â€‍Delegowanie pracownik³wâ€‌

download â€‍Delegowanie pracownik³wâ€‌

of 26

 • date post

  06-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  59
 • download

  0

Embed Size (px)

description

„Delegowanie pracowników”. STARSZY INSPEKTOR PRACY- IZABELA STRUCZYŃSKA. Delegowanie pracowników - definicja. Delegowanie pracowników – czasowa zmiana miejsca wykonywania pracy. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of â€‍Delegowanie pracownik³wâ€‌

 • Delegowanie pracownikwSTARSZY INSPEKTOR PRACY-IZABELA STRUCZYSKA

 • *Delegowanie pracownikw - definicjaDelegowanie pracownikw czasowa zmiana miejsca wykonywania pracy. Delegowanie moe nastpi w szczeglnoci na podstawie odrbnego porozumienia zawartego z pracownikiem (tzw. porozumienie zmieniajce) albo na podstawie polecenia podry subowej.

 • *Delegowanie definicja (c.d.) Delegowanie skierowanie pracownika przez pracodawc do pracy za granic:w zwizku z realizacj umowy zawartej przez tego pracodawc z podmiotem zagranicznym,w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy,u zagranicznego pracodawcy uytkownika, o ile pracodawca, ktry deleguje pracownika ma status agencji pracy tymczasowej.

 • *Pracownik delegowany - definicjaPracownik w rozumieniu przepisw prawa pastwa czonkowskiego, na terytorium ktrego jest delegowany, ktry przez ograniczony okres wykonuje swoj prac na terytorium innego pastwa czonkowskiego, ni pastwo, w ktrym zwyczajowo pracuje.art. 2 ust. 1 i 2 Dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczcej delegowania pracownikw w ramach wiadczenia usug

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE Cele Dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczcej delegowania pracownikw w ramach wiadczenia usug:

  zapewnienie konkurencyjnoci firm,

  ochrona praw pracownikw.

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.) Dyrektywa ma zastosowanie do przedsibiorstw prowadzcych dziaalno w pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, ktre w ramach wiadczenia usug poza jego granicami:

  deleguj pracownikw na wasny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium innego pastwa czonkowskiego w ramach umowy zawartej midzy przedsibiorstwem delegujcym, a odbiorc usug dziaajcym w tym pastwie czonkowskim, jeeli w okresie delegowania istnieje stosunek pracy midzy przedsibiorstwem delegujcym a pracownikiem,

  deleguj pracownikw do zakadu lub przedsibiorstwa nalecego do grupy przedsibiorstw na terytorium pastwa czonkowskiego, jeeli w okresie delegowania istnieje stosunek pracy midzy przedsibiorstwem delegujcym a pracownikiem,

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.) jako przedsibiorstwo pracy tymczasowej lub agencja wynajmujca personel wynajmuj pracownikw przedsibiorstwu prowadzcemu dziaalno gospodarcz lub dziaajcemu na terytorium pastwa czonkowskiego, jeeli w okresie delegowania istnieje stosunek pracy pomidzy przedsibiorstwem pracy tymczasowej lub agencj wynajmujc personel, a pracownikiem. art. 1 ust. 1 i 3 Dyrektywy 96/71/WE

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.)

  Dyrektywa nr 96/71/WE nie ma zastosowania do przedsibiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do personelu pywajcegoart. 1 ust. 2 Dyrektywy nr 96/71/WE

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.)Przedsibiorstwa prowadzce dziaalno w pastwach spoza UE nie mog by korzystniej traktowane ni przedsibiorstwa prowadzce dziaalno w pastwie czonkowskim.art.1 ust. 4 Dyrektywy 96/71/WE

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.) Zobowizanie pastw czonkowskich do zagwarantowania pracownikom delegowanym do pracy na ich terytorium, w ramach wiadczenia usug, przez przedsibiorc z innego pastwa czonkowskiego, warunkw zatrudnienia w zakresie: maksymalnego wymiaru czasu pracy i minimalnego wymiaru czasu wypoczynku,minimalnego wymiaru patnego urlopu wypoczynkowego, minimalnych stawek wynagrodzenia wraz ze stawk za nadgodziny; nie dotyczy to uzupeniajcych zakadowych systemw emerytalnych, art. 3 ust. 1 Dyrektywy nr 96/71/WE

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.)warunkw wynajmowania pracownikw, w szczeglnoci przez przedsibiorstwa pracy tymczasowej, bezpieczestwa, ochrony zdrowia i higieny w miejscu pracy,rodkw ochronnych, ktre odnosz si do warunkw pracy i zatrudnienia pracownic w ciy i w okresie popoogowym, dzieci i modocianych,rwnego traktowania mczyzn i kobiet, a take innych przepisw zakazujcych dyskryminacji. art. 3 ust. 1 Dyrektywy nr 96/71/WE

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.) Warunki zatrudnienia, o ktrych mowa wyej maj wynika z:przepisw prawnych, rozporzdze lub przepisw administracyjnych i/lubumw zbiorowych lub orzecze arbitraowych uznanych za powszechnie obowizujce w rozumieniu art. 3 ust. 8 Dyrektywy, o ile dotycz one rodzajw dziaalnoci wymienionych w zaczniku do Dyrektywy (tj. prac zwizanych z budow, napraw, utrzymaniem, przerbk lub rozbirk budowli). art. 3 ust. 1 Dyrektywy nr 96/71/WE

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.) W wietle art. 3 ust. 7 Dyrektywy warunki zatrudnienia, o ktrych mowa w art. 3 ust. 1 Dyrektywy, maj charakter minimalnych.

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.)Pojcie minimalnej stawki pacy jest zdefiniowane przez prawo krajowe i/lub przez praktyk pastwa czonkowskiego, na ktrego terytorium pracownik jest delegowany. art. 3 ust. 1 Dyrektywy nr 96/71/WE

  Dodatki waciwe delegowaniu naley uwaa za cz pacy minimalnej, o ile nie s wypacane z tytuu zwrotu wydatkw faktycznie poniesionych na skutek delegowania, takich jak koszty podry, wyywienia i zakwaterowania. art. 3 ust. 7 zdanie drugie Dyrektywy nr 96/71/WE

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.)W przypadku wstpnego montau i/lub pierwszej instalacji wyrobw na dostaw wyrobw stanowicych nieodczn cz umowy, a ktre s niezbdne do uruchomienia dostarczonych wyrobw i wykonywane przez wykwalifikowanych i/lub wyspecjalizowanych robotnikw z przedsibiorstwa dostawczego, do pracownikw delegowanych nie maj zastosowania warunki w zakresie minimalnego wymiaru patnych urlopw wypoczynkowych oraz minimalnych stawek pacy wraz ze stawk za nadgodziny, ustalone w przepisach, ukadach zbiorowych lub orzeczeniach arbitraowych obowizujcych w pastwie delegowania, jeeli okres delegowania nie przekracza 8 dni. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do prac budowlanych wymienionych w Zaczniku do Dyrektywy. art. 3 ust. 2 Dyrektywy 96/71/WE

 • *Regulacje prawne dotyczce delegowania pracownikw Dyrektywa 96/71/WE (c.d.)Umowy zbiorowe lub orzeczenia arbitraowe maj charakter powszechnie obowizujcy, jeeli istnieje obowizek ich przestrzegania przez wszystkie przedsibiorstwa dziaajce w danym obszarze geograficznym, zawodzie lub przemyle.art. 3 ust. 8 Dyrektywy 96/71/WE

 • Sd Najwyszy o delegowaniu pracownikw: rekrutacja nie decyduje o skadkach

  Agencja pracy tymczasowej zatrudniaa pracownikw, ktrzy pracowali wycznie za granic. Jednym z nich by ciela budowlany, ktry przez cztery miesice pracowa we Francji. Spka chciaa przez ten czas paci za niego skadki ubezpieczeniowe do ZUS. Zakad jednak odmwi, twierdzc, e musi je opaci we Francji, bo nie prowadzi w Polsce znaczcej dziaalnoci. Ubezpieczony odwoa si od decyzji ZUS do sdu okrgowego. Ten, podobnie jak sd apelacyjny (apelacj wnis ubezpieczony), popar stanowisko ZUS. Podobnie zrobi Sd Najwyszy (SN).

 • Sd Najwyszy c.d.

  Ten uzna, e agencja nie prowadzi w Polsce znaczcej dziaalnoci. Ubezpieczony (pracownik tymczasowy) zosta zatrudniony wycznie w celu wykonywania pracy na terenie Francji, aden z delegowanych pracownikw tymczasowych tej agencji (poza administracj) nie wykonywa pracy w Polsce. Ponadto zarzd tej spki znajduje si poza Polsk i agencja nie osiga tutaj adnych obrotw. Sd powoa si na wyrok z 9 listopada 2000 roku w sprawie Plum (C-404/98, ECR 2000/11A/I-09379, LEX nr 83030). Trybuna Sprawiedliwoci UE stwierdzi, e przedsibiorca nie moe paci skadek u siebie, jeli poza czysto wewntrznymi dziaaniami zarzdzajcymi przedsibiorstwo to prowadzi ca swoj dziaalno w innym pastwie.

 • Sd Najwyszy c.d.

  Zdaniem SN polska agencja bya waciwie jedynie skrzynk kontaktow, ktra znajdowaa dla francuskich przedsibiorcw taszych polskich pracownikw. Francuzi nie pacili Polakom wynagrodzenia i nie odprowadzali od nich zaliczek na podatek i skadek ubezpieczeniowych. Koszty ich zatrudnienia pokrywaa agencja, pacc m.in. nisze od francuskich skadki do ZUS. Agencja utrzymywaa si z prowizji od Francuzw za doprowadzenie do zatrudnienia Polaka na budowie we Francji.

 • Sd Najwyszy c.d.

  Sd stwierdzi, e agencja zapaciaby za ubezpieczonego skadki do ZUS, jeli miaaby znaczc dziaalno w Polsce. Wskazywayby na to takie kryteria jak m.in. miejsce zarejestrowania siedziby czy poziom obrotw. Dopiero, kiedy okazaoby si, e spka w Polsce ma znaczce przychody i zatrudnia tutaj na stae, np. co trzeciego pracownika, a pozostaych za granic, to mona by uzna, e prowadzi znaczca dziaalno w Polsce. A co za tym idzie, mogaby paci skadki do ZUS od delegowanego pracownika.Sygn. akt II UK 27/10, rdo: Dziennik Gazeta Prawna - artyku z dnia: 2010-10-18

 • Warunki zatrudnienia pracownikw skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa bdcego czonkiem Unii Europejskiej:Rozdzia II a ustawy Kodeks pracy stosuje si w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy na okrelony czas przez pracodawc majcego siedzib w pastwie bdcym czonkiem Unii Europejskiej (art. 671 1 ww. przepisu).

 • Warunki zatrudnienia pracownikw skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa bdcego czonkiem Unii Europejskiej c.d.:Zgodnie z 2 wskazanego przepisu, ww. pracodawca, kierujcy pracownika do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:w zwizku z realizacj umowy zawartej przez tego pracodawc z p