Dziady - poprawiona

of 16 /16
Spróbujmy wyobrazić sobie, jak to było… - A. Mickiewicz Dziady cz.II Osądzić ziemskie życie – przesłanie moralne II części „Dziadów” mgr Jolanta Cpałka , mgr Michał Janic 2011, Częstochowa

Embed Size (px)

Transcript of Dziady - poprawiona

Page 1: Dziady - poprawiona

Spróbujmy wyobrazić sobie, jak to było… - A. Mickiewicz Dziady

cz.IIOsądzić ziemskie życie –

przesłanie moralne II części „Dziadów”

mgr Jolanta Cpałka , mgr Michał Janic2011, Częstochowa

Page 2: Dziady - poprawiona

Struktura WebQuestu

WprowadzenieZadanieProcesŹródłaEwaluacjaKonkluzja

- podręcznik dla nauczyciela

Page 3: Dziady - poprawiona

WprowadzeniePrzeczytałeś już tekst dramatu Adama Mickiewicza pt. „Dziady” część II. Teraz uzupełnisz swoją wiedzę o tajemniczym obrzędzie przedstawionym w tym utworze, a także poznasz jego przesłanie filozoficzne.Z pomocą przyjdą Ci wskazane strony internetowe.Nauczysz się : - sprawnie wyszukiwać potrzebne informacje,

selekcjonować je,- formułować wnioski,- redagować krótkie teksty użytkowe,- wykonywać pracę plastyczną na określony temat.Uzupełnisz również swoją wiedz ę na temat dramatu jako rodzaju literackiego, przypomnisz sobie związane z nim pojęcia.

Page 4: Dziady - poprawiona

Zadanie nr 1• Korzystając ze słownika języka polskiego, podaj różne znaczenie słowa

„dziady”, a następnie na podstawie wstępu poprzedzającego część dramatyczną utworu A. Mickiewicza, zredaguj notatkę encyklopedyczną

o obrzędzie dziadów.

Pytania pomocnicze: - Jakie warstwy społeczne obchodziły dziady? - Gdzie obchodziło się dziady i w jaki sposób? - Co zainspirowało poetę do napisania „Dziadów”?

Page 5: Dziady - poprawiona

Zadanie nr 2

• Określ, jaki nastrój panuje w dramacie Adama Mickiewicza. Wymień elementy świata

przedstawionego tworzące ten nastrój. Uzupełnij schemat znajdujący się poniżej.

Page 6: Dziady - poprawiona

……………………… ……………………. ……………………….

…………………………… ………………………

Która z postaci ma zdolność przekraczania granicy między światem ziemskim i pozaziemskim?

………………………………………………………………………………………………..

Nastrój

czas miejsce przedmioty postaci

realistyczne fantastyczne

Page 7: Dziady - poprawiona

Zadanie nr 3

Teraz będziecie pracować podzieleni na trzy grupy. Każda z grup przedstawi inną zjawę: duchy lekkie- aniołki Rózia i Józio, duch ciężki - Widmo Złego Pana, duch pośredni - zjawa pasterki Zosi. W tym celu uzupełnijcie tabelkę.W miarę możliwości odszukajcie i dołączcie ilustrację przedstawiającą danego ducha.

Page 8: Dziady - poprawiona

Czynności Guślarza: Zaklęcie:

Wina: Duch (nazwa, krótki opis wyglądu)

Kara:

Prośba:

Pouczenie (cytat z tekstu):

Rozwinięcie sensu pouczenia (wskazówki dotyczące życia, wynikające z wypowiedzi duchów):

Page 9: Dziady - poprawiona

Tekst dramatu

Tekst głównyTekst poboczny

( didaskalia):informacje dotyczące np.:

Wypowiedzi postaci, oświetlenia sceny, dialogi postaci, monologi postaci,

kostiumów, scenografii, oprawy muzycznej, ruchu

scenicznego , gry aktorów.

Zadanie nr 4Uzupełnij poniższy schemat określeniami wybranymi z ramki.

Page 10: Dziady - poprawiona

Zadanie nr 5 W imieniu Guślarza napisz (tylko dla

wtajemniczonych)ogłoszenie o planowanym obrzędzie Dziadów. Zastanów się, do kogo będzie ono adresowane. Weź pod uwagę czas, miejsce, cel i charakter spotkania. Uwzględnij jak najwięcej informacji zawartych w tekście.

Page 11: Dziady - poprawiona

Zadanie nr 6

Wykonajcie plakat do inscenizacji II części Dziadów. Postarajcie się, aby oddziaływał on na wyobraźnię i emocje adresatów przedstawienia, którymi są koleżanki i koledzy z Waszej szkoły.

Page 12: Dziady - poprawiona

Proces• Praca nad notatką:- przeczytajcie uważnie autorską przedmowę do dzieła, - przejrzyjcie źródła, kierując się pytaniami pomocniczymi,- nadajcie notatce zwięzłą formę.• Praca nad tabelą (patrz zadania dla grup ):- przeanalizujcie tekst, zwracając uwagę na ziemskie i pozaziemskie życie poszczególnych zjaw,

ich wypowiedzi i prośby,- spróbujcie zinterpretować, rozwinąć wypowiadane przestrogi,- postarajcie się wyszukać ilustrację danego ducha.• Utwór A. Mickiewicza przeznaczony jest na scenę. W związku z tym:- przypomnijcie sobie podstawowe pojęcia związane z dramatem jako rodzajem literackim.• Ćwiczenie redakcyjne (zaproszenie ):- pamiętajcie o zwięzłej formie, wszystkich elementach zaproszenia, zwrotach

grzecznościowych i estetyce zapisu.• Wykonanie plakatu potraktujcie jako zabawę plastyczną. Uruchomcie Swoją wyobraźnię i inwencję twórczą.

Page 14: Dziady - poprawiona

EwaluacjaKażdy etap Waszej pracy będzie oceniony według podanych kryteriów w postaci punktów. W końcowej fazie punkty te zostaną zliczone, a ich suma zmieniona w konkretną ocenę.

Celujący – 18 pktBardzo dobry – 17 – 16 pktDobry – 15 – 12 pktDostateczny – 11 – 8 pktDopuszczający – 7 – 6 pktNiedostateczny – 5 pkt i mniej

Rodzaj zadania: Kryteria:

Notatka ( 0-5p.)

-wyjaśnienie znaczenia słowa „dziady”,- wybór informacji z tekstu w oparciu o pytania pomocnicze,- spójność wypowiedzi,- poprawność językowa ( dopuszczalny 1 błąd),- poprawność zapisu ( dopuszczalny 1 błąd ort. i 1 błąd int. );

Uzupełnienie schematu( 0 -3p.)

- poprawne odpowiedzi na pytania,- poprawne uzupełnienie wszystkich elementów schematu;

Tabela(0-10p.)

-uzupełnienie wszystkich elementów tabeli ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnienia sensu pouczenia;

Uzupełnienie schematu określeniami z ramki(0-5p.)

- poprawne uzupełnienie wszystkich elementów schematu;

Ogłoszenie(0-5p.)

-realizacja tematu,- kompozycja,- poprawność językowa i stylistyczna ( dopuszczalny 1 bł. jęz.),- zapis ( dopuszczalny 1 bł. ort. I 1 bł. int.)

Plakat(0-5p.)

-pomysł na formę graficzną ( skrótowe, metaforyczne uchwycenie sensu utworu ),- technika i estetyka wykonania.

Page 15: Dziady - poprawiona

KonkluzjaGłównym celem Waszej pracy było poznanie i zrozumienie sensu utworu Adama Mickiewicza. Szukając informacji mieliście okazję zapoznać się z obrzędem, który w nieco zmienionej formie przetrwał do czasów współczesnych. Przy okazji obejrzeliście dzieła plastyczne inspirowane tekstem utworu. Wykonując projekt doskonaliliście umiejętność czytania ze zrozumieniem, pracy z tekstem, wyszukiwania potrzebnych informacji, formułowania wniosków, redagowania wypowiedzi na określony temat, a przede wszystkim korzystania z zasobów Internetu. Mieliście również okazję pracować w grupie i umiejętnie kierować pracą nad projektem.

Page 16: Dziady - poprawiona

Podręcznik dla nauczyciela

Wymagania z podstawy programowej

ogólne (cele kształcenia)I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.III. Tworzenie wypowiedzi.SzczegółoweI. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.1.1 Czytanie i słuchanie. Uczeń:

1) Odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie;

2) Wyszukuje wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu;7) Rozpoznaje intencje wypowiedzi.

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:3) Samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych;3) Korzysta ze słownika: języka polskiego (…), terminów literackich w formie książkowej i elektronicznej.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:

2) Rozpoznaje problematykę utworu.2. Analiza. Uczeń:

6) Przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego ( epika, liryka, dramat);9) Wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, monolog, dialog.

3. Interpretacja. Uczeń:1) Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją.

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń:2) Omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość,

przyjaźń, śmierć, cierpienie (…), dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne.III. Tworzenie wypowiedzi.1. Mówienie i pisanie. Uczeń:

2) Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat;

5) Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi.