Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!

download Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!

of 59

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!. DOBRE PRAKTYKI. Promocja rzemiosła z finansów regionu . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!

Edukacja w rzemiole ma przyszo!

DOBRE PRAKTYKIEdukacja w rzemiole ma przyszo!

Promocja rzemiosa z finansw regionu Rzemielnicy produkujcy rcznie swoje wyroby mog przystpi do CENTRO DE ARTISANIA COMUNITAT VALENCIANA, ktre nadaje im po odpowiedniej weryfikacji specjalny certyfikat powiadczajcy, e wyrb sprzedawany przez wytwrc posugujcego si tym certyfikatem jest wyrobem rkodzielniczym.Powysze centrum w ramach przydzielonych mu przez wadze regionu finansw zajmuje si promocj zrzeszonych w nim rzemielnikw. Wydaje foldery, katalogi, posiada wasn stron internetow.Jest to przykad dobrej praktyki, ktr warto by zastosowa w naszym kraju. Mamy wielu drobnych wytwrcw wytwarzajcych rcznie swoje wyroby, ktrych z reguy nie sta na promocje swojej dziaalnoci w Internecie oraz mediach. Pomoc pastwa czy wadz regionu w tym zakresie, promocja ich dziaalnoci bardzo by im pomoga w dziaalnoci.W ramach Izby Rzemielniczej oraz Maej i redniej Przedsibiorczoci mogoby powsta centrum zajmujce si tak dziaalnoci. Fundusze na ten cel powinny zosta pozyskane z finansw centralnych lub regionu.Rzemielnik, ktry by chcia skorzysta z takiej promocji musiaby wystpi o nadanie certyfikatu. Certyfikat taki miaby on prawo umieszcza na swoich wyrobach. Byby on gwarantem jakoci danego wyrobu oraz wiadczcym o jego oryginalnoci.Jego firma zostaaby umieszczona na stronie internetowej centrum. Centrum wydawaoby katalogi i foldery promujce takich wytwrcw.

Oznakowanie zakadw rzemielniczychCentrum Rzemielnicze Departamentu Walencji zajmuje promocj przedsibiorcw zarwno w kraju jak i za granic. Pomaga im usytuowa si na rynku. Dziaalno centrum finansowana jest w wikszoci z budetu regionu oraz z rodkw Unii Europejskich. Promocja odbywa si poprzez pokazy, edukacj, targi, wystawy, sta ekspozycj. Gwnymi hasami s: tradycja, edukacja, artyzm. Aby osign zamierzone cele promocji rzemielnikw poprzez specjaln komisj nadawany jest czteroletni certyfikat wraz ze specjalnym znakiem (logo). Dotyczy to zarwno produktw jak i usug oferowanych przez przedsibiorcw. Logo to mona uywa na wyrobach lub oznaczy zakady usugowe, wykorzysta na stronie internetowej lub w innych materiaach promocyjnych. Na okoo 9 tys. przedsibiorcw na chwil obecn okoo 3200 rzemielnikw ma prawo do uywania znaku i posiada ten certyfikat. O certyfikat rzemielnicy wystpuj z wnioskiem do ministerstwa, w ktrym musz przedstawi czym si zajmuj, jaki jest stopie wykonania robt rcznych oraz speni inne warunki. Certyfikat wany jest w caym kraju oraz poprzez Centrum Rzemielnicze przedstawiany jest poza granicami rnym zrzeszeniom i organizacjom rzemielniczym. Rwnie wykorzystujc logo tworzone s filmy przedstawiajce i promujca rne zawody rzemielnicze - pokazywane modym ludziom w szkoach celem pokazania im rnorodnych moliwoci zawodowych.

Dobra praktyka, ktr mona wykorzysta w Polsce.

Stworzenie znaku (logo) wraz z certyfikatem, ktre nadawane by byo rzemielnikom na okrelony czas przez komisj przy Izbie Rzemielniczej. Przedsibiorcy, ktrzy otrzymaliby ten certyfikat musieliby speni warunki jakoci, wykorzystania nowych technologii w tradycyjnym rzemiole przy odpowiednim stopniu robt rcznych. Rzemielnicy, ktrzy otrzymaliby certyfikat to zarwno wykonujcy dzieo, produkt jak i wiadczcy usugi meliby prawo przez okrelony czas, np. 5 lat do uywania certyfikatu i logo poprzez umieszczanie go na wyrobach, oznakowanie zakadw, wykorzystanie w materiaach promocyjnych, legitymowanie si nimi na pokazach, targach, wystawach zarwno w kraju jak i za granic. Rwnie organizacja rzemielnicza jak Izba Rzemielnicza czy Cechy Rzemios miayby moliwo promocji tych przedsibiorstw poprzez swoj dziaalno.

Nowoczesne wyposaenie szk zawodowych szans na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnejPodczas wymiany dowiadcze w ramach projektu Edukacja w rzemiole ma przyszo uczestnicy wyjazdu do Walencji mieli okazj zobaczy szkoy hiszpaskie ksztacce modzie w zawodach rzemielniczych, jak rwnie mogli pozna tamtejsz struktur szkolnictwa podczas spotka z dyrekcj i osobami odpowiedzialnymi za wspprac midzynarodow. Jedn z 20 dobrych praktyk zaobserwowanych podczas wizyt w wybranych instytucjach owiatowych byo doskonae wyposaenie pracowni. Dzisiejsza modzie to pokolenie, ktre du wag przywizuje do nowoci technologicznych i do rozwijania swoich umiejtnoci praktycznych, zarwno u pracodawcw, jak i podczas zaj lekcyjnych, dlatego te odpowiednie wyposaenie pracowni szkolnych moe stanowi przewag konkurencyjn na rynku usug edukacyjnych. Doposaenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzt pozwolioby naby uczniom umiejtnoci praktyczne w warunkach laboratoryjnych, a nastpnie wykorzystanie zdobytej wiedzy na zajciach praktycznych u pracodawcw. Takie zajcia przyczyniyby si do wzrostu atrakcyjnoci szkolnictwa zawodowego, co zwikszyoby wzrost zainteresowania zawodami rzemielniczymi wrd uczniw. Oprcz doskonale wyposaonych pracowni uczestnicy projektu zaobserwowali w odwiedzanych placwkach kilka innych rozwiza, ktre warto by byo przenie na grunt polski. Zapewnienie bezpieczestwa w szkole to jedno z kluczowych zada dyrektorw placwek owiatowych. Bardzo dobrym pomysem zaobserwowanym w hiszpaskich szkoach jest zamontowanie drzwi z bulajami, dziki ktrym zwikszone jest bezpieczestwo zarwno modziey, jak i nauczycieli. Kolejn zaobserwowan zalet w zakresie organizacji szkolnictwa w Hiszpanii by dwik dzwonka. W Polsce monotonny, jednostajny dwik dzwonka wywouje wrd uczniw skrajne emocje - uczucie strachu w przypadku rozpoczynajcej si lekcji lub eufori w przypadku zakoczenia lekcji. Bardzo dobrym pomysem zaczerpnitym z odwiedzanych szk byoby wprowadzenie melodii muzyki klasycznej zamiast standardowego dzwonka, ktra nie wywouje uczucia nerwowoci zwizanego z rozpoczciem lub zakoczeniem zaj lekcyjnych.

Ukierunkowane ksztacenie zawodowe (FPE)W Hiszpanii jednolitym systemem owiaty zarzdza Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z lokalnymi wadzami owiatowymi. Centralna wadza owiatowa zrezygnowaa z wielu uprawnie na rzecz 17 autonomicznych regionw, na ktre podzielony zosta kraj.Ukierunkowane ksztacenie zawodowe (Formacin Professional Especifica) obejmuje wszystkie kierunki nauki systemu szkolnictwa, ktre uprawiaj do wykwalifikowanego wykonywania poszczeglnych zawodw. Obecnie dotyczy to wszystkich oferowanych kierunkw nauczania (zarwno profilu artystycznego, biologicznego, humanistycznego, technicznego i matematycznego). Celem ukierunkowanego ksztacenia zawodowego (FPE) w ramach systemu szkolnictwa jest przygotowanie do wykonywania zawodu. Uczniowie otrzymuj wszechstronne wyksztacenie, ktre ma im pomc w radzeniu sobie ze zmianami zachodzcymi rwnie w pniejszym yciu zawodowym. Dalszym celem jest zrozumienie organizacji i waciwoci wybranej brany jak rwnie zapoznanie si z moliwociami wejcia w ycie zawodowe. Ponadto wane jest zdobycie tosamoci i dojrzaoci poprzez doksztacanie si majce na celu dopasowanie si do zmian zachodzcych w wykonywanym zawodzie oraz poszerzaniu wasnych kwalifikacji. Ukierunkowane ksztacenie zawodowe (FPE) obejmuje utworzon moduowo struktur etapw nauczania majcych odmienny czas trwania. Etapy te skadaj si z teoretycznej i praktycznej czci, ktre s uzalenione od odpowiedniej dziedziny zawodowej oraz od kompetencji okrelonej osoby. Czas nauki w 25% odbywa si w zakadzie pracy np: w zakadzie produkcyjnym, gdzie procesy produkcyjne (lub usugi) z nim zwizane odbywaj si w realnych czasowo warunkach. Uczniowie ktrzy ukoczyli ksztacenie zawodowe (FPE) redniego lub wyszego stopnia, otrzymuj tytu specjalisty i s cennym narybkiem na rynku pracy.

Wyposaenie uczniw do praktycznej nauki zawodu w ubrania robocze i podstawowe zestawy narzdziowe jako wkad wasny uczniaPo odbyciu szeregu spotka w wizytowanych wielozawodowych placwkach szkolnych rejonu Walencji uwag przykuo rozwizanie stosowane w wizytowanych szkoach dot. wyposaania uczniw w ubrania robocze na zajcia praktyczne. Uczniowie na te zajcia musz we wasnym zakresie (na wasny koszt) wyposay si w niezbdny ubir i dba o jego stan przez cay okres nauki. Rwnie uczniowie bran cukierniczej, gastronomicznej i fryzjerskiej musz si wyposay w podstawowe - niezbdne narzdzia.Wyej opisane dowiadczenie powinno zosta przyjte do stosowania u polskich rzemielnikw-przedsibiorcw, w ktrych zakadach uczniowie szk odbywaj praktyczn nauk zawodu. Oczywicie, w zalenoci od brany, ten pierwszy wkad ucznia w nauk, byby kwotowo rny majc na uwadze wysoko poniesionych kosztw.W skad zestawu w jaki musiaby si ucze wyposay wchodziyby: a/ ubir zgodny z obowizujcymi wymogami i przepisami BHP odpowiedni dla kadego zawodu b/ zestaw podstawowych niezbdnych narzdzi

Szczegy zestawu okrelaby mistrz zakadu pracodawca , u ktrego ucze ma podj nauk, gdy to on zgodnie z Kodeksem Pracy odpowiada za zatrudnienie pracownika waciwie przygotowanego do wykonywania pracy.Stosowane w naszym kraju metody wyposaania pracownika (w tym i ucznia) podejmujcego prac w zakadzie w ubranie robocze na zasadzie obdarzania Go tym , jest nie doceniane, co w praktyce przejawia si jego niszczeniem, niedbalstwem o jego stan, kradzie itp. A sposoby dyscyplinarne nie skutkuj.Wniosek naleaoby podda szerszej dyskusji do Komisji Egzaminacyjnych wszystkich bran Izby Rzemielniczej oraz Maej redniej Przedsibiorczoci, celem jego zaopiniowania przez Mistrzw zasiadajcych w ich skadzie.

Otwarte cieki edukacji zawodowejModel edukacji, w ktrym adna z wybranych przez jego uczestnika cieek zdobywania wiedzy w adnym momencie rozpocztego procesu edukacyjnego nie blokuje drg rozwoju osobistego jednostki nie jest koncepcj now. Nie jest ona rwnie obca polskiemu szkolnictwu to co jednak zasuguje na omwienie w wietle zdobytych dowiadcze to realizacja owego postulatu w ramach istniejcego w Hiszpanii modelu szkolnictwa zawodowego.System edukacji hiszpaskiej przewiduje obowizkow nauk modziey do ukoczenia 16 roku ycia. Proces obowizkowej edukacji koczy przystpienie do egzaminu educacin secundaria obligatoria E.S.O