylne s zajte, zagwekzawsze powinien znajdowa si w pooeniu cakowiciewysunity.

Regulacje naley wykonywa wycznie w zatrzymanym samochodzie i wyczonym

silniku.

UWAGA

KIEROWNICA

Kierownica jest regulowana w kierunku pionowym i osio-wym.

Aby wyregulowa, naley:

odblokowa dwigni A-rys. 35 przesuwajc j do przo-du (pozycja 1);

wyregulowa kierownic;

zablokowa dwigni A pocigajc j w stron kierow-nicy (pozycja 2).

rys. 35 F0U0029mrys. 34 F0U0028m 43

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 43

44F0U0030mrys. 36

LUSTERKA WSTECZNE

LUSTERKO WSTECZNEWEWNTRZNE rys. 36

Wyposaone jest w mocowanie, ktre odcza je w przy-padku gwatownego kontaktu z pasaerem.

Poruszajc dwigni A mona wyregulowa lusterko w dwch rnych pooeniach: normalnym i przeciwod-blaskowym.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

Bezwzgldnie zabrania si wykonywania jakichkolwiek interwencji po zakupieniu sa-

mochodu obejmujcych kierownic lub kolumn kie-rownicy (np. monta urzdze zapobiegajcych przedkradzie), poniewa mog spowodowa oprcz utra-ty osigw systemu i gwarancji, powane problemybezpieczestwa, a take brak zgodnoci z homolo-gacj samochodu.

UWAGA

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 44

45F0U0032mrys. 38

LUSTERKA WSTECZNE ZEWNTRZNE

Regulacja rys. 38

Jest moliwa tylko, gdy kluczyk w wyczniku zaponu jestw pooeniu MAR.

Aby wyregulowa, naley:

za pomoc przecznika B wybra lusterko (lewe lub pra-we), ktre chcemy wyregulowa;

wyregulowa lusterko, naciskajc na jeden z czterechkierunkw przecznika C.

LUSTERKO WEWNTRZNE ELEKTROCHROMATYCZNE rys. 37 (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

W niektrych wersjach jest lusterko wsteczne elektro-chromatyczne z automatyczn funkcj przeciwodblaskow.

Aktywacja funkcji sygnalizowana jest zawieceniem si dio-dy A umieszczonej w lusterku

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

F0U0342mrys. 37

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 45

Lusterka wsteczne zewntrzne po stronie kie-rowcy jest z krzywizn, zmieniajc nie-

znacznie precyzj odlegoci.

UWAGA

Odmraanie/odparowanie (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Lusterka posiadaj podgrzewanie, ktre funkcjonuje gdyuruchomione zostanie ogrzewanie tylnej szyby (po naci-niciu przycisku ().

OSTRZEENIE Funkcjonowanie jest sterowane czasowoi wycza si automatycznie po kilku minutach.

46

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

F0U0033mrys. 39

Podczas jazdy lusterka wsteczne musz znaj-dowa si zawsze w pozycji 1-rys. 39.

Skadanie

W razie potrzeby (na przykad, gdy ksztaty lusterka utrud-niaj przejazd wsk drog) mona zoy lusterko prze-suwajc z pozycji 1-rys. 39 w pozycj 2.

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 46

rys. 40

F0U0034m

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

1. Wylot stay grny 2 Wyloty rodkowe regulowane- 3. Wyloty stale boczne 4 Wyloty regulowane boczne 5 Dolne wyloty powietrza na miejsca przednie 6 Dolne wyloty powietrza na miejsca tylne.

47

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 47

48F0U0035mrys. 41 F0U0271mrys. 43

F0U0036mrys. 42

STEROWANIA rys. 44

Pokrto A regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego/ciepego)

Zakres czerwony = powietrze ciepeZakres niebieski = powietrze zimne.

REGULOWANE WYLOTY POWIETRZA BOCZNE I RODKOWE rys. 41-42-43

A Wyloty stae na szyby boczne.

B Wyloty boczne kierunkowe.

C Wyloty rodkowe kierunkowe.

Wyloty A nie s regulowane.

Aby uy wylotw B i C, porusza uchwytami tak, aby usta-wi je w danej pozycji

OTWIERANIE/ZAMYKANIE WYLOTW

Aby otworzy/zamkn wyloty powietrza, dziaa na po-krto rys. 42.

= wyloty zamknite = wylot otwarty.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 48

49

Pokrto C rozdziau powietrza

aby przesa powietrze do kratek rodkowych i bocz-nych;

aby przesa powietrze na nogi i do kratek w desce roz-dzielczej o temperaturze nieco mniejszej, w przypadkutemperatury poredniej;

do ogrzewania przy temperaturze zewntrznej niskiej:aby uzyska maksymalny nawiew powietrza na nogi;

aby ogrza nogi i rwnoczenie odparowa szyb przed-ni;

-aby szybko odparowa szyb przedni.

Pokrto B aktywacji/regulacji wentylatora

p 0 = wentylator wyczony1-2-3 = prdkoci wentylatora

4 - = maksymalna prdko wentylatora.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

Pokrto D wczania/wyczania recyrkulacji powietrza

Po naciniciu przycisku (dioda w przycisku zawieci si)wcza si recyrkulacja powietrza wewntrznego.

Po ponownym naciniciu przycisku (dioda w przyciskuzgaszona) recyrkulacja powietrza wewntrznego zostajewyczona.

fig. 44 F0M0037m

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 49

WENTYLACJA KABINY

Aby uzyska dobr wentylacj wntrza nadwozia, naley:

obrci pokrto A na zakres niebieski;

wyczy recyrkulacj powietrza wewntrznego poprzeznacinicie przycisku D (dioda w przycisku zgaszona);

obrci pokrto C odpowiednio na ;

obrci pokrto B na wymagan prdko.

OGRZEWANIE KABINY

Procedura jest nastpujca:

obrci pokrto A na zakres czerwony;

obrci pokrto C na wymagan pozycj;

obrci pokrto B na wymagan prdko.

OGRZEWANIE SZYBKIE KABINY

Aby uzyska szybkie ogrzanie kabiny, naley:

obrci pokrto A na zakres czerwony;

wczy recyrkulacj powietrza wewntrznego za pomocnacinicia przycisku D (dioda w przycisku wieci si);

obrci pokrto C odpowiednio na ;

obrci pokrto B odpowiednio na 4 - (maksymalnaprdko wentylatora).

Nastpnie dziaa na sterowania, w celu uzyskania da-nych warunkw komfortu i nacisn przycisk D aby wy-czy recyrkulacj powietrza wewntrznego (dioda w przy-cisku zgaszona) i unikn zaparowania szyb.

OSTRZEENIE Przy zimnym silniku zaczeka kilka minut,aby pyn chodzcy w ukadzie osign optymaln tempe-ratur robocz.

ODPAROWANIE/ODMRAANIE SZYBKIE SZYB PRZEDNICH (SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB BOCZNYCH)

Procedura jest nastpujca:

obrci pokrto A na zakres czerwony;

wyczy recyrkulacj powietrza wewntrznego poprzeznacinicie przycisku D (dioda w przycisku zgaszona);

obrci pokrto C odpowiednio na -;

obrci pokrto B odpowiednio na 4 - (maksymalnaprdko wentylatora).

Po odparowaniu/odmroeniu ustawi sterowanie tak abyprzywrci wymagane warunki komfortu.

Zapobieganie zaparowaniu szyb

W przypadku duej wilgotnoci powietrza zewntrznegoi/lub deszczu i/lub duej rnicy temperatur na zewntrzi wewntrz kabiny zaleca si wykona ponisze operacje,aby zapobiec zaparowaniu szyb:

obrci pokrto A na zakres czerwony;

wyczy recyrkulacj powietrza wewntrznego poprzeznacinicie przycisku D (dioda w przycisku zgaszona);

50

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 50

obrci pokrto C odpowiednio na - z moliwociprzejcia na pozycj w przypadku, gdy nie wystpu-je zaparowanie;

obrci pokrto B odpowiednio na 2 prdko wen-tylatora.

ODPAROWANIE/ODMRAANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWNTRZNYCH rys. 45(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Nacisn przycisk A aby uaktywni t funkcj: wczeniefunkcji sygnalizowane jest zawieceniem si lampki sygna-lizacyjnej w przycisku.

Funkcja sterowana jest czasem i wycza si automatycz-nie po 20 minutach. Aby wyczy wczeniej t funkcj na-cisn ponownie przycisk A.

OSTRZEENIE Nie nakleja naklejek na wewntrzn czszyby tylnej na przewodach grzejnych, aby unikn ichuszkodzenia.

AKTYWACJA RECYRKULACJI POWIETRZAWEWNTRZNEGO

Nacisn przycisk aby dioda w przycisku zawiecia si.

Zaleca si wcza recyrkulacj powietrza wewntrznegopodczas jazdy w kolumnie lub w tunelu, aby unikn do-pywu zanieczyszczonego powietrza zewntrznego. Uni-ka duszego uywania tej funkcji, szczeglnie gdy w sa-mochodzie znajduje si kilka osb, aby unikn moliwo-ci zaparowania szyb.

OSTRZEENIE Recyrkulacja powietrza wewntrznegoumoliwia, w oparciu o wybrany tryb funkcjonowania(ogrzewanie lub chodzenie), szybsze osignicie wy-maganych warunkw.

Nie zaleca si jednak wcza recyrkulacji powietrza we-wntrznego w zimne/deszczowe dni, aby unikn moli-woci zaparowania szyb.

rys. 45 F0U0038m 51

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 51

Pokrto B aktywacji/regulacji wentylatora

p 0 = wentylator wyczony

1-2-3 = prdkoci wentylatora

4 - = maksymalna prdko wentylatora.

KLIMATYZACJA MANUALNA (dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

STEROWANIA rys. 46

Pokrto A do regulacji temperatury powietrza(mieszanie powietrza zimnego/ciepego)

Zakres czerwony = powietrze ciepe

Zakres niebieski = powietrze zimne.

52

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

Pokrto C rozdziau powietrza

aby przesa powietrze do kratek rodkowych i bocz-nych;

aby przesa powietrze na nogi i do kratek w desce roz-dzielczej o temperaturze nieco mniejszej, w przypadkutemperatury poredniej;

do ogrzewania przy temperaturze zewntrznej niskiej:aby uzyska maksymalny nawiew powietrza na nogi;

aby ogrza nogi i rwnoczenie odparowa szybprzedni;

-aby szybko odparowa szyb przedni.

fig. 46 F0M0039m

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 52

Pokrto D wczania/wyczania recyrkulacji powietrza

Po naciniciu przycisku (dioda w przycisku zawieci si)wcza si recyrkulacja powietrza wewntrznego.

Po ponownym naciniciu przycisku (dioda w przycisku zga-szona) wycza si recyrkulacja powietrza wewntrznego.

Przycisk E wczania/wyczania klimatyzacji

Po naciniciu przycisku (dioda w przycisku zawieci si)wcza si klimatyzacja.

Po ponownym naciniciu przycisku (dioda w przyciskuzgaszona) wycza si klimatyzacja.

WENTYLACJA KABINY

Aby uzyska dobr wentylacj wntrza nadwozia, naley:

obrci pokrto A na zakres niebieski;

wyczy recyrkulacj powietrza wewntrznego poprzeznacinicie przycisku D (dioda w przycisku zgaszona);

obrci pokrto C odpowiednio na ;

obrci pokrto B na wymagan prdko.

KLIMATYZACJA (chodzenie)

Aby uzyska jak najszybsze chodzenie, naley:

obrci pokrto A na zakres niebieski;

wczy recyrkulacj powietrza wewntrznego za pomocnacinicia przycisku D (dioda w przycisku wieci si);

obrci pokrto C odpowiednio na ;

wczy klimatyzacj naciskajc przycisk E; dioda w przy-cisku E zawieci si;

obrci pokrto B na 4 - (maksymalna prdko wen-tylatora).

Regulacja chodzenia

obrci pokrto A w prawo, aby zwikszy tempera-tur;

wyczy recyrkulacj powietrza wewntrznego poprzeznacinicie przycisku D (dioda w przycisku zgaszona);

obrci pokrto B aby zmniejszy prdko wentylatora.

OGRZEWANIE KABINY

Procedura jest nastpujca:

obrci pokrto A na zakres czerwony;

obrci pokrto C odpowiednio na wymagany symbol;

obrci pokrto B na wymagan prdko.

53

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 53

OGRZEWANIE SZYBKIE KABINY

Aby uzyska szybkie ogrzanie kabiny, naley:

obrci pokrto A na zakres czerwony;

wczy recyrkulacj powietrza wewntrznego za po-moc nacinicia przycisku D (dioda w przycisku wie-ci si);

obrci pokrto C odpowiednio na ;

obrci pokrto B odpowiednio na 4 - (maksymalnaprdko wentylatora).

Nastpnie ustawi sterowania tak, aby utrzyma warunkiwymaganego komfortu i nacisn przycisk D aby wyczyrecyrkulacj powietrza wewntrznego (dioda w przyci-sku zgaszona).

OSTRZEENIE Przy zimnym silniku zaczeka kilka minut,a pyn chodzcy w ukadzie osignie optymaln tempe-ratur robocz.

ODPAROWANIE/ODMRAANIE SZYBKIE SZYB PRZEDNICH (SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB BOCZNYCH)

Procedura jest nastpujca:

obrci pokrto A na zakres czerwony;

obrci pokrto B odpowiednio na 4 - (maksymalnaprdko wentylatora).

obrci pokrto C odpowiednio na -;

wyczy recyrkulacj powietrza wewntrznego poprzeznacinicie przycisku D, dioda w przycisku zganie.

Po odparowaniu/odmroeniu ustawi sterowanie tak abyprzywrci wymagane warunki komfortu.

OSTRZEENIE Klimatyzacja jest bardzo uyteczna dlaprzyspieszenia odparowania szyb, poniewa osusza po-wietrze. Wyregulowa sterowanie jak opisano poprzednioi wczy klimatyzacj naciskajc przycisk E; dioda w tymprzycisku zawieci si.

Zapobieganie zaparowaniu szyb

W przypadku duej wilgotnoci powietrza zewntrznegoi/lub deszczu i/lub duej rnicy temperatur na zewntrzi wewntrz kabiny zaleca si wykona ponisze operacje,aby zapobiec zaparowaniu szyb:

obrci pokrto A na zakres czerwony;

wyczy recyrkulacj powietrza wewntrznego poprzeznacinicie przycisku D, dioda w przycisku zganie;

obrci pokrto C odpowiednio na - z moliwociprzejcia na pozycj w przypadku, gdy nie wystpu-je zaparowanie;

obrci pokrto B odpowiednio na 2 prdko wen-tylatora.

OSTRZEENIE Klimatyzacja jest bardzo uyteczna po-niewa przyspieszenia odparowania szyb, w przypadku du-ej wilgotnoci otoczenia osuszajc powietrze w kabinie.

54

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 54

W ukadzie zastosowano czynnik chodzcyR134a, ktry w razie przypadkowych wycie-kw nie zanieczyszcza rodowiska. Bez-

wzgldnie zabrania si uywa czynnik R12, nie jestkompatybilny z komponentami ukadu.

ODPAROWANIE/ODMRAANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWNTRZNYCH rys. 47(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

Nacisn przycisk A aby uaktywni t funkcj: wczeniefunkcji sygnalizowane jest zawieceniem si lampki sygna-lizacyjnej w przycisku.

Funkcja sterowana jest czasem i wycza si automatycz-nie po 20 minutach. Aby wyczy wczeniej t funkcj na-cisn ponownie przycisk A.

OSTRZEENIE Nie nakleja naklejek na wewntrzn czszyby tylnej na przewodach grzejnych, aby unikn ichuszkodzenia.

AKTYWACJA RECYRKULACJI POWIETRZAWEWNTRZNEGO

Nacisn przycisk aby dioda w przycisku zawiecia si.

Zaleca si wcza recyrkulacj powietrza wewntrznegopodczas jazdy w kolumnie lub w tunelu, aby unikn do-pywu zanieczyszczonego powietrza zewntrznego. Uni-ka duszego uywania tej funkcji, szczeglnie gdy w sa-mochodzie znajduje si kilka osb, aby unikn moliwo-ci zaparowania szyb.

OSTRZEENIE Recyrkulacja powietrza wewntrznegoumoliwia, w oparciu o wybrany tryb funkcjonowania(ogrzewanie lub chodzenie), szybsze osignicie wy-maganych warunkw.

Nie zaleca si jednak wcza recyrkulacji powietrza we-wntrznego w zimne/deszczowe dni, aby unikn moli-woci zaparowania szyb.

OBSUGA INSTALACJI

W czasie zimy ukad klimatyzacji powinien funkcjonowaprzynajmniej raz w miesicu przez okoo 10 minut. Przedrozpoczciem lata sprawdzi skuteczno ukadu w ASOFiata.

rys. 47 F0U0040m 55

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 55

56

STEROWANIE rys.48

A przycisk wczenia/wyczenia sprarki klimatyzacji

B przycisk wczenia/wyczenia recyrkulacji powietrzawewntrznego

C wywietlacz pokazujcy informacje klimatyzacji

D przycisk aktywacji funkcji MAX-DEF (odmroe-nie/odparowanie szybkie szyb przednich)

E przycisk wczania/wyczania ogrzewania szyby tylnej

F przycisk aktywacji funkcji MONO (wyrwnanie tem-peratur ustawionych) i pokrto regulacji temperaturypo stronie pasaera

G przycisk wczania/wyczania klimatyzacji

H zwikszenie/zmniejszenie prdkoci wentylatora

I przyciski wyboru rozdziau powietrza

L przycisk aktywacji funkcji AUTO (funkcjonowanie au-tomatyczne) i pokrto regulacji temperatury po stro-nie kierowcy

M czujnik temperatury wewntrznej.

KLIMATYZACJAAUTOMATYCZNA DWUSTREFOWA(dla wersji/rynkw, gdzie przewidziano)

OPIS

Samochd wyposaony jest w klimatyzacj dwustrefow,ktra umoliwia oddzieln regulacj temperatury powie-trza po stronie kierowcy i po stronie pasaera.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

fig. 48 F0M0041m

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 56

57

WCZANIE KLIMATYZACJIUkad mona wczy poprzez nacinicie jakiegokolwiekprzycisku, ale zalecane jest ustawienie na wywietlaczudanych temperatur, a nastpnie nacinicie przyciskuAUTO.Klimatyzacja umoliwia dostosowanie danych tempera-tur (kierowcy i pasaera) przy maksymalnej rnicy 7C.Sprarka klimatyzacji funkcjonuje tylko przy uruchomio-nym silniku i temperaturze zewntrznej wyszej od 4C.

FUNKCJONOWANIE AUTOMATYCZNE KLIMATYZACJI (funkcja AUTO)Nacisn przycisk AUTO; system reguluje automatycznie: iloci powietrza doprowadzanego do wntrza nad-

wozia; rozdziaem powietrza we wntrzu nadwozia;anulujc wszystkie poprzednie regulacje rczne.Podczas funkcjonowania automatycznego klimatyzacji nawywietlaczu pojawia si napis (FULL AUTO).Podczas funkcjonowania w trybie automatycznym zawszemona zmieni ustawion temperatur i wykona rcz-nie nastpujce operacje: wyregulowa prdko wentylatora; wybra rozdzia powietrza; wczy/wyczy recyrkulacj powietrza wewntrzne-

go; wczy sprark klimatyzacji.

REGULACJA PRDKOCI WENTYLATORA

Nacisn przycisk p aby zwikszy/zmniejszy prdkowentylatora.

12 prdkoci moliwych do wyboru pokazywanych jestpodwietleniem supkw na wywietlaczu: maksymalna prdko wentylatora = wszystkie supki

podwietlone; minimalna prdko wentylatora = jedna kreska pod-

wietlona.

Wentylator mona wyczy (aden supek nie jest pod-wietlony) tylko gdy zostaa wyczona sprarka klima-tyzacji poprzez nacinicie przycisku .

Aby przywrci kontrol automatyczn prdkoci wenty-latora w wyniku regulacji rcznej, nacisn przycisk AUTO.

ODPAROWANIE/ODMROENIE SZYBKIESZYB PRZEDNICH (funkcja MAX-DEF)

Nacisn przycisk - aby uaktywni automatycznie, w try-bie sterowanym czasowo, wszystkie funkcje konieczne dlaodparowania/odmroenia szybkiego szyby przedniej i szybprzednich bocznych.

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

Przy niskiej temperaturze zewntrznej zale-ca si nie uywa recyrkulacji powietrza we-

wntrznego, poniewa szyby mog zosta szybko za-parowane.

UWAGA

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 57

Funkcjami s:

wczenie sprarki klimatyzacji (przy temperaturze ze-wntrznej wyszej od 4C);

wyczenie, jeeli poprzednio bya wczona recyrkula-cji powietrza wewntrznego (dioda w przycisku Tzgaszona);

wczenie ogrzewania szyby tylnej (dioda w przycisku- wieci si) i ogrzewania lusterek wstecznych ze-wntrznych;

ustawienie maksymalnej temperatury powietrza;

sterowanie nateniem wylotu powietrza.

ODPAROWANIE/ODMRAANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWNTRZNYCH

Nacisn przycisk ( aby uaktywni t funkcj: wczeniefunkcji sygnalizowane jest zawieceniem si diody w tymprzycisku.

Funkcja sterowana jest czasem i wycza si automatycz-nie po 20 minutach. Aby wyczy wczeniej t funkcj na-cisn ponownie przycisk (.

OSTRZEENIE Nie nakleja naklejek na wewntrzn czszyby tylnej na przewodach grzejnych, aby unikn ichuszkodzenia.

OSTRZEENIE Aby uzyska wlot powietrza zewntrzne-go nacisn przycisk T (w tym przypadku dioda w przy-cisku zganie).

AKTYWACJA RECYRKULACJI POWIETRZAWEWNTRZNEGO

Nacisn przycisk T.Recyrkulacja powietrza wewntrznego jest zgodna z trze-ma moliwymi trybami funkcjonowania: wyczenie wymuszone (recyrkulacja powietrza we-

wntrznego zawsze wyczona przy wlocie powietrzazewntrznego), sygnalizowane jest diod led w przyci-sku T zgaszon;

wczenie wymuszone (recyrkulacja powietrza we-wntrznego zawsze wczona) sygnalizowane jest diodw przycisku T wiecc si.

Po naciniciu przycisku OFF, klimatyzacja uaktywnia au-tomatycznie recyrkulacj powietrza wewntrznego (diodaw przycisku T wieci si). Po naciniciu przycisku Tmoliwe jest uaktywnienie recyrkulacji powietrza we-wntrznego (dioda w przycisku zgaszona) i odwrotnie.OSTRZEENIE Recyrkulacja powietrza wewntrznegoumoliwia, w oparciu o wybrany tryb funkcjonowania(ogrzewanie lub chodzenie), szybsze osignicie wy-maganych warunkw. Nie zaleca si jednak wcza re-cyrkulacji powietrza wewntrznego w zimne/deszczowedni, aby unikn moliwoci zaparowania szyb, przedewszystkim, gdy nie jest wczona klimatyzacja. Zaleca siwcza recyrkulacj powietrza wewntrznego podczas jaz-dy w kolumnie lub w tunelu, aby unikn dopywu zanie-czyszczonego powietrza zewntrznego. Unika przedewszystkim duszego uywania tej funkcji, szczeglnie gdyw samochodzie znajduje si kilka osb, aby unikn mo-liwoci zaparowania szyb.

58

POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZESTWO

URUCHOMIENIE I JAZDA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY

W RAZIE AWARII

OBSUGA I KONSERWACJA

SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

ALFABETYCZNY SPIS TRECI

037-081 PUNTO FL 1ed PL 11-08-2010 11:06 Pagina 58

WYRWNANIE USTAWIONYCH TEMPERATUR (funkcja MONO)

Nacisn przycisk MONO aby wyrwna temperatur postronie kierow