ESP, czyli pracownik na zakr™cie. Outplacement dla pracownik³w

download ESP, czyli pracownik na zakr™cie. Outplacement dla pracownik³w

of 208

Embed Size (px)

Transcript of ESP, czyli pracownik na zakr™cie. Outplacement dla pracownik³w

 • ESP, CZYLI PRACOWNIK NA ZAKRCIE OUTPLACEMENT DLA PRACOWNIKW

  Biaystok 2015

 • Redakcja naukowa

  Micha Skarzyski

  Autorzy

  Anna Azevedo: rozdzia: 2.2

  Andrzej Klimczuk: rozdziay: 2.1, 3.1, 3.2

  Micha Skarzyski: rozdziay: 1, 2.2, 2.3, 3.3

  Agnieszka Walczak: rozdzia: 2.2

  Copyright by Narodowe Forum Doradztwa Kariery

  Biaystok 2015

  www.nfdk.pl

  ISBN 978-83-941065-4-6

  Niniejsza publikacja jest efektem bada i analiz przeprowadzonych w ramach wsppracy ponadnarodowej, w projekcie innowacyjnym PO Kapita Ludzki

  PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRCIE testowanie i wdraanie nowych

  metod outplacementu, finansowanym ze rodkw Europejskiego Funduszu Spo-

  ecznego.

  Projekt okadki

  ukasz Popko

  Druk i oprawa Drukarnia Cyfrowa Partner Poligrafia, ul. Zwycistwa 10, Biaystok

  egzemplarz bezpatny

 • SPIS TRECI

  WPROWADZENIE ........................................................................................... 5

  ROZDZIA 1. INNOWACYJNY MODEL WSPARCIA PRACOWNIKA .... 9

  1.1. Model EKWIWALENTW pracownika ......................................... 14

  1.2. Model STEROWNOCI pracownika ............................................... 35

  1.3. Model PRZYPIESZENIA rozwoju pracownika ............................. 53

  ROZDZIA 2. UZASADNIENIE I OCENA MODELU ................................ 67

  2.1. Bariery i potrzeby outplacementu podlaskich pracownikw ............. 67

  2.1.1. Ocena wsparcia doradczego ................................................... 84

  2.1.2. Ocena wsparcia psychologicznego ......................................... 91

  2.1.3. Ocena wsparcia szkoleniowego w reorientacji zawodowej ..... 96

  2.2. Inspiracje portugalskie dla modelu ESP_Pracownik ....................... 103

  2.3. Ewaluacja modelu ESP_Pracownik ............................................... 136

  ROZDZIA 3. WDRAANIE MODELU..................................................... 175

  3.1. Korzyci dla pracownikw ze stosowania outplacementu ............... 175

  3.2. Bariery i czynniki rozwoju outplacementu dla pracownikw .......... 180

  3.3. Rekomendacje wdroeniowe ......................................................... 185

  3.3.1. Rekomendacje dla DORADCW ZAWODOWYCH .......... 185

  3.3.2. Rekomendacje dla PSYCHOLOGW ................................. 192

  3.3.3. Rekomendacje dla TRENERW ZAWODU ....................... 196

  BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 203

  SPIS TABEL .................................................................................................. 205

  SPIS WYKRESW ....................................................................................... 205

 • WPROWADZENIE

  Publikacja prezentuje innowacyjny model wsparcia PRACOWNIKA

  zagroonego bezrobociem lub zwalnianego w wyniku restrukturyzacji firmy w czasach dekoniunktury gospodarczej wypracowany i testowany

  w ramach projektu badawczo-wdroeniowego PI-PWP: INNOWACJE

  NA ZAKRCIE testowanie i wdraanie nowych metod outplacemen-tu, realizowanego na zlecenie Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Biaym-

  stoku. Liderem projektu byo Narodowe Forum Doradztwa Kariery rea-

  lizujce badania i przeprowadzajce eksperyment spoeczny wraz z part-

  nerami ponadnarodowymi i partnerami krajowymi: Izb Rzemielnicz i Przedsibiorczoci w Biaymstoku oraz Open Education Group Sp. z o.o.

  Celem projektu byo adaptowanie, utworzenie, testowanie, a nastpnie

  upowszechnienie i wdroenie na terenie wojewdztwa podlaskiego do VI 2015 r. dwch modeli outplacementu dla pracodawcw oraz pracow-

  nikw przedsibiorstw przechodzcych procesy modernizacyjne i adap-

  tacyjne. W publikacji zaprezentowano jeden z dwch modeli, jakim jest

  model wsparcia zwalnianych pracownikw, w kontekcie wynikw ba-da regionalnych, portugalskich inspiracji bdcych efektem trzyletniej

  wsppracy ponadnarodowej z Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)

  z Lizbony oraz wynikw rocznego testu w podlaskich instytucjach rynku pracy z udziaem zwalnianych pracownikw opisanych w drodze ewalu-

  acji narzdzi skadajcych si na model ESP_Pracownik. W wyniku tych

  bada okrelono trzy etapy modelowej interwencji outplacementu (ESP):

  Instrumenty EWALUACYJNE (E): diagnostyczno-doradcze, zwizane z ocen (bilansem) kompetencji pracownika w obliczu

  zmiany zawodu lub stanowiska pracy.

  Instrumenty STRATEGICZNE (S): planistyczne i psychologicz-ne, zwizane z planowaniem kierunkw i dziaa w oparciu o

  przewartociowane, zbilansowane w pierwszym kroku zasoby pracownika.

  Instrumenty PRZYPIESZAJCE (P): szkoleniowe (innowa-cyjne metody szybkiego uczenia si) wspierajce strategi i plan

  dziaania, opracowane w drugim kroku zmiany w aktywnoci zawodowej pracownika.

 • 6

  Wprowadzenie

  Publikacja stanowi praktyczny instrukta zastosowania innowacji

  wraz z rekomendacjami wdroeniowymi wynikajcymi z oceny modelu. Adresatami wskazwek wdroeniowych s w tym przypadku trzy grupy

  specjalistw - potencjalnych uytkownikw trzech pakietw narzdzi

  skadajcych si na model:

  DORADCY stosujcy narzdzia ewaluacyjne i diagnostycz-ne zwizane z pierwszym etapem modelu, w szczeglnoci do-

  radcy zawodowi i doradcy kariery, porednicy pracy diagnozu-

  jcy ekwiwalenty kompetencyjne klienta w kontekcie nowych wyzwa zawodowych. Diagnoza i bilans ekwiwalentw pra-

  cownika przesuwa akcenty z doradztwa kariery w obszar po-

  radnictwa adaptacyjnego oraz doradztwa kompetencji

  z uwzgldnieniem zada zawodowych opisujcych rzeczywiste wymagania przyszego stanowiska pracy wykraczajcego nie-

  jednokrotnie poza wsko zdefiniowany zawd.

  PSYCHOLODZY stosujcy narzdzia strategiczne i planistyczne, w szczeglnoci instrumenty ksztatujce po-stawy zwikszajce poczucie kontroli nad procesem zmiany

  oraz wpywu na przyszo zawodow. Trening sterownoci

  przesuwa akcenty ze wsparcia psychologicznego zwizanego z pocieszaniem czy motywowaniem do zmiany na dziaania

  o charakterze wychowawczym, ksztatujcym podany spo-

  sb interpretowania rzeczywistoci oraz umiejtnoci spoecz-

  ne kluczowe w radzeniu sobie z sytuacj trudn i realizacj planu reorientacji zawodowej.

  TRENERZY stosujcy narzdzia edukacyjne wykorzystujce metody szybkiego uczenia si (siebie) oparte na autonomii

  i odpowiedzialnoci ucznia oraz uwzgldniajce jego specy-ficzne potrzeby i predyspozycje zgodnie z zaoeniami metody

  Colina Rose adaptowanej innowacyjnie do obszaru nauki no-

  wego zawodu czy reorientacji zawodowej.

  Powysze zestawienie etapw modelowej interwencji ukazuje bo-gactwo wypracowanych rozwiza i kompleksowo przyjtego w pro-

  jekcie podejcia do zoonego i trudnego problemu gospodarczego

  i spoecznego. Podejcie to sprawia, e zaproponowany model outplace-mentu zewntrznego stanowi dziaanie o charakterze interwencyjnym,

  niwelujcym spoeczne skutki zwolnienia w przypadku niepowodze

  dziaa profilaktycznych podejmowanych w FIRMIE w ramach modelu outplacementu wewntrznego opisanego w analogicznej publikacji kie-

  rowanej do specjalistw wspierajcych procesy restrukturyzacyjne w

  organizacji.

 • 7

  Wprowadzenie

  Interdyscyplinarno prezentowanego modelu jest w istocie zapro-

  szeniem szerokiej grupy potencjalnych uytkownikw szerokiego spektrum specjalistw i instytucji do lektury i zastosowania w praktyce

  niniejszego podrcznika. Walor uytkowy opracowania zwikszono

  dziki wskazwkom dotyczcym moliwych zmian i modyfikacji w zaproponowanych rozwizaniach, wtedy gdy bdzie trzeba je dostoso-

  wa do nowych realiw gospodarczych czy finansowych lub kryteriw

  wyboru projektw unijnych, ktre mogyby w przyszoci nawizywa do wypracowanych rozwiza. Potencjalny uytkownik znajdzie take

  informacje na temat przyblionych kosztw czy dziaa niezbdnych do

  zastosowania zaproponowanych innowacji.

  Rekomendacje kierowane s zatem do zespou specjalistw wspie-rajcych monitorowane zwolnienia grupowe w restrukturyzowanych

  firmach lub te interdyscyplinarnych zespow wspierajcych klientw

  indywidualnych zgaszajcych si do instytucji rynku pracy z potrzeb zmiany pracy lub zawodu. Wysoki potencja kooperacyjny modelu w

  zakresie rozwiza internetowych, tworzcy zachty i warunki do

  wsppracy rnorodnych instytucji rynku pracy i pomocy spoecznej

  (doradczych, wsparcia psychologicznego czy szkoleniowych) tworzy now perspektyw wykorzystania zaprezentowanego w tej publikacji

  modelu, jako nowego instrumentu wsparcia osb w trudnej sytuacji y-

  ciowej i zawodowej w regionie w ujciu popytowym, w ktrym kluczo-we jest dostosowanie kompetencji do potrzeb pracodawcw bilansuj-

  cych kompetencje organizacji z wykorzystaniem komplementarnego

  pakietu narzdzi dedykowanych dla firm. Mamy nadziej, i publikacja czytana w tym kontekcie stanie si dla specjalistw instytucji rynku

  pracy zacht do cilejszej wsppracy z pracodawcami rozumiejcymi

  wag kompetencji swoich pracownikw.

  Micha Skarzyski

 • ROZDZIA 1.

  INNOWACYJNY MODEL WSPARCIA PRACOW-

  NIKA

  INNOWACJE NA ZAKRCIE testowanie i wdraanie nowych

  metod outplacementu to przedsiwzicie projektowane w okresie, gdy

  Polska ogoszona zostaa Zielon Wysp. Dobre nastroje powinien by psu fakt, e wyspy w istocie nie oblewao morze, ale wszechobecny

  kryzys, ktry z czasem mia dotkn polskich przedsibiorcw. Widmo

  kryzysu s