Edukacja matematyczna w Szczecinie (.pdf, 2.55 MB)

download Edukacja matematyczna w Szczecinie (.pdf, 2.55 MB)

of 22

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Edukacja matematyczna w Szczecinie (.pdf, 2.55 MB)

 • EDUKACJA MATEMATYCZNA

  W szkole nie matematyka ma by nowoczesna, ale jej NAUCZANIE.

  REN THOM

 • GRY MATEMATYCZNE NAUKA POPRZEZ ZABAW

  Stosowanie gier matematycznych

  doskonali sprawno rachunkow uczniw

  oraz podnosi motywacj do nauki.

 • GRY MATEMATYCZNE NAUKA POPRZEZ ZABAW

  Gry matematyczne pobudzaj dzieci do dziaania. Tutaj sprawdzaj si karty matematyczne i gry, ktre uczniowie uwielbiaj: bingo, trzy ycia, szeryf.

 • DODATKOWE ZAJCIA ROZWIJAJCE UZDOLNIENIA "MATEMATYCZNA WDRWKA

  Cz zaj odbywa si w terenie, dziki czemu uczniowie maj okazj poczy mylenie matematyczne z zajciami ruchowymi (gry terenowe, mierzenie odlegoci).

  Czsto poprzez zabaw uczniowie: doskonal modelowanie matematyczne, sprawno rachunkow, ksztac spostrzegawczo i dedukcj

  matematyczn.

 • WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ NA LEKCJACH MATEMATYKI

  Matematyka w pracowni komputerowej?

  Dlaczego nie! Jest wiele ciekawych stron

  internetowych rozwijajcych sprawno rachunkow, m.in.

  www.matzoo.pl, www.matmag.pl.

  Wykorzystanie tablicy interaktywnej do wsplnych powtrek i przedstawiania

  prezentacji przygotowywanych przez uczniw.

 • KLOCKI MATEMATYCZNE

  Wrd uczniw duym powodzeniem ciesz si lekcje, podczas ktrych buduj wasne bryy.

 • HAPPY CUBES ROZWIJANIE POPRZEZ ZABAW

  WYOBRANI PRZESTRZENNEJ UCZNIW

 • MATEMATYKA ZE SMAKIEM CZY NAUCZANIE CZYNNOCIOWE Z WIELOZMYSOWYM POZNAWANIEM

  stanowi doskonae uzupenienie realizowanych treci matematycznych w klasach edukacji wczesnoszkolnej.

  uczniowie rozwijaj swoje umiejtnoci matematyczne w poczeniu z dziaaniami kulinarnymi.

  poznawanie poj i treci matematycznych jest zwizane z praktycznym dziaaniem ucznia, ktry ma moliwo konstruowania swojej wiedzy manipulujc konkretnymi materiaami (produktami), ktre np. moe zway, porwna ich wag, przeliczy produkty, uszeregowa owoce w powtarzajce si rytmy, dokona pomiaru pojemnoci wykonanego samodzielnie soku jabkowego, sklasyfikowa wedug okrelonej cechy przyniesione produkty itp.

 • rozwijaj umiejtnoci logicznego mylenia;

  ksztatuj twrcze postawy;

  rozwijaj swoje zainteresowania naukami matematycznymi;

  rozwijaj umiejtnoci wykonywania czterech podstawowych dziaa arytmetycznych;

  ksztatuj wyobrani geometryczn;

  doskonal umiejtnoci sprawnego posugiwania si przyrzdami matematycznymi;

  ksztatuj takie cechy jak: wytrwao, systematyczno, dokadno, inicjatywa, samodzielno;

  wzmacniaj odporno emocjonaln w sytuacjach trudnych, wymagajcych wysiku umysowego;

  zdobywaj umiejtnoci wsppracy z rwienikami.

  MATEMATYKA ZE SMAKIEM TO ZAJCIA DZIKI KTRYM UCZNIOWIE:

 • INNOWACJA MATEMATYCZNA ILE WAY POWIETRZE

  ELEMENTY FIZYKI NA LEKCJACH MATEMATYKI

  Gwnymi zaoeniami innowacji jest: rozbudzanie i pogbianie

  zainteresowania przedmiotami cisymi; rozwijanie kompetencji naukowo

  matematycznych uczniw; rozwijanie umiejtnoci badawczych

  i spoecznych uczniw; ksztatowanie umiejtnoci

  wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejtnoci w sytuacjach praktycznych.

 • Nowe treci realizowane poprzez: dowiadczenia, eksperymenty, pomiary, wycieczki tematyczne, zajcia w terenie, prowadzenie obserwacji.

  INNOWACJA MATEMATYCZNA ILE WAY POWIETRZE

  ELEMENTY FIZYKI NA LEKCJACH MATEMATYKI

 • Gwnym celem tego przedsiwzicia jest: zachcenie do nauki tej dziedziny; pobudzanie kreatywnego mylenia. Podczas realizacji pewnych zada ucze ma moliwo: uwiadomi sobie barwno matematyki; powiza matematyk z innymi dziedzinami (sztuka,

  plastyka, architektura czy sport); pobudzi swoj aktywno twrcz; Natomiast poprzez udzia w licznych konkursach,

  dostaje moliwo nauki zdrowej rywalizacji oraz nabywa umiejtnoci do pracy zespoowej.

  DZIE MATEMATYKI OD TALESA DO LEMA

 • NOCNE MARATONY

  MATEMATYCZNE

  organizowane od 2008 roku s inicjatyw Samorzdu Uczniowskiego

 • Podczas nocnych spotka uczniowie rozwizuj zadania

  wymagajce logicznego mylenia,

  wyobrani przestrzennej,

  oraz umiejtnoci pracy w grupie.

  Uczestnicy w poszczeglnych etapach pracuj indywidualnie lub w losowo wybranych grupach, gromadzc punkty za kade zadanie.

 • Osoba, ktra nad ranem osignie najlepszy wynik otrzymuje symboliczn nagrod.

 • KONKURSY

  na Najlepszego Matematyka

  s wieloletni tradycj szkoy i corocznie ciesz si du popularnoci

 • W konkursie uczniowie rywalizuj ze sob na poziomie klas: w trzech (maturzyci)

  lub czterech (pozostali uczniowie) etapach

  rozwizujc zadania typu prawda-fasz z zakresu zrealizowanych treci programowych na danym poziomie.

  Uczestnicy musz myle strategicznie, gdy za poprawn odpowied otrzymuj 1 punkt,

  za kad bdn odpowied otrzymuj 0,5 punktu ujemnego,

  a za nieudzielenie odpowiedzi nie otrzymuj punktw.

 • Cele edukacji matematycznej w II LO: Rozbudzanie ciekawoci matematycznej;

  Szerzenie zasad fair-play czyli zdrowej rywalizacji wrd uczniw;

  Poszerzanie wiedzy matematycznej;

  Ksztatowanie umiejtnoci rozwiazywania zada nietypowych;

  Rozwijanie umiejtnoci konsolidacji wiedzy z rnych dziaw matematyki;

  Ksztatowanie umiejtnoci gospodarowania czasem planowania wasnej pracy;

  Stworzenie uczniom dodatkowej okazji do porwnania swoich umiejtnoci na tle innych uczniw;

  Rozwijanie umiejtnoci analizowania problemu;

  Ksztatowanie umiejtnoci mylenia logicznego;

  Ksztatowanie umiejtnoci mylenia strategicznego (zasady oceniania konkursu na Najlepszego Matematyka II LO);

  Integracja midzyoddziaowa uczniw (Nocny Maraton Matematyczny)

 • EDUKACJA MATEMATYCZNA W SZCZECISKICH SZKOACH

  Realizowana jest rwnie poprzez : programy autorskie; innowacje; indywidualne toki i programy nauki; dodatkowe zajcia pozalekcyjne takie jak np. KLUB MODEGO

  ODKRYWCY pod patronatem CENTRUM NAUKI KOPERNIK Lekcje organizowane s tak, aby da uczniom m.in. moliwo ksztatowania umiejtnoci prezentacji swojej wiedzy

  przed grup rwienicz, poczucie odpowiedzialnoci za wasne postpy; moliwo uczenia si przeamywania wasnych zahamowa.

 • Nauczanie matematyki ksztaci gwn umiejtno, jak jest rozwizywanie problemw. Dlatego te uczniowie na lekcjach rozwizuj zadania rnego typu: zwizane z dowodzeniem; definiowaniem; stosowaniem rozumowania przez analogi; zadania na poszukiwanie bdu w rozumowaniu; zadania problemowe, zadania otwarte; gry i zabawy. Na lekcjach wprowadzana jest forma pozytywnej rywalizacji midzy uczniami, co te przyczynia si do poprawienia efektywnoci pracy.

 • SZKO PODSTAWOW NR 59 im. BOLESAWA KRZYWOUSTEGO;

  SZKO PODSTAWOW NR 11 im. UNICEF-u;

  SZKO PODSTAWOW NR 14 im. ZWIZKW ZAWODOWYCH;

  SZKO PODSTAWOW NR 16 im. POR. ZDZISAWA PRZYBYLAKA;

  GIMNAZJUM NR 7 im. SYBIRAKW;

  GIMNAZJUM NR 12 im. STANISAWA LEMA;

  II LICEUM OGLNOKSZTACCE im. MIESZKA I.

  PREZENTACJA POWSTAA DZIKI MATERIAOM PRZESANYM PRZEZ:

 • KTO LEKCEWAY OSIGNICIA MATEMATYKI PRZYNOSI SZKOD CAEJ NAUCE,

  PONIEWA TEN, KTO NIE ZNA MATEMATYKI,

  NIE MOE POZNA INNYCH NAUK CISYCH I NIE MOE POZNA WIATA.

  ROGER BACON