DECYZJA Nr RKR - 9/2016 - · PDF filekalkulator kredytowy), zawierających dane dotyczące...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DECYZJA Nr RKR - 9/2016 - · PDF filekalkulator kredytowy), zawierających dane dotyczące...

PREZES

URZDU OCHRONY

KONKURENCJI I KONSUMENTW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

Pl. Szczepaski 5

31-011 Krakw

Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98

E-mail: krakow@uokik.gov.pl

wersja niezawierajca tajemnicy przedsibiorstwa

RKR-61-8/15/SJ-31/16 Krakw, dnia 21 listopada 2016 r.

DECYZJA Nr RKR - 9/2016

Stosownie do art. 33 ust. 4-6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentw (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z pn. zm.)

- w imieniu Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw -

po przeprowadzeniu, wszcztego z urzdu, postpowania w sprawie praktyk naruszajcych

zbiorowe interesy konsumentw:

I. na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw w zw. z art. 7

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw oraz

niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634) uznaje si za praktyk naruszajc zbiorowe

interesy konsumentw, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji

i konsumentw, dziaanie TAKTO Finanse Sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu (dawniej:

TAKTO Sp. z o.o. s.j. z siedzib we Wrocawiu) polegajce na naruszaniu obowizku

udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i penej informacji poprzez niepodawanie

w reklamach dotyczcych kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 z pn. zm.)

zamieszczanych na stronie internetowej Spki, w domenie www.taktofinanse.pl (tzw.

kalkulator kredytowy), zawierajcych dane dotyczce kosztu tego kredytu, w sposb

jednoznaczny, zrozumiay i widoczny, na podstawie reprezentatywnego przykadu, o ktrym

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim:

a) stopy oprocentowania kredytu wraz z wyodrbnieniem opat uwzgldnianych

w cakowitym koszcie kredytu co jest niezgodne z art. 7 ust. 1 pkt 1 w zwizku z art. 8 ust.

1 ustawy o kredycie konsumenckim,

b) cakowitej kwoty kredytu co jest niezgodne z art. 7 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 8 ust. 1

ustawy o kredycie konsumenckim,

c) czasu obowizywania umowy co jest niezgodne z art. 7 ust. 2 pkt 1 w zwizku z art. 8 ust.

1 ustawy o kredycie konsumenckim,

d) cakowitej kwoty do zapaty oraz wysokoci rat co jest niezgodne z art. 7 ust. 2 pkt 2

w zwizku z art. 8 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim

oraz stwierdza si zaniechanie jej stosowania z dniem 13 wrzenia 2016 roku.

2

II. na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw po

uprawdopodobnieniu stosowania przez TAKTO Finanse Sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu

(dawniej: TAKTO Sp. z o.o. s.j. z siedzib we Wrocawiu) praktyk naruszajcych zbiorowe

interesy konsumentw polegajcych na:

1. posugiwaniu si w wiadomociach dostarczanych konsumentom za pomoc poczty

elektronicznej reklam o hale: Poyczka gotwkowa. Wielkanoc 5 kwietnia 2015. Do 10 000

z. Do 36 rat. Sprawd czy zdysz., ktre moe wprowadza konsumenta w bd, co do

dostpnoci produktu finansowego w bardzo ograniczonym czasie, w celu nakonienia

konsumenta do podjcia natychmiastowej decyzji dotyczcej umowy i pozbawienia go

moliwoci wiadomego wyboru tego produktu, ktre to dziaanie moe stanowi nieuczciw

praktyk rynkow, wymienion w art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o

przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z pn. zm.), a

w konsekwencji moe narusza art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji

i konsumentw,

2. wprowadzaniu konsumentw w bd co do proporcji pomidzy cakowitym kosztem kredytu,

a cakowit kwot kredytu poprzez prezentowanie informacji o cakowitej kwocie kredytu

obliczonej przy zaoeniu, e powinna ona uwzgldnia kredytowane koszty kredytu, co moe

stanowi nieuczciw praktyk rynkow w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw.

z art. 4 ust. 2 ustawy o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a w konsekwencji

moe narusza art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw

i po zobowizaniu si przez TAKTO Finanse Sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu (dawniej: TAKTO Sp. z o.o. sp. j. z siedzib we Wrocawiu) do podjcia nastpujcych dziaa:

A. usunicia skutkw naruszenia okrelonego w punkcie II.1. sentencji niniejszej decyzji

poprzez obnienie kademu klientowi cznie o 50 zotych kosztw poyczek udzielonych mu

przez Spk w okresie stosowania kwestionowanej w ww. punkcie reklamy wielkanocnej, tj.

od 5 marca 2015 roku do 7 kwietnia 2015 roku i wypaty tej kwoty klientom na ich rachunek

bankowy albo przekazem pocztowym, przy czym nie bd oni zobowizani do podejmowania

dodatkowych dziaa w celu jej uzyskania,

B. przekazania konsumentom informacji o przysugujcym im obnieniu kosztw poyczek

oraz o wypacie nalenej im kwoty z tego tytuu, o ktrych mowa w punkcie II.A. sentencji

niniejszej decyzji, przy czym:

B.1. informacja przesana konsumentom bdzie miaa nastpujc tre:

Szanowny Kliencie,

zgodnie z decyzj Prezesa UOKiK z dnia 21 listopada 2016 roku, nr RKR-9/2016 oraz w

zwizku z moliwoci wprowadzania klientw w bd co do charakteru oferty

przedstawionej w reklamie wielkanocnej stosowanej przez nas od 5 marca 2015 r. do 7

kwietnia 2015 r., zdecydowalimy si obniy cznie o 50 z koszty zacignitych u nas

przez Pani/Pana w tym czasie poyczek. Wskazan kwot wypacimy na Pani/Pana

rachunek bankowy albo przelemy przekazem pocztowym, zgodnie z posiadanymi przez

nas danymi.

Wypata nastpi na inny rachunek albo adres (w przypadku przekazu), jeli tak informacj

przele nam Pani/Pan listownie lub e-mailem na adres (info@taktofinanse.pl) w terminie

dwch tygodni od otrzymania tego pisma, podajc przy tym swj nr PESEL oraz imi

i nazwisko.

Wicej informacji mog Pastwo uzyska dzwonic na nasz dedykowan infolini pod nr

(0048) 224563005 lub w ww. decyzji.,

mailto:info@taktofinanse.pl

3

B.2. komunikat o treci okrelonej w punkcie II.B.1. sentencji niniejszej decyzji zostanie

wysany do konsumentw listem zwykym lub e-mailem (na adresy znane Spce),

B.3. komunikat o treci okrelonej w punkcie II.B.1. sentencji niniejszej decyzji,

w przypadku klientw, ktrzy nie bd ju stron obowizujcej umowy z TAKTO Finanse

Sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu (dawniej: TAKTO Sp. z o.o. sp. j. z siedzib we

Wrocawiu) lub innego podmiotu z jej grupy kapitaowej wedug stanu przewidywanego na

dzie przypadajcy po upywie 1 miesica od wydania niniejszej decyzji zobowizujcej,

zostanie im wysany listem poleconym (na adresy znane Spce),

C. usunicia skutkw naruszenia w zakresie punktu II.2. sentencji niniejszej decyzji poprzez

obnienie cznie o 10 zotych kosztw poyczek udzielonych przez Spk przed 14 wrzenia

2015 roku kademu klientowi bdcemu w dniu wydania niniejszej decyzji stron

obowizujcej umowy z TAKTO Finanse Sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu (dawniej:

TAKTO Sp. z o.o. sp. j. z siedzib we Wrocawiu) lub podmiotu z jej grupy kapitaowej z tytuu

choby jednej takiej poyczki, ktrej do tego dnia nie wypowiedziano oraz wypaty tej kwoty

klientom na ich rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, przy czym nie bd oni

zobowizani do podejmowania dodatkowych dziaa w celu jej uzyskania,

D. przekazania konsumentom informacji o przysugujcym im obnieniu kosztw poyczek

oraz o wypacie nalenej im kwoty z tego tytuu, o ktrych mowa w punkcie II.C. sentencji

niniejszej decyzji, przy czym:

D.1. informacja przesana konsumentom bdzie miaa nastpujc tre:

Szanowny Kliencie,

zgodnie z decyzj Prezesa UOKiK z dnia 21 listopada 2016 roku, nr RKR-9/2016, uprzejmie

informujemy, e w umowach poyczki zawartych przed 14 wrzenia 2015 r. oraz

w formularzach informacyjnych z tego okresu opata przygotowawcza i opata prowizyjna

zostay niewaciwie opisane jako cz cakowitej kwoty poyczki zamiast ujcia ich jako

czci cakowitego kosztu poyczki (jak przewiduje art. 5 pkt 6 ustawy o kredycie

konsumenckim).

Nie wpyno to na zakres Pastwa obcie z tytuu zacignitej poyczki, ani na sposb

wyliczenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO). Wysoko RRSO bya

prezentowana zgodnie z art. 5 pkt 12 tej ustawy.

W zwizku z tym zdecydowalimy si obniy cznie o 10 z koszty zacignitych u nas w

tym okresie poyczek kademu klientowi, ktry na dzie 21 listopada 2016 roku spaca

choby jedn tak poyczk, ktra nie zostaa przed tym dniem wypowiedziana.

Powysz kwot (10 z) wypacimy na Pani/Pana rachunek bankowy albo przelemy

przekazem pocztowym, zgodnie z posiadanymi przez nas danymi oraz warunkami ww.

decyzji.

Wicej informacji mog Pastwo uzyska dzwonic na nasz dedykowan infolini pod nr

(0048) 224563005 lub w ww. decyzji,

D.2. komunikat o treci okrelonej w punkcie II.D.1. sentencji niniejszej decyzji zostanie

wysany do konsumentw listem zwykym lub e-mailem (na adresy znane Spce),

D.3. komunikat o treci okrelonej w punkcie II.D.1. sentencji niniejszej decyzji,

w przypadku klientw, ktrzy nie bd ju stron obowizujcej umowy z TAKTO Finanse

Sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu (dawni